Udvalget for Miljø og TeknikReferat 28.05.2013 kl. 16:30

Medlemmer:

Jørgen L. Hansen (F), Formand
Hans Jørgen Larsen (A), Næstformand
Bertil Nyenstad (A)
Torben Hedelund (A)
Walter G. Christophersen (O)
Bent Andreasen (V)
Lars C. K. Frederiksen (V)

Øvrige deltagere:

Svend-Erik Nielsen, Direktør
Rikke Voss Hvelplund , Chef
Jonna Lybech Bay, Udvalgssekretær

514. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

515. Miljøgodkendelse af De Nova ApS

Sagens kerne

De Nova ApS har ansøgt om ny miljøgodkendelse. På baggrund af ansøgningen har administrationen udarbejdet en ny miljøgodkendelse, som sendes til efterretning for Udvalget for Miljø og Teknik. Der gives yderligere en redegørelse til udvalget på baggrund af en borgergruppes henvendelse til Byrådet om manglende tillid til administrationen i sagen.

Mødedeltagelse
Lars Frandsen, miljøsagsbehandler og Merete Kjær, fagkoordinator for Team Miljø

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik tager miljøgodkendelsen og administrationens redegørelse til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

De Nova ApS har i april 2011 søgt om miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter på adressen Havnevej 25, Frederiksværk. De Nova ApS har på adressen flere eksisterende miljøgodkendelser til at neddele og sortere mange forskellige typer affald. Størstedelen af det affald som modtages på De Nova er ikke-farligt affald, men virksomheden modtager i perioder også afgrænsede partier af fast farligt affald. Derudover kan der forekomme fraktioner af farligt affald iblandet, det ikke farlige affald.
 
Virksomheden arbejder hele tiden på at udvikle nye sorterings/behandlingsmetoder af affald før slutbehandling og har derfor ansøgt om tilladelse til at gennemføre pilotptojekter. Virksomheden har bl.a. startet et pilotprojekt op omkring udvikling af en ny sorteringsmetode af olieholdigt shredderaffald med formål om, at reducere mængden og farligheden af shredderaffald til deponi. 

Vilkårene i godkendelsen er standardvilkår for de aktiviteter, som virksomheden har kombineret med enkelte vilkår fra tidligere godkendelser.

Hvilke affaldsfraktioner virksomheden må modtage er fastlagt ud fra affaldskoder, som er væsentligt mere præsice end den tidligere opgørelse på fraktioner.

Godkendelsen har været i høring hos naboerne (både beboere og virksomheder). Udkast til miljøgodkendelsen, der har været i høring, er vedlagt som bilag. Der er kommet et samlet høringssvar fra en borgergruppe, som også er vedlagt som bilag. Høringssvaret har givet anledning til ændringer i miljøgodkendelsen. Administrationens bemærkninger til høringssvaret, og de konsekvenser det får for miljøgodkendelsen, er samlet i et bilag. Administrationen agter at give De Nova Aps miljøgodkendelsen med de i bilaget nævnte ændringer.

Både i høringssvaret og i en senere henvendelse til Byrådet nævner borgergruppen, at de er generet af hyppige gener af især støj, men også støv og lugt. Administrationen har gennem de seneste 6 år ført regelmæssigt tilsyn med virksomheden, og møder op hurtigst muligt, når der er henvendelser fra borgere om gener. Det har ikke været muligt for administrationen at identificere væsentlige lugt- og støvgener fra De Nova. Der er fundet anledning til, at virksomheden fik gennemført støjdæmpning på visse af virksomhedens maskiner, som støjede for meget. Ligeså er der sat begrænsninger, så virksomheden ikke må anvende de mest støjende maskiner samtidig, før der bliver opsat eksta støjskærme.

Borgergruppen giver i henvendelsen til Byrådet udtryk for, at de ikke føler, at de bliver hørt, og at de grundlæggende har mistet tilliden til administrationen i denne sag. Borgergruppens henvendelse til Byrådet og administrationens redegørelse på baggrund af henvendelsen er begge vedlagt som bilag. Borgergruppen har også afleveret en række billeder og videoklip. Disse kan af tekniske årsager ikke vedlægges sagen, men er lagt på et drev, hvor Byrådet har adgang til.

Administrationen vil arbejde for at søge at genoprette tilliden til borgergruppen gennem dialog, øget tilsyn med virksomheden under indkøringen af den nye miljøgodkendelse og ved at fortsætte den allerede indførte hurtigst mulige reaktion ved henvendelser med klager over virksomheden.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (nr. 896 af 26. juni 2010)
Affaldsbekendtgørelsen (nr. 1309 af 18. december 2012)
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (nr. 1454 af 20. december 2012)
Biomassebekendtgørelsen (nr. 57 af 11. januar 2010)
Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet (nr. 1306 af 17 december 2012)
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven (nr.463 af 21. maj 2007)

Konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at virksomheden ikke vil være til væsentlig gene, når vilkårene i miljøgodkendelsen efterleves.

Tid på dialog med borgere, de ekstra tilsyn og administrationens særlige fokus på at møde op hurtigst muligt ved henvendelser om klager over virksomheden giver et ekstra ressourceforbrug i administrationen, som ikke er opgjort.

Høring, dialog og formidling

Udkast til Miljøgodkendelsen har været i høring hos naboerne i perioden 22. marts-29 april 2013. Der har været afholdt borgermøde med naboer og De Nova. Der er kommet et samlet høringssvar fra beboerne på Fjordgade og Enghavevej.

