Sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandlingstider for Social Service og Familier, Handicap og Voksenafdelingen 2015

Sagsbehandlingstíder - Handicap og Voksen

Nedenfor er en oversigt over sagsbehandlingstider på Handicap og Voksenområdet. Sagsbehandlingstiden regnes fra Handicap og Voksenafdelingen modtager en ansøgning om en ydelse på et konkret område, til der skal være truffet en afgørelse. Sagerne tilstræbes behandlet så hurtigt som muligt. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, orienteres borgeren om, grunden til forsinkelsen og hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

 

 

Gældende lovgivning

Sagsbehandlingstid

Efterværn – tilbud til unge mellem 18 og 22 år

Serviceloven § 76

Afgørelse skal træffes senest når den unge er 17½ år.

Socialpædagogisk bistand

Serviceloven § 85

4 måneder

Borgerstyret Personlig Assistance

Serviceloven § 96

7 måneder

Ledsageordningen

Serviceloven § 97

4 måneder

Kontaktperson til døvblinde

Serviceloven § 98

3 måneder

Støtte- og kontaktpersonordningen

Serviceloven § 99

Der reageres som udgangspunkt indenfor 2 hverdage

Støtte til merudgifter

Serviceloven § 100

4 måneder

Beskyttet beskæftigelse

Serviceloven § 103

5 måneder

Aktivitets- og samværstilbud

Serviceloven § 104

5 måneder

Midlertidigt botilbud

Serviceloven § 107, stk. 1

Serviceloven § 107, stk. 2

4 måneder

6 måneder

Længerevarende botilbud

Serviceloven § 108

6 måneder

Krisecentre og forsorgshjem

Serviceloven §§ 109 og 110

Afgørelsen er truffet øjeblikkeligt ved leders beslutning om at indskrive (eller ikke indskrive) borgeren.

Individuel befordring

Serviceloven § 117

4 uger (normalt 14 dage)

Social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Serviceloven § 101 og

Sundhedsloven § 142

14 dage

Behandling af alkoholmisbrugere

Sundhedsloven § 141

14 dage

Kompenserende specialundervisning

Lov om specialundervisning for voksne § 1

8 uger (generelt)

4 uger (Kommunikationscentret)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

4 måneder

Magtanvendelse på dag- og døgntilbud i Halsnæs Kommune

Serviceloven §§ 125-129

8 uger

Tilbud og handleplaner til hjemløse

Serviceloven § 141

4 måneder

Koordinering af handleplan mellem Halsnæs Kommune og Kriminalforsorgen

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 642 af 15. juni 2006 §§ 1 og 3

3 måneder

 

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk