Udvalget for Skole, Uddannelse og DagtilbudReferat 07.03.2018 kl. 09:00

Medlemmer:

Annette Westh (A)
Frederik Germann (V)
Helge Friis (A)
Michael Thomsen (V)
Olaf Prien (F)
Sarah Lindemann Thøgersen (A)
Walter G. Christophersen (O)

20. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Præsentation af Flemming Nielsen, faglig leder Bøgebjerggård og Morten Colsted, leder Børnehuset Baggersvej.

Efter sommerferien vil udvalgsmøderne blive afholdt tirsdage kl. 07.45 på Rådhuset.

Udvalget godkendte administrationens forslag om at afsætte 4 dage i 2018, hvor udvalget besøger skoler og daginstitutioner.

Sag nr. 23, Straksimplementering af forslag fra Dialog om dagtilbud og 29, Anlægsbevilling - Skolekøkken Arresø Skole, Magleblik tages af dagsordenen.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

21. Introduktion til udvalgets økonomi

Sagens kerne

I henhold til introduktionsplanen for det nye byråd skal fagudvalgene på deres 2. møde introduceres til økonomien på deres områder.

Chef for Koncernøkonomi og Indkøb, Lisbeth Damborg vil på udvalgets møde foretage en samlet gennemgang af udvalgets budgetter samt de generelle økonomistyringsprincipper.

Indstilling

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

I henhold til introduktionsplanen for det nye byråd skal fagudvalgene på deres 2. møde introduceres til økonomien på deres områder.

Chef for Koncernøkonomi og Indkøb, Lisbeth Damborg vil på udvalgets møde foretage en samlet gennemgang af udvalgets budgetter samt de generelle økonomistyringsprincipper.

Gennemgangen vil berøre følgende emner:

 • Hvad indeholder budgettet
 • Udviklingen i budgetperioden (demografiske tilpasninger med videre)
 • Centrale og decentrale budgetter
 • Fordeling på udgiftstyper
 • Anlægsprojekter
 • Ændringer fra budget 2017 til 2018
 • De generelle bevillingsregler
 • Nøgletal: Hvor findes de, og hvordan anvendes de

Materialet fra gennemgangen vil efterfølgende bliver hæftet på referatet fra mødet.

22. Opfølgning på introduktion til nye udvalg

Sagens kerne

Der lægges op til en opfølgende drøftelse på punktet om introduktion til fagområdet fra mødet i januar 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget følger op på drøftelsen fra det første fagudvalgsmøde om intro til fagområderne, introprogram og medlemmernes visioner og ønsker for fagområdet.

Beslutningskompetence

Fagudvalget.

Sagsfremstilling

På alle fagudvalg var der i januar 2018 et introduktionspunkt på dagsordenen, hvor der blandt andet var lagt op til, at medlemmerne fik en introduktion til fagområdet, at medlemmerne drøftede ønsker til introprogram i øvrigt, og at der var en generel drøftelse af medlemmernes ønsker og visioner.

Ikke alle fagudvalg nåede lige langt i drøftelserne, og derfor er hensigten med punktet her, at udvalget får samlet op på drøftelsen fra det seneste møde. Dels i form af lige at vende eventuelt opfølgende spørgsmål og refleksioner dels i form af at drøfte de emner, som udvalget ikke nåede på det første møde.

Følgende punkter var på dagordenen til det første møde:

1. Overordnet intro til fagområdet

2. Introduktionsprogram i øvrigt

3. Medlemmernes ønsker og visioner for fagområdet herunder også mødeform og kultur.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

22. Forretningsorden Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Sagens kerne

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud skal behandle forslag til Forretningsorden for udvalgets virke.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Forretningsorden for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i Halsnæs Kommune godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Forretningsordenen afstikker retningslinjerne for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds virke i dets møder og sagsforberedende arbejde. Udkastet er, for størstedelens vedkommende, identisk med normalforretningsordenen, jævnfør lov om kommuners styrelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommuners styrelse

Høring, dialog og formidling

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbuds Forretningsorden offentliggøres, efter godkendelse, på kommunens hjemmeside

Bilag

23. Straksimplementering af forslag fra Dialog om dagtilbud

Sagens kerne

Byrådet har igangsat en dialogproces på dagtilbudsområdet, som skal munde ud i konkrete forslag til forbedringer på området. Til opfølgning på dialogprocessen er der i 2018 afsat 500.000 kr. For at lette sagsgangen i at gennemføre nogle straksbeslutninger, søges den økonomiske kompetence over anvendelsen af midlerne uddelegeret til administrationen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at kompetencen til anvendelsen af det fulde beløb på 500.000 kr. til opfølgning på dialogprocessen i 2017 uddelegeres til Chef for Børn, Unge og Læring.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2017 at igangsætte en dialogproces på dagtilbudsområdet lig den, der blev gennemført på skoleområdet i 2017. Dialogprocessen er igangsat i januar 2018 med et kick-off møde med Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud samt forældrebestyrelserne fra alle dagtilbud. Dernæst er der gennemført en omfattende proces med interview af medarbejdere i hvert enkelt børnehuse samt interviews af ledere og samarbejdsparter.

