Udvalget for Miljø og TeknikReferat 30.04.2013 kl. 16:30

Medlemmer:

Jørgen L. Hansen (F), Formand
Hans Jørgen Larsen (A), Næstformand
Bertil Nyenstad (A)
Torben Hedelund (A)
Walter G. Christophersen (O)
Bent Andreasen (V)
Lars C. K. Frederiksen (V)

Øvrige deltagere:

Svend-Erik Nielsen, Direktør
Rikke Voss Hvelplund, Chef
Jonna Lybech Bay, Udvalgssekretær

506. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen godkendt.

507. Politisk økonomiopfølgning marts 2013 for Udvalget for Miljø og Teknik

Sagens kerne

Der fremsendes politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo marts 2013.

Indstilling

Direktionen indstillet, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Bent Andreasen (V) stillede følgende forslag:

At sagen ikke tages til efterretning idet det forudsættes at den forventede overskridelse på vintervedligehold på 2.2 mio.  kr. skal finansieres indefor udvalgets politikområde

For stemte: Bent Andreasen (V), Lars Frederiksen (V) og Walter Christophersen (O)

Imod stemte: Jørgen L. Hansen (F), Bertil Nyenstad (A), Torben Hedelund (A) og Hans Jørgen Larsen (A)

For direktionens indstilling stemte: Jørgen L. Hansen (F), Bertil Nyenstad (A), Torben Hedelund (A) og Hans Jørgen Larsen (A)

Imod direktionens indstilling stemte: Bent Andreasen (V), Lars Frederiksen (V) og Walter Christophersen (O)

Direktionens indstilling taget til efterretning.Sagsfremstilling

Kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer generelt, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område samt at LIS-rapporten er tilgængelig på Personalenettet senest den 6. hverdag i måneden. 

Idet kommunen er overgået til nyt økonomisystem pr. 1. januar 2013 vil der i overgangsfasen ikke blive udarbejdet LIS-rapporter før implementeringen af det nye system er sikret fuldt ud. Der er således ikke udarbejdet LIS-rapporter pr. ultimo marts 2013.Bilagsmaterialet indeholder en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af økonomiudtræk og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af forventninger til årets resultat på de enkelte områder. Det forventede resultat opstilles i forhold til det korrigerede budget.

Budgettet på det samlede politikområde forudsættes overholdt, idet der dog er behov for inden for området, at finde finansiering til dækning af en overskridelse vedrørende vintervedligehold. Budgettet på vintervedligehold forventes på nuværende tidspunkt overskredet med 2,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

  • Budget 2013 – 2016. Vedtaget af Byrådet 9. oktober 2012
  • Politisk økonomiopfølgning. Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 16. december 2008.

Økonomi og afledt drift

Budgettet forventes overholdt.

Bilag

508. Endelig vedtagelse af Lokalplan 02.19 for fire boliger i Arresøparken

Sagens kerne

Byrådet vedtog den 6. marts 2012 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan, der skal muliggøre op til fire boliger på Arresøparken 2-8. Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 11. december 2012 og har været i høring fra den 16. janaur til den 13. marts 2013. Der er ikke kommet nogen bemærkninger eller indsigelser til forslaget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 02.19 for fire boliger i Arresøparken vedtages endeligt.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 02.19 muliggør indretningen af en fjerde bolig i eksisterende bebyggelse, så ejendommen Arresøparken 2-8 i alt kan rumme fire boliger og et selvstændigt erhverv, der kan indpasses blandt boligerne. Ejendommen har i mange år været lovlig indrettet med op til tre boliger, og et selvstændigt erhverv, primært kontorerhverv og lignende.

Ved udarbejdelsen af lokalplan 02.5, der indtil nu har gjaldt for ejendommen, var det ikke akuelt at indrette en fjerde bolig. Det er det blevet siden, og det er baggrunden for denne lokalplan, idet det er vurderet, at ejendommen udmærket kan indrettes med yderligere en bolig.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelsen nr. 937 af 24. september 2009, Lov om planlægning.
Kommuneplan 2009

Konsekvenser

Ingen, da ejendommen er stor nok til at kunne rumme en fjerde bolig, uden at det vil gå ud over ejendommen selv og de nære omgivelser.

