Udvalget for Miljø og TeknikReferat 24.06.2013 kl. 16:30

Medlemmer:

Jørgen L. Hansen (F), Formand
Hans Jørgen Larsen (A), Næstformand
Bertil Nyenstad (A)
Torben Hedelund (A)
Walter G. Christophersen (O)
Bent Andreasen (V)
Lars C. K. Frederiksen (V)

Øvrige deltagere:

Svend-Erik Nielsen, Direktør
Rikke Voss Hvelplund , Chef
Jonna Lybech Bay, Udvalgssekretær

532. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen godkendt.

533. Nye miljøtilsynsregler

Sagens kerne

Der er kommet nye regler for miljøtilsyn med krav om udarbejdelse af en miljøtilsynsplan og ændret praksis for gennemførelse af miljøtilsyn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2013 trådte en ny bekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunerne skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn. Miljøtilsynsplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder (IED-virksomheder) og store husdyrbrug.

Ordet miljøtilsynsplan har i den nye bekendtgørelse en noget anderledes betydning end hidtil. En miljøtilsynsplan skal indeholde en beskrivelse af:
 • Det geografiske område, som planen omfatter
 • En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
 • En fortegnelse over I-mærkede virksomheder (der er ingen i Halsnæs Kommune med kommunen som godkendelsesmyndighed)
 • En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
 • En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder
Det er ikke en detaljeret plan for hvilke virksomheder, der får tilsyn hvilke år; miljøtilsynsplanen beskriver derimod strategien for gennemførelse af tilsyn.

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres senest den 31. juli 2013 og skal give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens overordnede prioriteringer og tilsynsindsats.

Den nye tilsynsbekendtgørelse indeholder desuden krav om, at kommunen hvert år fra 2014 skal gennemføre to tilsynskampagner. Efter hvert gennemført tilsyn skal kommunen afrapportere de væsentlige miljøforhold konstateret på tilsynet til virksomheden og efterfølgende offentliggøre denne rapport på kommunens hjemmeside. Kravet om offentliggørelse træder i kraft den 7. januar 2014. 

Den nye tilsynsbekendtgørelse indeholder krav til tilsynsfrekvenser, som fastsættes på baggrund af en standardiseret miljørisikovurdering af de enkelte virksomheder. I den hidtidige aftale om minimumsfrekvenser skal der gennemføres et samlet tilsyn med samtlige virksomheder over en årrække afhængig af virksomhedstype. Fremover skal virksomheder og husdyrbrug med høj miljørisikoscore have hyppigere tilsyn. Virksomheder med lav risikoscore kan få færre tilsyn end ved den hidtidige tilsynsaftale. Miljørisikovurderingen skal udføres for de godkendelsespligtige virksomheder senest 31. december 2013 og for de øvrige virksomheder senest 1. november 2015.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn.

Konsekvenser

Omfanget af tilsyn kan først opgøres, når der er gennemført miljørisikovurderinger på alle virksomhederne. Det forventes, at antallet af tilsyn vil være af større omfang end hidtil, da der skal udføres både basistilsyn og prioriterede tilsyns på virksomhederne samt gennemføres 2 årlige tilsynskampagner. Administrationen vil indarbejde nye rutiner, så tilsynsarbejdet kan indgå i den almindelige prioritering af teamets opgaver.    

Høring, dialog og formidling

Udkast til miljøtilsynsplan skal sendes i høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer. Administrationen udsender planen i offentlig høring hos borgere og erhvervsliv og forelægger planen for Udvalget for Miljø og Teknik til efterretning.

Økonomi og afledt drift

Regelændringen forventes udgiftsneutral for kommunen.

534. Forslag til lokalplan 08.9 og kommuneplantillæg nr. 14 for Halsnæs Medborgerhus og tilstødende arealer

Sagens kerne

I forbindelse med ændring af Hundested rådhus til medborgerhus med flere funktioner har der vist sig et behov for en opdatering af anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 94.

Der er derfor udarbejdet et forslag til ny lokalplan for området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
1. at forslag til lokalplan for vedtages og sendes i høring, og
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til administrationen. Sagen genoptages på det kommende møde i udvalget.

Sagsfremstilling

Halsnæs Medborgerhus har efterhånden fungeret i 5 år med forskellige aktiviteter side om side.

Der har vist sig at være et behov for at justere anvendelsesbestemmelserne for området. Dels har det vist sig, at flere mindre erhvervs- og produktionsvirksomheder er interesseret i at leje lokaler i det tidligere rådhus. Og dels har det vist sig, at der ikke er behov for at udvide erhvervsaktiviteterne til de ejendomme, der ligger bag medborgerhuset.

Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan til erstatning for den eksisterende lokalplan 94, så planlægningen for området dækker de nye behov.

Hovedformålet med den nye plan er derfor dels at skabe mulighed for flere erhvervstyper i medborgerhuset og dels at give mulighed for opførelse af nye boliger på de bagvedliggende grunde.

De erhvervsvirksomheder, der vil blive tilladt i medborgerhuset, er mindre produktionsvirksomheder og andre virksomheder, der ikke medfører gener eller kræver udendørs oplag.

Da der ikke er mulighed for boliger i den eksisterende kommuneplan, vil der desuden blive udarbejdet kommuneplantillæg i forbindelse med denne lokalplan.

