Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 02.04.2019 kl. 07:45

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

150. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

151. Re-godkendelse af Handleplan om forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Sagens kerne

I følge Lov om Social Service skal Halsnæs Kommune udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal revideres senest hvert 4. år og godkendes politisk. Den reviderede handleplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Halsnæs Kommunes handleplan til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 1. april 2019, pkt. 127:

Direktionens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har en handleplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Handleplanen er til ansatte i Halsnæs Kommune. I følge Lov om Social Service skal handleplanen politisk re-godkendes hvert fjerde år. I forhold til det er re-godkendelsen et år forsinket. Bortset fra faktuelle rettelser vurderes det, at der ikke er behov for yderligere ændringer.

Handleplanen indeholder vejledning i mulige tegn og signaler hos børn, der er udsat for overgreb, og hvordan man som professionel reagerer, når man opdager eller får mistanke om overgreb. Derefter er der konkrete handleplaner for, hvad man skal gøre, hvis man er bekymret, har mistanke eller konkret viden om overgreb. Der orienteres om, hvordan Familieafdelingen modtager og behandler underretninger og kontaktoplysninger til Politi med videre.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service § 19 stk. 4

Høring, dialog og formidling

Handleplanen vil efter vedtagelsen blive offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside samt rundsendes til relevante ledere og lagt ud på kommunens Intranet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

152. Opsigelse af driftsaftale med Torup Børnehave

Sagens kerne

Administrationen ønsker at opsige driftsaftalen med Foreningen Torup Børnehave som en puljeordning med henblik på at indlede et samarbejde, der kan skabe en privatinstitution i stedet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at opsige driftsaftalen med Foreningen Torup Børnehave, således at

1. aftalen ophører pr. 1. juli 2020

2. at ændringen i afledt drift jf. økonomiafsnittet indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at opsige aftalen af to hovedårsager; Torup Børnehaves ønske om udvidelse af tilbuddet samt administrationens ønske om at skabe klare samarbejdsrammer for dagtilbud i Halsnæs Kommune.

Torup Børnehave henvendte sig til administrationen den 3. december 2018 med planer om udvidelse af Torup Børnehave blandt andet med vuggestue grundet udbygninger i området. Af vejledningen til dagtilbudslovens bestemmelser om puljeinstitutioner fremgår det, at større ændringer er at sidestille med en opsigelse af aftalen. Administrationen vurderer, at en større udvidelse af kapacitet og udvidelse til, at tilbuddet skal omfatte vuggestuetilbud, er af særlig indgribende ændringer. Derfor ser administrationen, at opsigelsen af aftalen skaber et klarere grundlag for en eventuel etablering af en privatinstitution i Torup.

Administrationen vurderer det uhensigtsmæssigt at operere med en samarbejdskonstruktion i form af en puljeordning, som ikke har været mulig at oprette siden 2007, hvor muligheden blev fjernet fra lovgivningen, men hvor eksisterende puljeordninger kunne fortsætte i samme form. Administrationen vurderer, at driftsaftalen skaber ulige og ikke stringente vilkår i samarbejdet mellem Halsnæs Kommune, Torup Børnehave og private institutioner. Konkret så løser administrationen i Halsnæs Kommune en række administrative opgaver for Torup Børnehave, som en privatinstitution ikke har mulighed for. De administrative opgaver omfatter blandt andet lønudbetalinger, samarbejde med økonomiafdeling og pladsanvisning, at tilbuddet er oprettet i de kommunale administrative systemer, at de indgår i kompetenceudviklingstiltag samt deltager i ledermøder, dialogmøder med mere.

Administrationen i Halsnæs Kommune vurderer i øvrigt, at samarbejdet med Foreningen Torup Børnehave har været til gavn for børn og forældre i området. Halsnæs Kommune ønsker således, efter den politiske behandling af opsigelsen, at indlede dialog med Foreningen for Torup Børnehave med henblik på at afklare mulighederne for at oprette en privatinstitution i Torup samt vejlede heri.

