Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 05.03.2019 kl. 07:45

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

133. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt

134. Ny styrelsesvedtægt for dagtilbud

Sagens kerne

Der er udarbejdet en ny styrelsesvedtægt for dagtilbud i Halsnæs Kommune. Vedtægten er udarbejdet som et nyt fælles dokument bestående af elementerne fra det tidligere administrationsgrundlag og styrelsesvedtægt. Den nye styrelsesvedtægt skal sendes i høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at udsende forslag til ny Styrelsesvedtægt for dagtilbud i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten har til formål, at virksomhederne og forældrebestyrelserne i dagtilbud kan udøve sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastlagt i nærværende vedtægt.

Byrådet har det overordnede ansvar for dagtilbud, og fastsætter mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Dagtilbud er her dagpasning for alle børn fra 0 år til skolestart, oprettet efter dagtilbudsloven.

Den nye styrelsesvedtægt er udarbejdet som et fælles dokument bestående af det tidligere administrationsgrundlag og styrelsesvedtægt. Dette er en konsekvens af forenklingsdagsordenen. Desuden er de nye an forordninger fra dagtilbudsloven indskrevet i vedtægten.

De væsentligste ændringer i vedtægten er den øgede kompetence til forældrebestyrelsen i henhold til § 15:

  • Udarbejdelse og evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan.
  • Varetage sin opgave indenfor de vedtagne og prioriterede indsatser, som Byrådet har besluttet.
  • Skal inddrages i planlægning af gode overgange mellem hjem og dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud samt til skole.

De øvrige ændringer er mindre tilretninger, således at det sikres, at styrelsesvedtægten er konsekvensrettet efter den nye dagtilbudslov, forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Herudover er der foretaget opdatering af forskellige retningslinjer, der alle er tilknyttede hjemmesiden Halsnaes.dk, således at forældre og andre interessenter kan tilgå disse.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 3

Retssikkerhedsloven

Forvaltningsloven

Høring, dialog og formidling

Tilretningen er sket rent administrativt som en konsekvens af den nye dagtilbudslov og forenklingsdagsordenen.

Evt. høringssvar der kan have betydning for vedtægten, vil blive vurderet og indarbejdet.

Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for behandling og høring i MED-organisationen og forældrebestyrelserne.

PROCES

DATO

Udvalget for Uddannelse, Skole og dagtilbud

5. marts

Økonomiudvalget

13. marts

Byrådet

19. marts

Høringsperiode forældrebestyrelser /virksomheds-MED

20. marts - 30. april

Hoved-MED

23. april

Udvalget for Uddannelse, Skole og dagtilbud

4. juni

Økonomiudvalget

12. juni

Byrådet – endelig vedtagelse

20. juni

Udsendes til dagtilbud og bestyrelser med ikrafttrædelse 1.7. 2019

24. juni

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

135. Ændring af kapacitet i dagtilbud

Sagens kerne

Grundet et stigende børnetal i Ølsted området samt en uhensigtsmæssig fordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser i Frederiksværk Børnehus, så anbefaler administrationen en flytning af vuggestuepladser fra Frederiksværk Børnehus til Børnehuset Ølsted. Dernæst anbefales, at kompetencen til at gennemføre tilsvarende justeringer af kapaciteten uddelegeres til administrationen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. omlægningen af 5 vuggestuepladser fra Frederiksværk Børnehus til Børnehuset Ølsted med effekt fra 1. maj 2019

2. at kompetencen til at gennemføre kapacitetsændringer indenfor den økonomiske ramme uddelegeres til administrationen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

I Ølsted området er der et pres på kapaciteten på vuggestuepladserne. Børnehuset Ølsted er selvstændigt fra 1. april 2019 og dækker Ølsted området med de 2 matrikler på Ølstedvej og Hovedgaden. Der er både et stigende antal børn aktuelt i Ølstedområdet, på venteliste til de kommende måneder og i prognoserne for antallet af børn i området over de nærmeste år. Derfor anbefaler administrationen at øge antallet af vuggestuepladser med 5 (10 enheder) i Børnehuset Ølsted med virkning fra 1. maj 2019.

