Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 28.03.2019 kl. 16:15

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

147. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

148. Bestilling af kollektiv trafik fra august 2019

Sagens kerne

Forslag til nyt busnet med integration af skolebuskørslen i de gule busser har været i høring fra den 22. februar til den 15. marts 2019. Busnettet skal starte pr. august 2019 og bestilles senest 1. april 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet vedtager at bestille nyt busnet hos Movia pr. august 2019 i form af:

  1. linje 326 (Hillerød) kommunegrænsen-Frederiksværk-Hundested i fuld driftstid
  1. linje 327 Frederiksværk-Liseleje-Melby i fuld driftstid samt
  1. at integrere kørsel af skoleelever mest muligt i de åbne busruter (de gule Movia-busser).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet indstillingens punkt 3 udgår. For så vidt angår buslinje 326 bemærker udvalget, at når Strandvejen i 2021 genåbner genovervejes betjeningen af Maglehøj og Karlsgave.

Sagsfremstilling

Høringssvar

I løbet af høringen er der indkommet 32 høringssvar fra borgere og organisationer samt høringssvar fra de fire skolebestyrelser.

Høringssvarerne fra borgerne omhandler primært den foreslåede fjernelse af busbetjeningen (de gule busser) i Evetofte, Arresøparken og Skovfogedengen. Derudover har nogen peget på andre forhold rundt omkring i kommunen, mens tre peger på udfordringer for børn, der bruger de nuværende gule busser til skolebuskørsel. Fem høringssvar er positive eller overvejende positive.

Høringssvarene fra skolerne er lidt forskellige, men det er primært bekymringer i forhold til et nyt produkt, sikkerheden ved det, indflydelsen på skolerne (ringetider f.eks.) og om de bliver bundet mere op end i dag, da de gule busser jo kører på faste tidspunkter og ikke kan tilpasses fra dag til dag. Fra Hundested Skole er der også en bekymring i forhold til konkurrencesituationen mod de private skoler, hvis serviceniveauet bliver dårligere.

Alle høringssvar er gennemgået nærmere i det vedlagte bilag "Gennemgang af høringssvar nyt busnet 2019".

Der er undervejs i processen rejst en række spørgsmål i forhold til skolebuskørslen. Desuden er der en vis bekymring for betydningen af nedlæggelsen af specielt linje 328 for borgerne i de berørte områder. Nedenfor er disse forhold gennemgået nærmere.

Betjening af skolerne
I dag betjenes alle kommunens fire skoler (fem adresser) med skolebusser. De kører alle visiterede børn. Nogle børn betaler for at køre med skolebusserne, når de har brug for det. Andre betaler for at køre med de gule busser.

I det nye net er udgangspunktet, at alle de børn, der kan køre med de gule busser, skal gøre det. Det gælder for alle skolerne. Derudover suppleres med to skolebusser – og om nødvendigt med kommunebus, hvis der er enkelte elever, der bor langt væk fra rute- og skolebusruterne.

Hundested Skole planlægges til kun at blive betjent med de gule busser, mens de øvrige skoler vil blive betjent af de gule busser suppleret med skolebusser i det omfang, de gule busser ikke kan nå rundt til alle.

Der har været peget på problemer med betjening af Hundested Skole i relation til Lynæs, Høje Tøpholm og Tømmerup. Lynæs vil blive betjent stort set på samme måde med de gule busser som med skolebussen. Der kan blive en mindre ændring af ruten, men området betjenes som i dag. Høje Tøpholm betjenes ikke i dag, da der ikke er kørselsberettigede børn i området. Der vil således ikke være nogen forskel i forhold til den foreslåede nye ordning. Tømmerup betjenes i dag, selv om der i år ikke er nogen kørselsberettigede elever. Betjeningen sker alene af tekniske årsager, men bruges mod betaling. Tømmerup vil ikke være betjent med mindre, der kommer en kørselsberettiget elev, hvor der så skal findes en løsning - formentlig kommunebus.

De to skolebuslinjer vil blive kørt og administreret på præcis samme måde som i dag - også i forhold til ændrede behov undervejs i skoleåret. Der er plads i det samlede bussystem til også at kunne nå de få elever, der i et skoleår skulle vise sig at bo for langt fra de gule busser eller de nye skolebuslinjer til at kunne blive betjent af dem.
For de elever, der ikke er kørselsberettigede vil forældrene kunne købe almindelige Moviakort til de gule busser eller skolekort til skolebusruterne (530 kr. pt. pr. år) - som det også er i dag.

