Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 21.08.2018 kl. 07:45

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

66. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

67. Disponering af midler fra driftspuljen til Unge- og kulturcentret

Sagens kerne

Til understøttelse af en række initiativer og aktiviteter inden for Unge- og Kulturcentrets område er der afsat en pulje, som kan prioriteres efter indstilling fra bestyrelserne i Unge- og kulturcentret til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud. Herfra søger bestyrelserne i Unge- og Kulturcentret søgt om frigivelse af midler fra puljen i 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud godkender, at der disponeres i alt 601.000 kr. fordelt på

1. 140.000 kr. til Aktiv Sommer

2. 140.000 kr. til instrumenter

3. 178.000 kr. til leasing af PC i 10. klasse

4. 93.000 kr. til leasing til multimedielinje

5. 50.000 kr. til MGP.

Beløbet finansieres fra puljen til Unge- og Kulturcenteraktiviteter.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene blev der afsat en pulje til Unge- og Kulturcentrets aktiviteter. Midlerne fra puljen kan frigives efter godkendelse i bestyrelserne i Unge- og kulturcenteret og med endelig godkendelse i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.
Medio 2018 ønskes disponeret midler til understøttelse af nedenstående aktiviteter. Sagerne har været behandlet i bestyrelserne for Unge- og Kulturcenteret, og der indstilles til udvalget, at der disponeres i alt 677.000 kr. til følgende formål:

  • Aktiv Sommer
  • Instrumenter - multirum/musiklokale
  • Leasing PC 10 klasse
  • Leasing Multimedielinje
  • MGP

Herunder følger en kort beskrivelse af de enkelte punkter:

Aktiv Sommer
Til aktiviteter i Aktiv sommer program 2018 søges om frigivelse af midler. I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet, at Unge- og kulturcentret skal søge om frigivelse af midler til projektet, hvis det gennemgøres. Midlerne anvendes til honorar, entre, materialer og lignende.

Unge- og kulturcentret har allerede disponeret midlerne, da aktiviteterne er afholdt.

Instrumenter til Musiklokale
Musiklokalet i Unge- og kulturcentret er indrettet i samarbejde mellem Tieren, Musikskolen og Ungdomsskolen. Der er indkøbt instrumenter og optageudstyr. Lokalet fremstår funktionsdygtigt til undervisning.

Unge- og kulturcentret har allerede disponeret midlerne.

Leasing af PC til 10 klasse
Leasing afgift for skoleår 2017/2018

Fremover er udgiften indregnet i tildelingen til Tieren.

Det er etableret i samarbejdet med IT.

Unge- og kulturcentret har allerede disponeret midlerne.

Leasing PC til Multimedie – eSport
E-sport udbydes som valgfag og som fritidshold. PC kan derudover benyttes til film og fotoredigering. Det benyttes til fritidshold, event og medielinjen i Tieren.

Det er etableret i samarbejde med IT.

Unge- og kulturcentret har allerede disponeret midlerne.

MGP
Musisk og pædagogisk brobygningsprojekt mellem SFO, klubber og Unge- og kulturcentret.

Etableret i samarbejde med skolekonsulent og skolerne

Unge- og kulturcentret har allerede disponeret midlerne.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nr. 438 af 8. maj 2017.

Bekendtgørelse af lov om musik nr. 32 af 14. januar 2014

Økonomi

Med vedtagelsen af budgettet for 2019-2022 blev puljen til aktiviteter mm. i Unge- og kulturcentret reduceret med 400.000 kr. årligt, således at der er 600.000 kr. i 2018 og 800.000 kr. årligt i overslagsårene.

I 2018 er der et samlet budget på 777.000 kr. grundet en overførsel af uforbrugte midler på 177.000 kr. fra 2017.

Med godkendelse af sagen vil der restere 176.000 kr. i puljen i 2018.

68. Anlægsbevilling - Anlægspulje Unge- og kulturcentret

Sagens kerne

Med budgetvedtagelsen for 2018-2021 afsatte Byrådet en anlægspulje til Unge- og kulturcentret. Rådighedsbeløbet for 2018 søges frigivet med specifikation af, hvilke formål puljen ønskes prioriteret til.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 280.000 kr. til Unge- og Kulturcentret finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Sarah Lindemann Thøgersen (A), Annette Westh (A) og Olaf Prien (F)

Imod stemte: Walther Christophersen (O), Frederik Germann (V) og Michael Thomsen (V), idet de er imod bevilling af solafskærmning på grund af den alvorlige økonomiske situation.

