Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 06.06.2018 kl. 15:30

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

54. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

55. Dialog om dagtilbud - beslutningsoplæg

Sagens kerne

I juni 2017 besluttede Byrådet at igangsætte en dialogproces på dagtilbudsområdet. Dialog om dagtilbud startede i januar 2018 med en bred inddragelsesproces på området, som nu har mundet ud i et beslutningsoplæg til politisk behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud beslutter hvilke løsningsbrikker, der skal gå videre som forslag i processen for Budget 2019-22.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Udvalget godkendte model 2.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Inddragelsesprocessen Dialog om dagtilbud har mundet ud i en række løsningsbrikker, som er forslag til forbedring af dagtilbuddene. Der er i alt formuleret 65 løsningsbrikker på dagtilbudsområdet. Heraf er 33 politiske løsningsbrikker, der kræver politiske beslutning grundet fx øget økonomitildeling, 25 administrative løsningsbrikker som administrationen har ansvar for og 7 lokale løsningsbrikker, som dagtilbuddene allerede nu kan arbejde videre med.

Løsningsbrikkerne er formuleret ud fra de tilbagemeldinger, der blev givet i de gennemførte interview på området. Der er i januar og februar 2018 gennemført i alt 18 interviews med over 250 deltagere. Der primært tale om medarbejdere fra dagtilbuddene, og dernæst også forældre, ledere og samarbejdspartnere. Derudover er der gennemført børnemiljøundersøgelser i børnehusene med interview af i alt 184 børn.

Løsningsbrikkerne blev kvalificeret og prioriteret på et stort fælles møde den 16. april, hvor alle interviewede var inviteret ind. Ca. 170 medarbejdere, ledere, forældre og samarbejdspartnere deltog i mødet og gav deres input og klare prioritering af hvilke løsningsbrikker man ud fra henholdsvis en faglig og en økonomisk vinkel ønsker at prioritere.

Blandt de 33 politiske løsningsbrikker har administrationen i dialog med dagtilbudslederne udvalgt de løsningsbrikker, som er prioriteret højest i processen. Det er særligt indenfor temaerne normering, børn med særlige behov, strukturer, kompetencer og fysiske forhold, at der har været en høj prioritering.

Ved hver løsningsbrik er der i parentes henvist til den konkrete løsningsbrik, som fremgår af bilaget, idet alle løsningsbrikker kan læses af vedlagte bilag.

Løsningsbrikken vedrørende etablering af børnedistrikter arbejdes der med parallelt med dialogprocessen. Der har allerede været politisk orientering om sagen.

Administrationen har udarbejdet følgende 3 samlede løsningsmodeller for styrkelse af dagtilbudsområdet. Modellerne anbefales med udgangspunkt i de prioriteringer, der er kommet på valideringsmødet samt det samlede indtryk administrationen har fra interviewrunden i børnehusene. Løsningsbrikkerne vedr. normering er fravalgt i nedenstående modeller, da de ikke vurderes at have en mærkbar effekt, hvis de indgår i sammenhæng med de øvrige løsningsbrikker.

Model 1 til 3 mio. kr.:

- Hæve andelen af pædagoger fra 55 til 60 % af de ansatte – 0,75 mio. kr. årligt (I.3.A)

- Pulje til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet på 0,35 mio. kr. årligt (G.3.A)

- Lønløft til rekruttering og fastholdelse af ledere på 0,3 mio. kr. årligt (H.4.A)

- Deling af Kregme Børnehus – 0,6 mio. kr. årligt (L.2.A)

- Forældrebetaling til dagpleje på samme niveau som vuggestue – 0,8 mio. kr. årligt (K.6.A)

- Øget tildeling til ledelse i dagtilbud - 0,2 mio. kr. årligt (H.2.A)

- Ny økonomimodel med fordeling efter sociodemografi (K.2.A)

- Ligelig fordeling af nødpasning med opmærksomhed på børn visiteret til specialtilbud (L.6.A)