Høring, dialog og formidling

Lokalplanen har været i otte ugers høring fra den 16. januar til den 13. marts 2013. Der er ikke indkommet nogen indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

Bilag

509. Brovedligeholdelse, resultat af tilstandsvurdering

Sagens kerne

Der blev i investeringsoversigten under Udvalget for Miljø og Teknik i 2012 afsat midler til udarbejdelse af en plan for brovedligeholdelse. De afsatte midler blev anvendt på et generaleftersyn af de fleste broer i Halsnæs Kommune og rapporten blev modtaget fra rådgiver i december 2012. Rapporten konkluderer, at enkelte broer har et akut behov for renovering, og en del af de øvrige broer har behov for reparationer i 2013 og frem. I sagsfremstillingen er fremlagt resultat af rapporten og forslag til handling.

Mødedeltagelse
Niels Lund, vejingeniør samt Margit Hansen, fagkoordinator for Team Vej

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet,
  1. at der straks igangsættes arbejder på Valseværksbroen og efter behov de øvrige tre limtræsbroer over kanalen i Frederiksværk, så sikkerheden forbedres, og broerne kan benyttes, frem til arkitektkonkurrencen om Stålsat By er afsluttet
  2. at der afsættes et beløb på 1,2 millioner kr. til istandsættelse af limtræsbroerne over kanalen i Frederiksværk,
  3. at der yderligere afsættes et beløb på 0,5 millioner kr. til nødvendig akut renovering af de øvrige mest nødlidende broer nævnt i rapporten
  4. at det samlede beløb på 1,7 mio. kr. finansieres af forventet merindtægt ved salg af grunde og ejendomme.

Beslutning

Udvalget anbefaler at der igangsættes arbejder på minimum 2 limtræsbroer over Kanalen i Frederiksværk.

Punkt 2 ændres til 700.000 kr.

Punkt 3 anbefales

Punkt 4 ændres til 1.2 mio. kr.

Imod stemte: Walter Christophersen (O) idet han ønsker 4 nye broer langs Allégade etableret umiddelbart

Sagsfremstilling

Der blev i 2012 foretaget generaleftersyn af en række udvalgte broer i Halsnæs Kommune. Den udarbejdede rapport er blevet nærlæst og som følge heraf, er to broer udpeget til et særeftersyn: "Valseværksbroen" som er en af de midterste limtræsbroer, der går over kanalen mellem Allégade og Nørregade samt stibroen ved Frederiksværk bibliotek. Rapporten herfor er modtaget fra rådgiver ultimo marts 2013.

Særeftersynet angiver, at broen ved biblioteket har behov for særligt vedligehold om ca. 5 år. For "Valseværksbroen" angives følgende konklusion: "Broen bør lukkes og skaderne afhjælpes akut eller udskiftes". Broen er blevet lukket.

De fire enslignende limtræsbroer over kanalen langs Allégade vurderes at have en alder på 30-35 år, og i rapporten for generaleftersyn er alle fire broer anført med omtrentlig samme ringe tilstandsvurdering. Dog er "Valseværksbroen" vurderet at være i den ringeste stand.

Administrationen har iværksat et nødvendigt mindre særeftersyn af de resterende tre broer langs Allégade med henblik på en sikkerhedsvurdering af broerne. Der forventes at foreligge et resultat på undersøgelsen først i maj måned. På baggrund af resultatet af særeftersynet for alle fire broer, vil der foreligge et overblik over de samlede omkostninger til nødvendig reparation for broernes anvendelse de kommende tre år. Der søges derfor om særskilte midler i 2013 til de omtalte aktiviteter, som forventes at andrage 170.000 kr. til rådgiver og anslået 4 * 250.000 kr. til reparation, ialt anslået 1,2 millioner kr. til akut afhjælpning af de fire broers tilstand.

I særeftersynsrapporten er en større istandsættelse af "Valseværksbroen" anslået til 510.000 kr. Det vurderes, at nye broer langs med Allégade kan etableres for mellem 0,5 - 0,8 million kr. pr.stk. Administrationen foreslår dog, at broerne kun søges midlertidigt afhjulpet, idet en udskiftning bør afvente projektet om Stålsat By. De omhandlende broer er et væsentligt element i bybilledet for Frederiksværk midtby og valg af nye broer bør indgå i det samlede projekt for Stålsat By med hensyn til materialevalg, arkitektur og formidling af byens historie. Broerne skaber et naturligt bindeled mellem parkeringspladserne langs Allégade og handelsgaden Nørregade.

I rapport for generaleftersyn er der, udover nævnte broer langs Allégade, i 2013 anført et behov for foreslåede reparationer af de øvrige udvalgte broer i kommunen for et beløb på 485.000 kr. Disse arbejder omfatter både sikkerhedsmæssige tiltag ved rækværker, reparationer på fundamenter samt øvrige konstruktionsmæssige reparationer. Aktuelt drejer det sig om broerne "Arresødalbroen", "Frederiksbro", kanalbro på Nørregade, gangbro ved Krudtværksmuseet, gangbro ved bibliotek, stikrydsning af Arrenakke Å samt stitunnel ved Nordcenteret. Der søges derfor også om midler på 500.000 kr. i indeværende budgetår til afhjælpning af skader på de nævnte broer. 

