Udvalget for Miljø og TeknikReferat 17.12.2013 kl. 16:30

Medlemmer:

Jørgen L. Hansen (F), Formand
Hans Jørgen Larsen (A), Næstformand
Bertil Nyenstad (A)
Torben Hedelund (A)
Walter G. Christophersen (O)
Bent Andreasen (V)
Lars C. K. Frederiksen (V)

Øvrige deltagere:

Svend-Erik Nielsen, Direktør
Rikke Voss Hvelplund , Chef
Jonna Lybech Bay, Udvalgssekretær

587. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

588. Politisk økonomiopfølgning november 2013 for Udvalget for Miljø og Teknik

Sagens kerne

Der fremsendes politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo november 2013

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Da det - blandt andet på grund af indførelsen af et nyt økonomisystem pr. 1. januar 2013 - ikke er muligt at udabejde en egnetlig LIS-rapporter (ledelsesinformationsrapport) til udvalget, udarbejdes i stedet en månedlig kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af konstateret forbrug og forventninger til aktivitets- og udgiftsniveau for resten af året giver en vurdering af forventninger til årets resultat på de enkelte områder. Det forventede resultat er opstillet i forhold til det korrigerede budget.

Budgettet på Udvalget for Miljø og Tekniks område forventes fortsat overholdt, idet der dog for så vidt angår udgifter til vintervedligehold kan forventes et merforbrug i størrelsesorden 2,0 mio. kr., såfremt at anden halvdel af vinteren i 2013 bliver normal set i forhold til de foregående år.
Der er i forbindelse med budgetrevisionen pr. ultimo maj 2013 bibeholdt en bufferpulje på 10 mio. kr. til finansiering af eventuelle merudgifter på ikke styrbare områder, som f.eks. vintervedligehold.

Til gengæld forventes der et mindreforbrug på Miljøområdet på 0,7 mio. kr. og på Rengøringsområdet på 0,5 mio. kr.

Endelig er det forudsat, at kommunen vil få en kompensation vedrørende 2012 fra kommunens partner i ESCO-projektet (tidligere YIT A/S nu Caverion A/S), hvilket er en forudsætning for budgettets overholdelse. 
Der er dog endnu ikke opnået enighed om kompensationens størrelse

Lov- og plangrundlag

 • Budget 2013 – 2016. Vedtaget af Byrådet 9. oktober 2012
 • Økonomi og afledt drift

  Intet yderligere at bemærke.

  Bilag

  589. Anlægsregnskab for trafiksikring af Hanehovedvej

  Sagens kerne

  Afslutning af anlægsregnskab for projektet trafiksikring af Hanehovedvej

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsregnskabet for trafiksikring af Hanehovedvej godkendes.

  Beslutning

  Direktionens indstilling anbefales.

  Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

  Sagsfremstilling

  Der er i perioden fra 2008 til 2011 givet en samlet anlægsbevilling på 5.285.110 kr. samt en indtægtsbevilling på 1.176.000 kr. vedrørende tilskud fra statens cykelpulje til trafiksikring af Hanehovedvej. De sidste puljemidler blev givet i foråret 2013.

  Trafiksikringen er udført på Hanehovedvej på strækningen fra Havnevej til 150 meter efter Gl. Evetoftevej og omfatter fælles cykel- og gangsti i begge sider af vejen adskilt fra kørebanen med en rabat til nedsivning af regnvand. Herudover er der etableret chikaner, tre indsnævringer i forbindelse med busstoppesteder og en stikrydsning.

  Det udførte arbejde er i overensstemmelse med forudsætningerne for bevillingen.

  Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 5.254.997 kr. og en indtægt på 1.176.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 30.113 kr. Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen.

  Lov- og plangrundlag

  Halsnæs Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  Konsekvenser

  Intet.

  Høring, dialog og formidling

  Intet.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 5.254.997 kr. og en indtægt på 1.176.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 30.113 kr. Mindreforbruget er tilført kassebeholdningen.