Model 2 til 6 mio. kr.:
- Oprettelse af 7 specialpladser, hvoraf 2 er behandlingspladser til 3,0 mio. kr. årligt (A.4.A)

- Hæve andelen af pædagoger fra 55 til 60 % af de ansatte – 0,75 mio. kr. årligt (I.3.A)

- Pulje til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet på 0,35 mio. kr. årligt (G.3.A)
- Lønløft til rekruttering og fastholdelse af ledere på 0,3 mio. kr. årligt (H.4.A)

- Deling af Kregme Børnehus – 0,6 mio. kr. årligt (L.2.A)

- Forældrebetaling til dagpleje på samme niveau som vuggestue – 0,8 mio. kr. årligt (K.6.A)

- Øget tildeling til ledelse i dagtilbud - 0,2 mio. kr. årligt (H.2.A)

- Etablering af børnedistrikter (A.1.A)
- Ny økonomimodel med fordeling efter sociodemografi (K.2.A)
- Ligelig fordeling af nødpasning med opmærksomhed på børn visiteret til specialtilbud (L.6.A)

Det er et samlet forslag, der ses at kunne styrke den tidlige indsats til børn med særlige behov samtidig med et løft af fagligheden.

Model 3 til 9 mio. kr.:

- Oprettelse af 7 specialpladser, hvoraf 2 er behandlingspladser til 3,0 mio. kr. årligt (A.4.A)

- Hæve andelen af pædagoger fra 55 til 60 % af de ansatte – 0,75 mio. kr. årligt (I.3.A)

- Pulje til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet på 0,5 mio. kr. årligt (G.3.A)
- Lønløft til rekruttering og fastholdelse af ledere på 0,3 mio. kr. årligt (H.4.A)

- Deling af Kregme Børnehus – 0,6 mio. kr. årligt (L.2.A)

- Forældrebetaling til dagpleje på samme niveau som vuggestue – 0,8 mio. kr. årligt (K.6.A)

- Øget tildeling til ledelse i dagtilbud - 0,5 mio. kr. årligt (H.2.A)

- Bedre toiletforhold i 2 dagtilbud - 0,6 mio. kr. (D.2.A) (Anlæg)

- Vedligeholdelsesplan for institutionsbygninger 1 mio. kr. årligt (D.4.A) (Anlæg)

- Forbedring og optimering af køkkener i nogle institutioner 0,75 mio. kr. (D.6.A) (Anlæg)

- Midler til legepladser - 0,2 mio. kr. årligt (D.7.A) (Anlæg)

- Etablering af børnedistrikter (A.1.A)
- Ny økonomimodel med fordeling efter sociodemografi (K.2.A)
- Ligelig fordeling af nødpasning med opmærksomhed på børn visiteret til specialtilbud (L.6.A)

Det er et samlet forslag, der ses at kunne styrke den tidlige indsats til børn med særlige behov samtidig med et løft af fagligheden og de fysiske rammer i dagtilbuddene.

Forslaget består af forøgede driftsudgifter på i alt 7,45 mio. kr. årligt samt af anlægsudgifter på i alt 2,55 mio. kr., hvoraf de 1,35 mio. kr. er en engangsudgift.

Administrationen har ligeledes beregnet hvilken effekt det vil have, hvis alle midler prioriteres til at styrke normeringen i dagtilbuddene:

- For 3 mio. kr. kan belastningsgraden sænkes fra 11,367 til 10,93. Det svarer til ansættelse af ca. 7 pædagoger i alt - svarende til 0,5 stilling på hver dagtilbudsmatrikel.

- For 6 mio. kr. kan belastningsgraden sænkes fra 11,367 til 10,53. Det svarer til ansættelse af ca. 14 pædagoger i alt - svarende til 1 stilling på hver dagtilbudsmatrikel.

- For 9 mio. kr. kan belastningsgraden sænkes fra 11,367 til 10,15. Det svarer til ansættelse af ca. 21 pædagoger i alt - svarende til 1,5 stilling på hver dagtilbudsmatrikel.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 748 af 20. juni 2016.

