ØkonomiudvalgetReferat 23.01.2019 kl. 15:00

Medlemmer:

Anja Rosengreen (F)
Michael Thomsen (V)
Steen Hasselriis (V)
Steffen Jensen (A)
Thomas Møller Nielsen (V)
Thue Lundgaard Curry (Ø)
Torben Hedelund (A)

233. Godkendelse af dagsorden

Sagens kerne

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

234. Orientering

Sagsbehandling

Lukket punkt

235. Drift- og administrationsaftale

Sagsbehandling

Lukket punkt

236. Budget 2020-2023 - Tidsplan og proces

Sagens kerne

Der er med afsæt i evalueringen af budgetprocessen 2018-2022 i Økonomiudvalget og i Chefgruppen udarbejdet et forslag til tidsplan og proces for udarbejdelsen af budgettet for 2020-2023.

Tidsplanen er behandlet i Direktionen den 17. december 2018 og fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Bemærkning til Byrådets behandling af sagen:

Som følge af Økonomiudvalgets behandling af sagen er der i tidsplanen indarbejdet en proces, hvor der gives mulighed for at byrådsmedlemmer senest den 29. april 2019 kan aflevere forslag til budgethåndtag, som ønskes at blive udarbejdet i forbindelse med budgetprocessen for 2020-2023 og indgå i materialet til budgetseminaret. Der vil på Økonomiudvalgsmødet den 10. april blive orienteret om status for de budgethåndtag, som administrationen udarbejder. Til behandlingen af dette punkt vil der blive inviteret en repræsentant fra Dansk Folkeparti, idet partiet ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tidsplanen og den beskrevne budgetproces godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet planen tilpasses input fra Økonomiudvalget om, at byrådsmedlemmer også kan komme med budgetforslag.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi har med afsæt i evalueringen af budgetprocessen 2019-2022 i Økonomiudvalget og i Chefgruppen udarbejdet et forslag til tidsplan og proces for udarbejdelsen af budget 2020-2023.

Tidsplanen er udarbejdet ud fra en intention om i videst mulig omfang at lade de økonomiske beslutninger i Direktionen følge behandlingen af forventet regnskab, og dermed reducere antallet af behandlinger i Direktionen mest muligt.

I lighed med budgetprocessen 2019-2022 er tidsplanen baseret på, at budgetmaterialet alene fremsendes elektronisk.

Ligeledes er der i lighed med sidste års proces indlagt frist for at stille brede politiske spørgsmål inden sommerferien, hvilket skal sikre, at spørgsmålene kan nå at blive besvaret kvalificeret inden det planlagte budgetseminar.

Tidsplanen er desuden udarbejdet ud fra følgende politiske mødedatoer:

 • Byrådet får præsenteret økonomiaftalen på et formøde forud for det ordinære Byrådsmøde den 20. juni 2019.
 • Der afholdes budgetseminar mandag den 2. og tirsdag den 3. september 2019, således at resultatet af tilskuds- og låneansøgninger er kendt inden seminarets start og kan indarbejdes i budgetsimulatoren på forhånd. Dette er en ændring i forhold til den oprindelige politiske mødekalender for 2019.
 • Økonomiudvalget foretager 1. behandling på et ekstraordinært møde torsdag den 12. september 2019, forud for det ordinære byrådsmøde, hvor der ligeledes foretages 1. behandling af budgettet.
 • Økonomiudvalget foretager 2. behandling af budgettet (1. behandlingsforslaget inkl. eventuelle yderligere tekniske ændringsforslag) på sit ordinære møde onsdag den 2. oktober 2019.
 • Byrådet foretager 2. behandling af budgettet tirsdag den 10. oktober 2019, idet fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 30. september kl. 8.00, og eventuelle underændringsforslag til torsdag den 3. oktober kl. 8.00
 • Budgetforslaget sendes i høring i perioden 13.-27. september med sidste frist for indsendelse af høringssvar fredag den 27. september kl. 8.00
 • Borgermøde afholdes i Gjethuset 18. september kl. 19.

Den detaljerede tidsplan og beskrivelse af budgetprocessen fremgår af bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Høring, dialog og formidling

Direktionens forslag til tidsplan har været drøftet i chefgruppen den 19. december 2018 og behandles i Hoved-MED torsdag den 24. januar 2019.

Der er i tidsplanen indlagt et temamøde for Hoved-MED med henblik på drøftelse af budgetstatus og budgethåndtag tirsdag den 2. april. På dette møde deltager borgmesteren. Herefter har Hoved-MED mulighed for selv at stille forslag til budgethåndtag, som de ønsker med i budgetprocessen. Derudover er der i tidsplanen indarbejdet drøftelse af budgetstatus og budgethåndtag den 15. august, således at Hoved-MED er forberedt inden budgetseminaret.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

237. Orientering om udvalgets budget 2019

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen 2019-2022 præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2019 i forbindelse med udvalgsmøderne i januar måned 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2019 for deres samlede budget for 2019.

Præsentationen består dels i en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen 2019-2022, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget, dels en investeringsoversigt, hvoraf anlægsprojekter på udvalgets område fremgår og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2019-2022.

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2019-2022 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2019-2022.

Bilag

238. Resultat af markedsafdækning vedrørende bortforpagtning af skolekantiner

Sagens kerne

Økonomiudvalgets besluttede i december 2018 at afdække interessen for at forpagte skolekantinerne. Markedsafdækningen er nu gennemført, og resultatet er, at ingen virksomheder har vist interesse. Der skal således tages stilling til, om projektet om bortforpagtning af skolekantinerne skal forsættes eller afsluttes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at projektet om bortforpagtning af skolekantinerne afsluttes, idet der ikke i forbindelse med markedsafdækningen har været virksomheder, som har vist deres interesse herfor.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Byrådets behandling af sagen om bortforpagtning af køkkenerne på skolerne i oktober 2018 tog udgangspunkt i en tidsplan, hvor bortforpagtning af skolekantinerne ville kunne ske fra starten af 2019. Ved Økonomiudvalgets møde i december 2018 blev der godkendt en revideret tidsplan for arbejdet, som medførte at bortforpagtningen først kunne starte i august 2019. Samtidig blev det godkendt, at der i løbet af december 2018 gennemførtes en markedsafdækning, hvor interesserede forpagtede kunne visse deres interesse og komme med forslag til forpagtningsløsninger.

Baggrunden for tilpasning af tidsplanen var, at der i arbejdet med at forberede bortforpagtningen efter Byrådets beslutning herom i oktober 2018 viste sig flere komplikationer end forventet, særligt som følge af at forpagtere skal have mulighed for at lave catering ved siden af salget af skolemad til skoleeleverne. Komplikationerne var bl.a. følgende:

 • Lokalplanerne giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at sælge mad til andre end skoleelever, hvorfor der vil skulle laves tillæg til lokalplaner
 • Catering forventes at give mere trafik i skoletiden - både i forbindelse med levering af fødevarer samt udbringningskørsel, derfor vil det skulle vurderes, om der skal ændres på trafikale forhold for at sikre børnenes sikkerhed
 • Der skal være adgang til skolen for både forpagter og kunder udenfor normal skoletid, hvorfor alarm- og adgangsforhold vil skulle tilpasses, sådan at forpagtere ikke har adgang til hele skolen
 • Beslutningen om bortforpagtning indeholder ikke et budget til finansiering af udgifter i relation til tilpasning af disse forhold

På trods af ovenstående, var det fortsat vurderingen, at det ville være vigtigt, at forpagtere fik mulighed for at drive catering, da det ville være afgørende for at forpagtere kunne etablere en rentabel virksomhed.

Etablering af tillæg til lokalplaner mv. er en tidskrævende proces, og det blev derfor godkendt at gennemføre en markedsafdækning for at finde mulige interesserede forpagtere inden igangsættelse af lokalplanarbejde m.v.

Der blev i uge 50 i 2018 annonceret efter interesserede forpagtere i Halsnæs Avis, hvor interesserede blev opfordret til at fremsende et oplæg og fortælle, hvordan de kunne forestille sig at drive virksomhed ud fra en eller flere af kommunens skolekøkkener. Relevante interesserede ville blive inviteret til en dialog, hvor de ville få mulighed for at fortælle om deres ideer og præge rammer og vilkår i det endelige udbudsmateriale. Der blev fremsendt pressemeddelelser med tilsvarende budskaber til relevante aviser, og kommunens markedsafdækning blev efterfølgende omtalt i Halsnæs Avis og Frederiksborg Amts Avis.

To virksomheder, som i efteråret viste sin interesse som forpagtede ved at henvende sig til kommunen, blev samtidig med annonceringen kontaktet direkte med opfordring om at vende tilbage med konkrete interessetilkendegiver.

Denne solide kommunikationsindsats bar desværre ikke frugt i form af henvendelser fra relevante virksomheder. Kommunen modtog desværre ikke ét eneste idéoplæg. På denne baggrund er det vurderingen, at det ikke vil lykkes at finde relevante forpagtere, som er interesserede i at forpagte kommunens skolekantiner. Derfor foreslås projektet indstillet.

Lov- og plangrundlag

Kommunalfuldmagten.
Folkeskoleloven.

Udbudsloven.

Planloven.

Konsekvenser

Der findes fremover ikke en fælles koordineret kommunal løsning om skolemad til eleverne.

Høring, dialog og formidling

Der har været gennemført en markedsafdækning, hvis formål var at lokalisere relevante interesserede virksomheder med henblik på at indbyde dem til en dialog om rammer og vilkår i forpagtningskonceptet, inden arbejdet med tillæg til lokalplaner og diverse konkrete rammer og vilkår forsatte.

Skolelederne er orienteret om status på projektet om bortforpagtning, herunder at ingen har vist interesse for at forpagte kantinerne og levere skolemad til eleverne.

Økonomi

Der er fra og med budget 2019 ikke afsat budget til drift af skolekantiner.

239. Udlejningsaftale for Hundested Alm. Boligselskab

Sagens kerne

Udlejningsaftalen mellem Halsnæs Kommune og Hundested almennyttige Boligselskab (H.a.B.) er udløbet. Boligselskabet har i dialog med administrationen i Halsnæs Kommune udarbejdet et udkast til en ny fireårig udlejningsaftale (bilag 1) om kommunal anvisning og fleksibel udleje for Degnebakken og Høje Tøpholm.

Den nye aftale har primært fokus på at forebygge boligsociale problemer i boligselskabets afdelinger ved at gøre det muligt for boligselskabet at sammensætte en mere varieret beboersammensætning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender udlejningsaftalen vedrørende fleksibel udlejning for Hundested almennyttige Boligselskab.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Udlejningsaftale for H.a.B.:

 • boligselskabets boliger udlejes efter almenboligloven § 59, hvor Halsnæs Kommune har anvisningsret til 25 % af de ledigblivende boliger. De resterende 75 % udlejes efter venteliste eller gældende oprykningsregler.
 • i afdelingerne Degnebakken og Høje Tøpholm vil der ydermere gælde fire fleksible udlejningskriterier (bilag 1, § 3), som skal understøtte muligheden for en mere balanceret beboersammensætning. De fleksible udlejningskriterier gælder for de boliger, som boligafdelingerne selv anviser til.

Der eksisterer allerede i dag fleksible udlejningskriterier for afdelingerne Degnebakken og Høje Tøpholm. Kriterierne er uændrede fra den tidligere udlejningsaftale, da det fortsat vurderes, at de har en positiv effekt. De fleksible udlejningskriterier er (kriterierne er uddybet i udlejningsaftalen, bilag 1):

 • Ansøgere, der er i arbejde mindst 30 timer om ugen
 • Ansøgere med børn (hjemmeboende og samkvemsret), hvor familieforholdet inden for de sidste 12 måneder er brudt op
 • Unge, der flytter hjemmefra første gang kan anvises 1- eller 2-rums bolig
 • Ældre over 50 år, der i tide ønsker at indrette sig med en anden bolig.

Hvis ikke det er muligt at udleje en bolig efter de særlige sociale kriterier udlejes boligen efter selskabets almindelige venteliste.

I øvrigt gælder det for 100 % af de ledige 4-rums boliger, at der er fortrinsret for børnefamilier.