De elever, der skal køre med de gule busser, vil få et Movia-skolekort. Det gør, at de udover til kørsel til/fra skole kan bruge bussen til andre aktiviteter til sidst på eftermiddagen på skoledage i det område kortet gælder. Det giver en større fleksibilitet.

Alle kørselsberettigede elever vil få tilbudt en kørselsløsning til og fra skole - enten i de gule busser, med skolebus eller kommunebus (minibus eller lignende). Kriterierne for, hvem der er kørselsberettiget fremgår af bilaget "Afstandskriterierne for skolebørn".

Siddepladser og seler
Der er ikke lovkrav om, at der skal være seler i skolebusser eller, at alle skal have en siddeplads. Når en entreprenør byder på skolebuskørslen, kan han vælge at gøre det med minibusser, turistbusser eller rutebusser alt afhængigt af, hvad der passer ham bedst i forhold til hans vognpark.
Der er ikke krav til seler eller siddepladser til alle i en rutebus.
Der er normalt krav om siddepladser til alle i en turistbus. Det afhænger af bussens godkendelse. Der er ikke krav om seler. Hvis der er seler, skal de dog bruges.
Tilsvarende for minibusser.

Ved udbud af skolebuskørsel kan der stilles krav om, at der skal være siddepladser til alle og seler til alle. Det kan måske føre til en ekstraudgift. Men der er ikke krav herom. Der er ikke stillet krav om seler i de busser, der kører skolebuskørsel i Halsnæs Kommune i dag – og heller ikke i det nye udbud.

Alternativ betjening de steder, hvor linje 327 og 328 forsvinder
Høringen har ikke uventet vist, at der er stor modstand mod at fjerne busbetjeningen fra nogle af de strækninger, som i forslaget står til at miste busbetjeningen. Det er de tre områder Evetofte, Arresøparken og Skovfogedlodden, hvor der har været underskriftindsamlinger og er kommet mange enkeltindsigelser til forslaget.

Fra de øvrige berørte områder, har der kun været få eller ingen høringssvar. Det gælder Auderød/Brederød, Skovbakken og Hundested (Frederiksværkvej/Høje Tøpholm). Der har i det hele taget været meget få høringssvar fra Hundested, men generelt står Hundested/Lynæs også til at få et løft i betjeningen med det forslag, der har været i høring.

Det forslag, der har været i høring, lægger ikke op til, at der etableres nogen erstatning for buskørslen i de områder, der mister bussen. Vil man fortsat bruge bussen må man gå eller cykle til nærmeste stoppested, hvilket også vil være muligt og brugbart for større børn, unge og voksne. Men for mindre børn og især ældre kan der være udfordringer med at gå eller cykle så langt, og dermed mister de reelt muligheden for at bruge kollektiv trafik. Det er en gruppe borgere, som ikke har så mange alternativer, med mindre de har familie eller venner, der kan tage hånd om det.

Et alternativ i offentligt regi vil være Flextur. Det vil dog især for ældre være meget dyrere (36 kr. pr. tur mod et pensionistkort til 460 kr. for tre måneders ubegrænset kørsel i tre zoner).

Den faktiske brug af den nuværende busbetjening i de tre områder er som følger (gennemsnit for en hel dag):

Evetofte: 10
Arresøparken: 5
Skovbakken: 4
Skovfogedengen (Laredo): 19

Høringssvarene fordeler sig således i forhold til områderne:

Evetofte: 12/6
Arresøparken: 6/49
Skovbakken: 2
Skovfogedengen (Laredo): 4

(egentlige høringssvar/husstande der har skrevet under på en underskriftindsamling) Der er nogen høringssvar, der omhandler flere forhold, hvorfor der ikke blot kan summeres op.

