Udvalget for Miljø og TeknikReferat 02.04.2013 kl. 16:30

Medlemmer:

Jørgen L. Hansen (F), Formand
Hans Jørgen Larsen (A), Næstformand
Bertil Nyenstad (A)
Torben Hedelund (A)
Walter G. Christophersen (O)
Bent Andreasen (V)
Lars C. K. Frederiksen (V)

Øvrige deltagere:

Svend-Erik Nielsen, Direktør
Rikke Voss Hvelplund , Chef
Jonna Lybech Bay, Udvalgssekretær

498. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen godkendt.

499. Politisk økonomiopfølgning februar 2013 for Udvalget for Teknik og Miljø

Sagens kerne

Der fremsendes politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo februar 2013.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Dírektionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer generelt, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område samt at LIS-rapporten er tilgængelig på Personalenettet senest den 6. hverdag i måneden. 

Idet kommunen er overgået til nyt økonomisystem pr. 1. januar 2013 vil der i overgangsfasen ikke blive udarbejdet LIS-rapporter før implementeringen af det nye system er sikret fuldt ud. Der er således ikke udarbejdet LIS-rapporter pr. ultimo februar 2013.

Bilagsmaterialet indeholder en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af økonomiudtræk og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af forventninger til årets resultat på de enkelte områder. Det forventede resultat opstilles i forhold til det korrigerede budget.

Budgettet på det samlede politikområde forudsættes overholdt, idet der dog er behov for inden for området, at finde finansiering til dækning af en overskridelse vedrørende vintervedligehold. Budgettet på vintervedligehold forventes på nuværende tidspunkt overskredet med 2,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

 • Budget 2013 - 2016 Vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2012
 • Politisk økonomiopfølgning. Godkendt af Udvalget for Miljø og Teknik den 16. december 2008.

Økonomi og afledt drift

Budgettet forventes overholdt.

Bilag

500. Dispensation for bebyggelsesprocent ved lovliggørelse af tilbygning til lagerhal på Industrivej 34 i Frederiksværk

Sagens kerne

Ingeniørfirmaet Læssøe-Simonsen A/S søgte, på vegne af ejendommens ejer, den 06. aug. 2012 om lovliggørelse af opført tilbygning til lagerhal på Industrivej 34.
Sagen har tidligere været forelagt udvalget på udvalgsmøde den 18. december 2012. Her blev sagen sendt tilbage til administrationen for yderligere behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik meddeler dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten. Dispensationen begrundes med, at byggeriet er placeret på en sådan måde, at det ikke visuelt bemærkes, at bebyggelsesprocenten er overskredet og derfor ikke vil være til gene for området.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Ingeniørfirmaet Læssøe-Simonsen A/S søgte den 18. aug. 2011 om byggetilladelse til opførelse af en tilbygning af lagerhal på 506 m² til eksisterende industribygning.

I ansøgningen blev det oplyst, at grundstørrelsen var 4953 m² og, at bebyggelsesprocenten ville være 24,4 % samt afstanden til skel var angivet til 2,5 meter. Byggeriet var, ud fra de givne oplysninger i ansøgningen, ikke i strid med gældende bestemmelser og der blev den 31.okt. 2011 udstedt byggetilladelse til tilbygningen. Byggeriet blev påbegyndt og da byggeriet stod færdigt konstaterede ansøger, at grundstørrelsen kun var 3075 m² og bebyggelsesprocenten var dermed 40,5 %. Bygningen var placeret således, at afstanden til skel for en del af tilbygningen var 2,42 meter.

Efterfølgende søgte Ingeniørfirmaet Læssøe-Simonsen A/S den 06. aug. 2012 om dispensation for bebyggelsesprocenten og for ikke at udføre brandmæssige foranstaltninger, da bygningen i den ene ende ikke holder den vejledende afstand på 2,5 meter til skel. Ansøgningen begrundes med, at ansøger i forbindelse med udregning af bebyggelsesprocenten desværre har regnet forkert, og at bygningen blev afsat forkert under byggeprocessen. Ejendommen har tidligere haft den ansøgte grundstørrelse på 4953 m², men blev for nogle år siden udstykket. Rådgiver tog  -  af uvisse årsager – udgangspunkt i grundarealet inden udstykningen. 