Direktionens indstilling anbefales ikke.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budgettet for 2018-2021 afsatte Byrådet en anlægspulje på 400.000 kr. til Unge- og kulturcentret til eksempelvis IT-udstyr.

Bestyrelserne i Unge- og kulturcentret har behandlet forslag til anvendelse af midlerne i 2018 og ønsker en anlægsbevilling til følgende:

1. Solafskærmning/mørklægning til 130.000 kr.

2. Rullegitter multimedie/musik til 100.000 kr.

3. Værksted punktudsugning til 50.000 kr.

Herunder følger en kort beskrivelse af de enkelte punkter.

Solafskærmning i multisal og cafeen

Der er behov for at kunne mørklægge multisalen og caféen, når der skal afvikles events, teater og musikalske arrangementer.
Solafskærmningen består af en total løsning med elektriske rullegardiner i salen og gardiner i cafeen, herunder afskærmning til balkonen og loftsvinduer.

Midlerne til solafskærmningen er endnu ikke disponeret.

Rullegitter

I byggeriet af Unge- og kulturcentret er der ikke taget fuldt højde for beskyttelse af de værdigenstande der skal være i bygningen. Derfor har det været nødvendigt med etablering af rullegitter.

Udgiften dækker indkøb og opsætning af metalrullegitter for at sikre værdier og inventar på 1. sal mod indbrud, hvor der blandt andet er musik, optage- og PC-udstyr.

På 1. sal er der en del glasnødudgange, som gør Unge- og kulturcentret sårbart mod indbrud. Derfor er det vurderet nødvendigt med etablering af rullegitter. Det er etableret i samarbejde med Halsnæs Kommunes Sikkerheds- og risikokoordinator.

Unge- og kulturcentret har allerede disponeret disse midler.

Værksted punktudsugning
Der er indkøbt luftrenser og gennemført flytning af udsugning fra Kregme Skole i forbindelse med etablering af værkstedsfaciliteter. Der er tale om en tilskud til at kunne dække udgiften, som ellers primært dækkes af driften i 10. klasse. Dette etableres i samarbejde med Ejendomscentret.

Unge- og kulturcentret har allerede disponeret disse midler.

Lov- og plangrundlag

Ungdomsskoleloven nr. 438 af 8. maj 2017.

Bekendtgørelse af lov om musik nr. 32 af 14. januar 2014

Økonomi

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Der resterer 120.000 kr. i puljen i 2018.

Afledt drift på rullegitteret er på 2.500 kr. årligt, som dækkes af Unge- og kulturcentres driftsbudget.

69. Forslag om deling af Arresø Skole

Sagens kerne

Byrådet i Halsnæs Kommune godkendte den 26. april 2018, at der igangsættes proces med henblik på en selvstændiggørelse af Ølsted Skole. Det indebærer en deling af Arresø Skole i to selvstændige skoler. Delingen af Arresø Skole er ensbetydende med en skolestrukturændring, hvortil der er specifikke lovgivningsmæssige krav herunder særlige krav for høring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udsender høringsforslag vedrørende deling af Arresø Skole

- Ølsted Skole fra 0.-9. klasse

- Arresø Skole fra 0.-9. klasse

Med effekt fra skoleåret 2019/20 således at udskolingen på Ølsted Skole er fuldt indfaset fra skoleåret 2020/21.