I rapporten er der på længere sigt i årene 2017-22 anført foreslåede reparationer i et omfang på ca. 3,2 millioner kr. Administrationen vil udarbejde budgetønske på disse reparationer samt på sigt på udskiftning af broerne over kanalen mellem Allégade og Nørregade i Frederiksværk.

Lov- og plangrundlag

Ikke relevant.

Konsekvenser

I rapport for generaleftersyn af broer i Halsnæs Kommune er anført en lang række skader i større eller mindre omfang. Af sikkerhedsmæssige grunde er det vigtigt, at de nævnte skader bliver analyseret og afhjulpet, så manglerne ikke medfører ulykker med person- eller materielle skader.

Høring, dialog og formidling

Der er på nuværende tidspunkt foretaget afspærring af "Valseværksbroen". Der er opsat skilt der viser, at broen er lukket og at alternative veje skal findes. Hvis det iværksatte særeftersyn af de tre øvrige limtræsbroer over kanalen afgør, at en eller flere af disse broer udgør en sikkerhedsmæssig risiko, vil de også blive afspærret.

Økonomi og afledt drift

Der søges om særbevilling i budgetår 2013 på 1,2 millioner kr. til udbedring af de fire Allégade gangbroer samt 500.000 kr. til udbedring af udvalgte øvrige broer med akut behov.

Det vil være naturligt, at broerne i Frederiksværk midtby samlet set vurderes i forhold til projekt Stålsat By. Broernes synlighed i gadebilledet er vital, og det vil være ønskeligt, at broernes arkitektoniske udtryk kan indgå i det samlede projekt. Bevillingen på 1,2 millioner kr. er derfor kun beregnet på en midlertidig istandsættelse.

Det skal oplyses, at der for budgetår 2013 hverken i investeringsoversigten eller på driftsområdet er afsat midler til vedligeholdelse af broer. Beløbene foreslås derfor finansieret af forventet merindtægt ved salg af grunde og ejendomme.

510. Afslutning af anlægsregnskab for forstærkning af tagkonstruktion på Gjethuset

Sagens kerne

Den 5. april 2011 besluttede Byrådet i Halsnæs Kommune at frigive kroner 2.650.000 til udbedring af opståede revner i Gjethusets tagkonstruktion som følge af at der var fare for kollaps af tagkonstruktionen. Den 21.10.2011 besluttede Byrådet at bevilge et rådighedsbeløb på yderligere kroner 1.200.000  fortrinsvis finansieret fra uforbrugte  midler på anlægssager i Miljø og Teknik som følge af, at udgifterne  til tag- og scenekonstruktion samt rådgiveromkostninger, har været mere omkostningskrævende end forudsat i den oprindelige anlægsbevilling på kroner 2.650.000  da arbejdet blev iværksat som en akutsag i regningsarbejder.
Anlægsregnskabet er afsluttet i 2012 og udviser i mindreforbrug på kroner 35.922.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende anlægsregnskabet for renoveringen af Gjethusets tagkonstruktion og sceneophæng.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2011 konstateret brud og revner i Gjethusets tagkonstruktio med fare for kollaps af tagkonstruktionen. Der blev i den anledning givet  en akutbevilling på 2.650.00 baseret på et estimat. Der blev opsat en midlertidig selvbærende scenkonstruktion til ophæng af belysning, kulisser m.m. for at aflaste tagkonstruktionen. Den midlertidige opsatte scenkonstruktion blev senere afløst af en permanent scenkonstruktion.
Årsagen til det truende kolaps skyldes at tagkonstruktionen ikke overholdt 1982 normen da der ikke som foreskrevet -
i projektet og BR (Bygningsreglementet) - var anvendt klasificeret træ i såærfødderne. Endvider var lasker og placering af bolde og bulldogbeslag ikke udført ihenhold til 1982 normen.

Samtlige spærfødder er blevt udskiftet med klassificeret træ.
Efterfølgende blev der opført en ny scenkonstruktion i forbindelse med tillægsbevillingen.

Lov- og plangrundlag

Byggeloven kap. 2. §14 Krav til udførelse, indretning og vedligeholdelse af bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer. 

