Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 15.01.2019 kl. 07:45

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

120. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

121. Anlægsbevilling Ny Frederiksværk Skole

Sagens kerne

Byrådet har besluttet i forbindelse med budget 2018 - 2021, at der skal etableres en ny Frederiksværk Skole.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 2 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Der har været en usikkerhed om, hvorvidt et udbud ville kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme. Derfor har der været en lidt længere proces med at gennemgå ønsker til byggeriet igen og med at finde den bedste udbudsform. Som udvalget er orienteret om, er projektet derfor forsinket.

På den baggrund kan der ikke ansøges om frigivelse af hele anlægssummen for 2019, men kun til de budgetterede udgifter til rådgivning med videre.

Derfor søges der nu om anlægsbevilling på 2 mio. kr. ud af det budgetterede 37,3 mio. kr. for 2019.

De resterende midler søges frigivet, når det endelige udbud kendes.

Lov- og plangrundlag

Budget 2019 - 2022

Økonomi

Den vedtagne ramme for anlægsprojektet er i alt 115 mio. kr.

Heraf er frigivet 1,7 mio. kr. til henholdsvis projektledelse, rådgivning og brugerinddragelse i 2017/2018 og 0,1 mio. kr. til midlertidig sanering af idrætshallen i 2018. i alt 1,8 mio. kr.

Fremadrettet er der afsat rådighedsbeløb på i alt 113,3 mio. kr. fordelt med 37,3 mio. kr. i 2019, 56 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.

Dette betyder, at der før denne indstilling resterer et rådighedsbeløb på i alt 113,2 mio. kr.

122. Endelig behandling af deling af Arresø Skole

Sagens kerne

Byrådet udsendte den 11. oktober 2018 forslag om deling af Arresø Skole i 2 selvstændige skole Arresø Skole og Ølsted Skole. Forslaget har nu været i høring og skal behandles endeligt med de indkomne høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en deling af Arresø Skole i

1. Ølsted Skole fra 0.-9. klasse

2. Magleblikskolen fra 0.-9. klasse

Med effekt fra skoleåret 2019/20, således at udskolingen er fuldt indfaset fra skoleåret 2020/21.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

I høringsprocessen er der indkommet 5 høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelse på Arresø Skole, fra en faglig organisation samt fra 2 borgere.

Høringssvarene bliver behandlet herunder i hovedpunkter.

Generelt er høringssvarene positive i forhold til delingen af Arresø Skole, idet der blandt andet henvises til:

- at det er en investering i fremtiden at satse på lokale skoler med forventningen om, at det kan tiltrække flere børnefamilier og nybyggeri til området

- at det er en investering i Ølsted by og idrætslivet i byen

- at det er en fordel at gå i skole i nærmiljøet

- at det skaber nærhed i beslutningsgangene på skolen, hvor der ikke refereres til et ledelseslag, der er længere væk

- at det skaber mere medarbejderindflydelse

- at der skal pendles mindre mellem skoleafdelingerne til møder, kurser med mere.

I flere af høringssvarene påpeges samtidig også nogle udfordringer og opmærksomhedspunkter ved delingen og rammerne omkring delingen af skolen.

Skolenavn

I flere høringssvar er der ønske om at navngive de 2 kommende skoler efter de tidligere skolenavne fra før skolestrukturændringen i 2011: Ølsted Skole og Magleblikskolen. Dette i modsætning til, at det er udsendt i høring, at skolerne skal navngives Ølsted Skole og Arresø Skole. Administrationen ønsker at imødekomme ønsket om navngivning med henvisning til argumentet omkring tilknytning af skolerne til lokalmiljøet. Derfor er det indstillet til politisk behandling at navngive skolerne Ølsted Skole og Magleblikskolen.

Anlæg
Der gives i flere høringssvar udtryk for bekymring om, at den afsatte økonomi til ombygning af Ølsted Skole ikke er tilstrækkelig til at sikre de nødvendige rammer for pædagogik, arbejdsmiljø og SFO/SFO-klub på skolen. Administrationen gør opmærksom på, at anlægsøkonomien ikke er en del af beslutningen omkring delingen af Arresø Skole. Der igangsættes en inddragelsesproces i 2019 med henblik på en optimal anvendelse af den afsatte økonomiske ramme til ombygningen. Hvis der skal afsættes yderligere midler hertil skal det indarbejdes som oplæg til Byrådets behandling af budgettet for 2020-23.