Driftsaftalen har en opsigelse på ni måneder til den 1. juli. Det vil sige, at Halsnæs Kommune skal opsige aftalen inden den 1. oktober 2019 for at det kan træde i kraft 1. juli 2020. Administrationen ønsker at opsige aftalen i god tid inden for at skabe bedre tid for mulighederne for at etablere en privatinstitution.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 176 af 25. februar 2019.

Aftale mellem Frederiksværk-Hundested Kommune og Foreningen Torup Børnehave om puljeordning i henhold til Dagtilbudslovens § 19.

Høring, dialog og formidling

Administrationen har den 22. februar 2019 varslet bestyrelsen for Foreningen Torup Børnehave og lederen af Torup Børnehave om, at aftalen indstilles til at blive opsagt af Byrådet.

Administrationen har givet Foreningen Torup Børnehave frist til den 11. april kl. 12 til at indsende eventuelt høringssvar, som kan indgå i Byrådets behandling af sagen den 25. april 2019.

Efter den 25. april vil administrationen indgå i dialog med Foreningen Torup Børnehave på baggrund af Byrådets beslutning. Hvis aftalen opsiges, vil administrationen vejlede i mulighederne for at etablere sig som privatinstitution.

Økonomi

Tilskuddet pr. barn i Torup Børnehave er væsentligt højere end til en privatinstitution. Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt at ensarte serviceniveauet på de dagtilbud, som Halsnæs Kommune samarbejder med.

En omlægning fra puljeinstitution til privatinstitution er ensbetydende med en årlig effektivisering på 447.000 kr. for 25 børnehavepladser. Dette vil først have effekt fra 1. juli 2020 og dermed være en effektivisering på 223.500 kr. i 2020.

Det er lavere afledt drift som følge af de ændrede aftalevilkår, som udgør en effektivisering. Effektiviseringen indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2020-2023.

Bilag

153. Anlægsbevilling - Dagtilbudsproces

Sagens kerne

Byrådet besluttede i juni 2017 at igangsætte en dialogproces på dagtilbudsområdet, der fandt sted i perioden januar til april 2018. Som en del af den efterfølgende beslutning er der afsat budget til opgraderede toilet- og køkkenforhold, budgetteret til 1,35 mio. kr. i investeringsoversigten.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. Anlægsbevilling på 1.350.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til dagtilbudsproces i 2019

2. At anlægsbevillingen benyttes til:

A. Iværksættelse af etablering af toiletområde i Børnehuset Melby

B. Reetablering af køkken i Børnehuset Kregme, Ølstedvej

C. Mindre opgradering af køkken i Børnehuset Skåninggårdsvej.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af Dialogprocessen i dagtilbud, blev det afdækket, at der var fysiske forhold, der trænger til en opgradering, ud over hvad der klares fra bygningsvedligehold generelt. Det drejer sig konkret om toiletforhold i Børnehuset Melby, Kastanjevej og Børnehuset Skåninggårdsvej. Derudover viste der sig et behov i flere køkkener, der varetager den daglige madproduktion til alle børn 0 - 5 år.

Der er foretaget en kortlægning af Ejendomscenteret i samarbejde med Børn, Unge og Læring. I samarbejde med lederen af de aktuelle dagtilbud, er det aftalt hvilke anlægsændringer, der ønskes. Herefter har Ejendomscenteret hjemtaget priser og vurderinger af, hvad der kan lade sig gøre både kapacitetsmæssigt og økonomisk.

På Skåninggårdsvej blev det i dialogprocessen fremført, at særligt det ene toiletrum er for lille. Det er korrekt, at det påpegede rum er mindre end de øvrige i huset men ikke specielt lille. Det er ikke byggeteknisk muligt at gennemføre en udvidelse af toilettet. Derfor indgår det ikke i anlægsbevillingen.

I Børnehuset Melby mangler der et toiletområde. For at det kan etableres, kræves det, at der ændres på husets indretning og rykkes rundt på funktioner. Dette er der udarbejdet en plan for, således at der etableres nyt garderobe- og indgangsområde for en del af børnehaven. Det etableres et helt nyt toiletområde med de faciliteter, der ønskes. Det vil afhjælpe et naturligt pres på de eksisterende forhold. Det vil samtidig betyde, at der vil ske et mere naturligt flow i både garderoben og omkring toiletaktiviteterne. Børnene fordeles i funktionerne, hvilket vil give mere ro og overskuelighed.