2. Byrådet, i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019-22, fastlægger de anlægsmæssige ændringer, der skal gennemføres på Ølsted Skole.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling ønskes udsat til budgetforudsætningerne er bedre kendte, hvilket sker i forbindelse med budgetseminariet ultimo august.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Sagsfremstilling

Administrationen modtog i januar 2018 en bestilling fra skoleforligspartierne på en analyse vedrørende konsekvenserne ved en selvstændiggørelse af Ølsted Skole herunder en genetablering af udskolingen på Ølsted Skole. På den baggrund har administrationen i samarbejde med flere fagområder og Arresø Skole fået udarbejdet beregninger, gennemført interviews med mere, der belyser sagen. Analysen blev fremlagt på Byrådsmødet den 26. april 2018 med henblik på afklaring af de fremadrettede strukturer samt den afledte drifts- og anlægsøkonomi hertil. På mødet blev det besluttet, at de daværende 6. klasser på Ølsted Skole skal fortsætte på Ølsted Skole i 7. klasse, samt at processen omkring en eventuel selvstændiggørelse af skolen skal igangsættes. Der blev ligeledes afsat anlægsmidler til klargøring af bygningerne til 7. klasserne.

På baggrund heraf er processen med henblik på en eventuel deling af Arresø Skole igangsat.

En deling af Arresø Skole er formelt ensbetydende med en lukning af Arresø Skole som selvstændig skole med eget skoledistrikt, egen leder, egen skolebestyrelse mv. Samtidig hermed foreslås en oprettelse af 2 nye skoler med eget distrikt, leder, skolebestyrelse m.v.

En sådan skolestrukturændring er omfattet af folkeskolelovens § 24 stk. 4 samt bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. Lovgivningen fastsætter:

- at en skolestrukturændring skal være vedtaget af Byrådet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

- at forslaget om skolestrukturændring skal i høring i minimum 4 uger

- at hvis der er indsigelser mod forslaget i høringsperioden, kan Byrådets endelig beslutning først træffes 4 uger efter høringsperiodens udløb

- at forslaget om skolestrukturændring som minimum skal offentliggøres på kommunens og på skolens hjemmeside.

På den baggrund er der udarbejdet den vedlagte procesplan for delingen af Arresø Skole, som tager højde for disse lovgivningsmæssige krav. Det er ensbetydende med, at den endelige behandling af delingen af Arresø Skole kan gennemføres på Byrådsmøde den 31. januar 2019 i Byrådet.

Procesplanen er udarbejdet således, at der kan ske en behandling af sagen hurtigst muligt af hensyn til planlægningen af skoleåret 2019/20. Derudover vil en fremtidig dannelse af nye ledelsesteam på de to skoler først kunne gennemføres efter den endelige politiske behandling.

Skolestrukturen skal i henhold til folkeskoleloven fremgå af bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet. I forlængelse af behandlingen af forslaget om ændret skolestruktur vil der således fremsendes forslag til ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet i høring. I forslaget vil bilaget således være opdateret med den gældende skolestruktur.

En indfasning af udskolingen på Ølsted Skole vil indebære, at skolen ved sin selvstændiggørelse fra 2019/20 har 0.-8. klassetrin. Skolen vil således først være fuldt indfaset fra skoleåret 2020/21.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 747 af 20. juni 2016.

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole nummer 700 af 23. juni 2014.

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Halsnæs Kommune af 26. april 2018.

Konsekvenser

En deling af Arresø Skole er ensbetydende med, at der fastsættes nye skoledistriktsgrænser. Disse nye skoledistriktsgrænser er foreskrivende for, hvilket skoledistrikt man som borger tilhører og angiver derfor, hvilken skole man har ret til at blive indskrevet på. Derudover er der muligheden for at søge om frit skolevalg, hvis der er plads på den pågældende skole i henhold til reglerne fastsat herfor i styrelsesvedtægten for skolevæsenet.

Det nuværende skoledistrikt for Arresø Skole har muliggjort en indskrivning af elever fra samme geografiske område (primært Kregmeområdet) til forskellige matrikler fra år til år med henblik på en optimeret klassedannelse. Det betyder, at der i nogle områder vil være elever, der efter en deling vil høre til en skole, selvom de har deres skolegang på en anden skole. Disse elever har ret til at fortsætte deres skolegang der og er ikke omfattet af reglerne for det frie skolevalg.

I forbindelse med skoledistriktsændringer har yngre søskende ret – uanset plads på årgangen - til at gå på samme skole som de ældre søskende, selvom den yngre søskende ved skolestart ikke er knyttet til det pågældende skoledistrikt.

Eventuelle udgifter til transport i forbindelse med skolegang på anden skole end distriktsskolen betales af forældrene.