Udskoling
Flere høringssvar gør opmærksom på, at en deling af udskolingen på Arresø Skole er ensbetydende med mindre udskolingsmiljøer, som giver færre faglige muligheder fx linjedannelse.
Administrationen er enig i vurderingen i høringssvarene. De mindre udskolinger begrænser mulighederne for udbud af valgfag og etablering af udskolingslinjer samtidig med, at det giver et generelt mindre ungemiljø. Det er en ulempe, der skal vejes op imod ønsket om at have en lokal udskoling.

IT-udstyr og undervisningsmaterialer
I et høringssvar stilles der spørgsmål til, om der kan garanteres passende mængde IT-udstyr og undervisningsmaterialer. Administrationen vurderer ikke, at delingen af Arresø Skole har indflydelse herpå. IT-udstyr prioriteres som udgangspunkt af Byrådet ved vedtagelsen af det årlige budget. Indkøb af undervisningsmaterialer foretages og prioriteres af skoleledelserne indenfor deres økonomiske ramme. Denne økonomiske ramme ændres ikke ved delingen af skolen.

Rekruttering
I et høringssvar påpeges bekymring for, at flere skoler skal rekruttere i den samme mængde ansøgere. Administrationen vurderer ikke, at det giver en udfordring, idet der er tale om det samme antal elever og klasser, som der skal rekrutteres til uanset om skolen deles eller ej. Derudover kan det at have lokale skoler gøre det attraktivt for nye ansøgere.

Alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

En deling af Arresø Skole er formelt ensbetydende med en lukning af Arresø Skole som selvstændig skole med eget skoledistrikt, egen leder, egen skolebestyrelse mv. Samtidig hermed foreslås en oprettelse af 2 nye skoler med eget distrikt, leder, skolebestyrelse med videre.

En sådan skolestrukturændring er omfattet af folkeskolelovens § 24 stk. 4 samt bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Lovgivningen fastsætter:

- at en skolestrukturændring skal være vedtaget af Byrådet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august

- at forslaget om skolestrukturændring skal i høring i minimum 4 uger

- at hvis der er indsigelser mod forslaget i høringsperioden, kan Byrådets endelig beslutning først træffes 4 uger efter høringsperiodens udløb

- at forslaget om skolestrukturændring som minimum skal offentliggøres på kommunens og på skolens hjemmeside.

På den baggrund er der udarbejdet den vedlagte procesplan for delingen af Arresø Skole, som tager højde for disse lovgivningsmæssige krav. Det er ensbetydende med, at den endelige behandling af delingen af Arresø Skole kan gennemføres på byrådsmøde den 31. januar 2019.

Procesplanen er udarbejdet således, at der kan ske en behandling af sagen hurtigst muligt af hensyn til planlægningen af skoleåret 2019/20. Derudover vil en fremtidig dannelse af nye ledelsesteam på de to skoler først kunne gennemføres efter den endelige politiske behandling.

Skolestrukturen skal i henhold til folkeskoleloven fremgå af bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet. I forlængelse af behandlingen af forslaget om ændret skolestruktur vil der således fremsendes forslag til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring. I forslaget vil bilaget således være opdateret med den gældende skolestruktur.

En indfasning af udskolingen på Ølsted Skole vil indebære, at skolen ved sin selvstændiggørelse fra 2019/20 har 0.-8. klassetrin. Skolen vil således først være fuldt indfaset fra skoleåret 2020/21.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole nummer 700 af 23. juni 2014.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 26. april 2018.

Konsekvenser

En deling af Arresø Skole er ensbetydende med, at der fastsættes nye skoledistriktsgrænser. Disse nye skoledistriktsgrænser er foreskrivende for, hvilket skoledistrikt man som borger tilhører og angiver derfor, hvilken skole man har ret til at blive indskrevet på. Derudover er der muligheden for at søge om frit skolevalg, hvis der er plads på den pågældende skole i henhold til reglerne fastsat herfor i styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Det nuværende skoledistrikt for Arresø Skole har muliggjort en indskrivning af elever fra samme geografiske område (primært Kregmeområdet) til forskellige matrikler fra år til år med henblik på en optimeret klassedannelse. Det betyder, at der i nogle områder vil være elever, der efter en deling vil høre til en skole, selvom de har deres skolegang på en anden skole. Disse elever har ret til at fortsætte deres skolegang der og er ikke omfattet af reglerne for det frie skolevalg.

