Udvalget for Miljø og TeknikReferat 25.09.2012 kl. 16:30

Medlemmer:

Hans Jørgen Larsen (A), Næstformand
Bertil Nyenstad (A)
Torben Hedelund (A)
Walter G. Christophersen (O)
Bent Andreasen (V)
Lars C. K. Frederiksen (V)

Øvrige deltagere:

Svend-Erik Nielsen, Direktør
Rikke Voss Hvelplund , Chef
Jonna Lybech Bay, Udvalgssekretær

422. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen godkendt.

Fraværende: Torben Hedelund (A)

423. Politisk økonomiopfølgning Udvalget for Miljø og Teknik august 2012

Sagens kerne

Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo august 2012.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område. Rapporten er tilgængelig på Personalenettet senest den 6. hverdag i måneden.

Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af forventninger til årets resultat på de enkelte områder. Det forventede resultat opstilles i forhold til det korrigerede budget.

Budgetrevisionen pr. 31. maj 2012 er godkendt af Byrådet d. 21. august 2012 og er indarbejdet i rapporteringen pr. 31. juli 2012. Forventningen til årets resultat indeholder dermed både konsekvensen af tværgående omplaceringer og tillægsbevillinger.

Lov- og plangrundlag

  • Budget 2012 – 2015. Vedtaget af Byrådet 11. oktober 2011
  • Politisk økonomiopfølgning. Godkendt Af Udvalget for Teknik og Miljø den 16. december 2008.

Økonomi og afledt drift

Budgetttet forventes overholdt

Bilag

424. Forslag til lokalplan 09.3 for et børnehus på Højbjerg

Sagens kerne

Byrådet har besluttet, at ændre den fremtidige pasningsstruktur i Halsnæs Kommune. I Hundested lægges Spodsbjerg Børnehus sammen med Lynæs Børnehave, og en ny institution opføres på Højbjerg til erstatning for Lerbjerg Børnehus og Vibehus Børnehave. Lokalplan 09.3 skal muliggøre opførelse af en ny institution, da den eksisterende lokalplan for Højbjerg ikke rummer mulighed for andet end boliger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
1. at forslag til lokalplan 09.3 for et børnehus på Højbjerg vedtages og sendes i høring, og
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen og sendte den tilbage til administrationen. Sagen genoptages på udvalgets møde i oktober 2012.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det faldende børnetal i Halsnæs Kommune og den økonomiske situation, har Byrådet besluttet, hvordan den fremtidige pasningsstruktur i kommunen skal se ud. I Hundested lægges Spodsbjerg Børnehus sammen med Lynæs Børnehus og Vibehus Børnehave, og en ny institution opføres på Højbjerg til erstatning for Lerbjerg Børnehus og Vibehus Børnehave.

Halsnæs Kommune har i 2012 tilbagekøbt arealerne ved Højbjerg. Det er et af de få steder i Hundested som kommunen ejer, hvor der er et areal, der er stort nok til, at der kan opføres en institution.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009.

Konsekvenser

Lokalplanen er med til at sikre, at kommunen opfører et tidsvarende og miljøvenligt byggeri der opfylder energirammen for bygningsklasse 2020. 

Det vurderes i den udarbejdede miljøscreening, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen er derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere af lokalplanområdet.

Økonomi og afledt drift

Ingen i denne sag.

Bilag

425. Afgrænsning af lokalplanområde for lokalplan 08.7 for Skansevej

Sagens kerne

I forbindelse med byrådsbeslutningen af 17. april 2012 om at udarbejde en regulerende lokalplan for Skansevej, blev lokalplanområdets afgrænsning fastlagt. Efter nærmere gennemgang i området, ønskes lokalplanområdets afgrænsning udvidet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at lokalplanområdets afgrænsning ændres, så lokalplanen kommer til at omfatte et større stykke af Skansevej som vist i bilag.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet der undersøges om ejendommende med matr nr. 71, 74 og 75 skal have et særligt delområde i det kommende lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nedrivning af Skansevej 15 i Hundested, blev det besluttet efterfølgende at udarbejde en regulerende lokalplan for at sikre området fremover.

Administrationen er nu igang med planarbejdet og har derfor været en del rundt i området for at blive klar på, hvilke karaktertræk i området det særligt er vigtigt at sikre for at bevare områdets karakter. 

Det er i den forbindelse blevet klart, at den karakter, der er karakteristisk for Skansevej også omfatter stykket fra Amtsvejen op til vejens sving ved Skansevej 34. (se kortbilag). Administrationen anbefaler derfor, at lokalplanområdet udvides, så det indeholder hele denne vejstrækning. 

En udvidelse af lokalplanområdet vurderes ikke at ville betyde øget tidsforbrug ved udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.