Derudover ønsker boligselskabet en tilføjelse til udlejningsaftalen, så de nuværende beboere ikke kommer i klemme i forbindelse med salg og nedrivning af boliger:

 • Beboere i frasolgte boliger i Høje Tøpholm og Degnebakken indplaceres på oprykningsventelisten på lige fod med nuværende beboere, og med den anciennitet de har

Ovenstående gælder dog kun så længe beboere bor i den frasolgte bolig og var opskrevet på ventelisten på salgstidspunktet.

I forbindelse med udlejningsaftalen nedsættes samtidigt kommunens antal pladser til anvisning fra 45 til 25 %, som almenboliglovens § 59 angiver, at boligselskabet skal stille til rådighed for kommunen.

Udlejningsaftalen er gældende for en fireårig periode. Aftalen drøftes på den årlige styringsdialog mellem kommunen og boligselskabet. Der er mulighed for at genforhandle aftalen inden for perioden, såfremt en eller begge parter ønsker det.

Lov- og plangrundlag

Almenboligloven.

Konsekvenser

Boligselskabet ønsker at opnå en mere bæredygtig beboersammensætning i Degnebakken og Høje Tøpholm. De fleksible kriterier understøtter muligheden for, at en større andel af ressourcestærke tilflyttere, som kan bidrage til en positiv udvikling i afdelingerne.

Godkendes de fleksible udlejningskriterier ikke, vil almenboliglovens § 59 træde i kraft. Muligheden for at regulere, hvem der flytter ind i afdelingerne vil derved også frafalde. Dette kan betyde en negativ udvikling i beboersammensætning for de omfattede boligafdelinger.

Det er administrationens vurdering, at en ændret kommunal anvisningsret fra 45 til 25 % i Degnebakken og Høje Tøpholm ikke får negative konsekvenser på antallet af boliger til udsatte borgere. Baggrunden herfor er, at kommunen gennem de seneste år ikke har udnyttet anvisningsretten på de 45 %, da de borgere, som kommunen anviser fra den sociale boligliste, ikke har råd til at bo i boligafdelingernes boliger.

Høring, dialog og formidling

Udlejningsaftale for H.a.B. er udarbejdet i et samarbejde mellem boligselskabet og administrationen i Halsnæs Kommune, herunder Borgerservice og Beskæftigelse, som varetager den kommunale anvisning.

Selskabsbestyrelsen i H.a.B. har godkendt udlejningsaftalen.

Økonomi

Der er ingen økonomi i sagen.

Bilag

240. Anlægsbevilling - Pulje til bygningsrenovering 2019

Sagens kerne

Det afsatte rådighedsbeløb til bygningsrenovering i 2019 indstilles frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til bygningsrenovering i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

2. At Ejendomme disponerer renoveringsindsatser i februar og marts 2019 jf. bilag 1, og herefter først genoptager renoveringsprojekter, når en teknisk gennemgang af alle bygninger er gennemført

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Til punkt 1 i indstillingen anbefaler Økonomiudvalget at der frigives 3 067.00 mio. til de projekter der fremgår af bilag 1.

Sagen genoptages i april eller maj 2019 med henblik beslutning om iværksættelse af yderligere projekter fra puljen.

For stemte 3 (Liste A og Liste Ø)

Imod stemte 2 (Liste V)

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Til budget 2019-2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til bygningsrenovering/planlagt vedligehold. I bilag 1 findes en liste over bygningsrenoveringsopgaver, som beløber sig til 3,0 mio. kr. Opgaverne er prioriteret ud fra de politisk vedtagne kriterier for rækkefølge og vigtighed, hvor første prioriteter er opgaver, som er akutte, er omfattet af lovkrav og/eller har sikkerhedsmæssige konsekvenser, herunder APV-sager. De foreslåede opgaver, som forventes igangsat februar/marts, hører for langt hovedpartens vedkommende under denne kategori.

Listen omfatter udelukkende opgaver, som administrationen vurderer, det er muligt at igangsætte i februar og marts 2019. Baggrunden for denne prioritering er, at en betydelig del af Ejendommes medarbejderressourcer fra april måned 2019 forventes at gå til at gennemføre en gennemgang af bygningernes tekniske stand samt deres anvendelse. Formålet med dette arbejde er fremover at kunne prioritere bygningsmassens anvendelse og renoveringsindsatsen bedre end i dag.

I april/maj måned vil administrationen forelægge en sag med tidsplan for gennemgangen af de kommunale bygningernes tekniske stand samt deres anvendelse. I sagen vil også indgå en oversigt over de interne timer, der foreslås anvendt på gennemgangen, og som forudsættes finansieret af bygningsrenoveringspuljen 2019.

Det rådighedsbeløb fra bygningsrenoveringspuljen 2019, der resterer, når bygningsgennemgangen er gennemført - formentlig 3. kvartal 2019 - vil blive prioriteret til endnu ikke disponeret bygningsrenovering. Disponeringen foretages af Ejendomme efterhånden, som konkrete tilbud indhentes, og efter en løbende vurdering af de enkelte projekter og eventuelt nye projekter, som måtte opstå som følge af bygningsgennemgangen. Efter bygningsgennemgangens gennemførelse vil administrationen forelægge en sag til orientering, om disponering af de resterende midler til bygningsrenovering.

Konsekvenser

Der vil i foråret 2019 alene blive gennemført planlagte renoveringer af kommunens bygninger, hvor behovet er påtrængende.

Akutte vedligeholdelsesopgaver der opstår i denne periode, vil naturligvis også blive løst, og udgifterne til dette finansieres af drift- og vedligeholdelseskontoen (kontoen til akut vedligehold).

Økonomi

Afledt drift afholdes inden for den eksisterende ramme.

Bilag

241. Årsrapport Team Kontrol 2018

Sagens kerne

Halsnæs Kommune gennemfører via "Team Kontrol" under Borgerservice og Beskæftigelse en kontrolindsats. Formålet er at afdække misbrug af sociale ydelser. Til udvalgets orientering vedlægges teamets årsrapport med en gennemgang af fokusområder og status på kontrolindsatsen.

I 2018 har Team Kontrol haft særligt fokus på beskæftigelsesområdet, herunder øget fokus på selvstændiges sygemeldinger. Særlig opmærksomhed har Team Kontrol haft i de tilfælde, hvor der har været tale om hyppige sygemeldinger i kortere og/eller faste tilbagevendende perioder. Et andet fokus i 2018 har været tilsyn med ansættelser i private virksomheder. Team Kontrol har kontrolleret private virksomheders registrering af de ansatte. På den baggrund har kommunen i 2018 rejst tilbagebetalingskrav på 887.362 kr. og opnået en fremadrettet besparelse på 1.131.733 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. Tager årsrapporten fra Team Kontrol til efterretning
 1. Tager stilling til, hvorvidt der også fremadrettet skal udarbejdes en årlig statusrapport vedrørende kommunens kontrolindsats.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt, idet Økonomiudvalget også ønsker en årsrapport igen for 2019, hvorefter indsatsen med Team Kontrol vurderes inkl. behov for årsrapporter.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

I 2010 stillede Temarevisionen krav til kommunerne om, at den enkelte kommune skulle organisere sig hensigtsmæssigt i forhold til at afdække misbrug af sociale ydelser og etablere et kontrolmiljø. Den enkelte kommune skal således indsamle og analysere resultaterne af kontrolmiljøets arbejde samt skal reagere og kræve tilbagebetaling m.m. samt politianmelde eventuelle borgere. På den baggrund blev Team Kontrol etableret i Halsnæs Kommune i 2010 og har siden bestået af to medarbejdere. Team Kontrol er organisatorisk placeret i Borgerservice. Teamet udarbejder hvert år en årsrapport for kommunens kontrolindsats, der beskriver årets særlige fokusområder, samarbejde med øvrige aktører samt en oversigt over sagstyper og økonomi. Rapporten forelægges hermed Økonomiudvalget til orientering.

I 2018 har Team Kontrol haft særligt fokus på beskæftigelsesområdet. Team Kontrol har haft øget fokus på selvstændiges sygemeldinger. Særlig opmærksomhed har Team Kontrol haft i de tilfælde, hvor der har været tale om hyppige sygemeldinger i kortere og/eller faste tilbagevendende perioder. Et andet fokus i 2018 har været tilsyn med ansættelser i det private erhvervsliv. Et andet fokus i 2018 har været tilsyn med ansættelser i private virksomheder, hvor der kan forekomme "ansættelser" af borgere på offentlig forsørgelse. Team Kontrol har kontrolleret, hvorvidt virksomhedernes ansættelsesforhold er i orden, blandt andet at der ikke udføres sort arbejde. I 2018 har kommunen på baggrund af kontrolindsatsen rejst tilbagebetalingskrav på 887.362 kr. og opnået en fremadrettet besparelse på 1.131.733 kr.

Den forebyggende indsats og synliggørelsen af kommunens kontrollerende tilsyn vil fortsat være et mål i 2019.

Årsrapporten har indtil nu været forelagt Økonomiudvalget 1 gang årligt på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 1. december 2010. Da beslutningen nu er 8 år gammel bedes udvalget tage stilling, hvorvidt Borgerservice fortsat skal bruge ressourcer på udfærdigelse af en årlig rapport.

Økonomi

Se årsrapport 2018, som er vedlagt som bilag.

Bilag

242. Udpegning til KL's delegeretmøde

Sagens kerne

Byrådet besluttede på det konstituerende møde den 12. december 2017, at Halsnæs Kommunes delegerede til KL's årlige delegeretmøde udpeges fra år til år af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal udpege fire byrådsmedlemmer som delegerede til KL's delegeretmøde 2019. Tillige udpeges stedfortræder for disse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget udpeger 4 byrådsmedlemmer, som delegerede til KL's Delegeretmøde 2019. Tillige udpeges stedfortræder for disse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget udpeger følgende til KL's delegeretmøde:

A: Steffen Jensen, Helge Friis og Annette Westh - stedfortrædere: Torben Hedelund, Sarah Lindemann Thøgersen og Kirsten A. Lauridsen

V: Thomas Møller Nielsen - stedfortræder: Frederik Germann

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

KL holder delegeretmøde den 21. marts 2019, og der skal udpeges 4 byrådsmedlemmer til at deltage som delegerede på vegne af Halsnæs Kommune.

Reglerne for udpegning er fastsat i KL's love og betyder, at hver kommune har ret til at udpege en delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere til delegeretmødet.

Økonomiudvalget skal derfor vælge fire delegerede - Liste A udpeger 3 og Liste V udpeger 1 samt stedfortrædere for disse.

Udpegede i 2018:

A: Steffen Jensen, Helge Friis og Annette Westh - suppleanter: Torben Hedelund, Sarah Lindemann Thøgersen og Kirsten A. Lauridsen

V: Thomas Møller Nielsen - suppleant Michael Thomsen

Lov- og plangrundlag

KL's love § 4.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

243. Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan 2021

Sagens kerne

De indkomne forslag og ideer til det videre arbejde med Kommuneplan 2021 fremlægges til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter

 1. At tage de indkomne forslag til Kommuneplan 2021-processen til efterretning
 1. At afvente eventuelle konkrete projekter / anvendelsesplaner fra Denova for den inderste del af den gamle Frederiksværk Havn, henholdsvis området mellem Stålværksområdet og Nordmolen/Slaggemolen vest herfor, før der tages stilling til plangrundlaget.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 16. januar 2019, pkt. 153:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Torben Hedelund (A).

Sagsfremstilling

Planstrategi 2018 har været i offentlig høring frem til 13. november. Der er indkommet 12 ideer og forslag til det videre arbejde med Kommuneplan 2021.

Fem af høringssvarene overføres til den konkrete sag om boligudbygning nord for Vinderød/Arresøparken jævnfør beslutning i Udvalget for Miljø og Plan 11. april 2018. Administrationen forventer at forelægge Byrådet en sag til beslutning om eventuelt udlæg til byzone for området, når der er modtaget svar fra Erhvervsstyrelsen om mulighed for at øge kommunens råderum for udlæg af ny byzonejord.