Ansøger har fremsendt redegørelse fra Dansk Brand- og Sikringstekniske Institut (DBI)  og de vurderer: "...at risikoen for brandspredning over naboskel, i det foreliggende tilfælde, ikke vil være større end ved en sammenlignelig bygning placeret i en afstand af 2,5 m fra naboskel og udført med døre og vinduer mod naboskel."  Da brandkravene i bygningsreglementet er funktionsbaserede, er det normal praksis at benytte DBI til at foretage den brandtekniske vurdering. På baggrund af DBI’s redegørelse skønner administrationen, at bygningsreglementets brandkrav er opfyldt, og der skal derfor ikke dispenseres herfor.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 03.8 for Industriområde Nord.

Det ansøgte er i strid med lokalplan 03.8 for Industriområde Nord, der anfører i § 9.1, at bebyggelsesprocenten for hver ejendom ikke må overstige 35 %.

Administrationen skønner, at en overskridelse af bebyggelsesprocenten med 5,5% er en væsentlig overskridelse i forhold til lokalplanens bestemmelser. Overskridelsen svarer til ca. 150 m².

I de øvrige lokalplanlagte industriområder i kommunen ligger bebyggelsesprocenten på mellem 25% og 50%.

Administrationen har fået advokatfirmaet Horten til at vurderer sagen og de konkluderer følgende:

 1. Baggrund. Ansøgningen fra rådgiver indeholdte fejl vedrørende oplysning om grundstørrelsen. Kommunen opdagede i sagsbehandlingen ikke fejlen og udstedte derfor – i strid med lokalplanen – byggetilladelse. Bygherre har herefter i god tro opført det ansøgte byggeri.
 2. Kan der lovligt meddeles dispensation. Det vurderes, at en dispensation fra bebyggelsesprocenten ikke er i strid med formålsparagraffen i lokalplanen og der kan derfor  lovligt meddeles dispensation, såfremt dette er begrundet i saglige hensyn. Saglige hensyn er i dette henseende, at byggeriet er placeret på en sådan måde, at det ikke visuelt bemærkes, at bebyggelsesprocenten er overskredet. Samtidigt vurderes det, at hensynet til bygherres berettigede forventninger, idet der blev udstedt byggetilladelse samt værdispild ved nedrivning, berettiger en dispensation.
 3. Vil en dispensation være præcedensdannende. Det vurderes, at en dispensation i dette tilfælde bunder i så konkrete hensyn og omstændigheder, at afgørelsen ikke vil være præcedensdannende.
 4. Høring. Det vurderes, at samtlige ejendomme beliggende inden for lokalplanen bør høres.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 03.8 for Industriområde Nord. 

Konsekvenser

Ingen.

Høring, dialog og formidling

Der er foretaget partshøring af hele lokalplanområdet ialt 65 parter.
Der er indkommet to høringssvar til det ansøgte. Ingen af de to høringssvar er negative i forhold til den påtænkte dispensation fra bebyggelsesprocenten.
Det ene svar er fra den direkte berørte nabo, der som ved første høring er bekymret for brandforholdene, hvilket der er taget højde for med DBI's rapport.
Det andet høringssvar går på, at byggeriet gavner beskæftigelsen m.m. og derfor bør bibeholdes.

Økonomi og afledt drift

Ingen.

Bilag

501. Beslutning om cykelstiprojekter til udførelse i 2013

Sagens kerne

"Sti- og cykelanalyse" 2012 blev fremlagt til drøftelse på mødet for Udvalget for Miljø og Teknik den 26. februar 2013. Administrationen har på den baggrund og uden ændringer i forhold til udvalgets drøftelse nu fremlagt de prioriterede forslag til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik under forudsætning af Byrådets godkendelse af anlægsbevillingen godkender følgende projekter til forbedring af kommunens cykelstier:
 1. Vibehus station                 Ny asfaltbelægning og niveaufri adgang til station
 2. Fjordstien                          Forbedret skiltning og enkelte justeringer af stien
 3. Vinderød Skov                  Sikring af stikrydsning mellem Hulgårdsvej til Ellevej
 4. Karlsgavevej                    Sikring af stikrydsning ved Skovfogedlodden
 5. Rådhusparken                  Forbedre stiforbindelsen mellem Syrevej og Ellevejs-tunnel
 6. Kappelhøjvej                    Sikring af stikrydsning ved Runevænget
 7. Melbyvejen                       Genopmaling af cykelbane nærmest Melby by
 8. Vinderød Enghavevej      Opgraderet skovsti samt sikret stikrydsning
 9. Konkrete mindre enkeltforbedringer af stier og bomme.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt. 