Miljøgodkendelsen annonceres og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Økonomi og afledt drift

Virksomheden opkræves brugerbetaling i henhold til bekendtgørelse om brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn.

Bilag

516. Orientering om VVM-proces for Henriksen Shipping

Sagens kerne

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen er i samarbejde med A. Henriksen Shipping A/S ved at gennemføre en VVM-proces for virksomheden, primært på grund af deres oplag af brændnærende stoffer (gødning). Det betyder, at de skal miljøgodkendes, og det er Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, der varetager opgaven. Der er nu udarbejdet et udkast til ideindsamlingsfasen i VVM-processen, som hermed fremsendes til orientering til Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

A. Henriksen Shipping A/S, der opererer fra Hundested Havn, håndterer en lang række forskellige godstyper til im- og eksport. Blandt disse godstyper er også en mindre mængde gods, der har brandnærende (oxygerende) egenskaber. På grund af dette, skal virksomheden miljøgodkendes, og da denne godstype er omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 3 er det Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, der er myndighed.

Miljøgodkendelsen skal ledsages af en VVM-redegørelse, og den proces er gået i gang sidst i 2012. Processen fører ud over selve VVM-redegørelsen også til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for virksomheden, som Naturstyrelsen vil udarbejde.

Processen sker i et samarbejde med Halsnæs Kommune, og derfor fremsendes nu udkast til ideindkaldelsen for VVM-processen til efterretning.

Administrationen har ingen bemærkninger til udkastet.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010.

Konsekvenser

Ingen.

Høring, dialog og formidling

Første offentlighedsfase er indkaldelse af ideer til VVM-redegørelsen. Derefter kommer Kommuneplantillægget i høring i mindst otte uger, ligesom udkast til miljøgodkendelse og VVM-redegørelse også bliver sendt i høring.

Økonomi og afledt drift

Ingen.

Bilag

517. Ny proces for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagens kerne

Formålet med denne sag er at orientere om det videre forløb for oprettelse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Sagen forelægges Økonomiudvalget da den har karakter af overordnet planlægning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalg for Miljø og Teknik, at det anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Folketingets forligskreds bag lov om nationalparker besluttede på sit møde den 11. december 2012 en fornyet proces for Kongernes Nordsjælland. Ministerens og forligskredsens forventninger til den kommende proces er, at der sker en afbalanceret og tæt inddragelse af alle relevante interessenter, at resultatet af denne inddragelse dokumenteres samt at der udarbejdes et nyt forslag til nationalpark, jævnfør nationalparklovens formål og krav.

På baggrund af ovenstående er der blevet nedsat en styregruppe med deltagelse af de 5 borgmestre, Nordsjællands Landboforening, Sjællandske Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. Naturstyrelsen deltager i styregruppens arbejde.

Endvidere er nedsat en følgegruppe, der består af styregruppen, én repræsentant fra hver af de grønne organisationer (herunder Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskerne, Friluftsrådet, Jægerforbund, Ornitologisk Forening med flere) samt en repræsentant for Visit Nordsjælland.

Arbejdet i følgegruppe og styregruppe kan følges på www.danmarksnationalparker.dk.

Helsingør Kommune er sekretariat for det kommende arbejde og inddrage de berørte kommuners forvaltning.

Styregruppen har holdt 2 møder. Det er besluttet at holde møder med lodsejere (”køkkenbordsmøder”), som ligger på forbindelseslinjen mellem statslige arealer som ønskes forbundet i en kommende nationalpark. Forinden holder styregruppen et fælles seminar om værdier for nationalparken.

Der er ikke fastsat en tidsplan for arbejdet med nationalparken.

Lov- og plangrundlag

Lov om nationalparker, lov nr. 533 af 6. juni 2007.

Konsekvenser

Oprettelse af en nationalpark vil have positiv effekt på det sammenhængende naturindhold i Nordsjælland. En nationalpark vil kunne styrke styrke landskabsforbindelser, kulturavsinteresser, friluftsinteresser mm.

Høring, dialog og formidling

Dialog om projektet sker dels gennem inddragelse af følgegruppen med de grønne organisationer. Grønt Råd i Halsnæs Kommune blev på mødet den 14. marts 2013 orienteret om at arbejdet er startet op igen. Grønt Råd vil løbende holdes orienteret.  

Økonomi og afledt drift

Ingen økonomiske konsekvenser. Køkkenbordsmøder med de enkelte berørte lodsejere kræver medarbejderressourcer, som kan betyde at sagsbehandling på andre opgaver kan tage lidt længere tid.

Hvis der kan opnås opbakning til nationalparken, vil der blive udarbejdet en bekendtgørelse for parken. Der oprettes herefter en fond, der kan modtage gaver, tilskud m.v. Herudover forventes midler fra staten, landdistriktsmidler og anden EU-finansiering at kunne finde anvendelse i nationalparken.

Bilag

518. Brovedligeholdelse, renovering af broer i Allégade

Sagens kerne

Byrådet har på sit møde d. 22. maj behandlet en sag om frigivelse af et beløb til akut renovering af limtræsbroer over kanalen mellem Allegade og Nørregade i Frederiksværk. Administrationen giver på mødet en orientering om status i sagen.

Mødedeltagelse
Niels Lund, vejingeniør samt Margit Hansen, fagkoordinator for Team Vej.