I interviewene fremkommer der en del konkrete ønsker til forbedringer i dagtilbuddene fx afskærmning på udeområder, hegn til opdeling af legeområder med henblik på bedre opsynsmuligheder, bærbare pc’er til medarbejderbrug, børneekskursion til naturområder med mere, som vil kunne prioriteres som straks implementering indenfor den afsatte ramme i 2018. Med henblik på at lette sagsgangen og hurtigere at kunne løse de konkrete problematikker, som dagtilbuddene står med, søges der om en uddelegering af kompetencen hertil.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven nummer 748 af 20. juni 2016.

Økonomi

Der er i budget 2018-21 afsat følgende beløb til opfølgning på dialogprocessen.

2018

2019

2020

2021

500.000

3.000.000

5.000.000

5.000.000

Kompetencen søges udelukkende uddelegeret for 2018. Den øvrige ramme forventes prioriteret som del af budgetprocesserne for de kommende år.

24. Endelig behandling af Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2016/17

Sagens kerne

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet har været udsendt i høring og fremlægges nu til endelig behandling. Kvalitetsrapporten skal være endeligt behandlet inden udgangen af marts.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsrapporten for skolevæsenet 2016/17.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet som bilag.

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Skolevæsenet har gennem de sidste 3-4 år lykkedes med at løfte det faglige niveau.

Skolernes undervisningseffekt viser, at de faglige resultater ligger på niveau med det forventelige resultat, når dette måles op mod elevernes sociodemografiske baggrund.

Det faglige niveau på folkeskolerne i Halsnæs Kommune er under landsgennemsnittet. Det gælder for samtlige indikatorer for fagligheden: afgangsprøver i bundne prøvefag, i de enkelte fag, ved andelen af elever der får mindst 2 i dansk og matematik, nationale test samt i forhold til andelen af unge, der begynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

I forhold til de sidste år kan der konstateres en minimal nedgang i karakterniveauet i de bundne prøvefag for 9. klasserne. Det gælder særligt for faget matematik og til dels for dansk, mens der er fremgang i resultaterne i engelsk og naturfag. Landsgennemsnittet kan samtidig konstateres at ligge på samme niveau som sidste år. Det betyder, at Halsnæs Kommune ikke opnår det satte mål om at tilstræbe landsgennemsnittet i 2017 til trods for en fremgang i perioden.

Det kan konstateres, at der er i skoleåret 2016/17 har været en markant stigning i kompetencedækningen i fagene, hvor det nu er ca. 81 % af undervisningstimerne, der bliver varetaget af en lærer med linjefagskompetencer i det pågældende fag.

Trivselsundersøgelsen viser samtidig, at eleverne i Halsnæs Kommune trives på samme niveau som sidste år og marginalt dårligere end landsgennemsnittet.

Som del af kvalitetsrapporten har Byrådet mulighed for at udarbejde en handlingsplan med henblik på at styrke niveauet på skolerne. Det faglige niveau er fortsat for lavt i skolevæsenet i Halsnæs Kommune til trods for positive tendenser inden for flere indikatorer. Der er de seneste år igangsat en række tiltag til at forbedre fagligheden på folkeskolerne. Derudover er der vedtaget et skoleforlig i foråret 2017, som fremadrettet forbedrer de økonomiske rammer for folkeskolerne. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke udarbejdes en handlingsplan.