Høring, dialog og formidling

Forslaget om deling af Arresø Skole behandles af Byrådet den 13. september 2018. Høringsperioden foreslås at være fra den 14. september til den 12. november med henblik på endelig politisk behandling i Byrådet den 31. januar. Procesplanen er vedlagt.

Forslaget om deling af Arresø Skole offentliggøres på Halsnæs Kommune og Arresø Skoles hjemmesider den 14. september 2018.

Økonomi

De udgiftsområder som kommer i spil ved en opdeling af en skole og etablering af selvstændige skoler med egne skoledistrikter er:

- flere klasser

- flere tillidshverv og mødefora (fx TR, MED-udvalg og skolebestyrelser)

- administrative udgifter til abonnementer, hjemmesider med mere

- ledelse

- befordring af elever

- teknisk administrativt personale.

Med skoleforliget blev der taget højde for de fleste udgifter hertil ved tildelingen til matrikelgaranti og en tildeling til skoleråd med mere.

Ved indførelsen af matrikelgarantien som del af skoleforliget blev der således afsat midler til oprettelse af flere klasser på Arresø Skole. Der er afsat følgende beløb (kr.) ved vedtagelsen af skoleforliget:

2018

2019

2020

2021

2022

313.000

1.063.000

1.813.000

2.583.000

3.353.000

Med den seneste prognose så er dette korrigeret væsentligt, idet ændringerne i elevtalsudviklingen ikke afstedkommer behov for lige så mange ekstra klasser i den første periode, som forventet ved indgåelsen af skoleforliget. Derfor ser den forventede udgift ud som følger:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

620.000

0

772.000

2.316.000

2.316.000

2.316.000

3.088.000

4.632.000

Samlet set er der således tale om en reduktion i de forventede udgifter til flere klasser. Som det ses af ovenstående tabel, stiger udgiften successivt over en 10-årig periode grundet indfasningen af klassedannelsen nedefra. Det betyder, at udgiften stiger efter de ovenstående angivne overslagsår. Det er derfor et væsentligt opmærksomhedspunkt, at den årligt stigende udgift indregnes i budgettet ved de kommende års budgetlægninger samt korrigeres i forhold til udviklingen i elevtallet.

I forbindelse med skoleforliget i 2017 blev der afsat ressource til at implementere et skoleråd, personalemøde med MED-status m.m. Ved en selvstændiggørelse af Ølsted og Arresø Skoler vil den afsatte ressource hertil være medfinansierende i forhold til de udgifter.

Det illustreres i nedenstående tabel med følgende beløb (kr.):

2018

2019

2020

2021

Udgifter til:

Mødefora

115.425

277.020

277.020

Tillidshverv

47.167

113.200

113.200

Administration

113.792

273.100

273.100

Ledelse

67.743

162.582

162.582

Udgifter til flere klasser

313.000

1.063.000

1.813.000

2.583.000

Udgifter i alt

313.000

1.291.702

2.638.902

3.408.902

Afsat til matrikelgaranti

-313.000

-1.063.000

-1.813.000

-2.583.000

Afsat til skoleråd med mere

-251.000

-602.000

-602.000

-602.000

I alt

-251.000

-257.873

223.902

223.902

Der vil således ikke skulle afsættes yderligere driftsbudget til skolerne, end der allerede er afsat før i 2020, hvor der skal indarbejdes en forventet merudgift på 224.000 kr. årligt. Denne merudgift vil kunne finansieres af det forventede lavere udgiftsniveau til antal klasser på skolerne.

Ovenstående indeholder ikke udgifter til anlægsøkonomi, som behandles særskilt som del af budgetvedtagelsen for 2019-22.

Bilag

70. Frederiksværk Skole. Visions- og funktionsprogram

Sagens kerne

Med budgetvedtagelsen for 2018-2021 blev det besluttet, at der skal bygges en ny Frederiksværk Skole. Dette arbejde er påbegyndt med involvering af interessenter, og første udkast til vision og funktion er nu færdig.