Der er redegjort for alle de indkomne høringssvar i notatet "Gennemgang af ideer og forslag til Kommuneplan 2021".

Administrationen vurderer, at høringssvarene har en karakter, så de blot indgår i det videre arbejde med kommuneplanen, og der senere i processen i forbindelse med redegørelsen for ændringer generelt anføres, hvis ændringer har udgangspunkt i en idé fra planstrategiprocessen. Nogle høringssvar skal der arbejdes videre med i anden sammenhæng, da forslagene ikke er kommuneplanrelevante eller er på et alt for detaljeret niveau til kommuneplanen.

For så vidt angår Denovas forslag om at ændre Kommuneplanramme 4. R5 fra, at anvendelsen er "offentligt tilgængeligt grønt område" til at blive "erhvervsformål", anbefaler administrationen, at dette afventer et eventuelt konkret projekt eller anvendelsesplan fra Denova. Indtil da anbefaler administrationen, at det nuværende plangrundlag fastholdes uændret.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 271 af 18. april 2018 - Lov om Planlægning - Planloven

Konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen konsekvenser nu, men nogle af høringssvarene vil formentlig senere medføre konsekvenser - enten i konkrete sager, som de er overført til eller i kommuneplanarbejdet. De vil blive belyst i den forbindelse, hvor det også vil være mere klart, om - og i givet fald, hvilke konsekvenser, de vil have.

Høring, dialog og formidling

Planstrategi 2018 har været i offentlig høring i otte uger.

Der planlægges forskellige offentlighedsprocesser i forbindelse med det videre kommuneplanarbejde - udover den lovkrævede høring af selve kommuneplanforslaget.

Økonomi

Ingen økonomi ved beslutningen.

Bilag

244. Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til lokalplan 03.8 for beplantningsbælte i Industriområde Nord

Sagens kerne

Byrådet skal vedtage Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 for beplantningsbælte mellem industri- og boligområderne endeligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet endeligt vedtager Tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 16. januar 2019, pkt. 154:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Torben Hedelund (A).

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til lokalplan 03.8 har været i høring i efteråret 2018. Der er indkommet to bemærkninger til forslaget. Ud over generelle oplysninger nævner den ene indsender, at der flere steder er problemer med, at naboerne i boligområdet udnytter beplantningsbæltet som ekstra haveareal og blandt andet fælder træer og buske.

Administrationen har vurderet, at bemærkningerne ikke bør føre til ændringer i planens bestemmelser, men at der bør ske en mindre tilføjelse til redegørelsen, hvor der gøres opmærksom på, at beplantningsbæltet ikke må ødelægges af naboerne. De to bemærkninger er gennemgået i bilaget "Gennemgang af indsigelser".

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 - Lov om Planlægning - Planloven.

Lokalplan 03.8 for Industriområde Nord.

Konsekvenser

Erhvervslivet vil få mere fleksibilitet, idet de kan fastholde den nuværende løsning eller få lidt mere råderum mod at etablere en støjskærm eller støjvold.

Naboerne vil fortsat have en visuel afskærmning. Hvis erhvervet rykker tættere på, vil de desuden få en akustisk afskærmning i form af støjvold/skærm, hvilket alt andet lige vurderes at mindske de samlede gener fra erhvervet.

Erhvervet kan dog ikke tvinges til at etablere støjafskærmning alene med udgangspunkt i lokalplanen, hvis de ikke inddrager dele af beplantningsbæltet.

Høring, dialog og formidling

Forslaget til lokalplantillægget har været i offentlig høring i lige over fire uger fra 16. oktober til 15. november 2018.

Den endelige lokalplan vil blive offentliggjort, og der vil være en klagefrist på fire uger fra offentliggørelsen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

245. Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2019

Sagens kerne

Byrådet har afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forskønnende tiltag i kommunen under navnet Pæn Kommune.

I denne sag indstilles rådighedsbeløbet til Pæn Kommune 2019 frigivet. I sagen foreslås projekter, hvortil midlerne disponeres.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 16. januar 2019

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til Pæn Kommune 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

2. Midlerne til Pæn Kommune anvendes i henhold til nedenstående forslag i prioriteret rækkefølge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 16. januar 2019, pkt. 158:

Direktionens indstilling anbefales, men med følgende ændring i prioritering således, at ny rækkefølge bliver:

1. Borgerønsker: 70.000 kr.

2. Ågrillen: 180.000 kr.

3. Strandene ved Hvide Klint og Lynæs, oprensning af tang: 70.000 kr.

4. Blomstrende grøftekanter: 30.000 kr.

5. Vindås Mose i Hundested: 150.000 kr.

6. Kappelhøjkilen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland: 150.000 kr.

7. Fruelunden i Hundested: 30.000 kr.

8. Gavlmaleri i Frederiksværk: 150.000 kr.

Projekt nr. 8 i administrationens forslag til prioritering - plantning af træer ved Evetofte - udgår.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Torben Hedelund (A).

Sagsfremstilling

Nedenfor forelægges forslag, der har til formål at forskønne Halsnæs Kommune og forbedre de rekreative oplevelser. De udvalgte forslag består dels af nye projekter samt af projekter, der ikke blev prioriteret i 2018. Der er i prioriteringen lagt vægt på, at midlerne tilgodeser forskellige områder og formål i kommunen.

Beløbene i prioriteringslisten er overslag. Hvis omkostningerne bliver mindre end overslaget, eller et forslag ikke kan fuldføres helt eller delvist, gennemfører administrationen det næste forslag på prioriteringslisten, som kan realiseres inden for anlægsbevillingens økonomiske rammer.

Udgangspunktet er, at forslagene ikke må medføre forøgede driftsomkostninger. I det omfang, der indgår planter, der i en periode har behov for ekstra pleje, vil denne omkostning være indregnet i overslaget til det enkelte projekt.

Da projektforslag ikke omfatter projekter, som skal gennemføres fx på grund af lovkrav med videre, kan Byrådet vælge en anden prioritering af projekterne, end den der indstilles.

Forslag i prioriteret rækkefølge:

1. Kommende borgerønsker 70.000 kr.

I lighed med tidligere år vil der være borgerinddragelse, hvor borgerne

kan foreslå forbedringer i kommunen.

2. Ågrillen i Frederiksværk 180.000 kr.

Etablering/reetablering af belægning og beplantning, så området kan gøres

anvendeligt efter fjernelse af Ågrillen. Hvis der opnås fondsstøtte til et større

projekt ved Mølledams området, vil midlerne blive brugt som kommunal

medfinansiering, hvorved der kan skabes et attraktivt byrum med terrassering

mod kanalen.

3. Fruelunden i Hundested 30.000 kr.

Rydning og etablering af en trampesti i lunden. Det vil give mulighed for natur-

oplevelser for områdets beboere. Luftfoto med angivelse af arealet er vedlagt.

4. Kappelhøjkilen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland (Frederiksværk) 150.000 kr.

Forslaget skal skabe en bedre sammenhæng i Kappelhøjkilen ved hjælp

af skiltning og ruteafmærkning. Skiltningen skal være en del af fortællingen

om Kongernes Nordsjælland. Luftfoto med placering af skiltene er vedlagt.

5. Strandene ved Hvide Klint og Lynæs – oprensning af tang 70.000 kr.

Oprensning af tang ca. 2 gange i løbet af sommerferien.

6. Blomstrende grøftekanter 50.000 kr.

Udsåning af blomsterfrø ved udvalgte grøftekanter for at forskønne

kommunen og give et levegrundlag for flere insekter.

7. Vindås Mose i Hundested 150.000 kr.

Etablering af ny sti i sammenhæng med det nuværende stisystem for at få

nye og spændende naturoplevelser i mosen. Opsætning af informationstavle

om mosens plante- og dyreliv. Inddragelse af Lerbjergskolen.

8. Plantning af træer ved Evetofte 60.000 kr.

Dette forslag skal forskønne en delstrækning (ca. 100 meter) på Evetoftevej.

Vejen ligger i det åbne land og går igennem landsbyen Evetofte. Det foreslås at

plante egetræer, som med tiden kan udvikle sig til et smukt og markant land-

skabeligt træk. Luftfoto med angivelse af strækningen er vedlagt.

9. Gavlmaleri i Frederiksværk. 150.000 kr.

Billedkunstrådet har foreslået, at der udføres et gavlmaleri som en del af

Halsnæs Kommunes historiefortælling. Fortællingen kan handle om det

unikke landskab eller Frederiksværks industrihistorie.

Bilag: Kortmateriale, der angiver projekternes geografiske placering.

Lov- og plangrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Konsekvenser

Projekterne medfører forskellige former for forskønnelse og understøtter således intentionerne om at gøre kommunen mere attraktiv for borgere og besøgende.

Høring, dialog og formidling

Borgerinddragelsen er beskrevet under de enkelte projekter ovenfor.

Økonomi

Afledt drift som følge af de foreslåede tiltag afholdes inden for den afsatte driftsramme.

Bilag

246. Anlægsbevilling - Udskillelse af vejbelysning i private boligselskaber

Sagens kerne

Der er på investeringsoversigten for 2019 afsat 250.000 kr. til udskillelse af vejbelysningen i de private boligselskaber fra den kommunale vejbelysning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En anlægsbevilling på 250.000 kr. til udskillelse af vejbelysning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019

2. En anlægsindtægtsbevilling på 106.900 kr. for boligforeningernes overtagelse af vejbelysningsanlæggene i 2019, indtægten tilgår kassebeholdningen

3. At ændringen i afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 16. januar 2019, pkt. 157:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Torben Hedelund (A).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. juni 2018, at adskille vejbelysning på private boligselskaber fra den kommunale vejbelysning således:

1. Vejbelysningen hos de private boligselskaber udskilles fra den kommunale vejbelysning og overdrages til boligselskaberne i 2019

2. Omkostningerne på 250.000 kr. til udskillelsen afsættes som rådighedsbeløb (anlæg) i 2019

3. Boligselskaberne opkræves beløbet for den nedskrevne anlægsværdi, som formodes at være lav.

Vejbelysningsanlæggene i de 6 boligforeninger er via rådgiver vurderet til i alt 106.900 kr. I bilag 1 er de 6 anlæg udspecificeret i både materiel og økonomi.

Prisen for udskillelsen er verificeret af vejbelysnings entreprenøren, Verdo, og forventes at kunne afholdes indenfor de 250.000 kr. Kommunen vil skulle dække udgiften til udskillelsen og vil skulle opkræve anlægsværdien af de eksisterende vejbelysningsanlæg (den nedskrevne anlægsværdi) i de respektive private boligselskaber.

Værdivurderingerne af vejbelysningsanlæggene er udført ud fra en aldersvurdering, samt en lineær afskrivning af den teoretiske værdi baseret på nyværdi for master, armaturer og installation. Derudover er anlæggene besigtigede, og der er lavet en korrektion på 50 % for alle anlæggene, som er den juridiske højeste vurdering, da de er i væsentligt dårligere stand end den teoretiske nedskrivning. Afskrivningsperioden for vejbelysningsanlægget er sat til 20 år. Anlæg, der er ældre end 20 år er derfor afskrevet og værdien er fastsat til 0 kr.

Lov- og plangrundlag

Privatvejsloven

Konsekvenser

Kommunen vil få lovliggjort driften af den kommunale vejbelysning.

De private boligselskaber vil fremadrettet skulle drifte den private vejbelysning.

Høring, dialog og formidling

De 6 boligforeninger vil inden udvalgsmødet blive orienteret om, hvor meget de skal betale for anlæggene. De vil samtidigt blive informeret om, at udskillelsen vil blive påbegyndt i foråret 2019 og afsluttet i efteråret 2019. Administrationen vil løbende være i dialog med boligselskaberne.

Økonomi

Der opnås en driftsbesparelse på vejbelysning fra 2020 og frem på årligt 109.000 kr. for henholdsvis el og renovering.

Bilag

247. Anlægsbevilling - Modernisering af vejbelysning 2019

Sagens kerne

Der er på investeringsoversigten afsat 6 mio. kr. til modernisering af vejbelysning i 2019.

Rådighedsbeløbet indstilles frigivet og afledt drift tilpasses det aktuelle anlægsinvesteringsniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. En anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til modernisering af vejbelysning finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2019

2. En tillægsbevilling på 75.000 kr. i 2019 til ændrede forudsætninger jf. økonomiafsnittet, finansieret af kassebeholdningen

3. At ændringen i afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 16. januar 2019, pkt. 156:

Direktionens instilling anbefales med tilføjelse om, at udvalget på mødet i marts 2019 får en sag, hvor renoveringsopgaven med et trafiksikkerhedsmæssigt aspekt er prioriteret med henblik på en eventuel omprioritering. Absolut akutte opgaver kan løses inden marts.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Jannik Haulik Jørgensen (A)

Fraværende uden afbud: Torben Hedelund (A).

Sagsfremstilling

Renoveringen af vejbelysningen på 6,0 mio. kr. består af en generel renovering af vejbelysningen, hvor vejbelysningsanlægget renoveres som en helhed med udskiftning af dårlige træmaster, skabe, kabler og armaturer (3,0 mio. kr.). Den anden del består af en lånefinansieret del, hvor der kun fokuseres på energirenovering (3,0 mio. kr.).

For begge renoveringer tages der udgangspunkt i Belysningsplanen og en administrativ masterplanen for vejbelysning. Masterplanen er opdelt i fem faser (1-5), og tager udgangspunkt i den politisk vedtagne belysningsplan fra 2017, og forventes forelagt Udvalget for Miljø og Plan i foråret 2019. Masterplanen opererer med 5 faser, hvor hele fase 1 blev implementeret i 2018. Fase 2 strækker sig fra 2019 til ca. 2022 med udskiftning af armaturer (1031 stk.) træmaster (982 stk.), heraf 136 stk. master med luftledninger samt vejbelysningsskab.

Verdo, entreprenøren for vejbelysningen, skal ifølge moderniseringskontrakten have del i gevinsten fra energieffektiviteterne for at motivere entreprenøren til at skaffe de mest energieffektive armaturer. Moderniserings-kontrakten specificerer derfor, at gevinsten beregnes ud fra udskiftning af 751 eksisterende armaturer i kontraktperioden, svarende til 242 MWh, til nye effektive armaturer med tilhørende styring. Gevinsten specificeres således:

-Energibesparelser op til 50 % tilfalder Halsnæs kommune

-Energibesparelser imellem 50-70 % deles ligeligt imellem Halsnæs Kommune og Verdo

-Energibesparelser over 70 % tilfalder Verdo i kontraktperioden.

Den skønnede, totale, gevinst som skal tildeles Verdo i hele kontraktperioden er ca. 205.000 kr. Gevinsten til Verdo påvirker derfor ikke økonomien i projektet i særlig grad og vil sikre bedst mulige energieffektive løsninger.

1. Generel renovering, 3,0 mio. kr.

I 2019 udføres arbejde primært fra fase 2. Der kan dog være områder i kommunen, som først står til udskiftning senere end 2022, men hvor det giver mening at se på en renovering i 2019 på grund af f.eks. sammenhæng til andre projekter - blandet andet asfaltarbejde.

Geografisk fordeler arbejderne sig i 2019 i primært Frederiksværk, men også i Liseleje, Melby og Ølsted.

Følgende arbejder indgår som generel renovering i bilag 1:

-Udskiftning af gamle træmaster til stålmaster

-Nedgravning af kabler som erstatning for eksisterende luftledninger

-50 % af prisen for vejbelysningsskabe, da det kobler sig på både nye LED-armaturer samt sikringer, målere etc.

-Fjernelse af belysningsmaster i sommerhus- og landzone i henhold til belysningsplanen, hvor kun større kryds, fodgængerfelter og evt. busholdepladser.

Inden udgangen af 2020 skal der være elmålere på alle vejbelysningsskabe på grund af EU-lovgivning. Halsnæs Kommune har 46 vejbelysningsskabe uden elmålere, hvoraf der skiftes 23 vejbelysningsskabe i 2019. Resten forventes udskiftet i 2020.

På bilag 1 fremgår de veje, hvor belysningen renoveres og de veje, hvor der fjernes belysning.

2. Energirenovering af vejbelysning 2019, 3,0 mio. kr.

De afsatte 3,0 mio. kr. til energirenovering er afsat på baggrund af en business case, hvor lånefinansiering til renoveringen indgår.

Energi-renoveringsarbejderne hænger sammen med de generelle renoveringsarbejder, og er dermed en del af arbejderne i bilag 1. Arbejderne hænger sammen og kan ikke umiddelbart adskilles, da fx udskiftningen af et energitungt armatur (energirenovering) samtidigt skal have en ny stålmast (generel renovering). Der laves følgende renoveringer med fokus på energioptimering (indgår i bilag 1).

Følgende arbejder indgår som energieffektivisering i bilag 1:

· Udskift af gammelt armatur inklusiv masteindsats til tidsvarende LED-armartur

· Udskiftning af energitunge lyskilder med energieffektive (retrofit LED-lyskilde), hvis restlevetiden på armaturet er rentabelt

· 50 % af prisen for vejbelysningsskabe, da det kobler sig på både nye LED-armaturer samt sikringer, målere etc.

· Fjernelse af belysningsmaster i sommerhus- og landzone i henhold til belysningsplanen, hvor kun større kryds, fodgængerfelter og eventuelle busholdepladser.

Lov- og plangrundlag

Belysningsplanen

Masterplanen

Vejreglerne for vejbelysningsanlæg.

Konsekvenser

Etablering af nye anlæg vil både give en større driftssikkerhed men også en billigere drift af belysningen, idet armaturerne i forbindelse med renoveringen vil blive udskiftet til LED-belysning.

Økonomi

Der er til budget 2019-2022 indarbejdet en samlet driftsreduktion på årligt 300.000 kr. som følge af moderniseringen på henholdsvis el og renovering. Reduktionen akkumuleres til årligt 1,2 mio.kr. i 2022.

Reduktionen er beregnet under forudsætning af en årlig anlægsinvestering på 8 mio. kr. jf. anlægshåndtag AU 5.1.4.1 til budget 2019-2022.

Den foreløbige reduktion fordeler sig således i en stigende trappe.

(Budgethåndtag 8 mio. kr.)

Specifikation af afledt drift (2019-pris i hele kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Ændring til budget i alt

-300.000

-600.000

-900.000

-1.200.000

-1.200.000

Vejbelysning - El

-225.000

-450.000

-675.000

-900.000

-900.000

Vejbelysning - Renovering

-75.000

-150.000

-225.000

-300.000

-300.000

Ved den aktuelle anlægsinvestering på 6 mio. kr. fordeler reduktionen sig herefter således:

Specifikation af afledt drift (2019-pris i hele kr.)

2019

2020

2021

2022

2023

Ændring til budget i alt

-225.000

-450.000

-675.000

-900.000

-900.000

Vejbelysning - El

-170.000

-340.000

-505.000

-675.000

-675.000

Vejbelysning - Renovering

-55.000

-110.000

-170.000

-225.000

-225.000

Afledt drift blev undtagelsesvist ikke ændret i forbindelse med budgetvedtagelsen.

På grund af de ændrede forudsætninger i anlægsinvesteringen korrigeres reduktionen på afledt drift svarende til en tilbageførsel af budget på 25 pct. til drift af kommunens vejbelysning.

Tilbageførslen udgør 75.000 kr. i 2019 som tillægsbevilges i denne sag og 150.000 kr. i 2020, 225.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022 og i 2023, der bevilges som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Der er ikke truffet beslutning om investeringsniveauet i 2023 og frem, men reduktioner på afledt drift må forventes lavere herefter. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet en investeringsplan frem til år 2031.

Bilag

248. Affaldsplan - beslutning om høring

Sagens kerne

Der skal tages beslutning om udkast til affaldsplan kan sendes i høring i 8 uger forud for endelig vedtagelse.

Planen lægger op til en ambitiøs målsætning om indsamling af 55 % af genanvendeligt husholdningsaffald i 2022, hvor det nationale mål er 50 %.

Deltagelse på mødet i Udvalget for Miljø og Plan den 16. januar 2019

Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at udkast til Affaldsplanen 2019 til 2030 med bilag sendes i 8 ugers høring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Miljø og Plans indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Miljø og Plan, 16. januar 2019, pkt. 159:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Jannik Haulik Jørgensen (A).

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune skal udarbejde en ny affaldsplan for perioden 2019 til 2030. Den er detaljeret fra 2019 til 2024. Affaldsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Halsnæs Forsyning, der skal gennemføre de fleste af de praktiske tiltag.

En affaldsplan

 • Er inddelt i kortlægning, målsætning og planlægning
 • Skal forholde sig til både kapacitet og miljø
 • Har til formål at sikre høj (-ere) ressourceudnyttelse af affaldet i Halsnæs
 • Skal efterleve nationale mål
 • Kan fastsætte lokale målsætninger baseret på lokale forhold.

Affaldsplanens vision er "Affald + Mennesker = Ressourcer". Den er bygget op over fire temaer:

1. Mere og bedre genanvendelse

2. Smartere affaldsløsninger

3. Sammen om affald

4. Skadelige stoffer ud af affaldet.

De vigtigste målsætninger i affaldsplanen er:

 • 55 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022 – Det nationale mål er 50 %
 • Igangsætte indsamling af flere fraktioner fra husholdningerne. (Det vurderes ikke at være muligt at nå hverken 50 % eller 55 % genanvendelse, uden indsamling af flere fraktioner ved husholdningerne)
 • Opfylde EU målsætning om 55 % genanvendelse af kommunalt affald i 2025. Kommunalt affald vedrører også erhvervsaffald, der minder om det affald kommunerne indsamler
 • Øget serviceniveau for borgere og erhverv
 • Øget dialog og samarbejde med boligselskaber, grundejerforeninger og viceværter
 • Udbrede viden om pligten til at anmelde affald fra byggeprojekter.

Planen indeholder 11 indsatsområder og 38 aktiviteter. Bilaget Aktiviteter og tidsplan giver et overblik over aktiviteterne. De vigtigste aktiviteter er:

 • Indførsel af et nyt affaldssystem, der kan sikre en genanvendelse på 55 % genanvendelse af husholdningsaffaldet
 • Løbende kommunikation om affaldssortering til alle målgrupper
 • Der er planlagt flere informationskampagner blandt andet til børn og unge.

Baggrunden for de nye målsætninger og fremtidige aktiviteter er krav fra EU om mere genanvendelse. EU indfører et begreb ”Kommunalt affald”, der indeholder flere fraktioner, end det vi i Danmark kalder husholdningsaffald blandt andet haveaffald og erhvervsaffald, der ligner husholdningsaffald. De nye mål for genanvendelse af kommunalt affald er 55 % i 2025 og 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

En affaldsplan indeholder også en kortlægningsrapport og en prognose af affaldsmængderne i fremtiden. De er vedlagt som bilag til planen.

Af kortlægningsrapporten kan man se, at den indsamlede mængde af madaffald er faldet. Det er en af årsagerne til, at der skal informeres mere i fremtiden, så al madaffaldet til biogasproduktion og gødning udnyttes. Se bilaget oplæg affaldsplan UMP 7.11.18.

Tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet.

Fremskrivningsrapporten viser, at kommunen i kraft af, at Halsnæs er med i Vestforbrændingen har forbrændingskapacitet nok til 2030. AV-Miljø som Halsnæs Kommune i gennem Vestforbrænding er medejer af, har fået en ny miljøgodkendelse, så der kan deponeres mere affald på depotet. Der er nu kapacitet til 2030.

Den udgave af affaldsplanen, der sendes i høring, har ikke det endelige layout. I den færdige udgave vil der komme flere fotos og illustrationer. Tids- og aktivitetsplanen vil blive en del af selve affaldsplanen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr.1121 af 3. september 2018 og bekendtgørelsen om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

Konsekvenser

Halsnæs Kommunes genanvendelsesprocent vil stige de næste 6 år.

Borgerne i Halsnæs Kommune vil blive mere ressourcebeviste.

Bygge og anlægsvirksomhederne vil blive mere beviste om, hvordan de håndtere deres materiale ressourcer

Høring, dialog og formidling

I henhold til affaldsbekendtgørelsen § 16 skal affaldsplanen sendes i høring i 8 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside.

Administrationen planlægger nogle aktiviteter omkring affaldsplanen i høringsperioden. Stiller op med telt og kaffe 7-8 forskellige steder fordelt i kommunen - fredag eftermiddag og lørdag formiddag, hvor mange er ude og handle. Derudover høringsmøde/workshop i slutningen af høringsperioden på rådhuset.

Økonomi

For at nå målsætningerne i affaldsplanen vil administrationen i Halsnæs Kommune skulle bruge mere tid end hidtil på affaldsinformation, hvilket er indregnet i budget 2019 via en takstforhøjelse af affaldsgebyret på 20 kr. pr. husstand.

Derudover vil det være nødvendigt at anvende midler til kampagner og materiale. Det er i samarbejde med forsyningen vurderet, at der årligt skal anvendes 150.000 til 200.000 kr.

Det svarer til en stigning i affaldsadministrationsgebyret på ca. 8 kr. pr. husstand.

Målsætning om at "Igangsætte indsamling af flere fraktioner fra husholdningerne" for at nå højere genanvendelse betyder, at der i perioden skal besluttes et nyt indsamlingssystem. Det vil med stor sandsynlighed betyde ekstra omkostninger til indsamling og behandling. Beslutning om valg af nyt indsamlingssystem vil blive forelagt Byrådet.

Bilag

249. Endelig behandling af deling af Arresø Skole

Sagens kerne

Byrådet udsendte den 11. oktober 2018 forslag om deling af Arresø Skole i 2 selvstændige skole Arresø Skole og Ølsted Skole. Forslaget har nu været i høring og skal behandles endeligt med de indkomne høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en deling af Arresø Skole i

1. Ølsted Skole fra 0.-9. klasse

2. Magleblikskolen fra 0.-9. klasse

Med effekt fra skoleåret 2019/20, således at udskolingen er fuldt indfaset fra skoleåret 2020/21.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 15. januar 2019, pkt. 122:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

I høringsprocessen er der indkommet 5 høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Arresø Skole, fra en faglig organisation samt fra 2 borgere.

Høringssvarene bliver behandlet herunder i hovedpunkter.

Generelt er høringssvarene positive i forhold til delingen af Arresø Skole, idet der blandt andet henvises til:

- at det er en investering i fremtiden at satse på lokale skoler med forventningen om, at det kan tiltrække flere børnefamilier og nybyggeri til området

- at det er en investering i Ølsted by og idrætslivet i byen

- at det er en fordel at gå i skole i nærmiljøet

- at det skaber nærhed i beslutningsgangene på skolen, hvor der ikke refereres til et ledelseslag, der er længere væk

- at det skaber mere medarbejderindflydelse

- at der skal pendles mindre mellem skoleafdelingerne til møder, kurser med mere.

I flere af høringssvarene påpeges samtidig også nogle udfordringer og opmærksomhedspunkter ved delingen og rammerne omkring delingen af skolen.

Skolenavn

I flere høringssvar er der ønske om at navngive de 2 kommende skoler efter de tidligere skolenavne fra før skolestrukturændringen i 2011: Ølsted Skole og Magleblikskolen. Dette i modsætning til, at det er udsendt i høring, at skolerne skal navngives Ølsted Skole og Arresø Skole. Administrationen ønsker at imødekomme ønsket om navngivning med henvisning til argumentet omkring tilknytning af skolerne til lokalmiljøet. Derfor er det indstillet til politisk behandling at navngive skolerne Ølsted Skole og Magleblikskolen.

Anlæg
Der gives i flere høringssvar udtryk for bekymring om, at den afsatte økonomi til ombygning af Ølsted Skole ikke er tilstrækkelig til at sikre de nødvendige rammer for pædagogik, arbejdsmiljø og SFO/SFO-klub på skolen. Administrationen gør opmærksom på, at anlægsøkonomien ikke er en del af beslutningen omkring delingen af Arresø Skole. Der igangsættes en inddragelsesproces i 2019 med henblik på en optimal anvendelse af den afsatte økonomiske ramme til ombygningen. Hvis der skal afsættes yderligere midler hertil skal det indarbejdes som oplæg til Byrådets behandling af budgettet for 2020-23.

Udskoling
Flere høringssvar gør opmærksom på, at en deling af udskolingen på Arresø Skole er ensbetydende med mindre udskolingsmiljøer, som giver færre faglige muligheder fx linjedannelse.
Administrationen er enig i vurderingen i høringssvarene. De mindre udskolinger begrænser mulighederne for udbud af valgfag og etablering af udskolingslinjer samtidig med, at det giver et generelt mindre ungemiljø. Det er en ulempe, der skal vejes op imod ønsket om at have en lokal udskoling.

IT-udstyr og undervisningsmaterialer
I et høringssvar stilles der spørgsmål til, om der kan garanteres passende mængde IT-udstyr og undervisningsmaterialer. Administrationen vurderer ikke, at delingen af Arresø Skole har indflydelse herpå. IT-udstyr prioriteres som udgangspunkt af Byrådet ved vedtagelsen af det årlige budget. Indkøb af undervisningsmaterialer foretages og prioriteres af skoleledelserne indenfor deres økonomiske ramme. Denne økonomiske ramme ændres ikke ved delingen af skolen.

Rekruttering
I et høringssvar påpeges bekymring for, at flere skoler skal rekruttere i den samme mængde ansøgere. Administrationen vurderer ikke, at det giver en udfordring, idet der er tale om det samme antal elever og klasser, som der skal rekrutteres til uanset om skolen deles eller ej. Derudover kan det at have lokale skoler gøre det attraktivt for nye ansøgere.

Alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

En deling af Arresø Skole er formelt ensbetydende med en lukning af Arresø Skole som selvstændig skole med eget skoledistrikt, egen leder, egen skolebestyrelse mv. Samtidig hermed foreslås en oprettelse af 2 nye skoler med eget distrikt, leder, skolebestyrelse med videre.

En sådan skolestrukturændring er omfattet af folkeskolelovens § 24 stk. 4 samt bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Lovgivningen fastsætter:

- at en skolestrukturændring skal være vedtaget af Byrådet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august

- at forslaget om skolestrukturændring skal i høring i minimum 4 uger

- at hvis der er indsigelser mod forslaget i høringsperioden, kan Byrådets endelig beslutning først træffes 4 uger efter høringsperiodens udløb

- at forslaget om skolestrukturændring som minimum skal offentliggøres på kommunens og på skolens hjemmeside.

På den baggrund er der udarbejdet den vedlagte procesplan for delingen af Arresø Skole, som tager højde for disse lovgivningsmæssige krav. Det er ensbetydende med, at den endelige behandling af delingen af Arresø Skole kan gennemføres på byrådsmøde den 31. januar 2019.

Procesplanen er udarbejdet således, at der kan ske en behandling af sagen hurtigst muligt af hensyn til planlægningen af skoleåret 2019/20. Derudover vil en fremtidig dannelse af nye ledelsesteam på de to skoler først kunne gennemføres efter den endelige politiske behandling.

Skolestrukturen skal i henhold til folkeskoleloven fremgå af bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet. I forlængelse af behandlingen af forslaget om ændret skolestruktur vil der således fremsendes forslag til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring. I forslaget vil bilaget således være opdateret med den gældende skolestruktur.

En indfasning af udskolingen på Ølsted Skole vil indebære, at skolen ved sin selvstændiggørelse fra 2019/20 har 0.-8. klassetrin. Skolen vil således først være fuldt indfaset fra skoleåret 2020/21.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole nummer 700 af 23. juni 2014.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 26. april 2018.

Konsekvenser

En deling af Arresø Skole er ensbetydende med, at der fastsættes nye skoledistriktsgrænser. Disse nye skoledistriktsgrænser er foreskrivende for, hvilket skoledistrikt man som borger tilhører og angiver derfor, hvilken skole man har ret til at blive indskrevet på. Derudover er der muligheden for at søge om frit skolevalg, hvis der er plads på den pågældende skole i henhold til reglerne fastsat herfor i styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Det nuværende skoledistrikt for Arresø Skole har muliggjort en indskrivning af elever fra samme geografiske område (primært Kregmeområdet) til forskellige matrikler fra år til år med henblik på en optimeret klassedannelse. Det betyder, at der i nogle områder vil være elever, der efter en deling vil høre til en skole, selvom de har deres skolegang på en anden skole. Disse elever har ret til at fortsætte deres skolegang der og er ikke omfattet af reglerne for det frie skolevalg.

I forbindelse med skoledistriktsændringer har yngre søskende ret – uanset plads på årgangen - til at gå på samme skole som de ældre søskende, selvom den yngre søskende ved skolestart ikke er knyttet til det pågældende skoledistrikt.

Eventuelle udgifter til transport i forbindelse med skolegang på anden skole end distriktsskolen betales af forældrene.

Høring, dialog og formidling

Forslaget om deling af Arresø Skole blev behandlet af Byrådet den 11. oktober 2018. Høringsperioden har været fra den 12. oktober til den 10. december 2018.

Der er indkommet 5 høringssvar, som er behandlet i sagsfremstillingen.

Økonomi

De udgiftsområder som kommer i spil ved en opdeling af en skole og etablering af selvstændige skoler med egne skoledistrikter er:

- flere klasser

- flere tillidshverv og mødefora (fx TR, MED-udvalg og skolebestyrelser)

- administrative udgifter til abonnementer, hjemmesider med mere

- ledelse

- befordring af elever

- teknisk administrativt personale.

Med skoleforliget blev der taget højde for de fleste udgifter hertil ved tildelingen til matrikelgaranti og en tildeling til skoleråd med mere.

Ved indførelsen af matrikelgarantien som del af skoleforliget blev der således afsat midler til oprettelse af flere klasser på Arresø Skole. Der er afsat følgende beløb (kr.) ved vedtagelsen af skoleforliget:

2018

2019

2020

2021

2022

313.000

1.063.000

1.813.000

2.583.000

3.353.000

Med den seneste prognose så er dette korrigeret væsentligt, idet ændringerne i elevtalsudviklingen ikke afstedkommer behov for lige så mange ekstra klasser i den første periode, som forventet ved indgåelsen af skoleforliget. Derfor ser den forventede udgift ud som følger:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

620.000

0

772.000

2.316.000

2.316.000

2.316.000

3.088.000

4.632.000

Samlet set er der således tale om en reduktion i de forventede udgifter til flere klasser. Som det ses af ovenstående tabel, stiger udgiften successivt over en 10-årig periode grundet indfasningen af klassedannelsen nedefra. Det betyder, at udgiften stiger efter de ovenstående angivne overslagsår. Det er derfor et væsentligt opmærksomhedspunkt, at den årligt stigende udgift indregnes i budgettet ved de kommende års budgetlægninger samt korrigeres i forhold til udviklingen i elevtallet.

I forbindelse med skoleforliget i 2017 blev der afsat ressource til at implementere et skoleråd, personalemøde med MED-status med mere. Ved en selvstændiggørelse af Ølsted og Arresø Skoler vil den afsatte ressource hertil være medfinansierende i forhold til de udgifter.

Det illustreres i nedenstående tabel med følgende beløb (kr.):

2018

2019

2020

2021

Udgifter til:

Mødefora

115.425

277.020

277.020

Tillidshverv

47.167

113.200

113.200

Administration

113.792

273.100

273.100

Ledelse

67.743

162.582

162.582

Udgifter til flere klasser

313.000

1.063.000

1.813.000

2.583.000

Udgifter i alt

313.000

1.291.702

2.638.902

3.408.902

Afsat til matrikelgaranti

-313.000

-1.063.000

-1.813.000

-2.583.000

Afsat til skoleråd med mere

-251.000

-602.000

-602.000

-602.000

I alt

-251.000

-257.873

223.902

223.902

Der vil således ikke skulle afsættes yderligere driftsbudget til skolerne, end der allerede er afsat før i 2020, hvorefter der skal indarbejdes en forventet merudgift på 224.000 kr. årligt. Denne merudgift vil kunne finansieres af det forventede lavere udgiftsniveau til antal klasser på skolerne.