I forbindelse med skoledistriktsændringer har yngre søskende ret – uanset plads på årgangen - til at gå på samme skole som de ældre søskende, selvom den yngre søskende ved skolestart ikke er knyttet til det pågældende skoledistrikt.

Eventuelle udgifter til transport i forbindelse med skolegang på anden skole end distriktsskolen betales af forældrene.

Høring, dialog og formidling

Forslaget om deling af Arresø Skole blev behandlet af Byrådet den 11. oktober 2018. Høringsperioden har været fra den 12. oktober til den 10. december 2018.

Der er indkommet 5 høringssvar, som er behandlet i sagsfremstillingen.

Økonomi

De udgiftsområder som kommer i spil ved en opdeling af en skole og etablering af selvstændige skoler med egne skoledistrikter er:

- flere klasser

- flere tillidshverv og mødefora (fx TR, MED-udvalg og skolebestyrelser)

- administrative udgifter til abonnementer, hjemmesider med mere

- ledelse

- befordring af elever

- teknisk administrativt personale.

Med skoleforliget blev der taget højde for de fleste udgifter hertil ved tildelingen til matrikelgaranti og en tildeling til skoleråd med mere.

Ved indførelsen af matrikelgarantien som del af skoleforliget blev der således afsat midler til oprettelse af flere klasser på Arresø Skole. Der er afsat følgende beløb (kr.) ved vedtagelsen af skoleforliget:

2018

2019

2020

2021

2022

313.000

1.063.000

1.813.000

2.583.000

3.353.000

Med den seneste prognose så er dette korrigeret væsentligt, idet ændringerne i elevtalsudviklingen ikke afstedkommer behov for lige så mange ekstra klasser i den første periode, som forventet ved indgåelsen af skoleforliget. Derfor ser den forventede udgift ud som følger:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

620.000

0

772.000

2.316.000

2.316.000

2.316.000

3.088.000

4.632.000

Samlet set er der således tale om en reduktion i de forventede udgifter til flere klasser. Som det ses af ovenstående tabel, stiger udgiften successivt over en 10-årig periode grundet indfasningen af klassedannelsen nedefra. Det betyder, at udgiften stiger efter de ovenstående angivne overslagsår. Det er derfor et væsentligt opmærksomhedspunkt, at den årligt stigende udgift indregnes i budgettet ved de kommende års budgetlægninger samt korrigeres i forhold til udviklingen i elevtallet.

I forbindelse med skoleforliget i 2017 blev der afsat ressource til at implementere et skoleråd, personalemøde med MED-status med mere. Ved en selvstændiggørelse af Ølsted og Arresø Skoler vil den afsatte ressource hertil være medfinansierende i forhold til de udgifter.

Det illustreres i nedenstående tabel med følgende beløb (kr.):

2018

2019

2020

2021

Udgifter til:

Mødefora

115.425

277.020

277.020

Tillidshverv

47.167

113.200

113.200

Administration

113.792

273.100

273.100

Ledelse

67.743

162.582

162.582

Udgifter til flere klasser

313.000

1.063.000

1.813.000

2.583.000

Udgifter i alt

313.000

1.291.702

2.638.902

3.408.902

Afsat til matrikelgaranti

-313.000

-1.063.000

-1.813.000

-2.583.000

Afsat til skoleråd med mere

-251.000

-602.000

-602.000

-602.000

I alt

-251.000

-257.873

223.902

223.902

Der vil således ikke skulle afsættes yderligere driftsbudget til skolerne, end der allerede er afsat før i 2020, hvorefter der skal indarbejdes en forventet merudgift på 224.000 kr. årligt. Denne merudgift vil kunne finansieres af det forventede lavere udgiftsniveau til antal klasser på skolerne.

Bilag

123. Endelig behandling af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub

Sagens kerne

Byrådet udsendte den 22. november 2018 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i høring. Nu fremlægges dokumentet til endelig godkendelse.