Mødedeltagelse den 21. august 2018 kl. 7.45:

Skoleleder Mette Sabra

Pædagogisk konsulent Ulla Schødt

Skoleleder Mette Sabra og pædagogisk konsulent Ulla Schødt vil kort præsentere vision- og funktionsprogram samt svare på spørgsmål fra udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud beslutter, at visions- og funktionsprogrammet kan gå videre i processen som en del af det samlede udbudsmateriale.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A)

Sagsfremstilling

Der har de sidste 4 måneder været arbejdet med inddragelse af skoleledelse, medarbejdere, forældre og elever i en proces, hvor der er arbejdet med visioner, pædagogiske tanker, synergier mellem fag, det fysiske rum ude som inde og ønsker til funktioner og rumligheder. Der er ligeledes en inddragelsesproces med øvrige interessenter i gang.

Det er besluttet, at der bygges en fuld 2-sporet skole 0.-9. klasse med integreret SFO / SFO-klub og idrætshal.

Funktionsprogrammet viser i en række diagrammer i skematisk form og ønsker til sammenhænge i huset. Det er dog ikke udtryk for, at sammenhænge er fastlagt endeligt, idet tilbudsgiver forventes at udfordre sammenhænge og funktioner, således at den bedst mulige skolefunktionalitet opnås.

Formålet med vision- og funktionsprogrammet er, at tilbudsgiver skal kunne læse sig ind i "ånden", således at visionen for Frederiksværk Skole realiseres i det færdige bygningsanlæg.

Høring, dialog og formidling

Styrelsesvedtægten for skolerne i Halsnæs Kommune

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

71. Fastsættelse af serviceniveau i indsats for ordblinde elever

Sagens kerne

Det er et politisk ønske, at der skal laves en strategi for indsatser for ordblinde børn i Halsnæs Kommune. Børn, Unge og Læring har derfor i samarbejde med kommunens læsekonsulent udarbejdet vedlagte strategi "Indsats for ordblinde elever i Halsnæs Kommune". Strategien skal sikre, at alle ordblinde elever i Halsnæs Kommune modtager sammenlignelige tilbud, således at der ikke er forskel på indsatserne på folkeskolerne i Halsnæs Kommune. Der udarbejdes i forbindelse med strategien en ensartet handleplan vedrørende samarbejdet mellem skole og hjem i forhold til understøttelse af elevens læsekompetencer. I den forbindelse vil der ske en inddragelse af forældre til børn med dysleksi

Lovmæssigt er kommunen forpligtet til at give ordblinde elever et fyldestgørende tilbud. Strategien har til formål at fastlægge niveau for indsatsen, så den er fyldestgørende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender strategien "Indsats for ordblinde elever i Halsnæs Kommune" samt fastlægger serviceniveauet i strategien ved vedtagelsen af budget 2019-2022

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ordblindeforeningen. Begge høringssvar er vedhæftet som bilag.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med at lave strategien "Indsats for ordblinde elever i Halsnæs Kommune" har der været fokus på, at skolerne skal lave et ensartet tilbud til elever, der er ordblinde.

Eleverne kan nu blive testet for ordblindhed i slutningen af 3. klasse, og det er efterfølgende kommunens opgave at sikre, at eleverne får et fyldestgørende tilbud.

Administrationen i Børn, Unge og Læring ser to scenarier:

Scenarie 1:

Skolerne fordeler egne midler i henhold til strategien. Alle elever, der er testet ordblinde, får et kursus på 40 lektioner i året, efter de er blevet testet. Undervisningen foregår på små hold.

Undervisningen varetages af en lærer med uddannelse metoden VAKS (VælgAfKodningsStrategi)

Dette er en minimumsindsats, som sikrer, at alle elever får nogle strategier, de kan bruge i forhold til deres læsning/skrivning fremover, men denne etårige indsats sikrer ikke implementering, og der er ingen opfølgning og træning i brug af metoderne.

Scenarie 2:

Alle elever, som er testet ordblinde, tilbydes et målrettet kursus på 40 lektioner årligt i 3. til og med 6. klasse. Undervisningen skal laves på små hold.

Når eleverne er testet ordblinde, går undervisningen fra at være forebyggende til at være målrettet mod at give ordblinde elever strategier og værktøjer, som kan kompensere for deres vanskeligheder. Her er it-understøttende hjælpemidler også en væsentlig faktor. Dette inddrages i undervisningen i alle fag.