I Frederiksværk Børnehus blev kapaciteten sat op i løbet af 2018 for at løse en akut kapacitetsmangel på daværende tidspunkt. Det betyder, at der aktuelt er 60 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser. Denne fordeling er uhensigtsmæssig på sigt, idet Frederiksværk Børnehus ikke vil kunne optage alle egne vuggestuebørn i børnehaven. En reduktion i antallet af vuggestuepladser med 5 og en efterfølgende omlægning af 5 vuggestuepladser yderligere til 10 børnehavepladser vil skabe en mere hensigtsmæssig fordeling på henholdsvis 50 vuggestuepladser og 80 børnehavepladser.

Administrationen følger kapaciteten på området tæt, idet der løbende er udsving, der kan nødvendiggøre tilsvarende justeringer af kapaciteten på tværs af dagtilbuddene. Derfor anbefaler administrationen over Byrådet, at kompetencen til at ændre i fordelingen af kapaciteten på tværs af dagtilbuddene uddelegeres til administrationen. Det vil betyde, at det udelukkende vil være ved ændringer i den samlede kapacitet, at det vil kræve politisk beslutning, idet det medfører en ændret økonomitildeling til området.

Administrationen anbefaler uddelegering set i sammenhæng med intentionerne fra forenklingsstrategien, således at der skabes en smidigere og hurtigere sagsgang.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1214 af 11. oktober 2018.

Konsekvenser

Denne ændring af kapacitet medfører, at der skal ske en frivillig overflytning eller omplacering af 1 til 2 medarbejdere fra Frederiksværk Børnehus til Børnehuset Ølsted. Processen tilrettelægges således, at såfremt at Byrådet godkender ændringen i kapaciteten, så vil personalet i Frederiksværk Børnehus først få en mulighed for at byde ind på en frivillig overflytning. Hvis ikke der gøres brug af denne mulighed, så træffer ledelsen i Frederiksværk Børnehus beslutning om omplacering med minimum 4 ugers varsel før ikrafttrædelse til den 1. maj 2019. Procesplanen herfor er vedlagt som bilag til sagen.

Høring, dialog og formidling

Sagen har været behandlet på møde i Hoved-MED den 18. februar 2019.

Økonomi

Ændringen af kapaciteten med 5 enheder er ensbetydende med, at Frederiksværk Børnehus reduceres med 568.000 kr. årligt i tildeling, samtidig med at den økonomiske tildeling til Børnehuset Ølsted forøges med det tilsvarende.

Bilag

136. Status på implementering af ny Dagtilbudslov

Sagens kerne

I forlængelse af den ny Dagtilbudslov, som trådte i kraft den 1. juli 2018, orienteres i nærværende dagsordenspunkt om status på implementering af lovens elementer. Orienteringen indeholder endvidere et antal indstillinger til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

  1. godkender de reviderede kriterier for oprettelse af private institutioner, herunder godkender at fastholde det nuværende niveau for bygningstilskud (jfr. element nr. 5 i Sagsfremstilling)
  1. godkender de reviderede kriterier for oprettelse af private pasningsordninger (jfr. element nr. 7 i Sagsfremstilling)
  1. tager den samlede orientering til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Sagsfremstilling

Nedenstående oversigt over status på implementering af elementerne i den ny Dagtilbudslov er udarbejdet på baggrund af et omfattende arbejdsdokument, som Administrationen løbende opdaterer. Omfanget af den ny Dagtilbudslov nødvendiggør dette - ikke mindst set i lyset af, at ministeriets vejledning til loven endnu ikke er kommet.

Element

Uddybning

Status

Politisk behandling

1. Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige

Byrådet behøver ikke længere fastsætte mål for dagtilbud, men kan prioritere indsatser.

Politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet skal finde sted hvert andet år.

Dialogproces forår 2018.

Dialogmøde november 2018.

Den ny Dagtilbudslov er frem til juli 2020 fast punkt på dagtilbudsledermøder.

I lyset af den igangværende forenklingsproces anbefaler Administrationen, at den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet tager afsæt i udvalgsmålsætningerne for dagtilbudsområdet og opsamlingen fra de pædagogiske tilsyn, som netop finder sted hvert andet år.

2. Den styrkede pædagogiske læreplan (deadline 1.7.2020)

Byrådet skal ikke godkende den pædagogiske læreplan eller drøfte dagtilbuddets evaluering af læreplanen.

Politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet skal finde sted hvert andet år.

Dialogproces forår 2018.

Dialogmøde november 2018.

