Udvalget for Miljø og TeknikEkstraordinært referat 13.08.2012 kl. 18:00

Medlemmer:

Jørgen L. Hansen (F), Formand
Hans Jørgen Larsen (A), Næstformand
Bertil Nyenstad (A)
Torben Hedelund (A)
Walter G. Christophersen (O)
Bent Andreasen (V)
Lars C. K. Frederiksen (V)

Øvrige deltagere:

Svend-Erik Nielsen, Direktør
Rikke Voss Hvelplund , Chef
Jonna Lybech Bay, Udvalgssekretær

400. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen godkendt

Fraværende med afbud: Bertil Nyenstad (A)

401. Forbud mod nedrivning af 4-længet gård på Kattegatvejen 54

Sagens kerne

Ejerne af Kattegatvejen 54, der er en firelænget gård fra 1877, har anmeldt nedrivning af gården.

Da ejendommen er en af de ældre ejendomme i Kikhavnområdet og vurderes at være bevaringsværdig, har administrationen varslet et §14 forbud, som forhindrer nedrivningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik træffer en beslutning, der anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at det varslede §14 forbud ophæves, således at der kan gives nedrivningstilladelse.

Fraværende med afbud: Bertil Nyenstad (A)

Sagsfremstilling

Der er blevet anmeldt nedrivning af ejendommen Kattegatvejen 54. Den nuværende ejendom er ifølge BBR fra 1877 og dermed en af de ældre ejendomme i Kikhavn. På det historiske kort, vedlagt som bilag 1, ses det, at der før 1877 har ligget en længebygning på ejendommen. Med sin beliggenhed ved kysten er den en vigtig del i fortællingen om Kikhavn.

En del af landsbyen Kikhavn brændte i slutningen af 1700-tallet, hvor nogle gårde blev flyttet ud af landsbyen, herunder den oprindelige længebygning. Administrationen har foretaget en SAVE-vurdering af ejendommen, og på basis heraf vurderes det, at ejendommen kan udpeges som bevaringsværdig.

Ejendommen er i dag ikke omfattet af bevaringsbestemmelser og kan derfor umiddelbart nedrives. Administrationen har derfor varslet et § 14 forbud mod nedrivning for at sikre, at ejendommen vurderes nærmere med henblik på en eventuel bevaring.

I forbindelse med varslingen har ejerne fået mulighed for at komme med en udtalelse.

Ejerne af ejendommen ønsker at nedrive huset, så der bliver mulighed for at bygge et nyt sommerhus på grunden. Ejerne har haft ejendommen til salg i 5 år. En potentiel køber vil kun købe ejendommen, hvis der er mulighed for at nedrive ejendommen og bygge et nyt sommerhus. En af årsagerne er, at den nuværende ejendom er meget dyr at vedligeholde.

Administrationen har desuden været i dialog med Lokalhistorisk Arkiv. Her vurderes det, at ejendommen har en vis kulturhistorisk værdi, men at den ikke er høj. Baggrunden for denne vurdering er, at sammenhængen med landsbyen Kikhavn er udvisket, på grund af det mellemliggende sommerhusområde. Desuden betyder det en del, at ejendommen ikke længere er fritliggende, men er en del af sommerhusområdet.

Ejendommen fremstår i en rimelig stand. Dog er der en del sætningsskader på murværket. Der er forholdsvis nye vinduer, der har samme proportioner, som de oprindelige vinduer. Der er nye døre, der ikke er typiske i gamle huse. Sydgavlen er beklædt med en udvendig isolering, der ændrer udtrykket på dene facade. Ejendommens stråtag er af en rimelig stand, men vil i løbet af en kort årrække skulle udskiftes.

Hvis ejendommen erklæres bevaringsværdig, vil den ikke kunne nedrives, og der vil blive lagt bevaringsbestemmelser på ejendommen via en lokalplan for at sikre, at bygningen ikke ændrer karakter.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009

Kommuneplan 2009
I henhold til gældende praksis i Halsnæs Kommune skal et varsel af §14 påbud efterfølgende bekræftes i byrådet, idet et eventuelt §14 påbud udløser lokalplan. Efter nedlæggelsen af et §14 forbud har kommunen 1 år til at udarbejde en lokalplan, hvor bygningen erklæres bevaringsværdig.

Konsekvenser

Nedrivning af Kattegatvejen 54 vil betyde tab af en ejendom, der har kulturhistorisk værdi for kommunen og for kulturmiljøet ved Kikhavn.

Høring, dialog og formidling

Samtlige 7 ejere har fået mulighed for at udtale sig i forbindelse med varsling af forbudet. Indsigelse er vedlagt som bilag.
Administrationen har desuden være i løbende dialog med den ejer, der administrerer ejendommen.

Økonomi og afledt drift

Forbud efter planlovens § 14 er erstatningsfri regulering.

Såfremt ejeren af ejendommen efterfølgende får afslag på ansøgning om nedrivning med henvisning til det nye lokalplangrundlag, kan der af ejeren blive indgivet en begæring om overtagelse af ejendommen, jf. planlovens
§ 49.