Movias forslag

Movias forslag til et nyt busnet og integration af skolebuskørslen, som nu har været i høring og anbefales bestilt, består i følgende elementer:

  1. Ny/ændret linje 326, der kører (Hillerød)-kommunegrænsen på Hillerødvej-Kregme-Frederiksværk-Lynæs-Hundested-Hundested Skole
  2. Ændret linje 327, der kører Frederiksværk-Møllevang-Asserbo-Liseleje-Melby Skole (eventuelt Melby Station)
  3. Nedlæggelse af linje 328 - bybussen i Frederikværk
  4. Ny "skolebus midt" der i betjener Melby Skole, Frederiksværk Skole
  5. Ny "skolebus syd" der i betjener Magleblikskolen og Ølsted Skole
  6. Alle skoleelever på alle skoler, der kan benytte de gule Movia-busser, skal gøre det.

Kort over det busnet, der foreslås bestilt kan ses i bilaget "Trafikbestilling 1. april 2019 - kort".

De to nye buslinjer vil have timedrift tidlig morgen til sen aften alle ugens syv dage. Især for de strækninger, linje 326 betjener, er det en udvidelse i forhold til i dag om aftenen og i weekenderne. De to lokale linjer vil derfor have korrespondance til linje 320R og Frederiksværkbanen de steder, hvor det kan lade sig gøre i den fulde driftstid.

En analyse viser, at 500-600 daglige brugere af de nuværende linjer umiddelbart vil få fordele ved det nye linjenet, mens cirka 70 får lidt længere til et stoppested. 35 daglige brugere får noget længere eller mister helt deres bus.

Hillerød Kommune er nået så langt, at de bestiller deres af linje 326, hvis vi bestiller vores del.

De to nye skolebusser er i udbud af Movia som kommunebus - med forbehold for byrådets endelige beslutning.

Tidsplanen er, at trafikbestilling skal ske senest 1. april 2019 for, at driftsstart kan ske til skolestart efter sommerferien i august 2019.

Den normale trafikbestilling for kollektiv trafik hos Movia vil være ultimo oktober 2019 med driftsstart sommer 2020. Her vil der formentlig blot blive tale om en genbestilling af det her foreslåede net.

Andre forhold

Muligheden for at køre med elbusser på kommunens linjer er undersøgt. Movia vurderer, at det vil koste mellem 300.000 og 800.000 kr. ekstra om året. Af hensyn til de kontraktlige forhold for Halsnæs buslinjer, vil et skifte tidligst kunne ske i efteråret 2022, hvor den nuværende kontrakt udløber (hvis den ikke forlænges med 1-2 år).

Muligheden for at køre natbus på linje 326 Hillerød-Frederiksværk-Hundested er også undersøgt. Det vil koste cirka 450.000 kr. årligt for Halsnæs Kommune med natbus i timedrift natten efter fredag og lørdag. Hvis man kun kører med en bus, vil det give to afgange - hver tredje time. Det vil koste 200.000 kr. for Halsnæs Kommune. Til begge muligheder kommer Hillerød Kommunes andel, som de også vil skulle være villige til at betale.

Movia anbefaler klart, at natdriften klares med lokaltog i timedrift, da det vil være et langt mere attraktivt tilbud - især på rejsehastighed og komfort. Prisen vil være stort set sammenlignelig for nattog i timedrift og natbus i timedrift. Det vil under alle omstændigheder være Region Hovedstaden, der skal betale en sådan kørsel, og de kender vores ønsker.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, Lov om Trafikselskaber.

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen nr. 688 af 20. juni 2014.

Konsekvenser

Høringen har vist, at det er områderne Evetofte, Arresøparken og Skovfogedlodden (Laredo), der føler sig hårdest ramt. Der vil for de to sidste områder være et alternativ, hvis man kan klare at gå til Helsingevej hhv. Sandskårsvej, hvor linje 320R kører. For Evetofte skal man gå/cykle længere til Melby Station. Det vil ikke være noget problem for større børn og voksne, men for små børn og især ældre vil kunne blive en stor udfordring. De vil være henvist til at bruge Flextur eller bede andre om at hjælpe sig i nogle tilfælde.

Der har ikke vist sig andre større udfordringer i høringen.

Skolebestyrelserne er kommet med en række bemærkninger og bekymringer i deres høringssvar. Selv om det vil være nyt, at eleverne skal køre med de gule busser i Halsnæs, og der sikkert vil være nogle begyndervanskeligheder/tilvænning, så fungerer det uden problemer i store dele af Moviaområdet i dag. Der kan blive behov for nogle småjusteringer i forhold til ringetider, men det vil blive søgt undgået, og vil i givet fald højst være 5-10 minutter. Det vil blive søgt at tilpasse såvel skolebusserne som de gule busser bedst muligt - dog sådan at de gule busser også har nogle andre korrespondancer, som er prioriteret.