Indstilling

Direktionen indstiller at Udvalget for Miljø og Teknik tager sagen til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Der blev i december 2012 modtaget rapport over generaleftersyn af udvalgte broer i Halsnæs kommune. Enkelte broer blev klassificeret i meget ringe tilstand hvilket medførte, at administreationen rekvirerede særeftersyn på fire broer over kanalen langs Allégade i Frederiksværk. 

Rapporter for særeftersynene forventes at være modtaget, når Udvalget for Miljø og Teknik holder sit møde d. 28. maj. Udvalget orienteres på mødet om status i sagen.

Lov- og plangrundlag

Er ikke beskrevet.

Konsekvenser

Intet nyt i sagen.

Høring, dialog og formidling

Frederiksværk Handelsstandsforening er underrettet om lukningen af broerne, og vil løbende blive orienteret i sagen.

Økonomi og afledt drift

Er behandler i tidligere sag.

519. Initiativer vedrørende herreløst affald i 2013

Sagens kerne

Virksomheden Natur og Vej arbejder i 2013 med særlige initiativer for at nedbringe mængder og gener ved herreløst affald i kommunen. I denne sag orienteres Udvalget for Miljø og Teknik om indsatsområderne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik tager Natur og Vej's initiativer til nedbringning af herreløst affald til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Efter den håde vinter er det nu tid til at skifte saltsprederen ud med fejevogn, kost og syvtal. Virksomheden Natur og Vej har faste affaldsruter, hvor der bliver samlet affald ind dagligt og ugenligt afhængig af prioritet, men det er ikke nok til at holde kommunen pæn og ren. Vi oplever i disse dage, hvor foråret endelig er kommet, og det igen er blevet opholdsvejr uden for, en stigning i henvendelser om affald, der ligger og flyder.

Virksomheden Natur og Vej arbejder med følgende særlige affaldsinitiativer for 2013:

Deltage i eller igangsætte div. kampagner med det formål at nedbringe løst affald:
 • Aktivere/motivere handelsforeninger til at nedbringe løst affald via omdeling af materiale ved direkte henvendelse til disse.
 • Aktivere/motivere virksomheder som f.eks. MC Donalds, tankstationer samt fastfoodforretninger via omdeling af materiale ved direkte henvendelse til disse.
 • Renhold på skoleveje ved hjælp af målrettede kampagner på skolerne med støtte fra Hold Danmark Rent-materiale.
 • Affaldsbevidstheds-kampagner på børneinstitutioner med støtte fra Hold Danmark Rent-materiale.
 • Samarbejde med Forsyningsselskabet om at gøre borgere bevidst om tabt affald langs veje på vej til genbrugspladserne.
 • Information i lokalpressen om div. tiltag.
 • Synliggøre Natur og Vejs medarbejdere i det offentlige rum bl.a. ved at informere borgere på stedet ved et affalds-orienterings-arrangement/kampagne, hvor Hold Danmark Rent-materiale kan uddeles (plejer, poser, askebæger ol.) 
Optimere og øge indsamlingen:
 • Ruteoptimere Natur og Vejs ruter i forbindelse med affaldsindsamling.
 • Effektivisere maskinstrandrensning i weekender i forbindelse med badevejr.
 • Ekstra strandrensning ved hjælp fra borgerforeninger og naturfredningsforening ved direkte henvendelse til disse.
 • Indsamling af affald om sommeren i weekender, f.eks. af seniorjob-ansatte.
 • Indsamling af affald på stier og i naturen i samarbejde med Jobcentret.

Lov- og plangrundlag

Ikke beskrevet.

Konsekvenser

Hensigten med Natur og Vej's særlige fokus på nedbringelse af mængder og gener fra herreløst affald er at bidrag til at skabe en attraktiv kommune og at understøtte lysten for borgere i Halsnæs Kommune til at komme ud i vores flotte natur og byrum og leve et fysisk aktivt liv.

Høring, dialog og formidling

I initiativerne indgår samarbejde med børneinstitutioner og skoler i kommunen, samt inddragelse af virksomheder som f.eks. Mc Donalds og genbrugsstationerne. Men også samarbejdet med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet er vigtigt, da de ejer flere arealer, der er udsat for herreløst affald.

Økonomi og afledt drift

Der er ikke afsat ekstra ressourcer til initiativerne vedrørende det herreløse affald. Tid til opgaverne indgår derfor i den almindelige prioritering af opgaver i virksomheden. 

520. Politisk økonomiopfølgning april 2013 for Udvalget for Miljø og Teknik

Sagens kerne

Der fremsendes politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo april 2013.

Indstilling

Direktionen indstillet, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer generelt, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område samt at LIS-rapporten er tilgængelig på Personalenettet senest den 6. hverdag i måneden. 

Idet kommunen er overgået til nyt økonomisystem pr. 1. januar 2013 vil der i overgangsfasen ikke blive udarbejdet LIS-rapporter før implementeringen af det nye system er sikret fuldt ud. Der er således ikke udarbejdet LIS-rapporter pr. ultimo april 2013. Bilagsmaterialet indeholder en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af økonomiudtræk og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af forventninger til årets resultat på de enkelte områder. Det forventede resultat opstilles i forhold til det korrigerede budget.

Budgettet på vintervedligehold forventes på nuværende tidspunkt overskredet med 2,2 mio. kr. under forudsætning af, at anden halvdel af vinteren i 2013 bliver normal. Finansiering af den forventede overskridelsen vil blive afklaret i forbindelse med den kommende budgetrevision.