Konsekvenser

Ved at udvide lokalplanområdet vil det kunne sikres, at Skansevej beholder den karakter, det har i dag, hvor strækningen fra amtsvejen op til svinget ved Skansevej 34 fremstår som et samlet kulturmiljø.

Høring, dialog og formidling

Ingen i denne sammenhæng. Lokalplanen og dermed også lokalplanens afgrænsning, kommer først i høring med udkastet til lokalplanen.

Økonomi og afledt drift

Ingen

Bilag

426. Stråtækt garagebygning på Liselejevej 89, Liseleje

Sagens kerne

På mødet d. 4. september 2012 drøftede Udvalget for Miljø og Teknik på foranledning af Walter G. Christophersen en sag om afslag på ansøgning om at opføre stråtag på garagebygning på Liselejevej 89 i Liseleje. Udvalget besluttede, at sagen skulle genoptages på det kommende møde i Udvalget for Miljø og Teknik.

Mødedeltagelse
På mødet for Udvalget for Miljø og Teknik d. 25. september deltager Paw Sandal Hansen, fagkoordinator i Byg og Bolig.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik beslutter at fastholde meddelt afslag den 11. juni 2012 således, at der ikke dispenseres til opførelse af stråtag på garagebygningen.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

I mod stemte: Walter Christophersen (O) og begærede sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Miljø og Teknik den 4. september 2012 blev der rejst spørgsmål ved, om hvorvidt det var muligt at brandsikre stråtaget på Liselejevej 89, så byggeriet kunne gennemføres.

På baggrund heraf har administrationen været i kontakt med Dansk Brandteknisk Institut (DBI), Anders Vestergaard, der er ekspert i brand i stråtage.

DBI konkluderer følgende :

Stråtage anses for den mest brandfarlige tagdækning, vi har.

Brandsikringen skal virke dobbelt, idet den skal virke mod brand såvel udefra som indvendig fra.

Mange brande gennem tiderne har vist, at :

  • stråtage er let antændelige,
  • stråtage giver anledning til hurtig spredning af brand til hele tagarealet,
  • brand i stråtage giver kraftigere påvirkninger (flammepåvirkning, varmestråling og flyveild) på omgivelserne end brand i andre tagdækninger,
  • brand i stråtage er vanskelige at slukke.

Som følge heraf er der i mange lande gennemført forbud mod anvendelse af stråtage i egentlige bymæssige bebyggelser. I Danmark er der lovgivningsmæssigt også lagt begrænsninger på anvendelse af stråtage, bl.a. i bygningsreglementet.

Brandsikring af stråtage giver ikke grundlag for reduktion af de i lovgivningen indeholdte krav. Brandsikring af stråtage medfører alene en reduktion i det voldsomme brandforløb, sikringen medfører ikke reduktion i stråtagets antændelighed. Brandsikring af stråtage handler typisk om indvendig brandsikring, altså sikring mod egen bolig.

Der findes pt. ingen produkter til imprægnering (sprøjtes på) af stråtage (udvendig) i Danmark, der permanent kan brandsikre stråtaget mod brandsmitte til naboen, blandt andet fordi at brandsikringen og stråtaget nedbrydes af vejrpåvirkning.

Det er korrekt, at nogen forsikringsselskaber giver ”rabat” ved dokumenteret brandsikring, men det ændrer ikke ved, at både bygningsbrandpræmien og indbosforsikringspræmien er højere for bygninger med stråtag end bygninger med hårdt tag. Årsagen hertil er dels, at brandskaden normalt bliver større, og dels at der er større risiko for brand med stråtag.”

Administrationen anbefaler, at afslaget på ansøgningen skal fastholdes, idet et stråtag på stedet uanset evt. brandsikring ikke opfylder brandkravene og giver risiko for brandspredning til bygninger på anden grund. Miljø og Teknik har praksis for ikke at fravige/dispensere fra gældende bestemmelser i forbindelse med brandforhold.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglementet 2010, (BR10), § 5.5.3 Bygninger skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, vej eller sti eller skal udføres på en sådan måde, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund.

SBI Anvisning 230 stk. 1 der blandt andet anfører, at krav til den afstand, som en bebyggelse med stråtag skal have til naboskel og vej- og stimidte for at hindre brandspredning, er mindst 10 meter.

Konsekvenser

Ingen

Høring, dialog og formidling

Hverken ansøger eller naboer er hørt i forbindelse med udvalgets behandling af sagen.

Økonomi og afledt drift

Ingen

427. Ændring af takster for Flextur

Sagens kerne

Movias bestyrelse har den 16. august besluttet, at taksterne for Flextur skal nedsættes. Samtidig bliver det muligt, at den enkelte kommune kan vælge, at grundtaksten kan omfatte 10 km i stedet for 5 km.