I høringssvarene er der indkommet følgende kommentarer til rapporten i form af:

- Bekymring for frafald på ungdomsuddannelserne

- Bekymring over det lave faglige niveau i resultaterne særligt ift. læseresultater i 2. klasse og matematikresultater generelt

- Der skal være fokus på at nedbringe den lærerudskiftningen på skolerne

- Vikardækning problematiseres i forhold til varetagelsen af undervisningen af lærere med de rette kompetencer

- Generelt positive tilbagemeldinger på skoleforliget med forventning om at det vil have positive effekter i de kommende år

- Der er ønske om større mulighed i sammenligninger på udgifter pr. elev og faglige resultater med sammenlignelige kommuner

- Kvalitetsrapporten pointeres kun at give et lille indblik i vores folkeskoler, hvorfor man skal være varsom med at igangsætte tiltag på baggrund heraf

- Der stilles spørgsmålstegn ved data vedrørende kompetencedækning idet der er en del ikke-læreruddannede lærere på skolerne

- Der stilles spørgsmålstegn ved kvaliteten af vejledningen af de unge i deres uddannelsesvalg, når det resulterer i stort frafald

- SFO-området bør indarbejdes i rapporten

- Der ses med bekymring på udviklingen i og omfanget af elevernes fravær.

I høringssvarene er der kommet følgende forslag til fremtidige indsatsområder:

- Der skal være fokus på at arbejde med inklusion herunder prioritering af midler hertil

- Der skal prioriteres at være tværfaglig ledelse på skolerne

- Fortsat fokus på dialog og inddragelse i udviklingen af området

- Rekruttering af uddannede medarbejdere skal prioriteres

- Halsnæs Kommune skal ikke stræbe efter en højere andel inklusion grundet den høje andel sårbare børn og unge

- Forbedringer af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres.

I høringssvarene er der også kommet enkelte kommentarer til den foreslåede handlingsplan:

- Der skal være tid til implementering af indsatser herunder skoleforliget

- Der skal fortsat prioriteres at arbejde med kompetenceudvikling af medarbejdere.

Endelig har skolerne i deres høringssvar fremhævet lokale indsatser, som de forventer kan have en positiv indvirkning på skolens resultater fremadrettet.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Kvalitetsrapportbekendtgørelsen nummer 698 af 23. juni 2014.

Høring, dialog og formidling

Høringsperioden løb fra den 20. december 2017 til den 25. januar 2018. Der er indkommet 6 høringssvar. Fra de 3 skolebestyrelser, et MED-udvalg samt fra 2 faglige organisationer. Skolebestyrelsernes høringssvar er indsat i kvalitetsrapporten. De øvrige høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

25. Ophør af principper for skolernes bæredygtighed

Sagens kerne

I 2011 blev der gennemført en skolestrukturændring i Halsnæs Kommune. I den forbindelse blev der defineret principper for skolernes bæredygtighed. Disse principper er siden blevet anvendt i analyser på skoleområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender, at principperne for skolernes bæredygtighed ophører med at være gældende ved analyser på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Forud for skolestrukturændringer i 2011, hvor man ændrede skolestrukturen fra 8 til 3 skoledistrikter, blev der udarbejdet et temabudgetanalyse vedrørende skolestrukturen. I den var der angivet en række scenarier for ændringer af skolestrukturen. Alle scenarier var belyst ud fra samme principper for skolernes bæredygtighed. Det har omfattet:

- faglig bæredygtighed

- økonomisk bæredygtighed

- geografisk bæredygtighed

Bæredygtighedsbegreberne blev udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af skoleledere og administrationen ud fra daværende undersøgelser mm.

Bæredygtighedsbegreberne er blevet anvendt i en række analyser på skoleområdet siden hen vedrørende skolestrukturændringer suppleret med nyere viden og undersøgelser på området vedr. eksempelvis effekterne af at have store eller små klasser, skolestørrelser, hvilken effekt en strukturændring i sig selv har samt sammenholdt med hvilke effekter der er ved at se på det pædagogiske og didaktiske indhold i de tilbud vi danner rammerne omkring.

Principperne for bæredygtighed fremgår at bilagets side 7 og 8.

Med denne sag foreslås det at principperne for skolernes bæredygtighed ophører med at være gældende ved analyser på skoleområdet. Ved hver analyse defineres i stedet et kommissorium med angivelse af hvilke perspektiver, der skal belyses.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

26. Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune

Sagens kerne

Kvalitetsstandarder for kørsel af elever til specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs angiver det kommunale serviceniveau, som kan forventes. De eksisterende kvalitetsstandarder er forældede grundet de ændrede strukturer med mere, der er gennemført. Derfor fremlægges opdaterede kvalitetsstandarder til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

De gældende kvalitetsstandarder for kørslen til specialtilbud blev udarbejdet i 2011. Baggrunden for udarbejdelsen var dels effektiviseringer på området, dels et generelt behov for at præcisere et ensartet serviceniveau for alle elever i specialtilbud.

