Halsnæs Kommunes vision og værdier

Efter en proces hvor borgere, foreninger, råd og nævn, erhvervsliv, medarbejdere og kulturliv har bidraget med inspiration til politikerne, har byrådet vedtaget en vision og tre værdier for Halsnæs Kommune.

Hvad er vision 2016?

Byrådet vedtog i december 2006 en vision med navnet ”Vision 2016”. Den skal fortælle, hvilken retning politikerne ønsker, at Halsnæs Kommune skal udvikle sig i. For eksempel når der i de kommende år skal udformes politikker og planer om alt fra børnehaver og borgerinddragelse til sundhedsfremme og cykelstier. Visionen tegner et billede af hvordan politikerne bedst kunne tænke sig, at kommunen ser ud i 2016.

Visionen sætter retningen – værdierne er måden vi når derhen

Et centralt element i Vision 2016 er de tre ord, der tilsammen udtrykker den nye kommunes værdigrundlag. Med vedtagelsen af et værdigrundlag har politikerne så at sige ”lagt stilen”, for hvordan kommunen skal drives. Værdierne udtrykker de dyder og den adfærd, som skal præge kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter frem mod år 2016.

Vision og værdier skal ud på kommunens arbejdspladser

Visionen er et springbræt for det videre arbejde, mere end den er et resultat af en afsluttet proces. På alle kommunens arbejdspladser skal ledere og medarbejdere drøfte visionen og værdiernes konkrete betydning for virksomhedens dagligdag. Men hvordan det giver mening at arbejde med vision og værdier er i vidt omfang den enkelte virksomheds egen beslutning. Alle medarbejdere på de enkelte arbejdspladser vil derfor have et stort medansvar for at gøre kommunes vision og værdier til virkelighed.

Det politisk besluttede produkt

Læs visionen og værdierne i dens fulde længde og i det format som var grundlag for politikernes beslutning ved mødet i Sammenlægningsudvalget (det nuværende byråd) for Halsnæs Kommune 5. december 2006.

Vision 2016

Halsnæs Kommune
- Natur og udvikling

I år 2016 er Halsnæs en:

 • Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne indtænkes i udviklingen.
 • Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke.
 • Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse.
 • Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling

Denne vision uddybes i det følgende under fire overskrifter.

Halsnæs kommune som myndighed, serviceleverandør og samarbejdspartner

Halsnæs Kommune er i år 2016 kendt som en økonomisk bæredygtig kommune, der med borgeren i centrum:

 • Har mod på udvikling og kreative løsninger af de kommunale opgaver.
 • Er lyttende, inddragende og kommunikerende som grundlag for et konstruktivt lokaldemokrati.
 •  Opsøger synergier mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og borgere.
 • Fremmer dialog op/ned og på tværs i den kommunale organisation.
 • Træffer korrekte og forståelige afgørelser.
 • Optræder serviceorienteret.
 • Anvender nye teknologiske muligheder.
 • Leverer en effektiv service.
 • Sikrer faglig kvalitet i sagsbehandlingen.

 

Halsnæs kommune som et sted at leve, bo, arbejde og opleve

Halsnæs kommune er i år 2016 kendt som en kommune, der:

 • Integrerer den blå natur (sø, kanaler, fjord, hav og himmel) og den grønne natur (plantage, parker, skove og det åbne land) i den daglige færden for borgere, sommerhusbeboere og turister.
 • Har en forskelligartet erhvervsstruktur af primært små og mellemstore virksomheder med stigende fokus på anvendelse af ny teknologi og serviceerhverv inden for eksempelvis turisme og sundhed.
 • Har levende og autentiske miljøer til glæde for både borgere og turister.
 • Indeholder spændende og forskellige bo- og leveformer med plads til mangfoldighed.
 • Favner en alsidig befolkningssammensætning i forhold til fx alder, etnisk oprindelse, uddannelse og erhverv.
 • Sikrer en ambitiøs og bæredygtig by- og boligudvikling med respekt for naturen, historien og kulturværdier.
 • Indtænker økologisk bæredygtige muligheder i udviklingen.
 • Har et gymnasium og andre uddannelsesmuligheder, eksempelvis inden for sundhed eller medier.
 • Prioriterer et rigt kunst- og kulturliv og et aktivt foreningsliv.
 • Har en sammenhængende infrastruktur af cykelstier, veje og kollektive transportmuligheder – både inden for kommunen og til nabokommunerne.
 • Sætter rammen og skaber muligheder for, at borgerne selv kan definere og skabe ”det gode liv”.

 

Halsnæs kommune i forhold til det regionale, nationale og internationale perspektiv

I år 2016 er Halsnæs Kommune:

 • En attraktiv bosætningskommune med mange pendlere – tæt på både naturen og storbyen.
 • Forbundet med hurtigere kollektive og private trafikforbindelser til regionale og nationale centre som Hillerød, Frederikssund og København.
 • En opsøgende og tilgængelig samarbejdspartner regionalt, nationalt og internationalt – kommunen, erhvervslivet og borgerne er ikke ”sig selv nok”.
 • En integreret del af hovedstadsregionen, hvor Halsnæs er synlig og anerkendt som en naturrig kommune med en kreativ udvikling.
 • Et sted som borgere, erhvervsliv og medarbejdere identificerer sig med og er stolte af at repræsentere.

 

Værdigrundlag

Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016  

Redelighed

Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden.

Mulighed

Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt.

Helhed

Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger.

Sidst opdateret 31. marts 2016

Kontakt

Ledelsesbetjening og Kommunikation
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk