Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 28.03.2019 kl. 15:45

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

144. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

145. Deling af Børnehuset Arresø

Sagens kerne

Børnehuset Arresø består af 2 matrikler og foreslås nu delt i 2 selvstændige børnehuse: Børnehuset Ahornvej og Børnehuset Skovfogedlodden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender delingen

1. af Børnehuset Arresø i:

a. Børnehuset Ahornvej

b. Børnehuset Skovfogedlodden

2. med en øget driftsbevilling til ledelse på 195.000 kr. årligt

Ændringerne træder i kraft senest den 1. august 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet den øgede driftsbevilling til ledelse på 195.000 kr. finansieres af midler fra kombinationstilbud.

For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Sarah Lindemann Thøgersen (A) og Olaf Prien (F).

Imod stemte: Michael Thomsen (V), Frederik Germann (V) og Walter G. Christophersen (O). V og O stemmer imod, da forslaget indeholder øgede udgifter til ledelse samt en risiko for mindre voksentid til børnene, jf. de fremsendte høringssvar.

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, 5. marts 2019, pkt. 139:

Direktionens indstilling anbefales, idet den øgede driftsbevilling til ledelse på 195.000 kr. årligt finansieres af midler fra kombinationstilbud

Økonomiudvalget, 13. marts 2019, pkt. 275:

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds indstilling anbefales.

Byrådet, 19. marts 2019, pkt. 247:

Borgmesteren foreslår, at sagen sendes tilbage til yderligere behandling på det ekstraordinære møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 28. marts 2019 med henblik på uddybning/håndtering af bekymringer rejst i høringssvarene, inden endelig beslutning i Byrådet.

Dette blev enstemmigt godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets fortælling "Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs" ønskes Børnehuset Arresø delt i 2 børnehuse, således at der skabes 2 selvstændige børnehuse i de lokale områder ved Karlsgave og Skovbakken i Frederiksværk.

Børnehuset Arresø er et børnehus med 2 fysiske matrikler beliggende 2,5 km fra hinanden i 2 forskellige områder af Frederiksværk by.

Børnehuset Ahornvej er aktuelt normeret til 81 enheder fordelt på 20 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn.

Børnehuset Skovfogedlodden er aktuelt normeret til 81 enheder fordelt på 21 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn.

Det maksimale børnetal er for begge børnehuse ca. 10 enheder højere.

Der vil således være tale om 2 børnehuse på samme størrelse.

Virksomhedslederstillingen i Børnehuset Arresø er vakant og ledelsen er aktuelt opdelt i de afdelinger af børnehuset med tilknytning til Frederiksværk Børnehus og Børnehuset Baggersvej. Administrationen vurderer på den baggrund, at det er oplagt tidspunkt at gennemføre den politisk ønskede deling på.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1214 af 11. oktober 2018.

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs fra juli 2018.

Konsekvenser

Forslaget er ensbetydende med, at der skal ansættes en virksomhedsleder yderligere, idet der vil være 10 børnehuse i stedet for 9, som der er med virkning fra 1. april med delingen af Børnehuset Kregme. Der vil være 1 virksomhedsleder og en medarbejder med stedfortræderfunktion i hvert børnehus, hvor der i dag er 1 virksomhedsleder og 1 daglig pædagogisk leder for det samlede børnehus. Der vil således fremadrettet ikke være daglige pædagogiske ledere i børnehusene.

Der skal etableres 2 nye MED-udvalg og 2 nye forældrebestyrelser, i stedet for de eksisterende i det samlede børnehus.

Høring, dialog og formidling

Medarbejdere er blevet orienteret på personalemøder og forældre skriftligt orienteret om forslaget til deling af Børnehuset Arresø.

Forslaget sendes i høring i den 5. marts hos forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Børnehuset Arresø med høringsfrist den 17. marts 2019.

Den 14. marts 2019 behandles forslaget om delingen på møde i Hoved-MED.

Den 19. marts 2019 træffer Byrådet endelig beslutning om delingen.

Økonomi

Ansættelsen af en ekstra virksomhedsleder medfører en merudgift på 195.000 kr. årligt, idet ledelsesstrukturen for de 2 mindre børnehuse fastsættes til at være en virksomhedsleder pr. børnehus med en medarbejder med stedfortræderfunktion. Der vil således ikke være daglige pædagogiske ledere i de 2 mindre børnehuse. Udgiften til stedfortræderfunktion er indregnet i de 195.000 kr.

Merudgiften på 195.000 kr. foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på de afsatte midler til kombinationstilbud i dagtilbud.

Med budgettet for 2019-22 blev der afsat 700.000 kr. årligt til kombinationstilbud. Administrationen har endnu ikke haft udgift hertil i 2019 og forventer derfor et betydeligt mindreforbrug på det område.

Bilag

146. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Walter Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 29. marts 2019