Høring, dialog og formidling

Dialog om dagtilbud har i sagens natur været en stor inddragelsesproces, hvor alle interessenter er blevet hørt dels gennem interviews, dels ved valideringsmødet.

Økonomi

Byrådet har indtil videre afsat 3 mio. kr. til brug for finansiering af en samlet løsning.

Bilag

56. Invitation til samarbejde med KL

Sagens kerne

KL (Kommunernes Landsforening) inviterer Halsnæs Kommune som én ud af to kommuner til at indgå et flerårigt samarbejde om social mobilitet blandt sårbare børn.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet giver tilsagn til projektet under forudsætning af, at det endelige projektdesign kan godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 4. juni 2018, pkt. 47:

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Kirsten A. Lauritsen (A)

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune er af KL inviteret til deltagelse i projekt "Fælles om alle børn". Projektet er for to kommuner, som har en høj andel af sårbare børn og unge. Projektperioden er i første omgang fire år.

Formålet er at styrke indsatsen for udsatte børn, sådan at deres livsmuligheder øges. Indsatsen trækker primært på allerede eksisterende viden om socialt udsatte børn og unge og vil søge at kombinere flere virkningsfulde tiltag samtidigt, således at der skabes det bedst mulige grundlag for positiv udvikling uanset social baggrund.

Målgruppen for projektet er to kommuner, som over en tre-årig periode er blandt de femten dårligst placerede i Danmark på følgende områder:

- Andel af elever der går op til afgangsprøven

- Karakterer ved 9. klasses afgangsprøve

- Overgang til ungdomsuddannelse.

Projektet retter sig mod at skabe forandringer og understøttelse på såvel forvaltningsniveau samt hos frontmedarbejderne i dagtilbud, skole, Sundhedsplejen mv. På forvaltningsniveau er fokus på tæt tværgående samarbejde, løbende opfølgninger og bedre brug af data og viden. Hos frontpersonalet er omdrejningspunktet at sikre, at de rette kompetencer er til stede både i forhold til opsporing og støtte af sårbare børn, så der skabes forandringer. Der tages udgangspunkt i de lokale udforinger og ønsker til konkrete metoder.

Vedlagt er invitationen fra KL, som uddyber projektet nærmere.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven, Serviceloven og Sundhedsloven

Konsekvenser

Projektet vil være med til at løfte de socialt og fagligt udfordrede børn, så deres livsmuligheder forbedres. Det øger muligheden for selvforsørgelse og mestring af eget liv uden støtte fra kommunen.

Økonomi

KL er i dialog med en række fonde for at sikre projektet økonomisk. Der søges om 260 mio. kr. fordelt over en ti-årig periode til de to projektkommuner.

Bilag

57. Program for virksomhedsbesøg den 28. juni 2018

Sagens kerne

På møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud den 7. marts 2018 godkendte udvalget en plan for besøg på virksomhederne i Børn, Unge og Læring. Nu fremlægges et konkret program til godkendelse for den første besøgsdag den 28. juni 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud godkender programmet for besøgsdagen den 28. juni 2018.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2018 skal Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud sammen med direktør og chef for området på besøg på virksomhederne i Børn, Unge og Læring i Hundestedområdet.

Det omfatter besøg på:

- Hundested Børnehus

- Børnehuset Spodsbjerg

- Hundested Skole

- Hundested Skole, Bøgebjerggård

- Torup Børnehave

Ved hvert besøg deltager lederen som giver en introduktion til dagtilbuddet eller skolen samt gennemfører en rundvisning i tilbuddet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

58. Anlægsbevilling - Ny skole i Frederiksværk - Midlertidig sanering af idrætshal

Sagens kerne

Formand Helge Friis (A) har taget initiativ til, at administrationen undersøgte muligheden for at anvende hallen.

