VVM-afgørelse for kystbeskyttelsesprojekt på Klintevej

5. juli 2018

VVM-afgørelse – ikke VVM-pligt for kystbeskyttelsesprojekt på Klintevej 25, matr.nr. 7r, Hald By

Halsnæs Kommune har modtaget en ansøgning om afgørelse vedr. VVM-pligt for et kystbeskyttelsesprojekt på matr.nr. 7r, Hald By, Hald, beliggende Klintevej 25.
Ansøgningen er sendt i henhold til lov nr. 448 af 19. maj 2017 – Miljøvurderingsloven.

Halsnæs Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 k (kystanlæg til modvirkning af erosion m.m.).

 

Afgørelse
Halsnæs Kommune har på grundlag af VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Halsnæs Kommune og med de forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Dette er det samme projekt, som der er søgt om tilladelse til i henhold til Kystbeskyttelsesloven hos Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har givet tilladelse til projektet såvel i forhold til Kystbeskyttelsesloven samt Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinje.

Der er foretaget høring af den berørte naturmyndighed i Halsnæs Kommune, som ikke finder at projektet kræver nogen dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §3 - om beskyttede naturtyper.

Klagevejledning
Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over denne afgørelse.

Du kan klage over retlige forhold jf. § 49 i Miljøvurderingsloven. Det vil sige, at du kan klage over, hvorvidt afgørelsen ligger indenfor de lovmæssige rammer. Du kan ikke klage over kommunens skøn.

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du sende din klage inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

 

Klageberettiget er Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for areanvendelsen og har vedtægter eller love, der dokumentere dette formål – og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson – ellers 1.800 kroner. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Ved rettidig klage, kan Miljø- og fødevareklagenævnet bestemme, at den påklagede afgørelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde igangsat, kan klagenævnet påbyde dette standset. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen er på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen jf. § 53.

 

Vejledning

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Hvis projektet ændres, har ansøger pligt til at anmelde ændringerne, så de kan vurderes i forhold til, om de udløser VVM-pligt.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. § 39 i Miljøvurderingsloven.