Drøftelse af fælles principper for arbejdet med læreplanen pågår i gruppen af dagtilbudsledere.

Pædagogisk tilsyn i perioden november 2018 til marts 2019 har fokus på de nye elementer i læreplanen.

Do.

3. Etablering af en evalueringskultur

Dagtilbudslederen er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur.

Dagtilbudslederen er ansvarlig for at evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan mindst hvert andet år. Evalueringen skal offentliggøres.

Byrådet skal ikke drøfte dagtilbuddets evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Samarbejde om fælles plan for etablering af evalueringskultur pågår i gruppen af dagtilbudsledere.

Do.

4. Styrket forældre-indflydelse i forældrebestyrelser

Styrelsesvedtægt og administrationsgrundlag revideret og sammenskrevet.

Selvstændig sagsfremstilling, Byrådet marts 2019.

I høring marts 2019.

Endelig behandling, Byrådet juni 2019.

Ikrafttræden 1.7.2019.

5. Bedre vilkår for private leverandører

Kriterier for oprettelse af private institutioner revideret (vedlagt som bilag).

Godkendes af Byrådet, marts 2019.

Administrationen anbefaler, at det nuværende niveau for bygningstilskud fastholdes.

6. Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov (trådt i kraft 1.1.2019)

Retningslinjer udarbejdet og tilgængelige på hjemmeside.

Takstblad tilrettet.

Dagtilbudslederne er orienteret.

Der er budgetteret med 15 deltidspladser fordelt på 5 i hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er indtil videre for 2019 bevilget deltidspladser svarende til 1,6 plads i dagpleje, 3,4 i vuggestue og 7,7 i børnehave.

Godkendt af Byrådet oktober 2018.

7. Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Orienteringsmøde for private pasningsordninger afholdt.

Tilsyn med private pasningsordninger tilpasset niveauet for de kommunale dagplejere.

Kriterier for oprettelse af private pasningsordninger revideret (vedlagt som bilag).

Godkendes af Byrådet, marts 2019.

8. Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Retningslinjer udarbejdet og tilgængelige på hjemmeside.

Takstblad tilrettet.

Der er budgetteret med 12 kombinationstilbud årligt. Der er indtil videre ikke bevilget kombinationstilbud i 2019.

Godkendt af Byrådet oktober 2018.

9. Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Ansøgningspulje i sammenhæng med ny Dagtilbudslov.

Børnehuset Arresø, afd. Skovfogedlodden modtager tilskud i perioden 2018-2021.

Byråd orienteret oktober 2018 i forbindelse med indtægtsbevilling.

10. Kompetenceløft for ledere, faglige fyrtårne og dagplejere

Ansøgningspulje i sammenhæng med ny Dagtilbudslov.

Tilsagn om midler – planlægning af kompetenceforløb pågår.

11. Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Afventer.

12. Ny informationsportal

Landsdækkende portal med gængse data.

Afventer afklaring af, hvilke data der skal fremgå af portalen.

13. Information til forældre om dagtilbud og valgmuligheder

Information på kommunens hjemmeside udvides og revideres løbende.

14. Det åbne dagtilbud

Samarbejde med lokale aktører.

Inddragelse af lokalsamfundet er et krav til indholdet i den pædagogiske læreplan.

Dagtilbudslederen er ansvarlig for at afsøge mulighederne for samarbejde.

Drøftelse af fælles principper for arbejdet med læreplanen pågår i gruppen af dagtilbudsledere.

Pædagogisk tilsyn i perioden november 2018 til marts 2019 har fokus på de nye elementer i læreplanen.

I lyset af den igangværende forenklingsproces anbefaler Administrationen, at den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet tager afsæt i udvalgsmålsætningerne for dagtilbudsområdet og opsamlingen fra de pædagogiske tilsyn, som netop finder sted hvert andet år.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (LBK nr. 1214).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

137. Endelig behandling af kvalitetsrapport for skolevæsenet 2017/18

Sagens kerne

Af udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet fremgår, at det faglige niveau og trivslen blandt eleverne er under landsgennemsnittet. På nogle indikatorer er der positive tegn, hvor fagligheden ses at blive styrket, på andre indikatorer er der negative tegn. Det er afgørende at se på udviklingen i resultaterne over en årrække. Rapporten har været i høring og fremlægges nu til endelig behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

1. kvalitetsrapport for skolevæsenet 2017/18

2. at kvalitetsrapporten fremadrettet udarbejdes efter lovens minimumskrav hvert 2. år

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Imod stemte: Walter G. Christophersen (O), da han ikke kan følge pkt. 2.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Halsnæs Kommune viser, at folkeskolerne i skoleåret 2017/18 har præsteret lidt lavere karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse. Samtidig ses positive tegn i resultaterne i de nationale test samt i en øget kompetencedækning i fagene, som betyder at et stigende antal undervisningstimer varetages af lærere med linjefag i det pågældende fag.