Lov- og plangrundlag

 • Budget 2013 – 2016. Vedtaget af Byrådet 9. oktober 2012
 • Politisk økonomiopfølgning. Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 16. december 2008.

Økonomi og afledt drift

Budgettet forventes overholdt.

Bilag

521. Forslag til Kommuneplan 2013

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med baggrund i den procesplan, der blev vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 24. april 2012 og de temaer og emner, der er drøftet med Udvalget for Miljø og Teknik på møderne den 22. januar og 26. februar 2013.

Mødedeltagelse
Fagkoordinator Pia Weirum og planlægger Jørgen Krog.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at forslag til Kommuneplan 2013 vedtages, og
 2. at det vedtages, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet afsnit om redegørelse om råstof tilrettes den nye råstofplan inden behandling i Økonomiudvalget.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2013 er en delvis revision af Kommuneplan 2009. Ændringer og nye emner er dels med udgangspunkt i Halsnæs Kommunes seneste Plan- og Agenda strategi, dels konkrete ønsker om rettelser i kommuneplanen og dels konsekvensrettelser som følge af ændret lovgivning, overordnet planlægning og kommuneplantillæg.

De væsentligste ændringer/ nyheder er i temaerne:
- jordbrug, der er helt nyskrevet
- biogas, der er et nyt afsnit
- detailhandel, der er ændret for lokalisering af enkeltstående dagligvarebutikker
- lavbundsområder, hvor der er udpeget et potentielt vådområde langs Lyngby Å
- klimatilpasning, der er et helt nyt afsnit, der vil blive udbygget en del, når klimasikringsplanen er udarbejdet og vedtaget.
Der er derudover lavet en række mindre rettelser i enkelte kommuneplanrammer og i nogle andre temaer som for eksempel sommerhuse, geologi og kulturhistorie, ligesom hele kommuneplanen er gennemgået og opdateret på faktuelle oplysninger de steder, hvor der har været nye data.

I forslaget er ny/ rettet tekst vist med grøn baggrund, mens slettet tekst er vist med rød skrift i de enkelte temaer. I høringen vil den røde tekst blive slettet, og den grønne ændret til normal tekst. Planen er digital, og der er link til forslaget her: http://halsnaes-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/forside.htm. Planen er lavet til pdf'er, der er vedhæftet som bilag - en for redegørelse med bilag og tabeller og ti for de enkelte rammeområder. Der er nogle af kortene, der ikke er dannet korrekt - eller slet ikke i bilagene. Det er en fejl, der bliver udbedret til høringen. Kortene kan findes på linket. Der vil også blive arbejdet på at opdatere billeder - herunder af diverse rapporter med mere, som er i redegørelsen.

Ændringerne i Kommuneplan 2013 er vurderet i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for Kommuneplan 2013, da ændringerne ikke har væsentlige konsekvenser for de undersøgte parametre. Se også de vedlagte screenings- og scoopingsbilag, som omfatter de fire temaer - detailhandel, vedvarende energikilder, lavbund og jordbrug - som indeholder så store ændringer, at de skal screenes.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer for Lov om planlægning. Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 for Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konsekvenser

Ingen væsentlige jævnfør miljøvurderingsscreeningen.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til Kommuneplan 2013 sendes i offentlig høring fra ultimo juni/ primo juli til midt i september 2013 - cirka ti uger, hvor minimumskravet er otte uger.

Alle væsentlige ændringer i temaer og rammer har været forelagt Udvalget for Miljø og Teknik på to drøftelsesmøder i januar og februar 2013.

Økonomi og afledt drift

Ingen.

Bilag

522. Endelig vedtagelse af lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav og kommuneplantillæg nr. 12

Sagens kerne

Formålet med lokalplanen er, at give nemmere mulighed for at gennemføre mange af de ideer som landskabsplanen, der er udarbejdet for Ølsted Grusgrav, indeholder.

Mødedeltagelse:
Ved mødet deltager fagkoordinator Pia Weirum og planlægger Mette Vestergaard

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
1. lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav vedtages endeligt og
2. at kommuneplantillæg 12 vedtages endeligt.

Beslutning

Bent Andreasen stillede forslag om, at der i delområde C gives mulighed for, i forbindelse med bygning af toilietfaciliteter, at opføre et omklædningshus på maksimum 12 m2 til brug ved arrangementer. 

For stemte: Bent Andreasen (V), Lars C. K. Frederiksen (V)

Imod stemte: Jørgen L. Hansen (F), Bertil Nyenstad (A), Torben Hedelund (A) og Hans Jørgen Larsen (A)

For direktionens indstilling stemte: Jørgen L. Hansen (F), Bertil Nyenstad (A), Torben Hedelund (A) og Hans Jørgen Larsen (A)

Imod direktionens indstilling stemte: Bent Andreasen (V) og Lars C. K. Frederiksen (V)

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Ølsted Grusgrav har tidligere været anvendt til indvinding af materialer til gasbeton produktionen på H+H i Ølsted. Efter at indvindingen ophørte, skete der ikke efterbehandling af området, og derfor fremstår Ølsted grusgrav i dag som et vildt og spændende sted.