Vedlagt sagen er udkast til nye kvalitetsstandarder for kørslen til specialtilbud, hvori der indgår følgende hovedændringer.

Der er indskrevet et generelt afsnit omkring, at der på skolerne arbejdes på at gøre eleverne selvbefordrende. Dette både ud fra et pædagogisk og et økonomisk perspektiv.

Det er ligeledes præciseret, at der ved kørselsordninger af elever tilstræbes at gennemføre samkørsel, således at individuelle kørsler udelukkende gennemføres, hvis der er helt særlige hensyn, der gør det nødvendigt.

Af de gældende kvalitetsstandarder fremgår, at de ikke omfatter Halsnæs Heldagsskole. Det skyldes, at da skolen var en selvstændig specialskole, så havde skolen sin egen kørselsordning. Siden august 2017 har kørselsordningen på Bøgebjerggård (den tidligere Halsnæs Heldagsskole, som nu hører under Hundested Skole) været den samme, som til de øvrige specialtilbud i skolevæsenet.

I det vedlagte udkast er det indskrevet, at kvalitetsstandarderne gælder for alle specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune. Således kan det tage højde for eventuelle fremtidige nye tilbud og organiseringer på området. De eksisterende specialtilbud er nævnt, således at det giver indblik i hvilke typer af tilbud der er tale om.

I standarden vedrørende kørsel til bopæl er serviceniveauet foreslået udvidet til, at kørslen kan ske til og fra begge forældres hjem, hvis forældrene er bosiddende i Halsnæs Kommune. De seneste års erfaring viser, at der er enkelte elever, hvor dette forhold har stor betydning for børnenes og deres forældres hverdag. Samtidig vurderer administrationen, at dette ikke medfører merudgifter. I nogle tilfælde er forælderen, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse bosiddende længere væk fra specialtilbuddet, i andre tilfælde tættere på.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen nummer 688 af 20. juni 2014.

Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune.

Økonomi

Til befordring på skoleområdet er der et årligt budget på 8,8 mio. kr. Dette dækker udgifter til den almindelige skolebuskørsel, sygekørsel, kørsel til de specialiserede tilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune samt kørslen til de specialiserede skoletilbud, som Halsnæs Kommune benytter i andre kommuner.

Bilag

27. Dagsorden til dialogmøde på skoleområdet

Sagens kerne

Bestyrelserne på området har haft mulighed for at melde ind med ønsker til dagsordenen til dialogmødet på skoleområdet den 25. april 2018. På den baggrund fremlægger administrationen forslag til tema for mødet til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud godkender temaet for dialogmødet den 25. april på skoleområdet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at temaet for dialogmødet på skoleområdet den 25. april bliver: Robusthed med undertemaet digital dannelse og teknologiforståelse.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud godkendte på mødet den 17. januar 2018 et årshjul for dialogmøderne på udvalgets område. Herunder blev dialogmødet på skoleområdet datosat til den 25. april kl. 17-20. Deltagerne på dialogmødet er Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, skolebestyrelserne, Ungdomsskolebestyrelsen, Musikskolebestyrelsen, fagligt dialogforum for Børn, Unge og Læring samt repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og de faglige organisationer.

Efter mødet og frem til den 9. februar har bestyrelserne haft mulighed for at melde ind med temaer til dialogmødet. Der er indkommet ønsker fra 2 af bestyrelserne:

Skolebestyrelsen på Hundested Skole

 • Digital dannelse
 • Unge og stoffer
 • Skoletandplejen
 • Fremtidig kantinedrift.

Ungdomsskolens bestyrelse

 • Digital dannelse.

På dialogmødet for hele udvalgsområdet i november 2017 var temaet robusthed.

På den baggrund anbefaler administrationen at koble de 2 temaer robusthed og digital dannelse. Der er god sammenhæng i de 2 temaer, og det skaber en kontinuitet i forhold til arbejdet på området med robusthed.

Skolerne i Halsnæs har hver især formuleret en lokal it-strategi, men skolerne mangler at få udarbejdet it-politikker, som kan sætte konkrete mål og indsatser for styrkelsen af den digitale dannelse. På dialogmødet vil et fokus på den digitale dannelse, som del af robusthedsdrøftelserne, understøtte skolernes arbejde hermed.