Bilag

250. Endelig behandling af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub

Sagens kerne

Byrådet udsendte den 22. november 2018 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i høring. Nu fremlægges dokumentet til endelig godkendelse.

Den nuværende lovpligtige mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune daterer 10 år tilbage og skal derfor opdateres, således at den stemmer overens med målsætningerne i folkeskolereformen og de kommunale mål og rammer for området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 15. januar 2019, pkt. 123:

Direktionens indstiling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende Børne-, unge- og familiepolitik. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen.

Af høringssvarene er der overordnet positiv tilbagemelding på indholdet i mål- og indholdsbeskrivelsen. Af flere af høringssvarene er der ønske om at forbedre sprog, opstilling og læsevenlighed i dokumentet. Et af høringssvarene er kommet med helt konkrete forslag til forbedringer og præciseringer i dokumentet. På den baggrund har administrationen redigeret dokumentet efter de ønskede forslag. Forslaget er vedlagt sagen.

Den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune er fra 2008. Der er de sidste 10 år sket mange ændringer i den danske folkeskole – herunder folkeskolereformen i 2014. For personalet i SFO og SFO-klub er der også sket markante ændringer i dagligdagen, hvorfor det giver mening med en opdatering af mål- og indholdsbeskrivelsen, så den bedre matcher personalets nye dagligdag.

I processen med at udarbejde et forslag til en ny mål- og indholdsbeskrivelse har der været lagt vægt på at involvere så bredt som muligt. Arbejdet er blevet varetaget af en arbejdsgruppe bestående af ledere, medarbejdere fra SFO/SFO-klub og konsulenter fra administrationen. Undervejs i arbejdet er alle børn, forældre og medarbejdere blevet spurgt til råds via spørgeskemaer og interviews, som har givet input til det endelige udkast. Ikke mindst de detaljerede besvarelser, der er indkommet, skal efterfølgende bruges til at understøtte arbejdet på den enkelte skole, SFO og SFO-klub.

Mål- og indholdsbeskrivelsen beskriver de overordnede kommunale rammer for arbejdet i SFO og SFO-klub. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal danne grundlag for den efterfølgende praktiske udmøntning af principperne på de enkelte skoler. Dette skal ske i samarbejde med skolebestyrelserne.

Mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i de krav, der er stillet i lovgrundlaget.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse, jf. Folkeskoleloven nr. 983 af 23.08.2017 om krav til indhold af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub.

Høring, dialog og formidling

Undervejs har der været bred inddragelse fra medarbejdere, ledere, forældre og børn.

Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for behandling og høring i MED-organisationen og skolebestyrelserne.

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelse har været i høring fra den 22. november 2018 med høringsfrist den 14. december 2018 med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 31. januar 2019.

Der er indkommet 4 høringssvar - 2 fra skolebestyrelser og 2 fra MED-udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

251. Anlægsbevilling Ny Frederiksværk Skole

Sagens kerne

Byrådet har besluttet i forbindelse med budget 2018 - 2021, at der skal etableres en ny Frederiksværk Skole.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 2 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 15. januar 2019, pkt. 121:

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Der har været en usikkerhed om, hvorvidt et udbud ville kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Derfor har der været en lidt længere proces med at gennemgå ønsker til byggeriet igen og med at finde den bedste udbudsform. Som udvalget er orienteret om, er projektet derfor forsinket.

På den baggrund kan der ikke ansøges om frigivelse af hele anlægssummen for 2019, men kun til de budgetterede udgifter til rådgivning med videre.

Derfor søges der nu om anlægsbevilling på 2 mio. kr. ud af det budgetterede 37,3 mio. kr. for 2019.

De resterende midler søges frigivet, når det endelige udbud kendes.

Lov- og plangrundlag

Budget 2019 - 2022

Økonomi

Den vedtagne ramme for anlægsprojektet er i alt 115 mio. kr.

Heraf er frigivet 1,7 mio. kr. til henholdsvis projektledelse, rådgivning og brugerinddragelse i 2017/2018 og 0,1 mio. kr. til midlertidig sanering af idrætshallen i 2018. i alt 1,8 mio. kr.

Fremadrettet er der afsat rådighedsbeløb på i alt 113,3 mio. kr. fordelt med 37,3 mio. kr. i 2019, 56 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.

Dette betyder, at der før denne indstilling resterer et rådighedsbeløb på i alt 113,2 mio. kr.

252. Halsnæs Kulturtjeneste - Finansiering og organisering

Sagens kerne

Sagen handler om at fortsætte Halsnæs Kulturtjeneste som et Åben Skole kulturtilbud til børn og unge. Sagen foreslår en finansiering i 2019 med 250.000 kr.

I sagen præsenteres et perspektiv på, hvordan Kulturtjenesten / Åben Skole yderligere kan udvikles.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati drøfter profilen af Halsnæs Kulturtjeneste / Åben Skole. Herunder vægtning mellem finansiering af dette tilbud og øvrige aktiviteter på området

2. Byrådet beslutter finansiering af Halsnæs Kulturtjeneste og åben skole tilbud med den foreslåede finansiering for 2019

3. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati giver administrationen mandat til at forfølge et udviklingsforløb som skitseret, der vil kunne sandsynliggøre en længerevarende finansiering efter 2019 og at præsenteret dette senest ved budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Punkt 1 og 3 - Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

Punkt 2 - Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokratis indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, 16. januar 2019, pkt. 128:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Sune Raunkjær (V)

Sagsfremstilling

Halsnæs Kulturtjeneste er udviklet som et skoletilbud i regi af Industrimuseet Frederiks Værk. Museet har samarbejdet med skoler og en række andre partnere indenfor kultur, idræt og erhvervsliv om tilblivelse og test af læringstilbud. Kulturtjenestens finansiering udløber ved udgangen af 2018.

Forslag til finansiering 2019

Der foreslås en finansiering på 1 år med en halvtidsstilling som følger:

Finansieringskilde

Beløb, t.kr.

Kommentarer

Visionspuljen

100*

Intentionen i budget 2019 er en visionspulje på 200.000 kr.

Ved sammentælling af budgetforslag figurerer pt. 300.000 kr. i visionspuljen.

Ungepulje

50*

Intentionen i budget 2019 er en ungepulje / ungeinitiativ på 25.000 kr.

Ved sammentælling af budgetforslag figurerer pt. 75.000 kr. i ungepuljen.

Kulturelt Samråd

50

Budgetforliget beskriver, at Kulturelt Samråd skal fokusere på unge. Kulturtjenestens målgrupper er børn og unge.

Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen

50

Total

250

* Disse penge er pt. "overskydende" i den forstand, at de fremkommer når man summerer de forskellige budgetforslag og endelig vedtaget budget rent teknisk frem for blot at se på den endelige budgetaftale. Da den summerende metode anvendes af økonomisystemet, fremstår budgetterne i dette system pt. som henholdsvis 300.000 kr. i visionspuljen og 75.000 kr. i ungepuljen.

Udvikling af Kulturtjenesten

En finansiering som ovenfor må betragtes som et absolut minimum, idet det giver mulighed for en halvtidsansættelse men ikke eksempelvis honorering af idrætsforeninger, der laver læringsaktiviteter.

Administrationen foreslår, at der tages initiativ til at udvikle samarbejds- og samfinansierings modeller som eksempelvis:

 • Udvidelse med førskoletilbud med støtte fra Kulturministeriet
 • Styrket idrætsprofil med samspil med DGI enten i form af Halsnæs som Visionskommune eller DGI's tema lige adgang til bevægelse for alle børn
 • Styrket friluftsprofil eksempelvis sammen med Friluftsrådet
 • Styrket samspil med skoleområdet, hvor der som udvalgsmål er beskrevet, at flere børn skal præsenteres for fritidstilbud.

Kerneopgaven vil fortsat være at afvikle Åben skole tilbud med skolerne.

Drøftelse af bredden af kulturtjenestens tilbud

Museet har varetaget et Åben skoletilbud der rækker væsentligt ud over museets egen virksomhed. Såvel idrætsaktiviteter som aktuel industrihistorie i form af virksomhedsbesøg er blevet en del af tilbuddet. Skolerne vurderer, at der fortsat er interesse i en bred model, der kan imødekomme de forskellige krav, der er til læringsforløb på forskellige klassetrin. Det foreslås, at udvalget drøfter bredden af fremtidens tilbud som en guideline til de fremtidige projektholdere.

Forankring af Kulturtjenesten

Administrationen foreslår, at Kulturtjenesten / Åben Skole i 2019 forankres hos museet. Det vurderes, at museet har varetaget tjenesten professionelt; Skolerne oplever god kvalitet i indholdet. Der er lokaler som er velegnede, har kendskab til målgruppen og har viden og personale om driften.

Om Kulturtjenesten

Kulturtjeneste Halsnæs har de seneste to år været et udviklingsprojekt, støttet af Undervisningsministeriet, Industrimuseet Frederiksværk, Visionspuljen, Kulturelt Samråd m.fl.

Projektet har siget mod at alle kommunens børn og unge får et kvalificeret møde med kunst, kultur- og lokalhistorie. Projektet vil gennem samskabende udviklingsprocesser, forankre aktiviteter og undervisningsforløb. I partnerskaber med kommunens dagtilbud og er udviklet tilbud til ÅbenSkole, hvor skoler og børn er blevet tilbudt et autentisk møde

med Halsnæs rige kunst- og kulturliv og lokalhistorie.

I bilag findes en oversigt over aktiviteterne på de udviklede forløb. En række tilbud på åben skole portalen er yderligere præsentret. Se dette link.

Den vedhæftede afrapportering af projektet er endnu ikke godkendt og er derfor ikke publiceret i sagen.

Konsekvenser

Ved vedtagelse kan Industrimuseet ansætte en medarbejder på halv tid. Museet samt Børn, Unge og Læring og Kultur, Idræt og Demokrati på Rådhuset er i dialog om det forestående udviklingsforløb.

Høring, dialog og formidling

Der er indkommet høringssvar fra Folkeoplysningssamrådet.

Økonomi

Såfremt Direktionens indstilling følges, vil puljerne på Kultur, Idræt og Demokrati blive reduceret som beskrevet i sagen. Et tilsvarende beløb vil blive bevilliget til at drive kulturtjenesten i den valgte organiseringsform.

Bilag

253. Organisering af VisitNordsjælland i fremtiden

Sagens kerne

Sagen vedrører den fremtidige organisering af VisitNordsjælland, herunder godkendelse af en eventuel udvidelse med Frederikssund Kommune, samt udvikling af samarbejdet uden sammenlægning med såvel Odsherred som Wonderful Copenhagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

 1. At udvide VisitNordsjælland med Frederikssund kommune, såfremt Frederikssund Kommune ønsker det.
 2. At videreudvikle samarbejdet med Wonderful Copenhagen (WOCO) uden en sammenlægning.
 3. At videreudvikle samarbejdet med Visit Odsherred uden en sammenlægning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, 15. januar 2019, pkt. 88:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 24. maj 2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgår følgende punkt:

 • Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.

Målet har været at samle de ca. 90. destinationsselskaber i Danmark til 15-25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationsselskaber af en vis størrelse. Parallelt med dette forventes destinationsselskaberne at være helt eller delvist afskåret fra at søge andre midler hos den nationale erhvervsfremmebestyrelse.

Kommunerne i Nordsjælland har allerede samlet turismeindsatsen i VisitNordsjælland. Modellen har været til inspiration for de rammer, der er sat for samling af destinationsselskaber. Alligevel har det politiske udspil givet anledning til refleksion over den organisatoriske ramme for VisitNordsjælland.

De fem ejerkommuner - Hillerød, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs - besluttede derfor at foretage en analyse af organisatoriske modeller. Wonderful Copenhagen (WOCO) fik opgaven med at levere et udkast til fire modeller. Dette udekast er senere gennemarbejdet af den kommunale følgegruppe for VisitNordsjælland med Halsnæs som pennefører. Analysen er vedlagt i bilag.