Ølsted Grusgrav bruges i dag som nærrekreativt område for borgerne i Ølsted. For at gøre grusgraven endnu mere attraktiv for borgerne i Ølsted, er der i tæt dialog mellem borgerne, landskabsarkitekter fra Opland og Halsnæs Kommune blevet udarbejdet en landskabsplan for Ølsted Grusgrav. Landskabsplanen indeholder forslag til en række forskellige aktiviteter, der kan rummes i grusgraven. Landskabsplanen kan ses som kortbilag 3 i lokalplanen.

Lokalplanen sikrer, at projekter kan gennemføres hurtigere, idet den på forhånd har opstillet de nødvendige retningslinjer for mange af ideerne i landskabsplanen.

Sammen med lokalplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget overfører en mindre del af matr. nr. 5ai Ølsted By, Ølsted fra byzone til landzone. Det drejer sig om et areal, der ligger foran boligerne på Jasminvej.

Der er kommet flere indsigelser til forslaget. Der er generel opbakning til de muligheder som lokalplan 07.36 giver for at anvende grusgraven. 

Muligheden for permanent belysning i grusgraven ønsker flere dog bliver taget ud af lokalplanen, da det er vigtigt at bevare området så naturligt som muligt. Indsigelserne går på, at området skal bevares som naturområde, at belysning vil slører naturoplevelsen og at dyrelivet vil blive generet.
Styregruppen for Ølsted Grusgrav ønsker, at bevare muligheden for permanent belysning langs vejen op til bålpladsen og ned til scenen.
§ 7.6 er ændret så det kun er langs de to veje, der er mulighed for permanent belysning. Det er i § 7.6 tilføjet, at der skal anvendes inteligent belysning

I forslaget var størrelsen på madpakkehuset maksimalt 30 m2 og med en højde på maksimalt 2½ meter. Det er den typiske størrelse på et madpakkehus i naturområder.
Styregruppen for Ølsted Grusgrav ønsker at størrelsen på madpakkehuset ændres, så der bliver mulighed for et madpakkehus på minimum 100-120 m2 og en højde på 4 meter. 
Da der er tale om et naturområde i landzone, hvor byggeri som udgangspunkt ikke kan finde sted, vurderes det at et madpakkehus af en størrelse på 100 -120 m2 ikke er foreneligt med området. Det vurderes desuden, at hvis der er ønske om at give mulighed for et madpakkehus på 100 m2 vil det kræve en ny høring.

Der er i lokalplanen indskrevet mulighed for et madpakkehus på 60 m² og i en højde på maksimalt 4 meter.

Indsigelserne har betydet enkelte andre ændringer og tilføjelser til lokalplanen, som det kan ses i vedlagte udkast til endelig vedtagelse. Administrationens behandling af indsigelserne er gennemgået i bilag 3.

Høring, dialog og formidling

Landskabsplanen for Ølsted Grusgrav er blevet til i et samarbejde med borgerne i Ølsted. Der har været holdt to borgermøder og møder i en arbejdsgruppe af frivillige interesserede borgere nedsat ved det første borgermøde. 
I forbindelse med offentlighedsperioden for lokalplanen, er der afholdt et dialogmøde med styregruppen for Ølsted Grusgrav om deres ønsker til ændringer i lokalplanen.

Økonomi og afledt drift

Ingen

Bilag

523. Endelig vedtagelse af lokalplan 02.20 for 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Sagens kerne

Byrådet har på mødet den 5. februar 2013 vedtaget forslag til lokalplan 02.20 for 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød.

Der er ikke indkommet indsigelser. Der er ikke ændret i lokalplanen i forhold til forslaget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplan 02.20 for 7 ejendomme på Tindoldaten i Vinderød vedtages endeligt.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling


Der er udarbejdet en ny lokalplan for en del af området ved Tinsoldaten.

Området har hidtil været omfattet af lokalplan 02.18, hvor området dels er udlagt til enfamiliehuse i 1 plan med facader af sten og dels til enfamiliehuse i 1½ plan med facader af træ. Denne opdeling følger den eksisterende bebyggelses struktur.

Det har vist sig, at potentielle købere også ønsker at bygge stenhuse i området, hvor den seneste lokalplan anfører træbeklædning. Borgmesteren har derfor anmodet administrationen om at udarbejde en ny lokalplan, hvor det bliver muligt også at opføre huse i 1 plan med facader af sten.

Den nye lokalplan gør det muligt at bygge både træ- og stenhuse i 1 og 1½ plan.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.

Kommuneplan 2009
Lokalplan 02.18

Konsekvenser

Bestemmelserne i den eksisterende lokalplan 02.18 er udformet, så husene i så høj grad som muligt spiller op til de eksisterende bebyggelser. I den nye lokalplan 02.20 kan der ske en sammenblanding af bebyggelsesformer (træ og sten samt 1 og 1½ plan). Det vurderes dog at have mindre betydning, da der kun er tale om 7 ejendomme.

Høring, dialog og formidling

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi og afledt drift

En konsekvens af lokalplanændringen kan være, at ejendommene nemmere kan sælges.

Bilag

524. Forslag til lokalplan 08.7 for Skansevej

Sagens kerne

Formålet med lokalplanen er at sikre området langs Skansevej, så det fortsat fremstår som et samlet kulturmiljø.

Mødedeltagelse:
Ved mødet deltager fagkoordinator Pia Weirum og planlægger Mette Vestergaard.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
1. forslag til lokalplan 08.7 for Skansevej vedtages og
2. at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet afsnit 7.10 slettes og i afsnit 7.6 tilføjes pudset og filset jordfarver og hvid.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedrivning af en gammel ejendom på Skansevej 15, besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en regulerende lokalplan med det formål at sikre det kulturmiljø, som området ved Skansevej udgør. 
 