Elevfraværet er steget de seneste 2 skoleår, hvilket stiller krav til skolernes opfølgning og handleplaner herpå. Trivselsresultaterne ses samtidig at være på landsgennemsnittet og generelt ligge stabilt.

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksættes en specifik handleplan på baggrund af kvalitetsrapporten. Der er flere tiltag i gang både lokalt og centralt med henblik på at styrke folkeskolerne i Halsnæs Kommune. De nye målsætninger for udvalgsområdet ses som et naturligt afsæt for at skærpe fokus indenfor de valgte målsætninger.

Derudover fortsættes arbejdet på skolerne med blandt andet en videre kompetenceudvikling af medarbejderne.

Herunder gennemgås hovedtemaerne fra høringssvarene fra skolernes MED-udvalg og skolebestyrelserne. Høringssvarene er ligeledes vedlagt som bilag.

Elevfravær

Der er generel bekymring over det høje elevfravær og der ønskes iværksat indsatser på området både lokalt og i samarbejde med centrale aktører, som for eksempel familieafdelingen.
Administrationen bakker op om intensiveringen af indsatser på området og vil gå i dialog med skoleledelserne om deres arbejde med at forhøje elevernes fremmøde.

Trivsel
Der er generel tilfredshed med elevtrivslen på skolerne, som ligger stabilt og på landsgennemsnittet.
Administrationen følger op på skolernes arbejde med elevernes trivsel i de kvalitets- og supportsamtaler som gennemføres med her enkelt skoles ledelse.

Faglighed
Der er forskellige vurderinger af udviklingen af fagligheden på skolerne. Flere høringssvar udtrykker bekymring for det seneste års udvikling, mens andre høringssvar er positive over tendensen over flere år eller de enkelte positive tegn, der er i rapporten. Dette varierer også ud fra, at de enkelte skoler præsteret ret forskelligt fra år til år samt på de forskellige indikatorer.

Reduktionen af andelen af lærere i den understøttende undervisning i udskolingen, som indføres med budget 2019-22 vurderes ikke at understøtte behovet for et fagligt løft på området.

Mange strukturændringer herunder klassesammenlægninger pointeres at have haft en negativ effekt på elevernes præstationer.

Derudover stilles enkelte forslag om at undersøge baggrunden for testresultater, udarbejdelse af handleplan for hvordan forældre bedre kan støtte deres børn, inddragelse af medarbejdere samt et forskningsbaseret projekt med fokus på at løfte niveauet i forhold til de socioøkonomiske faktorer.

Administrationen følger udviklingen i de faglige resultater tæt i dialog med skoleledelserne og ser på udviklingen set over en årrække. Administrationen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt skal igangsættes centrale projekter eller handleplaner for at løfte fagligheden.

Matematik

Der er både bekymring over, at indsatser i matematik er sparet væk med budget 2019-22 og bekymring over at indsatserne ikke har haft effekt.

Derudover er der ønske om konkrete indsatser i forhold til talblindhed på linje med ordblindhed.

Administrationen pointerer, at der med budget 2019-22 er skåret ned på centrale indsatser i matematik.

Andel elever der aflægger prøverne i 9. klasse
Der er tilfredshed med den forholdsvise høje andel af elever der tager afgangsprøven på nogle skoler. Samtidig er der fokus på at højne andelen på de skoler med lave andele, som typisk skyldes specialiserede tilbud.

Overgange til ungdomsuddannelse

Der er bekymring over en for lav andel af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse til trods for en høj andel 3 måneder efter 9. klasse.

Der ses en for stor fokus på valg af gymnasial uddannelse og anbefales et styrket samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor netop vejledningen i forhold til det rette ungdomsuddannelsesvalg ses at være afgørende.

Administrationen er enig i vurderingen og hæfter sig også ved den positive tendens over de seneste 3 år.