VisitNordsjællands bestyrelse drøftede 12. december 2018 oplægget og anbefalede følgende:

”Bestyrelsen ser gerne organisationen VisitNordsjælland fortsætte som hidtil med den åbning, at hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, så er bestyrelsen positiv overfor at udvide kredsen.

Bestyrelsen drøftede også muligheden for et tættere samarbejde med destinationsselskabet Wonderful Copenhagen, WoCo. VisitNordsjælland ser et potentiale i at styrke samarbejdet med WoCo til gavn for begge destinationsselskaber.

Der er enighed om, at VisitNordsjælland skal fortsætte samarbejdet med Visit Odsherred om Den Danske Riviera og med øvrige kommuner, der køber ydelser af os. Der er ingen planer om en fusion med andre end Frederikssund”.

På K6 borgmestermødet den 14. december 2018 besluttede de nordsjællandske borgmestre at fremme følgende organisatoriske udvikling:

 • At Frederikssund Kommune inviteres til, at deltage i ejerkredsen som fuldgyldig partner i VisitNordsjælland.
 • At det gode samarbejde med Odsherred Kommune og Visit Odsherred udvikles, i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.
 • At det gode samarbejde med WOCO udvikles aktivt i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.

En beslutning om optagelse af Frederikssund Kommune i ejerkredsen forudsætter positivt tilsagn i såvel Frederikssund Kommune som i hver af de fem nuværende ejerkommuners byråd.

Lov- og plangrundlag

Politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Link.

Konsekvenser

Såfremt alle ejerkommunerne og Frederikssund Kommune tiltræder udvidelsesmodellen, vil Frederikssund Kommune blive optaget i ejerkredsen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

254. Procesplan frem mod beslutning om udvidelse af Paraplyen i Hundested

Sagens kerne

Den tidligere Storebjergskole i Hundested, Nørregade 87, rummer med udflytningen af Sundhedshuset og beslutning om etablering af et nyt skoletilbud i Lilleskolen og Multihuset i Hundested mange kommunale aktiviteter.

Der kan skabes yderligere synergi mellem aktiviteterne i Nørregade 87 og Paraplyen i Hundested ved at udvide Paraplyen til nogle af de ledige lokaler i Nørregade 87 i Hundested.

Paraplyen i Hundested er pt. placeret i mindre lokaler i Medborgerhuset i Hundested. Der er rundvisning ved leder af Paraplyen Mie Madsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender forslaget til procesplan for afklaring af en eventuel udvidelse af Paraplyen i Hundested.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 15. januar 2019, pkt. 109:

Der er modtaget høringssvar af 13. januar 2019 fra Ældrerådet.

Direktionens indstilling anbefales.

Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker at projektet tager udgangspunkt i blok D og Spejlsalen.

Sagsfremstilling

Paraplyen i Hundested er placeret i to lokaler i det tidligere medborgerhus i Hundested, og herud over er der tidligere truffet beslutning om ombygning med etablering af træningssal, herrekøkken mv. Der er til denne ombygning i alt afsat 1.2 mio. kroner.

For at skabe bedre synergi og udnytte den tidligere Storebjergskole, Nørregade 87 er der opstået et ønske i administrationen om at flytte Paraplyens aktiviteter fra Medborgerhuset til Nørregade 87 i Hundested, således at Paraplyen kommer til at råde over flere lokaler og får mulighed for at tilbyde flere aktiviteter til brugerne af Paraplyen.

Den tidligere Storebjergskole har meget at byde på. Den rummer blandt andet et par større undervisningslokaler, de gamle faglokaler og to sale til gymnastik og idræt samt gode fysiske rammer for såvel indendørs som udendørs aktiviteter. Ligeledes vil det være muligt at etablere den besluttede ombygning med etablering af træningssal og herrekøkken under bedre betingelser end i de eksisterende lokaler i Medborgerhuset i Hundested.

Der er også truffet beslutning om at etablere en skole med dagbehandlingstilbud og et eftermiddags-/aftentilbud (14-21) på Birkevej i den tidligere Lilleskole og i Multihuset, som også en del af den tidligere Storebjergskole. Derfor opstår ønsket om at flytte Paraplyen i Hundested til Nørregade 87, fordi der ud over at få bedre muligheder for ombygning for Paraplyen, også vil være mulighed for at dele faglokalerne med børnene fra Skolen på Birkevej. Der er således mulighed for at skabe synergi for flere brugergrupper i den tidligere Storebjergskole.

I dag indeholder Nørregade 87 i Hundested allerede enheden, Træning og Aktivitet, som varetager genoptræning. Når de to enheder samles i samme hus, vil der være oplagte muligheder for at skabe et tæt samarbejde, da brugerne ofte anvender begge tilbud. Det kan eksempelvis være i forhold til at fastholde borgerne i deres træning efter et genoptræningsforløb, at forebygge ensomhed ved at medarbejderne fra Træning og Aktivitet kan følge borgeren direkte ned i Paraplyen samt fremadrettet at arbejde med mere involverende tværgående arrangementer for både brugerne og medarbejderne.

Om kort tid flytter Hjemmeplejen i Hundested og Sygeplejeklinikken ligeledes til Nørregade 87. I dag har de til huse i Søndergade 81 i Hundested. Søndergade 81 skal frem over huse Aktiviteten og Solskinsforeningen i Hundested.

De ledige kvadratmeter på Storebjergskolen har ikke en beliggenhed, der gør dem egnet til salg, idet de er placeret rundt omkring på skolen og ikke i en sammenhængende struktur.

Forslag til proces:

Forslaget om en flytning og udvidelse af Paraplyen i Hundested fremlægges for Udvalget for Ældre og Handicappede den 15. januar 2019. Udvalgsmødet den 15. januar afholdes på Nørregade 87 i Hundested, så Udvalget for Ældre og Handicappede har mulighed for at se de foreslåede lokaliteter.

Efterfølgende vil der være en høringsperiode. Høringsperioden vil være fra den 15. januar - 29. januar 2019, klokken 12.

For at kvalificere høringsprocessen inviteres Ældrerådet, Bestyrelsen for Paraplyen, Træning og Aktivitet, Støtteforeningen for Paraplyen, Formanden for Udvalget for Ældre og Handicappede, ledelse og medarbejdere til en rundvisning på Nørregade 87 i Hundested den 21. januar 2019, fra klokken 15-17.

Byrådet træffer endelig beslutning om, der er belæg for at fortsætte arbejdet med at afklare en flytning og udvidelse af Paraplyen i Hundested ved byrådsmødet den 31. januar 2019.

Hvis Byrådet beslutter, at de ønsker at fortsætte processen omkring flytning og udvidelse af Paraplyen i Hundested, inviteres til et stormøde.

Stormødet vil være med fx Ældrerådet, Handicaprådet, bestyrelsen for Paraplyen, Træning og Aktivitet, Støtteforeningen for Paraplyen, Skolen på Birkevej, herunder forældrebestyrelse, ledere og medarbejdere, Erhvervsforeningen i Hundested, borgere og frivillige m.fl. med henblik på en bred inddragelsesproces, som skal skabe mest mulig synergi mellem de fremtidige brugere af Nørregade 87, Skolen på Birkevej, foreningsliv, erhvervsliv og andre interessenter i Hundested.

Stormødet skal også give inspiration til den konkrete udnyttelse af lokalerne. Stormødet vil blive afholdt i marts 2019.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Konsekvenser

Ingen

Høring, dialog og formidling

Ældrerådet, brugerbestyrelse, MED-udvalg og øvrige interessenter høres i perioden fra den 15. januar til den 29. januar 2019.

Økonomi

Hvis Byrådet beslutter, at de ønsker at forsætte processen omkring flytning og udvidelse af Paraplyen, vil der i den endelige beslutningssag blive fremlagt et budget for økonomien omkring eventuelt yderligere istandsættelse samt den samlede driftsøkonomi.

Ligeledes forventes det , at der vil blive ansøgt om fondsmidler til flere dele af forslaget. Der er derudover tidligere afsat 1,2 mio. kroner til etablering af træningsfaciliteter og herrekøkken.

Bilag

255. Revidering af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Sagens kerne

Handicap- og Voksenafdelingen har de sidste ti måneder arbejdet med en grundig gennemgang af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og individuelle BPA-ordninger. På dette grundlag ser Social Service og Familier muligheder for at præcisere og stramme det nuværende serviceniveau. Derfor fremlægges en revideret kvalitetsstandard til politisk godkendelse. En stramning og præcisering af serviceniveauet vurderes at kunne nedbringe omkostningerne til BPA med op til 1.000.000 kroner årligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender den reviderede kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Udvalget for Ældre og Handicappedes indstilling anbefales.

For stemte: 4 (Liste A og Liste V)

Imod stemte: 1 (Liste Ø)

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Ældre og Handicappede, 4. december 2018, pkt. 101:

Udvalget ønsker, at Administrationen fremlægger punktet igen til næste udvalgsmøde.

Udvalget for Ældre og Handicappede, 15. januar 2019, pkt. 111:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Administrativ bemærkning:

Reduktion af omkostningerne til BPA er del af handleplan på voksenområdet (Byrådet 21. juni 2018, pkt. 107)

Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende funktionsnedsættelser kan leve så selvstændigt og almindeligt som muligt ved at have personlige hjælpere ansat. BPA tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse og skal give borgeren mulighed at deltage i hverdagsaktiviteter og have sammenhæng i deres daglige liv. BPA gives som et økonomisk tilskud, og borgeren har selv ansvaret for at ansætte hjælperne, fungerer som arbejdsleder og tilrettelægger selv hjælpen. Borgeren kan uddelegere arbejdsgiveransvaret til forening/ privat firma eller varetage det selv. Halsnæs Kommune har erfaring for, at uddelegering af arbejdsgiveransvaret aflaster borgeren væsentligt. I de sager, hvor Halsnæs Kommune er handlekommune, har ti borgere uddelegeret arbejdsgiveransvaret, mens en borger selv varetager det.

I Halsnæs Kommune har 13 borgere en BPA-bevilling, heraf er Halsnæs Kommune handlekommune for de 11 og to har en anden handlekommune (Halsnæs er betalingskommune). Halsnæs Kommunes udgifter til de nuværende BPA-ordninger er pr. 1. januar 2019 samlet ca. 20 mio. kroner årligt. De enkelte BPA-bevillingerne spænder fra 690.000 kroner til 2.000.000 kroner årlig. I gennemsnitligt er udgiften ca. 1.540.000 kroner årligt pr. ordning.

Handicap- og Voksenafdelingen har de sidste 10 måneder arbejdet med en grundig gennemgang af BPA-ordningerne, etablering af en ensartet praksis og revision af serviceniveauet. Behovet for særligt fokus på BPA-sagerne skyldes stor udskiftning af medarbejdere og vanskeligheder med at rekruttere faste medarbejdere med specialviden inden for området. Handicap- og Voksenafdelingen i Social Service og Familier har derfor ansat en vikar med særlig viden inden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Medarbejderen har i den periode arbejdet med at gennemgå de eksisterende BPA-ordninger, herunder etablering af et generelt overblik over sager og bevillingspraksis, afklaring og opdatering af sager med et dårligt informationsgrundlag, opfølgning og tilsyn, dialog med borgere og leverandører, afslutning af regnskaber og beregning af budgetter, varsling af ændringer i udmålinger samt oplæring af ny medarbejder inden for området.

På grundlag af dette vurderer Social Service og Familier, at sagsbehandlingen og dokumentationen i sagerne er genoprettet, ligesom det vurderes, at modtagere af BPA har fået den nødvendige vejledning og hjælp i perioden.

Afledt af den grundige sagsgennemgang og den eksisterende bevillingspraksis ser Social Service og Familier muligheder for at præcisere og stramme det nuværende serviceniveau. Det skal sikre en ensartet behandling af borgerne, og at borgernes behov dækkes på den mest omkostningsbevidste måde.