Lov- og plangrundlag

Lov- og plangrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009.
Kommuneplan 2009
Lokalplan 94

Konsekvenser

Ingen.

Høring, dialog og formidling

Planen sendes i høring i 8 uger hos ejere, lejere og brugere i lokalplanområdet.

Økonomi og afledt drift

Lokalplanen kan være medvirkende til, at ledige lokaler i medborgerhuset kan lejes ud og at de bagvedligende ejendomme kan sælges til beboelse.

Bilag

535. Budgetrevision 31.5.2013

Sagens kerne

I følge Mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune udarbejdes der en budgetrevision pr. 31. maj. Budgetrevisionen har til formål at danne grundlag for en tillægsbevilling, det vil sig en eventuel op- eller nedjustering af budgetposter med tilhørende finansiering, som godkendes af Byrådet i august måned.

Budgetrevisionen tjener herudover som grundlag for de tekniske justeringer af basisbudgettet for de kommende budgetår.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget for Miljø og Teknik, overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
 • at budgetrevisionen pr. 31. maj 2013 godkendes
 • at tværgående budgetomplaceringer mellem politikområder godkendes
 • at der på politikområdet Veje, grønne områder og miljø meddeles en tillægsbevilling på 1.500.000 kr.
 • at der på politikområdet Kommunale ejendomme meddeles en tillægsbevilling på minus 136.000 kr.
 • at der på anlægsbudgettet godkendes afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til nedrivning af ejendomme

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 31. maj 2013 indeholder en samlet oversigt med budget, forbrug og forventet regnskab for hele kommunen.

Den samlede budgetrevision viser på mindreforbrug på 7,9 mio. kr. I budgetrevisionen søges om en tillægsbevilling til et netto mindreforbrug på 15,9 mio. kr. på driftsområdet og en tillægsbevilling til et netto mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på anlæg mens der søges om en tillægsbevilling på 15,2 mio. kr. til finansiering, renter m.v.

Der er i budgetrevisionen en specifikation for hvert udvalg og en forklaring på de enkelte ansøgninger om tillægsbevillinger.

På Udvalget for Miljø og Tekniks område indgår et forventet merforbrug på netto 1,4 mio kr. I forhold til servicedriftsrammen medfører budgetrevisionen på Udvalget for Miljø og Tekniks område en merudgift på 1,4 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Koncept for Mål- og rammestyring i Halsnæs kommune.

Konsekvenser

Ingen

Høring, dialog og formidling

Budgetrevisionen er udarbejdet på grundlag af et samarbejde mellem Økonomi og Indkøb og fagområderne

Økonomi og afledt drift

Det samlede netto mindreforbrug for hele kommunen på 7,9 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

536. Anlægsbevilling - nedrivning af bygninger

Sagens kerne

De to kommunale ejendomme: Bakkegade 6, Hundested, der henligger i meget forfalden stand, samt H. C. Andersens Vej 2, Vinderød (Vinderød Naturbørnehave), der også nu er rømmet og forfalden, anbefales nedrevet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
 • der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr til nedrivning af de to bygninger
 • finansieringen medtages som en del af budgetrevisionen.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Bygningen på Bakkegade 6, Hundested, der ligger bag ved Medborgerhuset i Hundested, henligger i meget forfalden stand. Der foreligger en rapport på skimmelsvamp- og fugtundersøgelse på ejendomme. Konklusionen er, at ejedommen er så svært angrebet af skimmelsvamp og fugt, at det er vurderet, at ejendommen ikke længere er egnet til beboelse. Ejendommen har i en kort periode været anvendt som et fysisk håndværksmæssigt uddannelsesprojekt under Erhvervsskolen.

Bygningen på H. C. Andersens Vej 2, Vinderød er den tidligere naturbørnehave i Vinderød. I forbindelse med renovering af kommunens ejendomme, er der kun foretaget mindre investeringer i bygningen, da bygningens fremtidige anvendelse var usikker. I forbindelse med omstrukturering af daginstitutionsområdet er børnehaven blevet lukket. Det er vurderet, at institutionen er i en så dårligt stand, at den ikke længere værd at bevare. Det anbefales derfor, at den nedrives.

Lov- og plangrundlag

Ikke beskrevet

Konsekvenser

Der er stor risiko for hærværk og graffiti, når bygninger står ubenyttet hen. Endvidere vil bygningerne på sigt være til fare for uvedkommende borgeres færden i området grundet bygningens dårlige tilstand og forringelse, når de står ubenyttet hen.

Høring, dialog og formidling

Ikke relevant

Økonomi og afledt drift

Det er vurderet, at bygningen på Baggegade kan fjernes for 200.000 kr, mens bygningerne på H. C. Andersens Vej 2 kan nedrives for 300.000 kr.

537. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Miljø og Teknik

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra området for Miljø og Teknik

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

538. Underskriftsark

Sagens kerne

   

Uden overskrift

 
Protokollen godkendt.  
    
   
 Jørgen L. Hansen (F) formand 
  
   
Hans Jørgen Larsen (A) næstformand Bertil Nyenstad (A)
  
   
Torben Hedelund (A) Walter G. Christophersen (O)
  
   
Bent Andreasen (V) Lars C. K. Frederiksen (V)
   
Sidst opdateret 3. marts 2014