Til brug for efterfølgende års prioritering udarbejdes en vurdering af forhold for cyklende på Fjordvej, Hundested. 

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2012 i samarbejde med rådgiver gennemført en analyse af cykelstier og ruter i Halsnæs Kommune. Formålet med analysen er at sikre et grundlag for investeringer i cykelstier og ruter i Halsnæs Kommune i de kommende år, så andelen af borgere der tager cyklen til hverdag øges. Fokus er på fremkommelighed, sikre skoleveje, cykelparkering, synlighed og enkeltforbedringer.

Analysen blev fremlagt og drøftet på mødet for Udvalget for Miljø og Teknik d. 26. februar 2013. Analysen er bygget op omkring følgende 5 indsatsområder:

1. Sammenhængende stinet og fremkommelighed
2. Skoleveje og trafiksikkerhed
3. Cykelparkering
4. Synlighed - Information og skiltning
5. Enkeltforbedringer.

På baggrund af generelle analyser af hvad der øger cyklismen og den konkrete kortlægning, der er gennemført i 2012, arbejder administrationen ud fra følgende fordeling på indsatsområder, samlet for de 4 år:

50 %     Sammenhængende stinet og fremkommelighed
27,5 %  Skoleveje og trafiksikkerhed
7,5 %    Cykelparkeringsforhold
5 %       Synlighed - information og skiltning
10 %     Enkeltforbedringer

På baggrund af analysen fremkom der en bruttoliste med over 40 projekter til en samlet værdi på mere end 50 mio. kr. Over de næste 4 år er der afsat i alt 8 mio. kr. på kommunens budget. Selvom midlerne søges suppleret med for eksempel Vejdirektoratets Cykelpuljemidler, vil der være behov for en prioritering af projekterne, så midlerne investeres bedst muligt.
De udvalgte projekter for 2013 styrker sikkerheden på en række byakser og skoleveje.

Udvalget for Miljø og Teknik drøftede på mødet d. 26. februar 2013 den udarbejdede cykelstianalyse samt administrationens forslag til projekter til udførelse i 2013.

De foreslåede projekterne er følgende:

1. Vibehus station                 Ny asfaltbelægning og niveaufri adgang til station
2. Fjordstien                          Forbedret skiltning og enkelte justeringer af stien
3. Vinderød Skov                   Sikring af stikrydsning mellem Hulgårdsvej til Ellevej
4. Karlsgavevej                     Sikring af stikrydsning ved Skovfogedlodden
5. Rådhusparken                  Forbedre stiforbindelsen mellem Syrevej og Ellevejs-tunnel
6. Kappelhøjvej                     Sikring af stikrydsning ved Runevænget
7. Melbyvejen                        Genopmaling af cykelbane nærmest Melby by
8. Vinderød Enghavevej        Opgradere skovsti samt sikre stikrydsning
9.                                           Konkrete mindre enkeltforbedringer af stier og bomme.

Lov- og plangrundlag

Ikke relevant.

Konsekvenser

Bedre cykelparkering, større fremkommelighed og sikre cykelveje er forudsætningen for at flytte trafikanter fra bilen til cyklen. Derfor har investeringer i cykelstier en positiv effekt på borgernes sundhedstilstand, antal af uheld samt på CO2-udledning.

Høring, dialog og formidling

Analysen har et stærkt fokus på hverdagscyklisme og aktualiseres af, at nye skoledistrikter betyder nye skoleveje for eleverne. Derfor er der afholdt en workshop med repræsentanter fra de tre skoledistrikter, som kvalificerede analysens indsats på skoleveje.

Økonomi og afledt drift

Samtidig med denne sag fremlægges en sag om "Anlægsbevilling til cykelstier i 2013" til finansiering af de prioriterede projekter til endelig beslutning i Byrådet. Beslutningen om udførelsen af de nævnte projekter er derfor under forudsætning af Byrådets godkendelse af anlægsbevillingen.