Den nuværende lovpligtige mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune daterer 10 år tilbage og skal derfor opdateres, således at den stemmer overens med målsætningerne i folkeskolereformen og de kommunale mål og rammer for området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstiling anbefales

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende Børne-, unge- og familiepolitik. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål for samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, der foregår i skolefritidsordningen.

Af høringssvarene er der overordnet positiv tilbagemelding på indholdet i mål- og indholdsbeskrivelsen. Af flere af høringssvarene er der ønske om at forbedre sprog, opstilling og læsevenlighed i dokumentet. Et af høringssvarene er kommet med helt konkrete forslag til forbedringer og præciseringer i dokumentet. På den baggrund har administrationen redigeret dokumentet efter de ønskede forslag. Forslaget er vedlagt sagen.

Den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i Halsnæs Kommune er fra 2008. Der er de sidste 10 år sket mange ændringer i den danske folkeskole – herunder folkeskolereformen i 2014. For personalet i SFO og SFO-klub er der også sket markante ændringer i dagligdagen, hvorfor det giver mening med en opdatering af mål- og indholdsbeskrivelsen, så den bedre matcher personalets nye dagligdag.

I processen med at udarbejde et forslag til en ny mål- og indholdsbeskrivelse har der været lagt vægt på at involvere så bredt som muligt. Arbejdet er blevet varetaget af en arbejdsgruppe bestående af ledere, medarbejdere fra SFO/SFO-klub og konsulenter fra administrationen. Undervejs i arbejdet er alle børn, forældre og medarbejdere blevet spurgt til råds via spørgeskemaer og interviews, som har givet input til det endelige udkast. Ikke mindst de detaljerede besvarelser, der er indkommet, skal efterfølgende bruges til at understøtte arbejdet på den enkelte skole, SFO og SFO-klub.

Mål- og indholdsbeskrivelsen beskriver de overordnede kommunale rammer for arbejdet i SFO og SFO-klub. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal danne grundlag for den efterfølgende praktiske udmøntning af principperne på de enkelte skoler. Dette skal ske i samarbejde med skolebestyrelserne.

Mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i de krav, der er stillet i lovgrundlaget.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Undervisningsministeriets bekendtgørelse, jf. Folkeskoleloven nr. 983 af 23.08.2017 om krav til indhold af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub.

Høring, dialog og formidling

Undervejs har der været bred inddragelse fra medarbejdere, ledere, forældre og børn.

Der er udarbejdet en proces- og tidsplan for behandling og høring i MED-organisationen og skolebestyrelserne.

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelse har været i høring fra den 22. november 2018 med høringsfrist den 14. december 2018 med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 31. januar 2019.

Der er indkommet 4 høringssvar - 2 fra skolebestyrelser og 2 fra MED-udvalg.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

124. Overblik over specialtilbud i dagtilbud og skoler

Sagens kerne

Udvalget ønsker et overblik over specialtilbud i dagtilbud og skoler i Halsnæs Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skoler, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket et overblik over specialtilbud i Halsnæs Kommune på dagtilbud og skoler.

Specialtilbud skoler (oprettet efter Folkeskoleloven og visiteret fra Børn, Unge og Læring)

Arresø Skole, Afdeling Magleblik:

Basen Magleblik (autisme) 34 pladser

Basen er en gruppeordning, hvor der primært undervises i Basen. Eleverne har mulighed for at blive udsluset til almenklasser, hvor de kan deltage i det omfang, de profiterer af det.

Inklusionsklasser (generelle indlæringsvanskeligheder) 43 pladser

Inklusionsklasserne er organiseret som gruppeordninger i indskolingen og udskolingen. På mellemtrinnet er inklusionsklasser på 6-7 elever knyttet til en almenklasse, som de undervises sammen med i det omfang eleverne profiterer af det.

Melby Skole:

Basen Melby(autisme) 8 pladser

Basen er en gruppeordning, hvor der primært undervises i Basen. Eleverne har mulighed for at blive udsluset til almenklasser, hvor de kan deltage i det omfang, de profiterer af det.

NÆS-klasse 0. årgang (autisme) 4 pladser

NÆS-klassen er en almen klasse, hvor der er visiteret 4 elever med vanskeligheder inden for autismespektret. Der er altid to voksne i en NÆS-klasse, og der er en tydelig fast defineret ramme for undervisningen i klassen.