Lokalplanens afgrænsning er fastlagt, så det samlede blik langs Skansevej fra Amtsvejen og frem til drejningen før Skansen sikres. Derfor er også matriklerne i de næste rækker parallelt med Skansevej med i lokalplanen, da de er vigtige for helhedsbilledet.

En SAVE registrering af lokalplanområdet viser, at der er 2 ejendomme på Skansevej, der er bevaringsværdige (Skansevej 32 og 34). De to ejendomme er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdige.

Indenfor lokalplanområdet er to forskellige kommuneplanrammer gældende. Det betyder, at bebyggelsesprocenten ikke er den samme i hele lokalplanområdet. På de tre ejendommen ud mod havet er bebyggelsesprocenen 25. Dette for at sikre at bebyggelsen mod havet ikke bliver for tæt, så der fortsat vil være udblik mod vandet.

Skansevej ligger som et markant vejforløb langs kysten fra Amtsvejen op mod Skansen. Skansevej er kendetegnet ved sine ældre 1½ etages bygninger med røde tegltage. Hovedparten af husene ligger parallelt med Skansevej og næsten til fortovskant. Set fra havsiden fremstår Skansevej som et tydeligt samlet område. Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at der skal bygges i "1 etage med udnyttelig tagetage". Det er for at sikre det samlede udtryk, da stort set alle beboelsesbygninger i dag er i 1½ etage. 

Ligeledes indeholder lokalplanen bestemmelser der sikrer, at der bruges tagmateriale, som i forvejen er karakteristisk for området samt at facader fortsat vil fremstå enten med røde musten, der er typisk for flere af de ældre murermestervillaer eller med pudsede/filsede og malede facader.

For at sikre bebyggelsesstrukturen, der er en vigtig del af det samlede udtryk, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at hvis en beboelsesbygning rives ned for at blive erstattet af en ny, skal det nye hus ligge i samme facadelinje mod Skansevej, som det oprindelige hus. Der er et par ubebyggede matrikler indenfor lokalplanområdet. Når disse skal bebygges skal facaderne ligge parallelt med Skansevej eller Godthåbsvej, dette også for at bevare bebyggelsesstrukturen indenfor lokalplanområdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.

Høring, dialog og formidling

Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi og afledt drift

Ingen

Bilag

525. Forslag til lokalplan 06.26 for et boligområde i den sydlige del af Kregme

Sagens kerne

Forslag til lokalplan 06.26 for et boligområde i den sydlige del af Kregme er udarbejdet for at ændre bestemmelser i lokalplanen for derigennem at gøre byggemulighederne mere attraktive.

Mødedeltagelse
Fagkoordinator Pia Weirum og planlægger Jørgen Krog.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet:
 1. at forslag til lokalplan 06.26 vedtages og
 2. at det vedtages, at der ikke udarbejdes en miløvurdering.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Lokalplan 06.26 er opdateret i forhold til den gældende lokalplan 06.25 på en række punkter. Der bliver mulighed for at bygge stenhuse i alle delområder, da der stort set ikke længere er ønsker om at bygge træhuse. Terrænreguleringsmulighederne mod vej justeres, da det gennemførte vejanlæg viser, at der ikke er behov for at kunne regulere så meget som hidtil muligt. Hegningsbestemmelserne ændres, så flere normale hegnsplanter tillades, herunder arter, der er mere praktisk anvendelige til hegn (og ikke buskadser). De to delområder til tæt-lav bebyggelse (F1 og F2) kan anvendes til parcelhusbebyggelse uden ny lokalplan, idet der så skal bygges efter bestemmelserne for delområdet udenom. Endelig er der gennemført forskellige opdateringer.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af Lov om planlægning nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer.

Konsekvenser

Der vil blive større frihed til at bygge boliger - idet materialevalg bliver mere frit, og det bliver nemmere at hegne med levende hegn.

Høring, dialog og formidling

Forslaget skal i offentlig høring i mindst otte uger.

Økonomi og afledt drift

Ingen.

Bilag

526. Forslag til tillæg 1 til lokalplan 01.15 for en motorsportsbane i Melby

Sagens kerne

Melby - Liseleje Idrætsforening har behov for at udvide deres klubhus. Samtidig har Melby Micro Cross Club behov for arealer til klubhusbebyggelse.
Byggefelterne i lokalplan 01.15 er fuldt udnyttet, og det er derfor nødvendigt at lave dette tillæg til lokalplanen, for at øge byggefelterne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
 

 1. at forslag til tillæg 1 til lokalplan 01.15 for en motorsportsbane i Melby vedtages og sendes i høring, og
 2.  at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Melby - Liseleje Idrætsforening har behov for at udvide deres klubhus. Samtidig har Melby Micro Cross Club behov for arealer til klubhusbebyggelse. I lokalplan 01.15 for en motorsportsbane i Melby er der udlagt 2 byggefelter. Et byggefelt til hver af klubberne. Byggefelterne er fuldt udnyttet. Da begge klubber har behov for at kunne udvide klubfaciliteterne, er der udarbejdet dette tillæg til lokalplan 01.15 der giver mulighed for større byggefelter. Derudover er der udlagt endnu et byggefelt til eventuelle fremtidige aktiviteter i området.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009.