De største konsekvenser vil være for de brugere, der mister bussen - og ikke har/ kan bruge alternativerne. Øvrige konsekvenser vil kræve tilvænning, men vurderes ikke at være problematiske generelt baseret på Movias erfaringer i andre kommuner.

Høring, dialog og formidling

Der er foretaget en høring af Ældrerådet, Handicaprådet, skolebestyrelserne, Frederiksværk Gymnasium, Frederiksværk Handelsstandsforening, Hundested Erhverv og sendt en pressemeddelelse til ugeavisen. Der har i den forbindelse været holdt informationsmøder for Ældrerådet 25. februar 2019 og for skolebestyrelserne 7. marts 2019.

Der kom høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, skolebestyrelserne og Frederiksværk Gymnasium. Derudover er der kommet 29 høringssvar fra borgere.

Høringen fandt sted fra 22. februar til 15. marts 2019.

Økonomi

Der er i budget 2019 indarbejdet en effektivisering på 530.000 kr. og i de følgende år en årlig effektivisering på 983.000 kr. som følge af Transportplanprojektet.

Af disse effektiviseringer opnås årligt 150.000 kr. fra kørsel til specialskoletilbud og 200.000 kr. fra kørsel til Træning og Aktivitet.

Effektiviseringer inden for den kollektive trafik og skolebuskørslen realiserer de resterende 633.000 kr. årligt.
Ifølge Movia vil det ikke belaste økonomien, at ikke kørselsberettigede elever kan købe skolekort til skolebuslinjerne. De kan også købe Moviakort til de gule busser.

Der gøres opmærksom på, at der fra skoleåret 2019-2020 kan være behov for at køre en ekstra tur med skolebusserne om eftermiddagen, hvis det ender med, at da de små klasser ikke skal have så mange timer fremadrettet. Det kan øge udgiften til skolebuskørslen, men vil kunne optages af de gule busser uden ekstraudgift for alle de elever, der benytter de gule busser, da de i forvejen kører hver time.

I Transportplanprojektet er der lagt op til en effektivisering ved det foreslåede nye busnet og skolebusnet på 450.000 kr. årligt.

I følge Movia er der indlagt så meget buffer i projektet, at det bør kunne optage de resterende 183.000 kr. årligt i forhold til den indarbejdede effektivisering.

I afledte driftsudgifter vil der være en mindre udgift til etablering af omkring syv nye stoppesteder bestående af en jernrørsstander i et eksisterende fortov (Movia leverer og monterer stoppestedstavle og skilt). Måske der skal suppleres med en kort række fliser et eller to steder på Højbjergvej, hvis man beslutter at køre den vej. Dette finansieres over driftsbudgettet til vejvedligeholdelse - eventuelt ved at udskyde fliserne (svarer til mange andre steder i kommunen, hvor der heller ikke er fliser).

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke anlægsudgifter i forbindelse med Transportplanprojektet, da det er påtænkt, at linje 327 ender ved Melby Skole. Hvis linjen blev forlænget til Melby Station, kunne det give nogle forbindelser til lokaltog. Men dette vil kræve anlæg af en vendeplads ved stationen.

Da de fysiske muligheder er begrænsede og vil kræve mindre terrænarbejder, eventuelt opfyldning af en beskyttet sø og skal ske på Lokaltogs areal, foreslås det ikke at forfølge dette nærmere på nuværende tidspunkt.

Det forslås at afvente en nærmere undersøgelse af økonomi og driftsmæssige fordele og udgifter i forhold til længere køretid for linje 327 og mulighederne for korrespondance med lokaltog. Dele af dette kan tidligst ske, når de nye køreplaner er kendte.

Der er ikke tid i køreplanerne for de tre busser, som Halsnæs Kommune i princippet vil have i trafik på linje 326 og 327 til at betjene andre dele af byen. Ønsker om betjening af andre byområder kræver derfor enten en bus yderligere eller, at det foreslåede net opgives i sin helhed/amputeres.

Se også bilag "Økonomioversigt".

Bilag

149. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Walter G. Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 29. marts 2019