Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 22.02.2019 kl. 08:00

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

130. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

131. Nyt kollektivt busnet og ny skolebuskørsel

Sagens kerne

På baggrund af et ønske om effektivisering på transportområdet har Movia udarbejdet et Transportplanprojekt for Halsnæs Kommune. Heri ses blandt andet på busnettet og skolebuskørslen.

Deltagelse på fællesmødet mellem Udvalget for Miljø og Plan og Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 22. februar 2019

Lars Richter og Jakob Ladefoged Bommersholdt, Movia og Anders Mørk Hansen, kommunaldirektør.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud samt Udvalget for Miljø og Plan drøfter sagen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Miljø og Plan samt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning og sagen er drøftet.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud træffer beslutning om, at bilag med forslag til ny kollektiv transport optages som beslutningspunkt, hvor det besluttes, at forslag 0 sendes i høring 22.02.2019.

Sagsfremstilling

Der er i budgettet for 2019 og fremad indlagt en effektivisering i det samlede transportarbejde i Halsnæs Kommune. Movia har udarbejdet et Transportplanprojekt for Halsnæs Kommune for at udpege mulige effektiviseringer på økonomien. I den forbindelser er der også set på muligheden for at forbedre transportarbejdet.

På mødet vil Movia præsentere deres forslag fra Transportplanprojektet for så vidt angår busnettet (de gule busser) og skolebuskørslen.

Movia vil desuden være til rådighed for spørgsmål under den videre drøftelse af forslagene.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 - Lov om Trafikselskaber.

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen nr. 688 af 20. juni 2014.

Konsekvenser

Konsekvenserne ved Movias forslag vil blive nærmere belyst i en beslutningssag om at indføre et nyt busnet, skulle man ønske det.

Høring, dialog og formidling

Ønsker man at indføre et nyt busnet og ændre skolebuskørslen, skal der ske en høring af Ældrerådet, Handicaprådet, skolebestyrelserne, Frederiksværk Gymnasium, Frederiksværk Handelsstandsforening, Hundested Erhverv og sendes en pressemeddelelse til Ugeavisen.

Økonomi

Økonomien ved Movias forslag vil blive nærmere belyst i en beslutningssag om at indføre et nyt busnet, skulle man ønske det.

Bilag

132. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Walter Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 22. februar 2019