Kompetencedækning i fagene
De fleste høringssvar er positive over den forøgede kompetencedækning i fagene, som ønskes styrket yderligere. Der er samtidig nysgerrighed på sammenhængene mellem de faglige præstationer i fagene og kompetencedækningen.
Administrationen arbejder videre med at koordinere kompetenceudviklingsforløb i fagene for at styrke området yderligere og ser positivt på skolernes mulighed for at analysere på data der viser sammenhængene mellem kompetencedækning og præstationer.

Handleplan
Der er positive tilbagemeldinger på at der ikke igangsættes en yderligere handleplan, men i stedet gives rum til at igangsatte indsatser kan få effekt samt at der er skabt rum for lokale indsatser.

Kvalitetsrapport hvert 2. år
I et af høringssvarene foreslås det at reducere kadencen på udarbejdelsen af kvalitetsrapporter fra at gøre det hvert år til at gøre det hvert andet år, sådan som loven beskriver som minimum.

Administrationen anbefaler i sammenhæng med forenklingsstrategien at følge lovgivningens minimumskrav for kvalitetsrapporter. Det vil betyde udarbejdelse af rapporten hvert 2. år, samt at enkelte opgørelser udgår af rapporten fremover, som gennem årene er blevet tilføjet fx udgifter pr. elev. I stedet kan der laves opgørelser indenfor de forskellige områder, når det vurderes relevant fra politisk eller administrativ side. Det vil gøre at data kan opgøres på et mere aktuelt tidspunkt, hvis nødvendigt i stedet for at afvente at alle data ligger klar i november/december måned på Undervisningsministeriets portal. Folkeskoleloven foreskriver, hvornår de 2-årige kvalitetsrapporter skal udarbejdes. Den næste rapport, der skal udarbejdes, er for skoleåret 2018/19. En forenkling på dette område vil således først have effekt i efteråret og vinteren 2020/21.

Forslaget ses at kunne frigøre noget tid hvert andet år for administrationen, skolebestyrelser, MED-udvalg og Byrådet i udarbejdelse og behandling af rapporten.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Der er indkommet 6 høringssvar: 3 MED-udvalg, 2 skolebestyrelser samt 1 fælles for MED-udvalg og skolebestyrelse.

Høringsperioden har varet fra den 21. december 2018 til den 30. januar 2019. Den endelig kvalitetsrapport publiceres derefter på halsnaes.dk.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

138. Plan for dialogmøder for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Sagens kerne

Der skal træffes beslutning om afholdelsen af dialogmøder mellem Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og bestyrelserne på området. Der fremlægges derfor i sagen en kort plan herfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud godkender planen for dialogmøderne.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

På folkeskoleområdet afholdes der i henhold til styrelsesvedtægten for skolevæsenet 2 årlige dialogmøder med skolebestyrelserne, ungdomsskolebestyrelsen, musikskolebestyrelsen, repræsentanter fra ungdomsuddannelser samt de faglige organisationer. Folkeskoleloven stiller krav om 2 årlige dialogmøder, hvor skolevæsenets vilkår og udvikling skal drøftes. Det første af disse dialogmøder foreslås afholdt i foråret.

På dagtilbudsområdet afholdes der et årligt dialogmøde med dagtilbudsbestyrelserne, som foreslås afholdt i efteråret.

I forlængelse af dialogmødet på dagtilbudsområdet foreslås afholdt et fælles dialogmøde med alle bestyrelser på området, som dermed udgør det 2. årlige dialogmøde for folkeskolerne.

Der er en række temaer på børne- og ungeområdet, som med fordel kan drøftes på tværs af hele udvalgsområdet. Det kan være temaer som forældresamarbejde, trivsel og læring. En fælles forståelse af indsatserne inden for disse overordnede områder kan styrke sammenhængene mellem dagtilbud og skoler. Konkret foreslås i år temaet: "Storytelling – hvordan kan vi styrke den store fælles fortælling gennem stærke lokale fortællinger."

På den baggrund fremlægger administrationen følgende forslag til datoer for dialogmøderne.

- Onsdag den 22. maj kl. 16.30-18.30 - Dialogmøde på folkeskoleområdet.