Ved at forbedre indeklimaet i idrætshallen på Frederiksværk Skole, Enghaven, er det muligt at opretholde idrætsaktiviteter for skolens elever, imens byggeriet af en ny skole pågår. Dette indstilles primært, da udearealer til idrætsaktiviteter indskrænkes i byggeperioden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, en

1. Anlægsbevilling til Ny skole i Frederiksværk på i alt 100.000 kr. til forbedring af indeklima i den eksisterende idrætshal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

2. Tillægsbevilling til afledt drift på i alt 35.000 kr. til analyse og prøvetagning, yderligere rengøring samt øget drift af ventilationsanlæg. Afledt drift finansieres af budgettet til ejendomsvedligehold.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

På Frederiksværk Skole, Enghaven, er der i 2017 konstateret skimmelsvamp i idrætshallen. Hallen er herefter blevet lukket og alle aktiviteter er flyttet til andre lokaliteter.

Ejendomscentret arbejder sammen med en ekstern rådgiver på en løsning med forsegling af hallen, således at skimmelsvampen ikke vil være at finde i store koncentrationer i opholdsarealer.

I praksis forsegles den åbne fuge langs idrætsgulvets kant, hvor der i øjeblikket er fri passage til krybekælderen under gulvet. Formålet med en åben fuge er at gulvet kan udvide sig ved temperaturændringer. Dette er fortsat muligt med den påtænkte forsegling. Herudover øges udluftningen fra krybekælderen og den konstante udluftning af opholdsarealerne fortsætter som hidtil.

Byrådet skal gøres opmærksom på, at der med denne løsning ikke er garanti for, at koncentrationen af skimmelsvamp kommer ned på et acceptabelt niveau, hvor ophold i hallen er tilladt.

Men der en god chance for, at løsningen kan lade sig gøre og dermed gøre hallen brugbar, imens byggeriet står på.

For både elever og lærere er der en stor gevinst, hvis denne løsning kan sikre brug af idrætshallen, da der gennem hele byggeperioden kan undervises i idræt på matriklen, selv om store dele af udearealerne indgår i arealet for byggeplads.

Konsekvenser

Skolen kan afholde idrætsundervisning indendørs, og vil ikke blive udfordret på arealer under byggeperioden, da store dele af udearealerne vil indgå i arealet for byggeplads.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 100.000 kr. er en del af anlægsprojekt Ny skole i Frederiksværk og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Anlægsbevillingen dækker håndtering af udgifter til rådgiver og håndværkerydelser samt en øget drift i forhold til løbende analyse/prøvetagning.

Afledt drift på 35.000 kr. om året finansieres af budgettet til ejendomsvedligehold. Efter perioden tilføres midlerne til det oprindelige formål.

59. Forventet regnskab pr. 30. april 2018

Sagens kerne

Det forventede regnskab pr. 30. april 2018 estimerer det forventede regnskabsresultat, som det skønnes ud fra de forventninger, forudsætninger og disponeringer, som var gældende på daværende tidspunkt. Der er ikke under udarbejdelsen af det forventede regnskab fremkommet væsentlige ændringer i forhold til de indarbejdede afvigelser.

Der udarbejdes fire årlige forventede regnskaber henholdsvis ultimo februar, april, juli og oktober. De forelægges politisk i april, juni, september og december.

I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er beløbsmæssigt sikre eller vedrørende aktiviteter, der ikke tidligere er bevilget budget til.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget

 1. Drøfter sit økonomiske ansvarsområde i det forventede regnskab pr. 30. april 2018
 1. Anbefaler de i bilag 2 oplistede tillægsbevillinger under udvalgets område overfor Byrådet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Nedenfor sammenfattes det forventede regnskabs væsentligste konklusioner.

LIKVIDITET

Likviditetspåvirkningen i forventet regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for at følge op på, om det oprindeligt planlagte likviditetstræk forventes overholdt.