Der beregnes et hold pr. årgang på skoler med to spor og to hold pr. årgang på hold med tre spor.

Undervisningen varetages af en lærer med uddannelse i fx VAKS (VælgAfKodningsStrategi).

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Konsekvenser

Ved scenarie 1 vil skolerne tilbyde et absolut minimum i forhold til undervisning af børn, som er testet ordblinde. Tilbuddet vil være ens for alle elever, og der vil være ringe mulighed for individuel opfølgning.

Scenarie 2 er en indsats over 4 skoleår, hvilket giver mulighed for tydelig opfølgning og megen repetition af det indlærte. Endvidere er der fokus på at få elevernes indlærte metoder implementeret i den almene undervisning. Det giver eleverne større selvhjulpenhed i forhold til stillede opgaver, og det stiller de ordblinde elever bedre i forhold til afgangsprøverne og det videre studievalg.

Strategien justeres efter den økonomi, som besluttes, således serviceniveauet er et styrende parameter.

Økonomi

Scenarie 1 er udgiftsneutralt, da det holdes inden for skolernes egen økonomi.

Scenarie 2 betyder en tilførsel af midler til skolerne. Udgiften er på 1,09 lærerstilling svarende til 569.350 kr. årligt. Midlerne fordeles til de fem skolematrikler efter en fordelingsnøgle.

Bilag

72. Indtægts- og udgiftsbevilling fra pulje som en del af Dagtilbudsaftalen

Sagens kerne

I 2018 har regeringen indgået en aftale vedrørende finansloven. På baggrund heraf udmelder Børne- og socialministeriet ansøgningspuljer som en del af dagtilbudsaftalen. Puljerne er målrettet udsatte børn og unge, og omhandler for dagtilbud

1) Flere pædagoger i dagtilbud med mange børn i udsatte positioner

2) Faglig og ledelsesmæssigt kompetenceløft

3) Forsøg med målrettede indsatser og

4) Førstehjælpskurser til personale i dagtilbud.

Halsnæs Kommune har søgt de 2 første og er blevet imødekommet på disse. De øvrige 2 er ikke tilgængelige endnu.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at der fra

1. 2018-2021 meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.780.654 kr. til flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn

2. 2018-2022 meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling på 717.204 kr. til faglig og ledelsesmæssig kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Sagsfremstilling

Området Børn, Unge og Læring har søgt tilskud fra socialstyrelsens ansøgningspulje, idet der som et resultat af Dialog på dagtilbudsområdet viste sig et behov for at rette et vist fokus på arbejdet med særligt udsatte børn og et ønske om at udvikle på kvaliteten i dagtilbud - særligt på ledelseskompetencer og på særlige pædagogiske kompetencer.

Vedrørende puljen til flere pædagoger til institutioner med mange udsatte børn, blev der søgt til 5 institutioner i alt. De kunne indeholdes indenfor den udspecificerede målgruppe. Ved tildeling blev det vurderet fra styrelsens side, at alene Børnehuset Arresø, Skovfogedlodden havde en andel på over 46,63 % børn i særlig udsatte positioner, som der skulle til for at opnå andel af den samlede pulje. Den konkrete procentandel er først kendt ved tildeling, idet tildelingen sker i forhold til hvor mange ansøgere, der søgte andel i den samlede pulje. Midlerne kan alene anvendes på den bemeldte institution, og kan således ikke fordeles efter et andet kommunalt skøn. Udbetaling af tilskuddet er betinget af, at det tillægges oveni det vedtagne årlige budget.

Vedrørende puljen til kompetenceløft er der ydet støtte til 95 kommuner med et samlet tilsagnsbeløb på 164,2 mio. kr.. Puljemidlerne skal opfylde kravene om relevans, faglighed og organisatoriske krav vedrørende regeringens udspil om Stærke Dagtilbud.

Høring, dialog og formidling

De 5 institutioner vedrørende udsatte børn har været involveret i ansøgningen.

Alle institutioner er underrettet om ansøgningen af midlerne til kompetenceudviklingen - herunder vurdering af dagplejens mulighed for at kunne imødekomme kompetenceaktiviteterne i forhold til den forestående omorganisering.