Køkkenopgraderinger er prioriteret indenfor budgetrammen. Den største investering sker i Børnehuset Kregme, Ølstedvej. Her etableres der næsten et helt nyt køkken. Elementerne genbruges, men hårde hvidevarer udskiftes og området nyindrettes til et tidssvarende køkken. Derudover sker der en opgradering af køkkenet på Skåninggårdsvej.

Høring, dialog og formidling

Der har været dialog med de implicerede dagtilbud

Økonomi

Matrikel

Anlægsopgave

Kalkuleret pris

Budget

1.350.000

Melby Børnehus, Kastanievej

Toiletområde

527.000

Kregme Børnehus, Ølstedvej

Køkken

363.000

Børnehuset Skåninggårdsvej

Køkkenopgradering

223.000

Timer Ejendomme

111.000

Uforudsete udgifter

111.000

Byggetilladelse

15.000

Samlede udgifter

1.350.000

Der er ikke beregnet øgede driftsudgifter, idet der ikke kommer flere børn i Melby og institutionens arealer ikke udvides. I køkkener udskiftes gamle installationer og hvidevarer med nye energivenlige.

154. Anlægsbevilling - Skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested

Sagens kerne

På byrådsmødet den 20. december 2018 er der givet en anlægsbevilling til etablering af et skole- og dagbehandlingstilbud i Hundested på i alt 3.988.000 kr. Der er desuden afsat rådighedsbeløb i 2020 på 1.575.000 kr. til facaderenovering og 2021 på 1.500.000 kr. til renovering af tag.

Det vurderes, at der er væsentlig synergi ved at gennemføre alle de tre delprojekter samtidig, hvorfor det foreslås at give en samlet anlægsbevilling på 7.063.000 kr. til gennemførsel af det samlede projekt i 2019.

Herved undgås ikke mindst at skulle etablere byggeplads og forstyrre brugerne efter ibrugtagning af bygningen til de berørte brugere, hvoraf nogle også vurderes at være særligt følsomme for de forstyrrelser, de nævnte byggeopgaver alt andet lige vil give. Det betyder også, at brugerne ikke vil blive begrænset i deres brug af udearealerne i 2020 og 2021, hvis de to renoveringsprojekter skulle gennemføres der.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At der gives en tillægsanlægsbevilling til Skole- og Dagbehandlingstilbud på i alt 3.075.000 kr. til renovering af tag og facader i 2019

2. At finansieringen sker ved fremrykning af rådighedsbeløb afsat i:

A. 2020 på i alt 1.575.000 kr. til facaderenovering

B. 2021 på i alt 1.500.000 kr. til renovering af tag

Den samlede anlægsbevilling til istandsættelse af bygningen til det nye skole- og dagbehandlingstilbud på Birkevej i Hundested udgør herefter i alt 7.063.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Det fremgik af sagsfremstillingen på byrådsmødet d. 20. dec. 2018, at det nye skole- og dagbehandlingstilbud skal huse op til 80 elever i form af 50 elever i specialskoledelen og op til 30 elever i dagbehandlingstilbuddet. Derudover skal bygningen huse et socialpædagogisk tilbud, der er åbent i tidsrummet kl. 14-21.

Det fremgik endvidere, at etableringen af det nye tilbud skal ses i sammenhæng med lukningen af Hundested Skole, afdelingen Bøgebjerggård, som Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2019-22.

Det fremgik desuden, at udgifterne på de 3,988 mio. kr. skulle dække en lang række primært indvendige renoveringsopgaver samt inventar og udeareal samt teknik - foruden den nødvendige rådgivning og uforudseelige udgifter.

Administrationen vurderer dog, at der vil være synergi og dermed merværdi ved at gennemføre en samtidig renovering af facader (primært vinduer og døre) samt taget på bygningen. Dels vil man derved dels kunne undgå at behandle indvendige overflader, som efterfølgende udskiftes i forbindelse med facaderenoveringen året efter og dels forventeligt få en samlet billigere tilbudssum på tømrerentreprisen samt undgå udgifter til etablering af byggeplads med videre i flere omgange.