Derfor fremlægges en revideret kvalitetsstandard til politisk godkendelse, hvor de væsentlige ændringer og præciseringer i serviceniveauet er:

 • Ved sygehusindlæggelser stoppes BPA-ordningen som udgangspunkt med mindre sygehuset yder refusion
 • Ændring af praksis i forhold til udmåling af hjælpertimer om natten
 • Ændring i beregning af pension til hjælpere. Pensionen indeholder fremadrettet en medarbejderandel på 1/3 af det samlede pensionsbidrag
 • Præcisering af at der tages udgangspunkt i udmålte timer og KLs takster ved bevilling af administrationsomkostninger
 • Præcisering af at Halsnæs Kommune anvender princippet "bedst billigst egnet" ved bevilling/ refusion af udgifter
 • Præcisering af at Halsnæs Kommune ikke dækker ekstra udgifter og overskridelse af den bevilligede økonomiske ramme uden forudgående godkendelse.

I det vedlagte notat er disse ændringer og præciseringer beskrevet mere detaljeret.

Kvalitetsstandarden er derudover revideret, så målgruppen og indhold for indsatsen fremstår mere tydeligt. Kvalitetsstandarden er også revideret, så den er i overensstemmelse med de nyeste vejledninger, Ankestyrelsens principafgørelser mv.

Beskrivelser af detaljerede udmålingsniveauer, arbejdsgange og lignende er udeladt i sammenligning med den tidligere udgave af kvalitetsstandarden, da beskrivelserne vurderes at være af administrativ karakter. Borgere, der får bevilget en BPA-ordning, gøres opmærksom på de gældende retningslinjer og forpligtelser i forbindelse med deres bevilling.

I 2019 foretager Social Service og Familier en generel revision af kvalitetsstandarder på voksenområdet. Kvalitetsstandarden for BPA vi også indgå i denne revision med hensyn til form og formidling.

Den tidligere kvalitetsstandard er også vedlagt som bilag til sammenligning med den reviderede udgave.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service § 96

Konsekvenser

Nogle borgere vil opleve, at deres bevilling vil blive reduceret på grundlag af det nye serviceniveau og en mere aktiv håndhævelse af serviceniveauet.

De fleste præciseringer og ændringer har ikke betydning for borgerens oplevelse af serviceniveauet, som fx. reduktion af forsikringsomkostninger og refusion ved indlæggelser.

Ved midlertidigt ophør af BPA ved indlæggelse (hvor der ikke kan opnås refusion) vil BPA-modtagere opleve det som mere indgribende i deres liv end praksis i dag. Sygehuset er dog forpligtet til at dække alle borgerens behov under indlæggelsen.

En mere stram fortolkning af pensionsudmåling og udmåling af timer om natten vil ikke medføre en forringelse for BPA-modtagerne, men hjælperne vil opleve en lønnedgang i forhold til i dag.

Høring, dialog og formidling

Handicap- og Voksenafdelingen har haft en grundig dialog med andre kommuner (herunder Århus Kommune som har stor erfaring med BPA-ordninger) om deres bevillingspraksis og serviceniveau. Afdelingen har også været dialog med Ankestyrelsen, Børne- og Socialministeriet, Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, KL, FOA, DUOS (privat leverandør) og LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance) om tolkning af lovgivning og vejledninger, udmålinger og varslinger. Dette danner grundlag for forslaget til en revideret kvalitetsstandard.

Afdelingen har løbende været i dialog med BPA-modtagere og leverandører i forhold til de enkelte bevillinger. BPA-modtagere er i september 2018 varslet om ændrede vilkår for bevillinger og den måde den økonomiske ramme beregnes på med hensyn til pension og refusion af forsikringsudgifter. Borgerne er også varslet om, at kvalitetsstandarden er under revision, og at der på den baggrund vil blive udsendt nye retningslinjer blandt andet vedrørende indlæggelser.

Eventuelle ændringer i udmåling af de enkelte BPA-bevillinger træffes efter en konkret, individuel vurdering, inddragelse af borgeren, partshøring mv.

Økonomi

En nedsættelse, præcisering og tydeligere håndhævelse af serviceniveauet vurderes at kunne medvirke til en reduktion af omkostningerne til BPA på op til ca. 1.000.000 kroner årligt. Den endelige reduktion af omkostningerne vil afhænge af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov og de konkrete muligheder for at ændre i de eksisterende ordninger (særligt udmåling af hjælp i nattetimerne). Der er ikke taget højde for eventuel tilgang af nye BPA-bevillinger.

Bilag

256. Retningslinjer for valgkamp på kommunale institutioner

Sagens kerne

Økonomiudvalget skal godkende retningslinjer for valgkamp på kommunale institutioner mv. i forbindelse med det forestående valg til Folketinget og Europaparlamentet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

 1. At der i en periode på periode på 3 uger inden Folketingsvalget og EU-parlamentsvalget ikke tillades besøg af kandidater, idet det må formodes at sådanne besøg alene sker som led i en valgkamp.
 2. At besøg der har et fagligt indhold og en kommunal interesse, og som ikke direkte knytter til en valgkamp eller ligger inden for 3 uger inden valgets afholdelse, tillades i det omfang det kan lade sig gøre uden unødigt at forstyrre institutionens daglige arbejdsgang. Borgmesteren træffer beslutning herom ogØkonomiudvalget orienteres.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Den første dot suppleres med følgende:

 • Dog kan borgmesteren i særlige tilfælde dispensere, tilføjes 1. dot.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 blev det aftalt, at der i en periode forud for valgets afholdelse ikke kunne tillades besøg på de kommunale institutioner mv., der kunne relatere sig til den kommunale valgkamp. Baggrunden herfor var et ønske om at udvise et hensyn til medarbejderne, og undgå situationer, hvor de føler sig som gidsler i en valgkamp. Dertil kommer de udfordringer besøgene medfører i form af at skulle håndtere den pressedækning, der typisk følger af besøgene. F.eks. i form at sikre, at medarbejdere og brugere ikke ufrivilligt inddrages i valgkampen. Endelig er der et stort hensyn i forhold til ressourceforbruget, idet en tilladelse til et enkelt besøg medfører, at man ud fra et ligebehandlingsprincip ikke kan sige nej til andre.

Man kan godt argumentere for, at medlemmer af Folketinget, kandidater mv. har en helt legitim interesse i at aflægge besøg for derved at blive klogere på, hvordan kommunerne fungerer, og hvad der rører sig i al almindelighed. Samtidig har Halsnæs Kommune en klar interesse i at fortælle folketingspolitikere, om de ønsker kommunen har - f.eks. i forhold til den statslige regulering af det kommunale selvstyre.

Imidlertid er det samlet set vurderingen, at den primære interesse i at besøge de kommunale institutioner mv. i forbindelse med valg alene er partipolitiske, og ikke står mål med de udfordringer besøgene i øvrigt medfører. Derfor foreslås nogle retningslinjer, hvor der i en periode på 3 uger inden valgets afholdelse ikke kan gennemføres besøg på institutionerne. Uden for denne periode kan besøg tillades forudsat, at det ikke knytter sig til valgkamp, at der er et fagligt indhold og at der er en kommunal interesse forbundet med besøget. Borgmesteren træffer som den øverste ansvarlige for administrationen afgørelse herom og orienterer Økonomiudvalget om besøget.

Kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til at besøge institutioner

Indenrigsministeren har den 9. februar 2018 har udtalt sig om lovligheden af en såkaldt spærretid, der forhindrer siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer i at besøge institutioner op til et valg. Heraf fremgår det, at man ikke kan forhindre et kommunalbestyrelsesmedlem i at besøge kommunale institutioner, hvis det sker som led i varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem herunder retten til at føre kontrol med den kommunale administration. Såfremt besøget alene sker ud fra partipolitiske interesser vil et besøg kunne afslås. Videre fremgår det, at det i praksis kan være vanskeligt at afgøre, hvilket hensyn der ligger til grund, idet det ikke er tilladt at spørge, på hvilken måde besøget indgår som led i varetagelsen af hvervet.

Retten til at aflægge besøg omfatter - jf. udtalelsen - ikke en ret til at medtage gæster. Det vil derfor være fuldt lovligt at vedtage retningslinjer, der forhindrer folketingskandidater mv. i at besøge de kommunale institutioner. Derimod skal retningslinjerne til kommunalvalget omformuleres en smule, selvom det i praksis næppe får den store betydning, fordi det sjældent vil give mening at føre valgkamp på en institution uden at medbringe gæster. Dertil kommer, at ønsker om at besøge de kommunale institutioner i forbindelse med kommunalvalget erfaringsmæssigt primært kommer fra kandidater, der ikke i forvejen sidder i Byrådet.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

257. Forenkling i Halsnæs Kommune

Sagens kerne

Den 20. december 2018 besluttede Byrådet en række mål for hvert udvalgs område, som skal være med til at gøre fortællingen "Fælles om fremtiden - det gode liv i Halsnæs" til virkelighed over de kommende år. For Økonomiudvalgets område blev der blandt andet besluttet et mål om fjerne opgaver eller løse opgaver på en enklere måde på tværs af kommunens enheder. Administrationen har nu udarbejdet et oplæg til, hvordan man vil arbejde med dette mål.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Anja Rosengreen (F) og Michael Thomsen (V)

Sagsfremstilling

Den 20. december 2018 besluttede Byrådet en række mål for hvert udvalgs område som skal være med til at gøre fortællingen "Fælles om fremtiden - det gode liv i Halsnæs" til virkelighed over de kommende år. For Økonomiudvalgets område blev der blandt andet besluttet et mål om fjerne opgaver eller løse opgaver på en enklere måde på tværs af kommunens enheder. Administrationen har nu udarbejdet et oplæg til, hvordan man vil arbejde med dette mål. Dette oplæg er vedhæftet som bilag på dagsordenen.

I sin helhed lyder det mål, som Byrådet har vedtaget, som følger:

'Vi ønsker, at der fjernes opgaver eller løses opgaver på en enklere måde. Målet er, at ansatte ikke kan pege på opgaver, der ikke giver værdi.

Det måles ved at stille 3 spørgsmål én gang årligt på henholdsvis lederforum og MED/AMR dag. Spørgsmålene kan besvares med en skala fra 1-5 og kan lyde:

 • Er spørgsmålet om opgaver, der ikke giver værdi, drøftet hos jer?
 • Er der fjernet opgaver/ændret løsninger på opgaver, der ikke giver værdi?
 • Er der fortsat opgaver, der ikke giver værdi?'

Hovedtrækkene i den planlagte indsats

Målet med forenkling er, at opgaver som opleves som bøvlede eller overflødige skal fjernes, forandres eller forankres.

Der vil i arbejdet med forenkling være fokus på at:

 • Gøre tingene bedre og mere effektivt, så der skabes mere værdi for borgerne, ved at fjerne eller forandre opgaver.
 • Fastholde og forankre de opgaver, der ikke kan eller skal fjernes, så medarbejderne oplever større mening i arbejdet.
 • Skabe en kultur - et mindset - i organisationen, hvor det er acceptabelt og forventeligt, at medarbejdere og ledere løbende reflekterer over, om deres opgaver skaber værdi for borgerne, så der på alle niveauer i organisationen er et ansvar for at håndtere opgaver, der ikke giver mening.
 • have et vedvarende fokus i hele organisationen på ikke at skabe et selvpåført bureaukrati.

Det forventes, at hele organisationen vil have igangsat et arbejde med forenkling i løbet af 2019. Ansvaret for tilrettelæggelsen af processen vil ligge i de forskellige områder, således at indsatsen kan tilpasses det, der giver mening og skaber værdi lokalt.

Det vil dog ikke være et projekt vi som kommune lykkes med på et år, hvorefter det kan lukkes ned. At skabe en kultur - et mindset - hvor der hele tiden er fokus på at forenkle og ikke skabe unødigt bureaukrati, kræver en løbende opmærksomhed over en længere periode. Arbejdet med forenkling forventes således at blive en tværgående indsats i Halsnæs Kommune over de kommende år.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

258. Underskriftsark

Sagens kerne

Protokollen godkendt

Steffen Jensen (A)
formand

Torben Hedelund (A) næstformand

Anja Rosengreen (F)

Thomas Møller Nielsen (V)

Thue Lundgaard Curry (Ø)

Steen Hasselriis (V)

Michael Thomsen (V)

Beslutning

-

Sidst opdateret 30. januar 2019