Mere kvalitet i ældreplejen

21. juni 2016

Fordelingen af midlerne fra ’værdighedsmilliarden’, som skal sikre mere kvalitet i en fortsat værdig ældrepleje, er nu prioriteret af Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune.

Udvalget har prioriteret, at midlerne overordnet bliver brugt til at ansætte flere hjælpere på plejecentrene og i hjemmeplejen, og der skal være mulighed for akut sygepleje døgnet rundt. Samtidig skal det faglige niveau styrkes blandt personalet både i hjemmeplejen, på plejecentrene og hos private leverandører. 

Halsnæs Kommune arbejder i forvejen for, at den ældre borger skal opleve tryghed i det nære sundhedsvæsen, at der er en høj kvalitet i kommunens tilbud, og at borgerne kan få den bedst mulige hjælp, når behovet opstår. 

Derudover skal der også investeres i flere aktiviteter til gavn for de ældre på plejecentrene. Det skal bidrage til at understøtte og styrke livskvaliteten blandt kommunens ældre ved at mindske følelsen af ensomhed og kedsomhed. 

Naturlig forlængelse af Leve Bo-koncept
Prioriteringerne ligger i naturlig forlængelse af kommunens Leve Bo-koncept, der blandt andet skal give borgerne mulighed for at leve det hverdagsliv, der giver værdi for den enkelte. Med fleksibilitet i tankegangen og rammerne for ældrepleje åbnes der op for, at kommunens ældre får så meget livskvalitet som muligt. 

Resten af midlerne går til at styrke velfærdsteknologien med henblik på at sikre kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

”Med midlerne fra værdighedspuljen kan vi styrke kommunens indsatser på ældreområdet yderligere, og ikke mindst sikre udfoldelsen af Leve Bo-konceptet på vores plejecentre. Generelt har vi en tilfredsstillende kvalitet på plejecentrene. Men i takt med, at borgerne til stadighed bliver ældre og svagere, er der fortsat brug for flere tiltag og flere hænder til at varetage plejen, og sikre en høj livskvalitet for de ældre. Og det har vi nu mulighed for,” udtaler formanden for Udvalget for Ældre og Handicappede, Ole S. Nielsen.

6,4 mio. til lokal værdighedsindsats
Som en del af Finansloven for 2016 er der afsat en milliard kroner i en såkaldt værdighedspulje til udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i kommunerne. 

Halsnæs Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgør 6,48 millioner kroner, og bliver budgetteret i perioden fra september til december 2016. Midlerne bliver brugt inden for de rammer og temaer, der er vedtaget i kommunens værdighedspolitik.      

Du kan læse mere om værdighedspolitikken, den forventede prioritering af midlerne og de konkrete indsatser i referatet fra Udvalget for Ældre og Handicappedes møde 15. juni 2016, som du finder her på hjemmesiden under ”Dagsordner og referater”.