Administrationen vurderer samtidig, at det vil være uhensigtsmæssigt at gennemføre renoveringer - omend de primært er udvendige og i videst muligt omfang bør gennemføres, når tilbuddet i øvrigt er ferielukket - når bygningen først er taget i brug. Dette vil alt andet lige være forstyrrende for brugergrupper, der i forvejen er sårbare. Og det vil samtidig alt andet lige begrænse brugen af udearealerne i renoveringsperioderne.

Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på 3,988 mio. kr. til istandsættelse af bygningen til det nye skole- og dagbehandlingstilbud på Birkevej i Hundested.

Der er desuden afsat rådighedsbeløb i 2020 på 1,575 mio. kr. til facaderenovering og i 2021 på 1,5 mio. kr. til tagrenovering af dagbehandlingstilbud - Lilleskolen i Hundested.

Disse rådighedsbeløb foreslås fremrykket og tilført den tidligere givne anlægsbevilling, så den samlede anlægsbevilling bliver på i alt 7,063 mio. kr.

De eventuelt opnåede besparelser ved gennemførsel af et samlet projekt vil blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet.

Der er i budgettet afsat midler til afledt drift svarende til udgifterne til afledt drift på Bøgebjerggård. Der forventes ikke yderligere udgifter til afledt drift.

Kommunen er i henhold til kommuneaftalen forpligtet til at overholde den samlede bruttoanlægsramme. Såfremt der fremrykkes rådighedsbeløb til 2019, skal der ske reduktion på andre anlægsprojekter i 2019.

Dette forhold gøres der opmærksom på i forhold til Byrådets behandling af forventet regnskab senere på året.

155. Delegationsplan - revidering 2019

Sagens kerne

Forslag til den årlige revision af delegationsplan 2018-2021 forelægges til godkendelse i de berørte fagudvalg og Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. de berørte fagudvalg inden for eget område anbefaler Byrådet at godkende den reviderede delegationsplan
  1. Byrådet godkender den reviderede delegationsplan for perioden 2018-2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Byrådet fik i starten af byrådsperioden forelagt delegationsplanen til godkendelse.

Administrationen lagde op til, at delegationsplanen skulle opdateres en gang om året i forhold til ny lovgivning eller beslutninger truffet af Byrådet, så delegationsplanen er anvendelig i hele byrådsperioden.

Delegationsplanen er nu blevet gennemgået i forhold til blandt andet ny lovgivning, og der er foretaget mindre rettelser i den. Disse rettelser er markeret med rødt i bilaget. Ændringerne vedrører primært Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, Udvalget for Miljø og Plan og Økonomiudvalget. Sagen sendes derfor til behandling i disse udvalg inden endelig vedtagelse i Byrådet.

Af væsentligste ændringer kan fremhæves:

Lov om almene boliger

Der er foretaget nogle mindre justeringer.

Dagtilbudsloven

Lovændringerne i forhold til dagtilbudsloven er medtaget - fx frokost i daginstitutioner.

Kystbeskyttelsesloven

Fagudvalget har besluttet, at det er fagudvalget, der træffer beslutninger i forhold til afgørelse af konkrete sager.

Vandforsyningsloven

Delegationen er ændret, så alle principielle sager besluttes af udvalget, mens der for alle andre sagers vedkommende gives en årlig orientering.

Ændringer i forhold til, at Ejendomscentret er blevet et selvstændigt chefområde, vil blive taget med i næste revision af delegationsplanen, da planen blev revideret pr. 1. januar 2019.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

156. Reorganisering af SSP-samarbejdet i Halsnæs

Sagens kerne

Området Børn, Unge og Læring har, på baggrund af det vedtagne budget for 2019, forberedt en reorganisering af SSP-samarbejdet.

Den fremtidige struktur for samarbejdet fremlægges til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

I området Børn, Unge og Læring har relevante faglige ledere og medarbejdere deltaget i en proces med henblik på at beskrive en fornyet organisering af SSP-samarbejdet (Skole – Socialforvaltning – Politi). Udmøntningen af beslutningerne i budget 2019 betød, at stillingen som central koordinator af samarbejdet blev nedlagt. Midler svarende til cirka en halv stilling skal fordeles mellem de decentrale virksomheder.