 • Mindre likviditetstilgang på 0,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget (4,3 mio. kr.). Dette skyldes primært merindtægter på renter på 13,7 mio. kr. (udlodning vedrørende salg af HMN), mindreudgifter til anlæg på 8,5 mio. kr. (overførte midler fra 2017 indgår ikke i det oprindelige budget), merudgifter vedrørende balanceforskydninger på 25,3 mio. kr. (deponering vedrørende HMN samt nulstilling af bufferpulje) samt merindtægter på 2,8 mio. kr. vedrørende resultat af forsyningsområdet. Derudover er der indenfor driften en række både mer- og mindreforbrug, som stort set udligner hinanden
 • Forventet laveste gennemsnitlige likviditet er på 94,3 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring i forhold til oprindeligt budget (79,7 mio. kr.) på 14,6 mio. kr. Årsagen hertil er, at udviklingen i likviditeten i 2017 var væsentligt mere gunstig end forventet ved udarbejdelsen af budgettet for 2018, som blev foretaget på baggrund af forventet regnskab pr. 31. juli 2017

RISICI

Der er for alle områder indarbejdet det mest realistiske forventede forbrug. Dog udgør visse områder en større risiko for afvigelser fra det forventede regnskab end de øvrige områder.

De væsentligste risikoområder, der følges meget tæt, er følgende:

 • Udgifter til specialskolebørn
 • Udgifter til anbringelser af børn
 • Udgifter til botilbud til voksne
 • Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Hovedposterne i forventet regnskab sammenholdes nedenfor med det korrigerede budget, idet de budgetansvarlige styres efter overholdelse af de godkendte korrigerede budgetter:

INDTÆGTER

 • Der forventes 1,2 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget, dels på grund af øget tilskud til ældreområdet som konsekvens af Finansloven og dels på grund af efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet.

DRIFT

 • Der forventes samlet set 11,2 mio. kr. mindre i driftsudgifter i forhold til korrigeret budget. Heri er indregnet områdernes forventninger til forventet regnskab samt et generelt restbudget på 10,0 mio. kr.
 • De 2,3 mio. kr. i mindreforbrug indeholder store forskelle mellem resultaterne på de enkelte områder, idet der er et stort forventet merforbrug på området vedrørende børn og unge med særlige behov, mens der især forventes større mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, rådhuspersonale, kollektiv trafik, vintervedligehold samt voksne med særlige behov.
 • Afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4 i det samlede notat vedrørende Forventet Regnskab pr. 30. april, som er vedhæftet som bilag.

SERVICEDRIFTSRAMMEN

 • Serviceudgifterne forventes at ligge 3,3 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme. I denne opgørelse er indregnet et forventet generelt mindreforbrug på 10,0 mio. kr. som dermed forudsættes opfyldt.

ANLÆG

 • Der forventes 17,7 mio. kr. mindre i anlægsudgifter i 2018 i forhold til det korrigerede budget. De anlægsprojekter, der har de største afvigelser er Ny skole i Frederiksværk, Unge- og Kulturcenteret, Renovering af MLI Klubhus og Stålsat By
 • I korrigeret budget indgår blandt andet 8,6 mio. kr. vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017.

Lov- og plangrundlag

Økonomistyringsmodel for Halsnæs Kommune

Høring, dialog og formidling

Det forventede regnskab er udarbejdet i samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi.

Økonomi

TILLÆGSBEVILLINGER:

Der indstilles alene tillægsbevillinger vedrørende afvigelser, som er sikre eller vedrører aktiviteter, hvor der ikke tidligere er bevilget budget til. De indstillede tillægsbevillinger udgør i alt -6,215 mio. kr.