502. Anlægsbevilling til cykelstier i 2013

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten under Udvalg for Miljø og Teknik i 2013 afsat midler til forbedring af cykelstier i Halsnæs kommune for at øge hverdagscyklismen. Administrationen har på baggrund af "Sti- og cykelanalyse" 2012 udvalgt forslag til en række projekter til udførelse i 2013. Udvalget for Miljø og Teknik har på mødet 26. februar 2013 drøftet forslagene. Der søges i den forbindelse om frigivelse af de 2 millioner kr., der er afsat til anlæg i 2013.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at  
 1. der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af de på investeringsoversigten for 2013 afsatte rådighedsbeløb til forbedring af cykelstier
 2. der i forbindelse med budgetlægningen til afledt drift søges indarbejdet 80.000 kr. i budget 2014 og fremover.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2012 i samarbejde med rådgiver gennemført en analyse af cykelstier og ruter i Halsnæs Kommune. Formålet med analysen er at sikre et grundlag for investeringer i cykelstier og ruter i Halsnæs Kommune i de kommende år, så andelen af borgere der tager cyklen til hverdag øges. Fokus er på fremkommelighed, sikre skoleveje, cykelparkering, synlighed og enkeltforbedringer.

De foreslåede projekter er fremlagt til endelig beslutning på mødet for Udvalget for Miljø og Teknik den 4. april 2013. De indstillede forslag omfatter:

1. Vibehus station                 Ny asfaltbelægning og niveaufri adgang til station
2. Fjordstien                          Forbedret skiltning og enkelte justeringer af stien
3. Vinderød Skov                   Sikring af stikrydsning mellem Hulgårdsvej til Ellevej
4. Karlsgavevej                     Sikring af stikrydsning ved Skovfogedlodden
5. Rådhusparken                  Forbedre stiforbindelsen mellem Syrevej og Ellevejs-tunnel
6. Kappelhøjvej                     Sikring af stikrydsning ved Runevænget
7. Melbyvejen                        Genopmaling af cykelbane nærmest Melby station
8. Vinderød Enghavevej        Opgradere skovsti samt sikre stikrydsning
9.                                           Konkrete mindre enkeltforbedringer af stier og bomme.

Lov- og plangrundlag

Ikke relevant.

Konsekvenser

Bedre cykelparkering, større fremkommelighed og sikre cykelveje er forudsætningen for at flytte trafikanter fra bilen til cyklen. Derfor har investeringer i cykelstier en positiv effekt på borgernes sundhedstilstand, antal af uheld samt på CO2-udledning.

Høring, dialog og formidling

Analysen har et stærkt fokus på hverdagscyklisme og aktualiseres af, at nye skoledistrikter betyder nye skoleveje for eleverne. Derfor er der afholdt en workshop med repræsentanter fra de tre skoledistrikter, som kvalificerede analysens indsats på skoleveje.

Økonomi og afledt drift

På budget 2013 samt i de efterfølgende 3 overslagsår er der afsat 2 millioner kroner årligt til investeringer i cykelstier . 

Det vil være muligt at søge Vejdirektoratets Cykelpulje for tilskud til anlægsrelaterede projekter. Da ansøgningsfristen for 2013 allerede er 11. april 2013 med detailjeret projekt, vil det først blive relevant at ansøge puljen i 2014. Administrationen vil i efteråret 2013 fremlægge forslag til udvalgte projekter til gennemførelse i 2014, hvortil der kan ansøges om puljemidler.

Andelen af afledt drift omfatter erfaringsmæssigt 4% af en anlægssum. Der søges derfor afsat 80.000 kr., svarende til 4% af 2 millioner kr., til afledt drift fra 2014 og fremover. Nærmere afklaring af midler til afledt drift vil blive opgjort, når projekterne er afsluttet.

503. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra området for Miljø og Teknik

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Bilag

505. Underskriftsark

Sagens kerne

Uden overskrift

Protokollen godkendt.

Jørgen L. Hansen (F) formand

Hans Jørgen Larsen (A) næstformand

Bertil Nyenstad (A)

Torben Hedelund (A)

Walter G. Christophersen (O)

Bent Andreasen (V)

Lars C. K. Frederiksen (V)

Sidst opdateret 7. marts 2014