Det er besluttet, at SSP-netværket fremadrettet består af alle de medarbejdere, der arbejder med børn i Halsnæs Kommune. Alle ansatte har pligt til at iværksætte SSP-samarbejdet, hvis man møder et barn/en ung, der har brug for det.

Det er endvidere besluttet, at hver virksomhed (skoler, Unge- og Kulturcenteret, Ungeværket) udpeger en SSP-tovholder, samt en SSP-ansvarlig faglig leder - som kan bistå kolleger og medarbejdere med rådgivning og sparring i de sager, som de må møde samt fungere som indgang til SSP- samarbejdet. Privatskoler samt ungdomsuddannelser med adresse i kommunen inviteres med i tovholdergruppen.

SSP vil være et element i distriktssamarbejdet, som er etableret i de 5 skoledistrikter. Ungeværket, Unge- og Kulturcenteret og de lokale ungdomsuddannelser vil danne et selvstændigt samarbejdsdistrikt.

Det er målet, at den enkelte virksomhed kan løfte SSP-opgaven i samarbejde med Politiet og Familieafdelingen. Tovholderne kan søge hjælp og vejledning hos hinanden, men gruppen af tovholdere vil ikke blive faciliteret fra rådhuset. Dog vil staben i Børn, Unge og Læring sikre, at kontaktoplysninger i gruppen opdateres hvert halve år og formidles til virksomhederne.

Gruppen af tovholdere arrangerer i samarbejde med staben i Børn, Unge og Læring én årlig SSP-temadag. Denne placeres i august måned, hvor det forventes at eventuelle nye tovholdere er på plads og introduceret til opgaven.

Tovholdernes opgave vil være: at formidle viden og relevante oplysninger til eget distrikt/ege afdeling, at være kontaktperson til og fra § 115 udvalget, at opdatere info i tovholdergruppen samt deltage i ad hoc møder for tovholdere.

SSP- konsulenten har hidtil deltaget i § 115 møder med politiet. § 115 udvalget giver mulighed for at udveksle informationer mellem myndigheder. Mødet afholdes ugentligt.

Det bliver fremover visitationen (Familieafdelingen) og Ungeværket, der deltager i dette mødeforum.

Det vil styrke det forebyggende arbejde, at informationer fra § 115 mødet tilgår visitationen direkte.

SSP- konsulenten har hidtil deltaget i Lokalrådsmøderne sammen med Kommunaldirektøren.

Det bliver fremover Chef for området Børn, Unge og Læring, der deltager i lokalrådet.

Der er taget stilling til, hvem der kan løfte de opgaver, som hidtil er koordineret af SSP-konsulenten.

Beslutningen er, at de, der udbyder opgaven, har ansvaret for at løfte den. Dette er uddybet nærmere i bilag om opgaver.

Cyklistprøven i 6. klasse udgår.

Den endelige fordeling af midler mellem virksomheder sker på baggrund af elevtal.

Den nye organisering er trådt i kraft. Arbejdsgruppen har planlagt en evaluering af struktur, formidling med videre i løbet af foråret og en temadag med fokus på dette i efteråret.

Materialer vedrørende den nye organisering vil være klar til udgivelse efter udvalgets møde den 2. april.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes Budget 2019-2022

Høring, dialog og formidling

Relevante medarbejdere og ledere har været involveret i udarbejdelse af reorganisering af SSP-samarbejdet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

157. Orientering om undervisning af nytilkomne tosprogede elever

Sagens kerne

Orientering om organisering af undervisning for nytilkomne tosprogede elever i skoleåret 2019-2020

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skoler, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktiones indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med skolelederne udarbejdet en tildelingsmodel for ressourcer til undervisning af nytilkomne tosprogede elever på baggrund af Byrådets beslutning om at nedlægge modtagerklasserne fra skoleåret 2019/2020. Fra næste skoleår tilbydes nyankomne tosprogede elever undervisning i dansk i 100 timer i stedet for undervisning i modtageklasse.