Konsekvenser

Tillæget til lokalplan 01.15 sikrer, at klubberne får mulighed for at udvide deres klubfaciliteter.

Det vurderes i den udarbejdede miljøscreening, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen er derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Høring, dialog og formidling

Forslaget sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere af lokalplanområdet.

Økonomi og afledt drift

Ingen i denne sag.

Uden overskrift

Link til lokalplan 01.15 for en motorsportsbane i Melby

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1052450_APPROVED_1188815389507.pdf

Bilag

527. Ansøgning fra Liseleje Havn AMBA om ophævelse af planlægningsforbuddet i habitatområde nr. 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Sagens kerne

Liseleje Havn AMBA (også kaldet havnegruppen) har anmodet Halsnæs Kommune om at ansøge om ophævelse af planlægningforbuddet for en mindre del af Natura2000-området, Habitatområde 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev med baggrund i fremsendt materiale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at ansøgningen sendes til Naturstyrelsen med anbefaling af, at planlægningsforbuddet ophæves.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Undlod at stemme: Bertil Nyenstad (A)

Imod stemte: Jørgen L. Hansen (F)

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Frederiksværk Byråd besluttede i 2004 at igangsætte en debat om udviklingen i Liseleje og Asserbo. Debatten dannede baggrund for udarbejdelse af en masterplan for Liseleje og Asserbo, der blev vedtaget af Frederiksværk Byråd i juni 2005. I masterplanen indgår et forslag til en havn ved Liseleje som et stort ønske fra en række af de lokale aktører. 

Havnegruppen har siden arbejdet på at få en lystbådehavn i Liseleje. Havnegruppen udarbejdede i 2009 et konkret projekt for en lystbådehavn umiddelbart øst for den eksisterende bølgebryder, hvor en del af anlægget ligger inden for et Natura2000-område. Her gælder et generel planlægningsforbud mod planlægning for blandt andet nye havne. I december 2009 besluttede byrådet på baggrund af det udarbejdede projekt at sende en ansøgning til daværende By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) om at ophæve planlægningsforbuddet.

I juni 2010 afslog Naturstyrelsen kommunens ansøgning. I afslaget stod blandt andet, at det ikke var tilstrækkeligt godtgjort, at projektet ikke vil skade udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, men at såfremt der fremkommer yderligere oplysninger og dokumentation eller evt. alternative placeringer, kunne kommunen søge på ny.

I december 2011 ønskede havnegruppen, at Byrådet tilkendegav deres holdning til et projekt med en ændret placering og udformning i forhold til det første projekt, dog stadig i Natura2000-område, før havnegruppens arbejdede videre med projektet med henblik på at afholde et dialogmøde med Naturstyrelsen, inden der igen blev fremsendt en ansøgning til Naturstyrelsen om ophævelse af planlægningsforbuddet. Byrådet besluttede at tilkendegive en positiv stilling til det nye forslag til en lystbådehavn i Liseleje, idet der som grundlag for senere endelig stillingtagen gennem analyser skal være frembragt dokumentation for, at projektet ikke skader Natura2000-området.

Havnegruppen har nu viderebearbejdet det i 2011 fremsendte projekt for en lystbådehavn. Selve havnen ligger uden for Natura2000-området, men der ønskes en vej fra Lisehøjvej til den nye havn, der kun skal anvendes til vedligeholdelse  og til redningsarbejde. Der er redegjort for konsekvenserne for indvirkningen på Natura2000-området, og der er i rapporten et program for yderligere undersøgelser, hvis der gives en planlægningstilladelse. Undersøgelserne skal underbygge rapportens indhold i forhold til eventuel påvirkning af Natura2000-området.

Havnegruppen har desuden fået udarbejdet en juridisk vurdering af muligheden for at opnå en planlægningstilladelse, der er udarbejdet af adkokatfirmaet Manzanti-Andersen, Korsø Jensen & partnere. Notatets afsnit 1 og 2 er en kort redegørelse for det faktum, der er lagt til grund for den juridiske vurdering, og i afsnit 3 redegøres for det relevante juridiske regelgrundlag, herunder betingelser for, at der i henhold til dette kan opnås planlægningstilladelse, og endelig foretages i afsnit 4 en juridisk vurdering af, hvorvidt betingelserne for opnåelse af en planlægningstilladelse anses for opfyldt.

Der juridiske notat konkluderer, at havneprojektet efter advokatfirmaets vurdering opfylder betingelserne for at opnå en planlægningstilladelse. Havnegruppen har med rapporten oplyst og analyseret det nødvendige vidensgrundlag. Advokatfirmaet vurderer, at det er dokumenteret, at det vil være muligt af gennemføre havneprojektet, uden at der sker en væsentlig påvirkning af habitatområdet. Med udgangspunkt i notatet vurderer advokatfirmaet, at havnegruppen har tilvejebragt det nødvendige grundlag for en anmodning til Halsnæs Kommune om at ansøge Naturstyrelsen om ophævelse af planlægningsforbuddet for Habitatområde nr. 119 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev.

Hvis kommunen vælger at videresende ansøgningen, og hvis Naturstyrelsen ophæver planlægningsforbuddet betyder det, at planlægning af havnen kan fortsætte. En planlægningstilladelse betyder dog alene, at Naturstyrelsen, på det forelagte grundlag, har vurderet, at det ansøgte ikke umiddelbart må forventes at skade det berørte Natura2000-område væsentligt.  Hvis planlægningstilladelsen gives, skal der efterfølgende udarbejdes konsekvensvurdering, VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan.