 • Økonomiudvalget, indtægter: -3,3 mio. kr. vedrørende tilskud til ældreområdet
 • Økonomiudvalget, drift: +0,76 mio. kr. vedrørende merudgifter til rådhuspersonale, øvrige koncernudgifter og -indtægter og budgetpuljer samt mindreudgifter vedrørende forsikringer
 • Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: drift: -1,55 mio. kr. vedrørende bonus for job vedrørende integration samt endelig restafregning af refusioner for 2017
 • Udvalget for Miljø og Plan: -4,25 mio. kr., heraf -1,65 mio. kr. vedrørende efterregulering 2016 vedrørende kollektiv trafik, nedskrivning af vintervedligehold med 1,38 mio. kr. merudgift vedrørende vejbelysning på 1,02 mio. kr. samt korrektion af budget vedr. Natur og Vej med 0,97 mio. kr. Desuden omfatter bevillingen nedskrivning af driftsbudgettet til finansiering af merudgifter til anlægsprojektet afsluttet i 2017 med i alt 1,35 mio. kr.
 • Udvalget for Ældre og Handicappede: drift: +2,09 mio. kr., primært vedrørende bedre bemanding af ældreområdet med 2,2 mio. kr. (finansieret af tilskudsmidler under indtægter) samt -0,42 mio. kr. vedrørende korrektion af pris- og lønfremskrivning samt merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende restafregning af refusioner 2017
 • Udvalget for Sundhed og Forebyggelse: -0,12 mio. kr. vedrørende bortfald af en opgave vedr. rehabilitering.

De enkelte tillægsbevillinger er specificeret opdelt på udvalg i bilag 2.

Bilag

60. Bygherrerådgiver Ny skole Frederiksværk

Sagens kerne

Både Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og Udvalget for Miljø og Plan skal delegere kompetencen til administrationen i forbindelse med valg af bygherrerådgiver til Ny Skole Frederiksværk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om bygherrerådgivning efter gennemført udbud medio juli 2018.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Udannelse og dagtilbud samt Udvalget for Miljø og Plan

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Der er i tidsplanen, behandlet på Byrådet d. 30. januar 2018, noteret, at udvalget efter udbud skal godkende valget af bygherrerådgiver.

Der er udarbejdet en tidsplan for udbudsprocessen med et offentligt udbud, som indebærer, at kontraktunderskrivelse forventes at skulle ske d. 17. juli 2018.

Til udvalgets orientering er vedlagt udbudsbetingelserne.

På grund af sommerefrien og fremdrift i projektet ønskes en delegation af kompetencen fra udvalgene til administrationen med henblik på at indgå kontrakt med bygherrerådgiveren uden udvalgenes konkrete godkendelse som ellers var forudsat i tidsplanen.

Til udvalgenes orientering er tidsplanen således:

Handling

Dato

Offentliggørelse

Fredag d. 25. maj 2018

Spørgefrist

Onsdag d. 13. juni 2018

Svarfrist

Tirsdag d. 19. juni 2018

Tilbudsfrist

Tirsdag d. 26. juni 2018, kl. 12.00

Tilbudsevaluering

Offentliggørelse af resultatet af udbuddet

Fredag d. 6. juli 2018

10 dages standstill-periode

Kontraktunderskrivelse og kontraktstart

Tirsdag d. 17. juli 2018

Lov- og plangrundlag

Byrådets beslutning af 30. januar 2018

Økonomi

Økonomien til bygherrerådgivning er allerede afsat i anlægsprojektet.

Bilag

61. Orientering om ny dagtilbudslov

Sagens kerne

Regeringen forventes at vedtage den endelige udgave af en ny dagtilbudslov den 22. maj 2018, gældende fra 1. juli 2018. Enkelte elementer i loven er først gældende fra 1.1. 2019, blandt andet forældres ret til at stå på venteliste til et konkret dagtilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

Det forventes at regeringen den 22. maj 2018 vedtager en ny dagtilbudsaftale i form af en ny dagtilbudslov. Intensionen med udarbejdelse af ny dagtilbudslov kan samles under følgende 3 pointer:

1. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

2. Høj kvalitet

3. Øget fleksibilitet og frit valg for forældre.