Økonomimodellen er lavet på baggrund af prognosetal for fordelingen af eleverne på folkeskolerne, således at midlerne bliver fordelt efter forventet elevtal på de enkelte skoler.

Modellen tager udgangspunkt i, at der på hver skole kan oprettes et bånd på 2 lektioner dagligt til holdundervisning af nytilkomne tosprogede elever. Dette garanterer, at skoler med forholdsvis få nytilkomne tosprogede elever kan tilbyde undervisning i et omfang af minimum 100 timer pr. elev med en lærer med kompetencer i undervisning af tosprogede elever. Det kan give mulighed for, at enkelte elever med større behov kan modtage væsentligt flere timer, hvis der for eksempel er 4 elever, der følger et bånd med 2 lektioner dagligt i et helt skoleår vil de modtage op til 300 timer.

De skoler, som har flest nytilkomne tosprogede elever får en tildeling, så de kan lave flere bånd med hold pr. dag. Modellen sikrer, at alle nytilkomne fremmedsprogede elever får 100 timers undervisning i dansk som andetsprog i forbindelse med opstart i folkeskolen. Ved at organisere undervisningen på mindre hold, sikrer det, at der er midler til undervisning af nyankomne elever gennem hele skoleåret, og der vil være mulighed for at give et tilbud udover de 100 timer for en del elever.

Det er den enkelte skole, der tilrettelægger holdsammensætning i forhold til de enkelte elevgrupper, antallet af nytilkomne i løbet af skoleåret og elevernes udvikling. Det betyder, at der fremover ikke er en opgave med koordinering hos en kommunal tovholder.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Oversigt over tildeling af midler til undervisning af nyankomne tosprogede elever for skoleåret 2019/2020

Grundtildeling

Elevbaseret tildeling

I alt

Hundested Skole

198.447

226.492

425.389

Melby Skole

198.447

198.447

Frederiksværk Skole

198.447

257.201

455.648

Magleblik Skole

198.447

476.578

675.025

Ølsted Skole

198.447

198.447

10. klasse

198.447

198.447

1.190.682

960.271

2.150.953

158. Nye rammer for valgfag i folkeskolen

Sagens kerne

Som del af et lovforslag om styrket praksisfaglighed i folkeskolen er der ændret på rammerne for, hvilke valgfag der skal udbydes i folkeskolen, herunder at eleverne skal til prøve i valgfagene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Lovforslaget indebærer, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik.

Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse.
Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.

Folkeskoleeleverne i 8. klasse vil få standpunktskarakterer i det praktiske/musiske valgfag.

Denne lovændring indskrænker mulighederne for et bredt valgfagsudbud i 7. og 8. klasse. Det betyder, at tidligere godkendte valgfag kommer til at udgå fremadrettet. Det gælder ligeledes de enkelte valgfag, som Unge- og Kulturcenteret har udbudt senest i form af e-sport, som i forlængelse heraf omlægges til et ungdomsklubhold fra næste skoleår.

Skolerne er i samarbejde med administrationen i gang med at undersøge nødvendigheden af en kompetencemæssig opkvalificering af lærere til at varetage valgfagene som 2-årige valgfag, der afsluttes med en prøve.

I 9. klasse vil det fortsat være muligt med et bredere valgfagsudbud.

Lov- og plangrundlag

Lov om styrket praksisfaglighed nr. 209 af 5. marts 2019.

Høring, dialog og formidling

Skoleledelserne er løbende blevet informeret om de ændringer, der har været undervejs på valgfagsområdet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

159. Sommerferiepasning i SFO og SFO-klub 2019

Sagens kerne

Med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2019-22 blev det besluttet at gennemføre en reduktion på pasningen af børn i SFO og SFO-klub i sommerferien, således at der kun er åbent ét sted. Nu er rammerne for tilbuddet fastlagt og fremlægges til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Til sommer 2019 i ugerne 28, 29 og 30 er der åbent på Magleblik Skoles SFO for alle børn fra SFO og SFO-klub fra hele Halsnæs Kommune.