Kommunen skal som myndighed godkende den konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura2000-området, som havnegruppen skal udarbejde. Kommunen skal som myndighed sikre sig, at et ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektets ikke har skadelige virkninger. Et sikkert fagligt grundlag i havnens materiale er nødvenligt for behandling af vurderingen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen).
Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (udkast der har været i høring).
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer
Vejledning om VVM i planloven af 12. marts 2009.

Konsekvenser

Konsekvenser for Natura2000-området er beskrevet i rapporten. Der vil skulle udarbejdes yderligere konsekvensanalyser, jf. rapportens bilag 9, hvis Naturstyrelsen ophæver planlægningsforbuddet.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har holdt møder med formanden og andre repræsentanter for havnegruppen siden Naturstyrelsens afslag i juni 2010.

Der har desuden været afholdt et forhåndsdialogmøde den 7. februar 2012 med Naturstyrelsen med deltagelse af bestyrelsen for havnegruppen og repræsentanter fra kommunen.

Økonomi og afledt drift

Ingen.

Bilag

528. Forslag til Fingerplan 2013

Sagens kerne

Naturstyrelsen har sendt Forslag til Fingerplan 2013 i høring frem til den 14. juni 2013. I Fingerplan 2013 ligger Halsnæs Kommune i "Det øvrige hovedstadsområde", hvilket er udenfor selve fingerstrukturen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet:
 
 1. at Fingerplan 2013 tages til efterretning, og
 2. at vedlagte udkast til svarbrev sendes til Naturstyrelsen.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet teksten om S-banen ændres til: "at der planlægges en hurtigere togforbindelse mod Hillerød og København."

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Forslag til Fingerplan 2013 bygger videre på den fingerstruktur, der har været rammen for Hovedstadsområdets udbygning i over 60 år. I 2013 udgaven er der fokuseret på den grønne del af strukturen, herunder at anvende de grønne kiler i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Der fokuseres også på nye trafikforbindelser, der skal gøre det nemmere at komme rundt - især på cykel og med kollektiv trafik. Endelig er der fokus på, at København er regionens lokomotiv, og at det er der, tingene skal ske. Det forventes, at det vil trække hele hovedstadsområdet med i en positiv udvikling.

Halsnæs Kommune ligger i det øvrige hovestadsområde. Udviklingen i dette område skal underbygge fingerplanens strategi, og nyudlæg af områder til boliger og erhverv skal have lokal karakter (kommunen selv og nabokommunerne) - ikke regional karakter.

I de tværgående emner er Halsnæs Kommune med i forbindelse med projekter for:
- Vejanlæg: Udbygning af Hillerødvej og Frederikssundsvej fra kommunegrænsen til Kregme til 1+2 veje.
- Det overordnede cykelstinet: Der mangler en overordnet sti i Frederiksværk mellem rundkørslen ved Nørregade og cirka Hågendrupvej langs Hundstedvej. (I kommuneplanen er der fastlagt en cykelrute via Hanehovedvej og Åsebro)
- Det rekreative stinet: Der mangler sikrede krydsninger to steder i forbindelse med den planlagte Arresøsti, dels ved Bisp Absalonsvej og dels ved Grimstrup. Arresøstien er stadig en planlagt rekreativ sti.

For den nærmeste del af regionen understøtter fingerplanforslaget den udvikling, der allerede er i gang eller i forstadie. Her kan for eksempel nævnes et supersygehus i Hillerød med tilhørende ny station, en Frederikssundsmotorvej helt til Frederikssund, udbygning af Hillerødmotorvejen helt til Hillerød, ny by (Vinge) ved Frederikssund med tilhørende station. Alle disse tiltag vil gavne Halsnæs Kommune enten i form af bedre trafikforbindelser eller flere nye arbejdspladser i fornuftig afstand fra Halsnæs. Gode trafikforbindelser er også vigtige, da Nordsjællands eneste godshavn ligger i Hundested, og skal kunne betjene området godt og effektivt.

Adresse med link til Fingerplanens dokumenter: http://www.naturstyrelsen.dk/planlaegning/planlaegning_i_byer/hovedstadsomraadet/fingerplan_2013/

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, Lov om planlægning.

Konsekvenser

Ingen. Der er reelt ingen ændringer for Halsnæs Kommunens vedkommende, og ændringerne for nabokommunerne (især Hillerød og Frederikssund) understøtter den udvikling, der allerede er fastlagt eller undervejs.

Høring, dialog og formidling

Forslag til Fingerplan 2013 er i høring til den 14. juni 2013.

Økonomi og afledt drift

Ingen.

Bilag

529. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra området for Miljø og Teknik

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Det planlagte udvalgsmøde den 18. juni 2013 flyttes til mandag den 24. juni 2013 af hensyn til behandling af budgetrevisionen.

Orienteringen godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Bilag

531. Underskriftsark

Sagens kerne

   

Uden overskrift

 
Protokollen godkendt.  
    
   
 Jørgen L. Hansen (F) formand 
  
   
Hans Jørgen Larsen (A) næstformand Bertil Nyenstad (A)
  
   
Torben Hedelund (A) Walter G. Christophersen (O)
  
   
Bent Andreasen (V) Lars C. K. Frederiksen (V)
   
Sidst opdateret 3. marts 2014