  590. Orientering fra formanden

  Sagens kerne

  1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik

  2. Orientering fra formanden

  3. Orientering fra området for Miljø og Teknik

  Afgørelser til orientering er tilføjet som bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

  Bilag

  590. Industrihal på Industrivej 29 i Frederiksværk

  Sagens kerne

  Nordisk Staal Ejendomme Aps søgte den 20. november 2013 om tilladelse til at opføre en ny industrihal på 900 m² på Industrivej 29 i Frederiksværk.

  Produktionen i hallen nødvendiggør en bygningshøjde på 12,9 meter og der søges derfor om dispensation fra lokalplan 03.8, der angiver en bygningshøjde på 8,5 meter.


  Indstilling

  Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik giver dispensation til det ansøgte, da det vurderes, at byggeriet med den pågældende placering i udkanten af lokalplanområdet ikke vil være til gene og kan indpasses i området.

  Beslutning

  Direktionens indstilling godkendt.

  Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

  Sagsfremstilling

  Nordisk Staal Ejendomme Aps søgte den 20. november 2013 om tilladelse til at opføre en ny industrihal på 900 m² på Industrivej 29 i Frederiksværk.

  Industrihallen vil blive opført omkring den eksisterende kranbane og vil derfor være en beklædning af den eksisterende kranbane. Produktionen i hallen nødvendiggør en bygningshøjde på 12,9 meter og der søges derfor om dispensation fra lokalplan 03.8, der angiver en bygningshøjde på 8,5 meter.

  Administrationen vurderer at det ansøgte, trods en relativ stor dispensation fra lokalplanens højdebestemmelser, ikke vil være til gene i området da der allerede i dag er en eksisterende kranbane i ca. 11 meters højde som hallen bygges op omkring. Hallen opføres i udkanten af lokalplanområdet med marker og industrivirksomhed som de to eneste naboer. Der er ingen beboelseejendomme i nærheden, der kan blive generet af skyggegener mv.

  Ansøgningen blev den 27. november 2013 sendt i høring hos begge naboer og nabohøringen er afsluttet den 11. december 2013, hvorfor eventuelle høringssvar først vil foreligge på mødet.

  Byggeriet kræver desuden en miljøgodkendelse og ansøger har derfor sideløbende med denne ansøgning ansøgt Miljøstyrelsen om en miljøgodkendelse. En byggetilladelse kan være betinget af, at Miljøstyrelsen giver deres godkendelse. Dette forhold afklares nærmere med Miljøstyrelsen. 

  Hallen påtænkes anvendt af selskabet DanSpray A/S til en ny produktions teknologi for fremstilling af højtlegerede værktøjsstål, kaldet Spray Forming. DanSpray A/S vil være den eneste i verden, der udnytter denne højteknologi industrielt og etableres i regi af CSM projektet i Halsnæs Kommune.

  Lov- og plangrundlag

  Lokalplan 03.8, kap 9.3, der anfører, at byggeri ikke må være højere end 8,5 meter.

  Konsekvenser

  Ingen.

  Høring, dialog og formidling

  Der har været foretaget nabohøring og resultatet af høringen vil blive forelagt på udvalgsmødet. De to tilstødende naboer er henholdsvis affaldshåndteringsfirmaet De Nova og nogen markarealer tilhørende en landbrugsejendom.

  Økonomi og afledt drift

  Ingen.

  Bilag

  591. Orientering fra formanden

  Sagens kerne

  1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik

  2. Orientering fra formanden

  3. Orientering fra området for Miljø og Teknik

  Afgørelser til orientering er tilføjet som bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Direktionens indstilling taget til efterretning.

  Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

  Bilag

  592. Underskriftsark

  Uden overskrift

  Protokollen godkendt.  
      
     
   Jørgen L. Hansen (F) formand 
    

   
    
  Hans Jørgen Larsen (A) næstformand Bertil Nyenstad (A)
    
   
    
  Torben Hedelund (A) Walter G. Christophersen (O)
    
   
    
  Bent Andreasen (V) Lars C. K. Frederiksen (V)
  Sidst opdateret 7. marts 2014