Dette er en ændring fra tidligere, hvor der har været åbent 3 steder i Halsnæs Kommune. Ændringen skyldes en besparelse gennemført med Byrådets budgetvedtagelse for 2019-22.

De foregående år har der været ganske få børn, der har benyttet sig af SFO og SFO-klub tilbuddet i de 3 sommerferieuger. Helt konkret var der gennemsnitligt 49 børn i tilbuddet og maksimalt 69 børn i SFO og SFO-klub på en dag på tværs af hele skolevæsenet. På den baggrund er det besluttet at have åbent på én SFO for hele kommunen. Tilbuddets hovedformål er en mulighed for pasning af sit barn, hvis man ikke har mulighed for at afholde ferie med sit barn i de 3 uger. Tilbuddet er dog åbent for alle, der er tilmeldt SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune.

Sommerferietilbuddet i SFO og SFO-klub har samme åbningstid, som der er i andre ferieperioder fra kl. 6.00-17.00 alle 5 hverdage.

Der vil være personale fra alle kommunens SFO’er i sommerferietilbuddet, således at der er kendte voksne fra sin egen SFO i sommerferietilbuddet. Det kan dog ikke forventes, at der er personale fra alle kommunens SFO’er i hele åbningstiden.

Forældre skal selv sørge for transport til SFO og SFO-klub.

Efter første periode med sommerferiepasning vil administrationen kort evaluere tilbuddet. Det gælder særligt om placeringen i forhold til de fysiske rammer på Magleblik er bedst mulige løsning.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Budget 2019-22 for Halsnæs Kommune.

Høring, dialog og formidling

Planlægningen af sommerferiepasningen i 2019 er foretaget efter inddragelse af skolelederne med henblik på afklaring af placering, logistik, rammer i tilbuddet og hensyntagen til børn med særlige behov.

Der er udsendt information til alle forældre om det ændrede tilbud i sommerferien.

Økonomi

I økonomimodellen for kommende skoleår er der omfordelt midler mellem SFO'erne, således at Magleblik Skoles SFO kan varetage de fleste timer af sommerferiepasningen. Derudover dækker alle SFO'er en andel af økonomien i tilbuddet, idet der er personale fra alle SFO'er som del af bemandingen af sommerferiepasningen.

160. Introduktion til skoleleder på Lillebjerg Skole

Sagens kerne

Introduktion af ny skoleleder på Lillebjerg Skole.

Deltagelse på møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 2. april 2019

Leder af Lillebjerg Skole, Mikael Frederiksen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

Mikael Frederiksen er startet som skoleleder på Lillebjerg Skole den 1. marts 2019.

161. Udvalgsmålsætninger - opfølgning

Sagens kerne

I efteråret 2018 udviklede fagudvalgene en række udvalgsmål, som Halsnæs Kommune skal arbejde efter de kommende år. De blev vedtaget i byrådet den 20. december 2019. Udvalget skal have en drøftelse af relevante indsatser i forbindelse med de udvalgsmål, som udvalget har ansvaret for.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud har en drøftelse af relevante indsatser i forbindelse med de udvalgsmål, som udvalget har ansvaret for.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Halsnæs Kommunes fortælling ’Fælles om fremtiden – det gode liv i Halsnæs’ udviklede fagudvalgene i efteråret 2018 en række udvalgsmål, som Halsnæs Kommune skal arbejde med de kommende år. Udvalgsmålene blev vedtaget i Byrådet den 20. december 2018 (vedhæftet som bilag 1).

Udvalget skal have en drøftelse af relevante indsatser i forhold til at opfylde de udvalgsmål, som udvalget er ansvarlig for; herunder hvorvidt der er behov for at udarbejde budgethåndtag på nye indsatser til 2020 budgettet.

Direktører og/eller chef(er) vil indlede drøftelsen i udvalget med en kort præsentation af eksisterende indsatser med relevans for udvalgets mål. De vil også præsentere eventuelle forslag til yderligere indsatser, og hvorvidt disse vil kræve ekstra ressourcer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

162. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra områderne

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O) og Annette Westh (A)

Bilag

163. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Afbud

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

​ Afbud

Olaf Prien (F)

Walter G. Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 3. april 2019