Der er i tekstforslaget opridset en række punkter, der er centrale målsætninger i den nye dagtilbudslov, og som har dannet baggrund for lovudformningen:

 • mere fleksibilitet til forældre
 • krav om kvalitet i private tilbud
 • styrkelse af arbejdet omkring sociale indsatser i dagtilbud
 • styrke sammenhæng for børn i overgange
 • fokus på tid til nærvær
 • dokumentation skal være meningsfuld.

Dagtilbudslovens bestemmelser tager sit udgangspunkt i følgende 4 grundlæggende elementer:

1. Formålsparagraf

§ 7. Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

2. Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan er med den nye dagtilbudslov, udformet som en national ramme, hvilket ikke tidligere er set.

Læreplanen skal derfor fremover udgøre rammen for det pædagogiske arbejde:

 • gennem en fælles master for den pædagogiske læreplan, der rammesætter et fælles nationalt grundlag.
 • gennem fælles mål og indholdsbeskrivelser for de seks læreplanstemaer, som dagtilbuddene skal arbejde med afsæt i.

3. Kombinationstilbud med fokus på styrkelse af forældres valgmuligheder og indflydelse

Der er krav om mulighed for deltidspladser, orlovsmuligheder med sikring om at vende tilbage til oprindelige tilbud, kombinationsmuligheder hvor forældre kan få deltidsplads kombineret med privat pasning for forældre med skæve arbejdstider og mulighed for pasning af egne børn.

Disse elementer vil betyde en ændring af administrative arbejdsgange og en øget arbejdsbelastning for forvaltningen, ligesom det vil betyde en merudgift på dagtilbudsområdet i forlængelse af forældres mulighed for kombinationspladser.

4. Ændringer af politisk indflydelse og indblik i dagtilbudsområdet

Kommunalbestyrelsen skal sikre at dagtilbud ledes gennem den pædagogiske opgave, gennem læreplanene som ny national ramme og gennem et formuleret børnesyn og læringsforståelse.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte et kommunalt serviceniveau, blandt andet ved kombinationstilbud, pasning af egne børn, private aktører og forældres ret til at stå på venteliste.

Ovenstående vil blive bearbejdet, konsekvensvurderet og beregnet i administrationen og bliver fremsendt til beslutning på augustmødet.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven

Retsinformation:

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf

KL:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85965/cf_202/Ny_dagtibudslov_p-_vej_-_Kort_oversigt_til_kommune.  LINK VIRKER IKKE

Høring, dialog og formidling

Opstarter en procesplan i juni måned

Økonomi

Der skal være opmærksomhed på lovændringens økonomiske konsekvenser i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2019-22, da loven med kravet om øget fleksibilitet i tilbuddene, øger servicestandarden, hvilket vil have økonomiske konsekvenser. En beregning af disse konsekvenser forventer området at kunne præsentere i forbindelse med budgetprocessen. Det er desværre ikke muligt at give et skøn på nuværende tidspunkt.

62. Orientering om distriktssamarbejde på børneområdet

Sagens kerne

Som tidligere præsenteret oprettes distrikter på børneområdet pr. 1. august 2018. Distrikterne er rammen for udvikling af et endnu tættere tværprofessionelt samarbejde på børneområdet i Halsnæs Kommune. Sagen her er en mere konkret beskrivelse af distriktssamarbejdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse samt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Beslutning fra fagudvalg

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 4. juni 2018, pkt. 55:

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Kirsten A. Lauritsen (A)

Sagsfremstilling

Pr. 1. august 2018 etableres en distriktsorganisering på børneområdet i Halsnæs Kommune. Formålet er at sårbare børn, unge og familier får en indsats så tidligt som muligt og inden, der er behov for underretning og foranstaltning. Formålet er også, at det tværprofessionelle samarbejdet styrkes, så løsninger findes og beslutninger tages så tæt på barnet, den unge og familiens hverdag som muligt. Det overordnede mål er, at flere børn, unge og familier er i trivsel, og at udsatte børn, unge og familier får en robusthed, som forebygger senere mere indgribende indsatser.