Økonomi

Puljen vedrørende mange udsatte børn

Tilskud 2018: 499.564 kr.

Tilskud 2019: 912.436 kr.

Tilskud 2020: 912.436 kr.

Tilskud 2021: 456.218 kr.

Tilskud i alt: 2.780.654 kr.

Puljen vedrørende til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Tilskud i 2018 til brug i hele perioden: 353.630 kr.

Tilskud til brug i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2022: 363.574 kr.

Tilskud i alt 717.204 kr.

Det samlede tilskud skal fordeles så 211.130 kr. anvendes til dagplejen og de 506.074 kr. anvendes på faglige fyrtårne og ledelse.

Beløbene skal bruges til undervisningsafgift og vikardækning.

Bilag

73. Ny dagtilbudslov - orientering om udvalgte områder

Sagens kerne

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ny dagtilbudslov, som træder i kraft den 1. juli 2018. Visse elementer af loven vil først træde i kraft den 1. januar 2019. Her orienteres om centrale elementer, der ikke har umiddelbare økonomiske konsekvenser. I nærværende sag orienteres der om den pædagogiske læreplan, øget indflydelse til forældrebestyrelser, kompetenceudvikling, vilkår for private passere og orientering om konsekvenstilretning af administrations- og styringsgrundlaget for dagtilbud i Halsnæs Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager

1. Orienteringen vedrørende den pædagogiske læreplan til efterretning

2. Oplysningen om forventede puljemidler til kompetenceudvikling til efterretning

3. Første orientering om vilkår for private passere til efterretning forud for beslutning i efteråret

4. Orientering om øgede beføjelser til forældrebestyrelser til efterretning.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Sagsfremstilling

Udvalget fik en forhåndsorientering den 6. juni 2018 om den nye dagtilbudslov med opridsning af de vigtigste elementer i loven.

Den politiske aftale sætter særligt fokus på tre hovedtemaer:

- Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

- Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

- Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.

Den nye dagtilbudslov indeholder adskillige ændringer i forhold til den gamle og vil medføre en række nye opgaver i kommunen. Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og Byråd vil i løbet af efteråret få forelagt sager om de enkelte elementer i dagtilbudsloven, der kræver politisk stillingtagen.

Pædagogiske læreplaner

En af de væsentligste og meget centrale elementer i loven er en ny styrket læreplan, som fremover vil være et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud i hele Danmark.

Fokus er særlig rettet mod en forbedret pædagogisk praksis, udmøntet via de seks læreplanstemaer og dermed intension om højere grad af udvikling, læring og trivsel hos børn i dagtilbud.

Læreplanstemaerne skal ses i sammenhæng og legen tillægges øget betydning i det lille barns udvikling. Dette kræver, at de fagprofessionelle aktivt designer læringsmiljøer og systematisk arbejder med iagttagelse, dokumentation og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer. Herunder kræver det også et øget fokus på de fysiske rammers betydning og hverdagsrutinernes muligheder for at skabe og lede læringsmiljøer.

Den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvorledes der fremadrettet samarbejdes med forældrene om børnenes læring. Ligeledes skal dagtilbuddet beskrive, hvorledes der kan gøres brug af lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Dette skal særlig ske i barnets sidste år i daginstitutionen som en overgangsaktivitet til skolen. Det er lederens ansvar, at arbejdet med læreplanen foregår inden for de beskrevne rammer, ligesom lederen er ansvarlig for offentliggørelse af læreplanen. Den første læreplan efter den nye dagtilbudslov har institutionerne 2 år til at få gennemarbejdet og beskrevet.

Den kommunale tilsynsforpligtigelse skal fremadrettet kigge på evalueringskulturen som beskrevet vedrørende arbejdet med den pædagogiske læreplan og dette skal fremlægges for det politiske niveau hvert andet år.

Kompetenceudvikling via puljemidler
Grundlæggende for dette er en stærk faglig ledelse, der sætter en tydelig retning. Der skal arbejdes med kompetenceudvikling og faglige fyrtårne. Der er besluttet puljer til dette som opfølgning på stærke dagtilbud. I løbet af efteråret, når udmøntningen af puljerne kendes, planlægges der kompetenceudviklingsforløb – også gældende for pulje- og privatinstitutionen.