- Onsdag den 30. oktober kl. 16.30-17.30 - Dialogmøde på dagtilbudsområdet

- Onsdag den 30. oktober kl. 17.30-20.00 - Fælles dialogmøde for hele udvalgsområdet i form af dagtilbud, folkeskoler samt Unge- og kulturcentret med fælles tema om Storytelling.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1214 af 11. oktober 2018.

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 26. april 2018.

Økonomi

Dialogmødet på skoleområdet foreslås afholdt uden forplejning.

Det fælles dialogmøde i oktober vil grundet tidsrummet nødvendiggøre, at der er forplejning på mødet. Temaet storytelling vil forventeligt skulle understøttes af en oplægsholder hertil.

Udgifterne til forplejning og oplægsholder forventes samlet at udgøre ca. 25.000 kr. Udgiften afholdes indenfor administrationens ramme.

Dertil kommer den indirekte udgift ved den afsatte medarbejdertid til at deltage i møderne.

139. Deling af Børnehuset Arresø

Sagens kerne

Børnehuset Arresø består af 2 matrikler og foreslås nu delt i 2 selvstændige børnehuse: Børnehuset Ahornvej og Børnehuset Skovfogedlodden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender delingen

1. af Børnehuset Arresø i:

a. Børnehuset Ahornvej

b. Børnehuset Skovfogedlodden

2. med en øget driftsbevilling til ledelse på 195.000 kr. årligt

Ændringerne træder i kraft senest den 1. august 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales, idet den øgede driftsbevilling til ledelse på 195.000 kr. årligt financieres af midler fra kombinationstilbud

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets fortælling "Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs" ønskes Børnehuset Arresø delt i 2 børnehuse, således at der skabes 2 selvstændige børnehuse i de lokale områder ved Karlsgave og Skovbakken i Frederiksværk.

Børnehuset Arresø er et børnehus med 2 fysiske matrikler beliggende 2,5 km fra hinanden i 2 forskellige områder af Frederiksværk by.

Børnehuset Ahornvej er aktuelt normeret til 81 enheder fordelt på 20 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn.

Børnehuset Skovfogedlodden er aktuelt normeret til 81 enheder fordelt på 21 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn.

Det maksimale børnetal er for begge børnehuse ca. 10 enheder højere.

Der vil således være tale om 2 børnehuse på samme størrelse.

Virksomhedslederstillingen i Børnehuset Arresø er vakant og ledelsen er aktuelt opdelt i de afdelinger af børnehuset med tilknytning til Frederiksværk Børnehus og Børnehuset Baggersvej. Administrationen vurderer på den baggrund, at det er oplagt tidspunkt at gennemføre den politisk ønskede deling på.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 1214 af 11. oktober 2018.

Fælles om fremtiden - Det gode liv i Halsnæs fra juli 2018.

Konsekvenser

Forslaget er ensbetydende med, at der skal ansættes en virksomhedsleder yderligere, idet der vil være 10 børnehuse i stedet for 9, som der er med virkning fra 1. april med delingen af Børnehuset Kregme. Der vil være 1 virksomhedsleder og en medarbejder med stedfortræderfunktion i hvert børnehus, hvor der i dag er 1 virksomhedsleder og 1 daglig pædagogisk leder for det samlede børnehus. Der vil således fremadrettet ikke være daglige pædagogiske ledere i børnehusene.

Der skal etableres 2 nye MED-udvalg og 2 nye forældrebestyrelser, i stedet for de eksisterende i det samlede børnehus.

Høring, dialog og formidling

Medarbejdere er blevet orienteret på personalemøder og forældre skriftligt orienteret om forslaget til deling af Børnehuset Arresø.

Forslaget sendes i høring i den 5. marts hos forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Børnehuset Arresø med høringsfrist den 17. marts 2019.

Den 14. marts 2019 behandles forslaget om delingen på møde i Hoved-MED.

Den 19. marts 2019 træffer Byrådet endelig beslutning om delingen.

Økonomi

Ansættelsen af en ekstra virksomhedsleder medfører en merudgift på 195.000 kr. årligt, idet ledelsesstrukturen for de 2 mindre børnehuse fastsættes til at være en virksomhedsleder pr. børnehus med en medarbejder med stedfortræderfunktion. Der vil således ikke være daglige pædagogiske ledere i de 2 mindre børnehuse. Udgiften til stedfortræderfunktion er indregnet i de 195.000 kr.

Merudgiften på 195.000 kr. foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på de afsatte midler til kombinationstilbud i dagtilbud.