Økonomi og afledt drift

Afledt drift
Tagkonstruktionens spærfødder bør eftergås og opstrammes hver 5. år. Pris i nutidskroner 40.000 der forventes afholdt inden for den budgetterede drifts- og vedligeholdelsesramme.
 

511. Anlægsbevilling til forbedring af vejenes tilstand

Sagens kerne

Borgmesteren har i forlængelse af det positive regnskabsresultat for 2012 fremsat forslag om, at der afsættes et ekstra beløb til istandsættelse af kommunale veje i 2013. Forslaget skal ses ud fra ønsket om at medvirke til forbedring af vejenes tilstand (vejkapitalen), der yderligere er blevet forringet som følge af den seneste lange og hårde vinter. Der indstilles et yderligere beløb på 5 mio. kr., som tillægges det i forvejen på driften afsatte beløb på 2,5 mio. kr. til vejvedligeholdelse. De 5 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen, der som følge af det positive regnskabsresultat for 2012, er styrket.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at der meddeles en tillægsbevilling på 5 mio. kr. som bidrag til forbedring af vejenes tilstand. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og supplerer de 2,5 mio. kr. der i forvejen er afsat på driften.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at borgmesterens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

For at få en vurdering af hvor mange penge der er behov for at afsætte på budgettet i de kommende år, således at man kan genoprette og bevare kommunens vejkapital, har administrationen fået Vejdirektoratet til at foretage en tilstandsregistrering af belægningerne. Desuden er de veje, der har behov for nyt slidlag i år udpeget. 

I tilstandsvurderingen har vejene fået point efter hvor skadet de var. Skadespointene er givet ud fra skadestyper, eksempelvis revner, huller, samlinger i asfalten, ledningsgrave, sætninger og lunker. 

Resultatet af den visuelle tilstandsvurdering er, sammen med trafiktallene for vejnettet, lagt ind i Vejdirektoratets model for nedbrydning af vejbelægninger. Der er derefter foretaget optimeringsberegninger, hvor det er beregnet, hvilket budget der er nødvendigt, hvis man vil fastholde vejkapitalen. 

De samlede udgifter til reparation her og nu, af alle de skader der er registreret ved tilstandsvurderingen, beløber sig til ca. 18,5 mio. kr. Ønskes en strategi, hvor det samlede gennemsnitlige skadespoint reduceres til ca. 1,5 og fastholdes på dette niveau i de næste 5 år, kræves et årligt gennemsnitsligt budget på ca. 7,5 mio. kr. Det er Vejdirektoratets generelle erfaring, at de fleste kommuner ligger på et gennemsnitligt skadespoint mellem 1 og 2 for deres samlede vejnet.

I år er der dermed behov for, at der gives en bevilling på 5 mio. kr. ud over de ca. 2,5 mio. kr., der allerede er afsat. Det forudsættes, at der ved den kommende budgetlægning, vil blive taget stilling til budgettet for fremtidig vedligehold af kommunens veje.
 
Hvis pengene bevilliges nu, vil der forventeligt kunne holdes licitation i slutningen af juni og opstart i august med forventet færdiggørelse i slutningen af oktober. Prioriteringen af anvendelsen af bevillingen vil ske på baggrund af den af Vejdirektoratet gennemførte registrering af de kommunale vejes tilstand.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 432 af 22. maj 2008 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje.

Konsekvenser

Med bevillingen får kommunen mulighed for at rette op på det efterslæb, der er opstået på de kommunale veje. Forbedrede veje betyder mindre risiko for ulykker og materielle skader og mindre støjgener, da hullede/ujævne belægninger giver større støjgener for de omkringboende.

Høring, dialog og formidling

Ledningsejere høres for koordinering med ledningsarbejder.

Økonomi og afledt drift

Der ønskes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. som bidrag til forbedring af vejenes tilstand, som finansieres af kassebeholdningen.  

De 5 mio. kr. påvirker kommunens servicedriftramme. Imidlertid er nyeste vurdering, at kommunen ligger væsentligt under servicedriftrammen.

Det forudsættes, at der ved den kommende budgetlægning, vil blive taget stilling til budgettet for fremtidig vedligehold af kommunens veje.

512. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik    

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra området for Miljø og Teknik

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

513. Underskriftsark

Sagens kerne

Uden overskrift

Protokollen godkendt.

Jørgen L. Hansen (F) formand

Hans Jørgen Larsen (A) næstformand

Bertil Nyenstad (A)

Torben Hedelund (A)

Walter G. Christophersen (O)

Bent Andreasen (V)

Lars C. K. Frederiksen (V)

Sidst opdateret 3. marts 2014