Med distriktsorganisering forstås, at Halsnæs Kommunes børnehuse/skoler og medarbejdere fra det almene og specialiserede børne- og familieområde samarbejder i distrikter. Distriktet følger skoledistriktets geografiske grænser. Hvert distrikt rummer således én skole, de tilknyttede børnehuse og et fast team af medarbejdere fra det almene og specialiserede børne- og familieområde.

Samarbejdet i distrikterne bygger på principper fra Sammen om ny velfærd:

- Familien er i centrum

- Der findes løsninger, som skaber de bedste forudsætninger for en senere tilknytning til arbejdsmarkedet

- Én fælles indsats for familien

- Én primær kontaktperson for familien

- På sigt inddragelse af netværket i løsningen.

Derudover arbejdes løsningsfokuseret, hvor der tages udgangspunkt i barnet, den unge og familiernes håb, drømme og ressourcer. En fælles metode understøtter en fælles tilgang til familierne og et fælles sprog både over for familierne, men også de professionelle imellem.

I hvert distrikt oprettes et distriktsteam, som består af nøglepersoner fra børnehuset/skolen, dagtilbuds- og skolesocialrådgiver, sagsbehandlere fra Familieafdelingen, psykologer, tale-/hørekonsulenter og sundhedsplejersker. Opdelingen i distrikter gør, at familier med brug for flere indsatser oplever, at der tænkes i sammenhæng for hele familien, og at der er et stort sammenfald af de fagprofessionelle omkring børnene. For de professionelle betyder distriktsorganiseringen, at de i højere grad kender hinanden både personligt og fagligt.

Sideløbende med det tværfaglige samarbejde i distriktet fortsætter det direkte samarbejde mellem henholdsvis PPR, Sundhedstjenesten og Familieafdelingen, hvor indsatsen ikke kræver en bred tværfaglig drøftelse.

Hver anden uge afholdes samarbejdsmøder i hvert børnehus og på hver skole. Her drøftes udfordringer og bekymringer omkring konkrete børn og familier på det forebyggende niveau. Deltagerne på mødet er familien, ledelsesperson fra børnehuset/skolen, pædagoger/lærere, som er omkring barnet i hverdagen, sundhedsplejerske, psykolog, tale-/hørekonsulent og dagtilbuds- og skolesocialrådgiver. Mødet kan munde ud i en anbefaling om, at der iværksættes en særlig indsats fra børnehuset eller skolens side, en forebyggende indsats fra distriktets medarbejdere, henvises til forebyggende indsats uden for distriktet, eller der henvises til indstilling til PPR, eller distriktsteamet underretter til Familieafdelingen. Der laves altid konkrete aftaler om opfølgning af indsatsen.

Vedlagte notat uddyber distriktstanken og samarbejdsstrukturen yderligere.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service og Folkeskoleloven

Høring, dialog og formidling

Distriktsorganiseringen og -samarbejde har været drøftet i Fælles Børn - Fælles Ansvar, hvor alle afdelinger og virksomheder i Social Service og Familier og Børn, Unge og Læring er repræsenteret samt på medarbejdermøder.

Rådhus-MED inddrages i forhold til ændringer i arbejdstid for medarbejderne i Social Service og Familier.

Økonomi

Notatet følges op af budgethåndtag på de enkelte områder.

Bilag

63. Orientering om profillinjer og valgfag på folkeskolerne

Sagens kerne

Byrådsmedlem Frederik Germann (V) har ønsket en kort orientering vedrørende status for profillinjer og valgfag på kommunens folkeskoler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet gives der en kort orientering om status på udskolingslinjerne på folkeskolerne samt udbuddet og organiseringen af valgfag på folkeskolerne.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

64. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Familie og Børn

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra områderne

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Kommunaldirektør Anders Mørk Hansen orienterede om visionsgruppens arbejde vedrørende Ny skole i Frederiksværk.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O)

Bilag

65. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

​Fraværende med afbud

Olaf Prien (F)

Walter Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 7. juni 2018