Hundested Skole:

Bøgebjerggård (opmærksomhedsvanskeligheder) 48 pladser – p.t. ledige pladser

På Bøgebjerggård er eleverne delt ind i indskoling, mellemtrin og udskoling. Undervisningen baseres på tydelig struktur, små grupper og stor grad af undervisningsdifferentiering.

10. klasse

10A er et 10. klasses tilbud til elever med vanskeligheder indenfor autismespektret. Der oprettes pladser efter behov. P.t. 9 er der pladser.

Eleverne i 10A er elever undervises i et autismepædagogisk ramme. De har mulighed for at deltage i undervisningen i den almene 10. klasse, hvis de profiterer af det.

10. inklusionsklasse (generelle indlæringsvanskeligheder og opmærksomhedsvanskeligheder) Der oprettes pladser efter behov.

10. inklusionsklasse er et tilbud til elever, som har gået i inklusionsklasse eller på Bøgebjerggård. Disse elever får ekstra støtte i hverdagen, og der er en udpræget grad af undervisningsdifferentiering.

Specialtilbud i dagtilbud (oprettet efter dagtilbudsloven og visiteret fra Børn, Unge og Læring)

Hundested Børnehus

Spiren (autisme) 8 pladser

Dagtilbud, hvor der er oprettet en mindre gruppe med særligt fokus på autismepædagogiske rammer. Børnene har mulighed for at være en del af det øvrige dagtilbud, hvis de profiterer af det.

Frederiksværk Børnehus

Inklusionspladser (børn med brug for særlig støtte) 5 pladser

Enkeltintegrerede børn (barn med brug for særlig støtte)1 plads

Støtten til børnene i Frederiksværks Børnehus gives på de stuer, hvor børnene går.

Behandlingstilbud (oprettet efter Lov om Social Service og visiteres fra Social Service og Familier)

Frederiksværk Børnehus

Behandlingspladser, inkluderende (følelsesmæssige vanskeligheder) 2 pladser

Arresø Skole, Afdeling Ølsted:

Inkluderende dagbehandling (følelsesmæssige vanskeligheder) 8 pladser

Kvisten (følelsesmæssige vanskeligheder) 5 pladser

Frederiksværk Skole:

Inkluderende dagbehandling (følelsesmæssige vanskeligheder) 8 pladser

Inkluderende dagbehandling (følelsesmæssige vanskeligheder) 8 pladser

Dagbehandling i 1919 (følelsesmæssige vanskeligheder) 4 pladser

Fælles for alle dagbehandlingstilbud er, at der laves behandling efter en behandlingsplan, der er udarbejdet i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn i inkluderende dagbehandling er inkluderet i det almene miljø i dagtilbud og skoler. Det vil sige, at skolebørnene får deres undervisning i deres stamklasse og børn i dagtilbud har en hverdag på en almen stue.

Elever på Kvisten og i dagbehandling i 1919 har behov for at være i en mindre ramme og får derfor både behandling og undervisning i en lille gruppe.

1. august 2019 samles skoletilbuddene fra Bøgebjerggård, Kvisten og Dagbehandlingen i 1919 i den nye specialskole på Storebjerg matriklen.

Den kommer til at rumme 50 specialskolepladser og op til 30 behandlingspladser samt 14-21 tilbuddet.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven § 4 stk. 3.

Lov om social service § 52 stk. 3, nr. 3 og § 68.

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017 § 20 stk. 2-3.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

125. Overblik over ledelsestildeling i dagtilbud og skoler

Sagens kerne

Med vedtagelsen af budgettet for 2019-22 i Halsnæs Kommune blev det besluttet at gennemføre besparelse på ledelse i dagtilbud, folkeskoler og Unge- og Kulturcentret. Besparelsen på folkeskolerne omfattede ligeledes en besparelse på administrationerne på skolerne. Her følger en kort orientering om udmøntningen af reduktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Med budgetvedtagelsen er der gennemført følgende besparelser på ledelse på området for Børn, Unge og Læring:

- 750.000 kr. årligt på dagtilbud med effekt fra 2019

- 1.500.000 kr. årligt på folkeskolerne med effekt fra skoleåret 2019/20

- 600.000 kr. årligt på Unge- og Kulturcentret med effekt fra skoleåret 2019/20

Besparelserne er gennemført med udgangspunkt i den faktisk anvendte ressource til ledelse på områderne og dermed ikke i hvad tilbuddene har tidligere har fået tildelt til ledelse. Dette skyldes, at virksomhederne er rammestyret ensbetydende med at virksomhederne indenfor den tildelte økonomiske ramme, selv har kunnet prioritere, hvor meget ledelse og administration de har skullet anvende. Med den gennemførte besparelse begrænses rammestyringen på dette område, idet den fremadrettede tildeling til ledelse og administration ikke må overskrides i den faktiske anvendelse efterfølgende. Denne begrænsning indføres med henblik på at sikre, at flest mulige ressourcer anvendes til frontpersonalet.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der med besparelsen indført en ny tildelingsmodel til ledelse, som vægter følgende parametre i fordelingen af ledelsesressourcen til daglig pædagogisk ledelse på i alt 4,8 mio. kr.:

- antal enheder (børn i vuggestue tæller 2 enheder, børn i børnehave tæller 1 enhed) vægtes med 40 %

- antal matrikler vægtes med 30 %

- sociodemografi vægtes med 10 %

- hvis børnehuset har dagpleje eller specialtilbud så vægtes det med 10 %.

Det har udmøntet sig i følgende ændringer for børnehusene i antal årsværk til daglig pædagogisk ledelse:

Børnehus

Tidligere anvendt

Ny tildeling

Ølsted

0,84

Kregme

2,68

0,64

Skåninggårdsvej

1,59

1,61

Arresø

1,57

0,98

Frederiksværk

1,00

1,30

Baggersvej

1,00

0,72

Melby

1,58

0,93

Spodsbjerg

0,81

0,62

Hundested

2,00

1,96

I alt

12,23

9,60

Udover ovenstående tildeling til daglig pædagogisk ledelse er der en tildeling til 9 virksomhedsledere af børnehusene.

Der er 293 medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Ledelsesspændet i dagtilbuddene er dermed på 15,8 medarbejdere.

Folkeskoler

På folkeskoleområdet er der med besparelsen indført en ny tildelingsmodel til ledelse og administration, som vægter følgende parametre i fordelingen af ressourcen på i alt 11 mio. kr. til faglig ledelse og administration på folkeskolerne:

- antal elever vægter 80 %

- sociodemografi vægter 10 %

- hvis skolen har specialtilbud så vægtes det med 10 %.

Det har udmøntet sig i følgende ændringer for folkeskolerne i antal årsværk til henholdsvis faglig ledelse og administrationen:

Skole - faglig ledelse

Tidligere anvendt

Ny tildeling

Ølsted

1,50

1,47

Arresø

4,00

3,45

Frederiksværk

3,00

2,75

Melby

2,00

2,17

Hundested

3,80

2,92

I alt

14,30

12,76

Skole - administration

Tidligere anvendt

Ny tildeling

Ølsted

0,93

0,81

Arresø

1,87

1,90

Frederiksværk

1,81

1,29

Melby

1,81

1,19

Hundested

0,93

1,60

I alt

7,35

6,80

Udover ovenstående tildeling til ledelse er der en tildeling til 5 virksomhedsledere på folkeskolerne. Hertil kommer, at det nye skole- og dagbehandlingstilbud på Birkevej i Hundested har en tildeling til en virksomhedsleder og en faglig leder af dagbehandlingstilbuddet.

På skoleområdet er der 396 medarbejdere.

Ledelsesspændet i skolerne er dermed på 20,0.

Unge- og kulturcentret
Med vedtagelsen af budgettet er selvstændiggørelsen af musikskolen ophævet. I den forbindelse er det vurderet at den faglige ledelse af musikskolen kan varetages af en halv lederstilling. Deri består besparelsen på 300.000 kr. årlig med effekt fra 2019.

Herudover gennemføres besparelse på 300.000 kr. årligt fra skoleåret 2019/20 på den øvrige del af Unge- og Kulturcentret bestående af ungdomsskole, ungdomsklub og 10. klasse. Besparelsen gennemføres i forbindelse med pensionering.