Med budgettet for 2019-22 blev der afsat 700.000 kr. årligt til kombinationstilbud. Administrationen har endnu ikke haft udgift hertil i 2019 og forventer derfor et betydeligt mindreforbrug på det område.

140. Proces for anlægsopgaven på Ølsted Skole

Sagens kerne

Kort orientering om planlægning af proces for anlægsopgaven på Ølsted Skole, herunder inddragelse af medarbejdere, forældre og elever.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Som en konsekvens af beslutningen om selvstændiggørelse af Ølsted Skole, skal der arbejdes med en ny disponering af de eksisterende bygningsmæssige rammer, således at skolen fra august 2020 kan varetage undervisningen for alle klassetrin 0-9. klasse.

Der er udarbejdet en procesplan, hvor der er indarbejdet en plan for inddragelse af medarbejdere, elev- og forældrerepræsentation. Ligeledes er der i planen indarbejdet inddragelse af øvrige interessenter, som handicaprådet, rengøringsafdelingen, IT og sikkerhed. Planen iværksættes, når der er ansat en ny skoleleder. Dette vurderes at være i god tid, da anlægsopgaven først skal stå klar august 2020.

Der har været afholdt et første vejledende møde med ekstern rådgiver, TNT-arkitekter. De vil få en begrænset rolle i projektet, svarende til det afsatte budget til anlægsopgaven.

Anlægsprojektet er ikke drøftet med medarbejdere og den nye skoleledelse. Planen herfor ses i vedhæftede dokument.

Høring, dialog og formidling

Den vedhæftede procesplan redegør herfor.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Det vil blive et indirekte økonomisk forbrug, når byggeudvalg med flere inddrages. Det er tilstræbt at holde mødeaktiviteter på et absolut minimum, uden at gå på kompromis med inddragelsen.

Bilag

141. Orientering om aftale om justeringer af folkeskolen

Sagens kerne

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en række justeringer af folkeskolen herunder en forkortelse af skoledagen i indskolingen. Her følger en første orientering om de overordnede ændringer med den nye aftale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Sagsfremstilling

Et bredt flertal i Folketinget har indgået "Aftale om Folkets Skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole". Aftaleteksten skal udmøntes i udarbejdelse af konkrete lovbekendtgørelser, som forventes behandlet af Folketinget i nærmeste fremtid. Det betyder, at der er enkelte præciseringer og tolkninger af aftaleteksten, som først vil blive klarlagt ved vedtagelsen af den endelige lovgivning.

Aftaleteksten har 13 hovedområder, som kortfattet gennemgås i nedenstående:

1. Kortere skoleuger i indskolingen
Skoleugen bliver forkortet med 2,25 timer ugentligt ved at reducere i den understøttende undervisning samt i elevpauser.

Det betyder, at SFO'ernes åbningstid skal forøges tilsvarende.

Samlet forventes det at give en mindreudgift. Dette beregnes som grundlag for planlægningen af kommende skoleår, idet denne del aftalen skal træde i kraft fra skoleåret 2019/20.

Det er lagt ind som forventning i aftaleteksten, at kommunerne prioriterer de frigivne midler til et kvalitetsløft af folkeskolen.

2. Forenkling og klarere rammer for anvendelsen af § 16 b

§ 16 b i folkeskoleloven beskriver muligheden for at konvertere understøttende undervisning til to-voksentimer, således at skoleugen samlet bliver kortere for eleverne. Dette har hidtil udelukkende været muligt ud fra bestemte kriterier. Nu åbnes der op for at alle klasser på mellemtrin og udskoling kan gøre brug heraf.

Dette medfører ikke større ændringer i Halsnæs Kommune, idet der allerede var gjort fuld brug af § 16 b bl.a. med implementeringen af skoleforliget fra 2017. Dog vil enkelte skoler skulle indføre, at eleverne vil få lidt længere skoledage, idet der indføres et maksimalt loft på 2 timer om ugen som kan konverteres.

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
Med aftalen er der afsat midler i 2019 og overslagsårene til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Som eksempler nævnes færre elever i klasserne, mere holddannelse og bedre forberedelsestid til planlægning af den understøttende undervisning.

4. Prioritering af udvalgte fag

Fra skoleåret 2020/21 skal der ske en opprioritering af:

- tysk/fransk med 30 timer årligt på 5. klassetrin, således at man går fra 1 til 2 lektioner ugentligt i faget.