Indstilling

Direktionen indstiller over for Udvalget for Miljø og Teknik:
  1. at det besluttes, at lade grundtaksten for en Flextur i Halsnæs Kommune omfatte 10 km i stedet for fem km,
  2. at den generelle takstændring tages til efterretning og,
  3. at sagen sendes til efterretning for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Taksten for en Flextur er i dag en grundtakst på 36 kr. for de første fem km, og en kilometertakst derudover på 6 kr. Der har været forsøg i et par kommuner med en nedsats grundtakst, og det har været en god succes.

Movias bestyrelse har derfor besluttet, at grundtaksten reduceres til 24 kr. svarende til taksten for en to-zoners kontantbillet til de almindelige Movia-busser. Samtidig indføres det, at børn betaler halv takst på alle takster. Det træder i kraft i januar 2013 samtidig med den ordinære takstændring.

Derudover har Movia givet mulighed for, at den enkelte kommune kan vælge at udvide grundtaksten til at omfatte 10 km i stedet for fem km. Grundtaksten ændrer så navn til kommunetakst. Erfaringer viser, at 80% af alle Flexture er på under 10 km. For Halsnæs Kommune betyder det, at det kun er nogle ganske få borgere, der ikke kan komme til Hundested eller Frederiksværk på kommunetaksten. Der er en stor interesse blandt Flexturkommunerne for at kunne nedsætte taksten, og forsøget er undervejs udvidet fra to til syv kommuner, med flere interesserede.

Administrationen vurderer, at det er en god serviceforbedring, at taksten generelt nedsættes. Muligheden for at udvide det antal kilometre, man får for grundtaksten, vil være en yderligere serviceforbedring, der vil gøre, at Flextur prismæssigt vil ligge meget tættere på de almindelige busser. Når man ser bort fra, at man ikke kan bruge klippekort, periodekort og rejsekort på Flextur. Da vi gerne vil gøre Flextur mere attraktivt, vurderer administrationen, at Halsnæs Kommune skal bede Movia om at indføre kommunetakst, som omfatter 10 km i stedet for fem km.

Alle priser er dagens priser. Stiger den almindelige to-zoners billet i januar 2013 til f.eks. 25 kr., vil grundtaksten stige tilsvarende.

Administrationen foreslår, at sagen sendes til efterretning for Økonomiudvalget og Byrådet for at sætte fokus på den forbedrede ordning for borgerne.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 om Lov om Trafikselskaber, § 5.

Konsekvenser

Flexturproduktet vil blive opfattet som mere attraktivt af brugerne, da det vil være billigere. Prisen for en tur på f.eks. 7,5 km vil falde fra 54 kr. til 24 kr. Flextur vil også blive et mere attraktivt alternativ til de almindelige Movia-busser ved linjenedlæggelser, omlægninger og f.eks. reduceret aften- og weekendkørsel.

Høring, dialog og formidling

Movia har informeret om ændringerne i mail af 27. august 2012.
Der er frist til udgangen af november til at tilmelde sig kommunetakstordningen, som omfatter 10 km i stedet for 5 km.

Økonomi og afledt drift

Movia har vurderet de økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner ved den generelle takstændring og for overgangen til kommunetakst. For Halsnæs Kommune vil det med udgangspunkt i den trafik, vi har med Flextur siden indførslen i oktober 2011 betyde følgende:
Den generelle takstændring vil medføre en øget udgift til Flextur på cirka 2.000 kr. årligt.
Går Halsnæs Kommune derudover over til kommunetakst vil det medføre en samlet øget udgift til Flextur på cirka 2.700 kr. årligt.

Medfører de lavere takster en øget trafik på 30%, vil udgifterne også stige med til cirka 8.700 kr. årligt ved den generelle takstændring og cirka 8.500 kr. med kommunetakst derudover. At beløbet bliver mindre skydes, at en stor del af den øgede betaling går til faste administrationsbidrag, således at den km-afhængige kørsel betyder mindre.

De forventede prisstigninger, giver ikke anledning til at ændre på budgettet.

428. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Orientering fra formanden

2. Orientering fra området for Miljø og Teknik

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Rikke Hvelplund orienterede om toiletforholdene ved banen i Hundested. Sagen bliver forelagt udvalget i november måned 2012.

Samarbejde med Halsnæs Kommunale Forsyningen vedr. klimasikring.

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Bilag

429. Underskriftsark

Sagens kerne

Uden overskrift

Protokollen godkendt.

Jørgen L. Hansen (F) formand

Hans Jørgen Larsen (A) næstformand

Bertil Nyenstad (A)

Torben Hedelund (A)

Walter G. Christophersen (O)

Bent Andreasen (V)

Lars C. K. Frederiksen (V)

Sidst opdateret 3. marts 2014