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere, hvorvidt betingelserne for overtagelsespligt for kommunen i medfør af planlovens § 49 vil være opfyldt eller ikke.

Hvis betingelserne for overtagelsespligt efter planlovens § 49 er opfyldt, vil overtagelsesprisen blive fastsat af en taksationskommission.

Bilag

402. Høring af placering af kystnære havmøller

Sagens kerne

Energistyrelsen har udsendt en rapport over screening af 16 kystnære områder i Danmark til havmøller. To af områderne ligger ud for eller tæt på Halsnæs Kommunes kyster. Høringen slutter den 26. august 2012.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at forslag til svarbrev sendes til Energistyrelsen.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Imod stemte: Torben Hedelund (A) kan ikke anbefale svarbrevet, fordi de kystnære havmøller ud for Halsnæs' kyst er visuelt skæmmende. 

Imod stemte: Walter Christophersen (O) 

Fraværende med afbud: Bertil Nyenstad (A)

Sagsfremstilling

Som et led i at finde egnede placeringer til flere havmølleparker, har Energistyrelsen screenet de kystnære områder i Danmark og fundet 16 egnede placeringssteder. To af disse er tæt på Halsnæs Kommune. Det ene område, Halsnæs, ligger ud for nordkysten fra cirka Hyllingebjerg mod øst videre ind i Gribskov Kommune. Det andet område, Nyrup Bugt, ligger ud for kysten nord for Rørvig og videre vestpå. Dette område vil kunne ses fra den vestlige del af nordkysten i Halsnæs Kommune, og muligvis også fra Hundested by. Udpegningen er ikke særlig detaljeret.

De vindmøller, der påregnes opsat har en totalhøjde på 110 - 180 meter, og vil komme til at stå mindst 3,6 km fra kysten. Der er foretaget en visualisering, der viser de tre mølletyper placeret 4 km fra en kyst.

Screeningsrapporten fører ikke direkte til, at områderne tages i brug til vindmøller. Ved et konkret projekt, skal der udarbejdes en VVM-vurdering, hvor alle påvirkningerne af havet, naturen, sejlruter, råstoffer, det visuelle med mere vil blive undersøgt grundigt.

Administrationen vurderer, at Halsnæs Kommune bør svare positivt på udlægget af de to områder med udgangspunkt i, at kommunen er klimakommune og i øvrigt kommunens store indsats for at fremme miljøvenlig energi vil kunne understreges af et stort havmølleprojekt ud for kommunens kyst. Der vil også kunne være mulighed for lokale virksomheder og havne for at deltage aktivt i byggeri, og - måske mere realistisk - den løbende vedligeholdelse og servicering af møllerne.

Der henvises i øvrigt til det udarbejdede bilag, der er et uddrag af det omfattende høringsmateriale, ligesom rapporterne kan ses på www.ens.dk.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om Lov om miljøvurdering og planer.

Konsekvenser

Møllerne vil kunne påvirke Halsnæs Kommune direkte på to områder: støj og den visuelle påvirkning. Støjen er ikke undersøgt, og vil først blive det i forbindelse med et konkret projekt, der VVM-undersøges. Men afstanden til kysten og den fremherskende vindretning vil formentlig betyde, at støjen ikke vil være et problem.

Den visuelle påvirkning er vist i princippet i bilagsmaterailet, hvilket fremgår af det vedlagte bilag. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at afstanden på mindst 3,6 km til nærmeste mølle vil give en rimelig ro i udsigten, selv om den vil blive forstyrret af de roterende møller længere ude. Det vil primært blive grundejerne langs nordkysten og rundt ved Skansen og Spodsbjerg, der vil kunne se møllerne - og så alle strandgæsterne. Det vil kun være forholdsvis få grundejere længere inde end første række, der vil kunne se dem, specielt dem der bor højere end første række.

Der vil også kunne være en række andre påvirkninger af dyre- og plantelivet i havet, fugle, beskyttelsesinteresser med mere. Disse forhold kan først belyses for alvor, når der foreligger et konkret projekt.

Høring, dialog og formidling

Rapporten er i høring frem til den 26. august 2012. Ud over kommunerne høres en lang række interesseorganisationer og myndigheder.

Økonomi og afledt drift

Ingen.

Bilag

403. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Orientering fra formanden

2. Orientering fra området for Miljø og Teknik
- Orientering om bekæmpelse af bjørneklo

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Miljø- og Teknikchef Rikke Hvelplund orienterede om bekæmpelse af bjørneklo.

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Bertil Nyenstad (A)

404. Underskriftsark

Sagens kerne

Uden overskrift

Protokollen godkendt.

Jørgen L. Hansen (F) formand

Hans Jørgen Larsen (A) næstformand

Bertil Nyenstad (A)

Torben Hedelund (A)

Walter G. Christophersen (O)

Bent Andreasen (V)

Lars C. K. Frederiksen (V)

Sidst opdateret 3. marts 2014