- billedkunst med 30 timer årligt på 6. klassetrin, således at man har billedkunst fra 1.-6. klasse indtil man har mulighed for at vælge det som valgfag i 7. klasse

- historie med 30 timer årligt på 9. klassetrin, således at man går fra 1 til 2 lektioner ugentligt i faget

Herudover vil der ske en præcisering af hvor mange timer der skal være i en række andre fag blandt andet med et styrket fokus på de praktisk-musiske fag.

5. Igangsættelse af læseindsats
Der igangsættes en 3-årig læseindsats, hvor kommunerne bl.a. får mulighed for at ansøge om midler til projekter og aktiviteter.

6. Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen

Udover fagene i folkeskolen er der en række tværgående temaer som er obligatoriske at anvende i fagene. Det omfatter temaerne it og medier, innovation og entreprenørskab. Disse bindinger ønskes lempet. Der igangsættes på den baggrund en kortlægning og dialog med eksperter med henblik på at komme med fremadrettede anbefalinger til ændringer.

7. Færre vikarer og justeret kompetencedækning

Vikarforbruget på folkeskolerne ønskes nedbragt. Derfor igangsættes undersøgelse af praksis med vikardækning og registrering heraf med henblik på at finde eksempler på god praksis, der kan danne baggrund for nye drøftelser i folkeskoleforligskredsen.

Med folkeskolereformen blev der vedtaget en målsætning om fuld kompetencedækning i fagene, således at 95 % af undervisningen i folkeskolen skulle varetages af faguddannede lærere i de pågældende fag der undervises i. Seneste opgørelse i Halsnæs Kommune er på 83,2 %, mens landsgennemsnittet er på 86,7 %.

Med aftalen så udskydes målsætningen til opfyldelse i 2025.

8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab
Der igangsættes en evaluering af brugen af kanonlisterne i dansk og historie med henblik på at tage stilling til om arbejdet med kanonlister skal understøttes yderligere og om de skal udvides. Rigsfælleskabet skal tilføjes til kanonlisten i Historie, således at det bliver obligatorisk at undervise om Rigsfælleskabet i folkeskolen.

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

Kommunerne forpligtes til at have mindst en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen i ansættelsesudvalget ved ansættelse af skolens leder. Administrationen oplyser, at det kun medfører en mindre ændring for Halsnæs Kommune, idet der i forvejen udpeges 2 forældrerepræsentanter, og disse vælger skolebestyrelsen i udgangspunktet blandt forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Med den nye aftale skal det blot præciseres, at én af repræsentanterne skal være forældrerepræsentant i bestyrelsen.

10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser

For at gøre det mere attraktivt for forældre at involvere sig i bestyrelsesarbejdet øges fleksibiliteten ved at kunne være valgt for en 2-årig periode i stedet for en 4-årig periode, som tilfældet er i dag.

11. Forenkling af elevplanen

Med henblik på at have mere tid til kerneopgaven, så nedsættes en rådgivningsgruppe som skal komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen om en forenklet elevplan.

12. Evaluering af de nationale test

De nationale test evalueres med henblik på at træffe beslutning om justeringer heraf, således at det skal blive lettere for lærerne af følge elevernes faglige udvikling.

13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Overskriften dækker over en række ændringer herunder:

- at de fælles mål for fagene er blevet gjort vejledende (hvor de 3.170 mål tidligere var bindende).

- der skal være lokal dialog om en meningsfuld brug af læringsplatformene

- der er igangsat forsøg om teknologiforståelse, som skal vurderes om det skal være en obligatorisk del af folkeskolen

- naturvidenskabsstrategien skal prioriteres

- de praktisk-musiske fag skal styrkes bl.a. gennem et skærpes valgfagsudbud i 7. og 8. klasse

- der oprettes en center for styrkelse af fremmedsprog i uddannelserne

- undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal styrkes

Aftaleteksten er i sin fulde længde (17 sider) vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Aftale om Folkets Skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole af 30. januar 2019.

Økonomi

Når der foreligger endeligt beregningsgrundlag for ændringerne vil de blive forelagt og behandlet politisk.

Bilag

142. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra områderne

Bilag vedrørende udsættelses af børns skolestart vedhæftet som bilag til orientering i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Bilag

143. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Walter Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 8. marts 2019