Private pasningsordninger

De private aktører i kommunen (private passere, privat institution) får skærpede godkendelseskriterier. De skal kunne dokumentere, at hovedsproget er dansk, dokumentere børns læring gennem læringsaktiviteter og dokumentere rammerne for en tryg hverdag. Det er i lovgrundlaget nøje beskrevet, hvad man som privat passer må kalde sig. Dette skal der føres tilsyn med. Det kommunale tilsyn skal fremadrettet udføres på niveau med tilsvarende kommunal virksomhed. For Halsnæs Kommune vil det få betydning for arbejdet med de private passere og vil betyde en øget indsats fra administrationen i myndighedsudøvelsen i form af tilsyn og afgørelser.

Der vil i efteråret blive udarbejdet en sag til beslutning med godkendelseskriterier og standarder for Halsnæs kommune gældende fra 1. januar 2019.

Forældrebestyrelser

Forældrebestyrelser får øgede beføjelser, hvilket betyder, at de fremadrettet skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Ligeledes skal forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole.

Der vil ultimo 2018 blive udarbejdet en sagsfremstilling med reviderede administrations- og styringsvedtægter for dagtilbud i Halsnæs Kommune som en konsekvens af den nye dagtilbudslov.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven

§19. stk. 2 -4 / § 8 og 9 "udarbejdelse og evaluering af den pædagogiske læreplan"

§ 7 stk.5 "gode overgange mellem hjem og dagtilbud, dagtilbud og skole".

§ 81 - "den private pasningsordning"

Høring, dialog og formidling

Der bliver i løbet af efteråret udarbejdet handleplaner for implementering af dagtilbudsloven.

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er igangsat via ledergruppen for dagtilbud. De lokale MED-udvalg bliver inddraget i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Økonomi

Ingen direkte kommunal afledt økonomisk konsekvens ved de fremlagte elementer fra den nye dagtilbudslov ud over puljeansøgning. Som en del af aftalen udmøntes i alt 580 mio. kr. over fire år til dagtilbudsområdet i Danmark. Midlerne udmøntes via puljer, som kan søges af kommunerne i forskellige tempi. Der er søgt en pulje til kompetenceudvikling af faglig fyrtårne og styrket faglig ledelse. Puljeandelen er på 704.000 kr. til Halsnæs Kommune, hvor de ca. 221.000 er øremærkede den kommunale dagpleje.

Der vil blive fremlagt indtægtsbevillingssager til politisk godkendelse, når puljetildelingen kendes.

74. Orientering om proces for udvikling af udvalgsmålsætninger

Sagens kerne

Halsnæs Kommunes nye politiske styringsdokument, Fælles om fremtiden, blev vedtaget i byrådet den 21. juni 2018.

Hvert af fagudvalgene skal i løbet af efteråret definere nogle konkrete målsætninger for deres områder, som kan være med til at realisere Fælles om fremtiden.

Udvalgsformanden vil på mødet orientere kort om planerne for udvikling af udvalgsmålsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalgsformandens orientering tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 21. juni 2018 vedtog byrådet dokumentet Fælles om fremtiden. Det er en fortælling om Halsnæs Kommune, som skal erstatte de brændende platforme som overordnet politisk styringsdokument.

Gennem en hovedfortælling og tre undertemaer, med tilhørende pejlemærker, sætter Fælles om fremtiden den politiske retning for Halsnæs Kommune de kommende 4 år.

Pejlemærkerne i Fælles om fremtiden er holdt på et overordnet niveau. Det er de med den hensigt, at hvert af fagudvalgene hen over efteråret skal arbejde med at definere nogle mere konkrete målsætninger for deres respektive områder.

Udvalgsformanden vil på mødet orientere kort om de konkrete planer for udviklingen af udvalgsmålsætninger.

Fælles om fremtiden er vedhæftet som bilag på dagsordenen.

Bilag

75. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Familie og Børn

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra områderne

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Helge Friis (A).

Bilag

76. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

​Fraværende med afbud

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

Olaf Prien (F)

Walter Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 22. august 2018