Fordelingen af ledelsesopgaven i Unge- og Kulturcentret afklares i starten af 2019. Overordnet giver det følgende ændringer i antal årsværk:

Unge- og Kulturcentret

Tidligere anvendt

Ny tildeling

Ungdomsskole, klub og 10. klasse

2,0

1,5

Musikskole

1,0

0,5

I alt

3,0

2,0

Til belysning af ledelsesopgaven i Unge- og Kulturcentret er herunder opgjort antallet af medarbejdere og årsværk. Med baggrund i dette er opgjort et ledelsesspænd, som viser hvor mange årsværk, der er ansat pr. leder.

- I Ungdomsskole og klub er der ansat 10 medarbejdere (8,3 årsværk)

- I 10. klasse er der ansat 12 medarbejdere (9,5 årsværk)

- I Musikskole er der ansat 15 medarbejdere (10 årsværk)

- I Unge- og Kulturcentret er der ansat 2 administrative medarbejdere (1,8 årsværk).

Ledelsesspændet er opgjort i forhold til fastansat personale i årsværk, og er derfor sammenligneligt med ledelsesspændet i virksomheder på hele området.

Et samlet ledelsesspænd for hele Unge- og Kulturcentret inklusiv administrative medarbejdere er 14,8.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes budget 2019-22.

Høring, dialog og formidling

De nye tildelingsmodeller til ledelse og administration på henholdsvis dagtilbud og folkeskoler er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med dagtilbudslederne og skolelederne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

126. Overblik over budgetvedtagelsen for dagtilbud, folkeskoler og Unge- og kulturcentret

Sagens kerne

I forlængelse af vedtagelsen af budgettet for 2019-22 i Halsnæs Kommune er der udarbejdet et overblik over ændringerne for dagtilbud, folkeskoler og Unge- og Kulturcentret. Overblikket videregives til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

På området for Børn, Unge og Læring som omfatter dagtilbud, folkeskoler og Unge- og Kulturcentret er der gennemført reduktioner på samlet set over 12 mio. kr. årligt. Samtidig er der gennemført udvidelser af budgettet på området for over 2,5 mio. kr. årligt.

Dagtilbudsområdet er blevet prioriteret med en forøget tildeling til normeringer og udelukkende med en reduktion på ledelse.

Folkeskoleområdet har de fleste reduktioner på området med en årlig effekt på næsten 10 mio. kr.

Dette skal samtidig ses i lyset af den øgede tilførsel af ressourcer, der har været på folkeskoleområdet de seneste år, der har muliggjort selvstændiggørelsen af flere skoler, således at der er lokale skoler i de forskellige byområder i Halsnæs Kommune.

Derudover er en række af de reduktioner, der er gennemført på folkeskoleområdet, ensbetydende med, at de fortsat ligger på et højere økonomisk tildelingsniveau, end før skoleforliget i Halsnæs Kommune blev vedtaget i 2017.

På Unge- og Kulturcentrets område er der udover reduktion på ledelse gennemført reduktion på enkelte områder af driften herunder ungdomsklubben og huslejeudgifter.

I det vedlagte bilag er der et samlet overblik over alle de gennemførte ændringer med direkte relevans for virksomhederne i Børn, Unge og Læring.

Lov- og plangrundlag

Halsnæs Kommunes budget 2019-22.

Høring, dialog og formidling

Den vedhæftede kommunikation er udsendt til alle medarbejdere og bestyrelser på området samt til de faglige organisationer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

127. Orientering om udvalgets budget 2019

Sagens kerne

I overensstemmelse med budgettidsplanen 2019-2022 præsenteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2019 i forbindelse med udvalgsmøderne i januar måned 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i januar 2019 for deres samlede budget for 2019.

Præsentationen består dels i en sammenstilling af de budgetændringer, der er sket på udvalgets område i forbindelse med budgetprocessen 2019-2022, dels af en bevillingsoversigt, hvor bevillingerne på udvalgets område ses i sammenhæng med kommunens samlede driftsbudget, dels en investeringsoversigt, hvoraf anlægsprojekter på udvalgets område fremgår og dels af budgetbeskrivelser for de politikområder, der hører ind under udvalget.

Lov- og plangrundlag

Tidsplan for budgetprocessen 2019-2022

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2019-2022 på kommunens hjemmeside, ligesom materialet indgår i en opdateret version af den elektroniske budgetmappe for 2019-2022.

Bilag

128. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra områderne

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens orientering taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter G. Christophersen (O)

Bilag

129. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

​Fraværende med afbud

Olaf Prien (F)

Walter Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 16. januar 2019