Skolerne kan inddrages i arbejdet med det konkrete indhold på dialogmødet.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

28. Forslag til delegationsplan 2018 for Halsnæs Kommune

Sagens kerne

Forslag til delegationsplan 2018-2021 forelægges til godkendelse i udvalg og Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. fagudvalgene inden for eget område anbefaler Byrådet at godkende delegationsplanen

2. Byrådet godkender den samlede delegationsplan for perioden 2018-2021.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Fagudvalg og Byrådet forelægges forslag til delegationsplan til godkendelse. Delegationsplanen er et værktøj for både Byrådet og administrationen, der beskriver, hvem der har kompetencen til at træffe beslutning i hvilke sager.

Delegationsplanen er bygget op på en helt ny måde sammenlignet med tidligere, der giver et bedre overblik og er meget mere detaljeorienteret.

Delegationsplanen hviler på de beslutninger, der tidligere er truffet i Byrådet om delegation, ligesom der er foretaget tilpasninger i forhold til ny lovgivning (fx på beskæftigelsesområdet og planområdet) og i forhold til styrelsesvedtægten.


Følgende principper ligger til grund for delegationsplanen:

 • Afgørelse af konkrete sager skal i videst muligt omfang delegeres til administrationen
 • Delegation skal sikre gennemsigtighed i beslutningsprocessen
 • Delegation skal sikre en smidig sagsbehandling
 • Sager af vidtrækkende betydning for kommunen skal altid forelægges Byrådet.

Selvom den nye delegationsplan er mere detailorienteret end tidligere, så er det ikke ensbetydende med, at den kan tage højde for enhver tænkelig sag. Der vil derfor stadig være sager, hvor man konkret skal gå ind og vurdere samt fortolke på, hvorvidt en sag skal besluttes i Byrådet, fagudvalgene og administrationen. I de situationer er det imidlertid hensigten, at man skal bruge delegationsplanen som hjælp til at se på, hvordan lignende sager afgøres.

Det er også vigtigt at slå fast, at delegationsplanen ikke har indflydelse på byrådsmedlemmernes rettigheder i øvrigt. Fx i forhold til at udøve standsningsretten eller gøre brug af initiativretten.

Når delegationsplanen læses igennem, kan man med fordel gøre det ved at gå ind i indholdsfortegnelsen og finde de love, som udvalget vedrører og læse om dem i delegationsplanen. Man kan også gå ind og se under kolonnen U i delegationsplanen og finde det relevante udvalg.

Afslutningsvis skal administrationen bemærke, at det er hensigten en gang om året at opdatere planen i forhold til ny lovgivning eller beslutninger truffet af Byrådet, således at den er fuldt ud anvendelig i hele byrådsperioden.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

29. Anlægsbevilling - Skolekøkken Arresø Skole, Magleblik

Sagens kerne

På Arresø Skole, Magleblik er det påkrævet med etablering af nyt skolekøkken. Det eksisterende skolekøkken er i dag fordelt på 2 oprindelige køkkener etableret tilbage ved opførslen af skolen 1969/70. Køkkenerne er nedslidte og utidssvarende. De 2 fysiske køkkener erstattes af 1 tidssvarende køkken.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 1.056.000 kr. til etablering af nyt skolekøkken på Arresø Skole, Magleblik, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til udskiftning af skolekøkken i 2018

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Der er i dag to nedslidte og utidssvarende skolekøkkener på Arresø Skole, Magleblik. Køkkenerne er tilbage fra skolens opførsel i 1969/70. Der er ikke længere behov for 2 køkkener men 1 velfungerende og tidssvarende køkken. Det nye køkken etableres med 28 elevarbejdspladser og 2 arbejdspladser til lærere, samt der søges etableret en mulighed for en mindre enhed for elever med særlige behov.

Der igangsættes projektering og etablering af nyt skolekøkken, som skal stå klar til brug august 2018.

Eksisterende tekniske installationer er opgraderede af flere omgange, derfor er forudsætningen at disse genbruges. Dette er vurderet af Ejendomscenteret.

Undervejs i projekteringen og planlægningen af projektet inddrages skolens ledelse og faglærere.

Skolens køkken skal kunne anvendes af andre brugere udenfor skolens undervisningstid.

Høring, dialog og formidling

Skolens ledelse og fagpersonale

Økonomi

Der forventes ingen ændringer i afledt drift, da funktionen er den samme som i dag.

Der er afsat 1.056.000 kr. i rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Dette forventes brugt fuldt ud.

30. 0. klasse med Nest-principper

Sagens kerne

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud ønskede en orientering såfremt administrationen vurderede, at der var tilstrækkeligt følgeskab fra forældre og personale i forhold til oprettelsen af en 0. klasse med Nest-principper på Melby Skole fra august 2018. Hvis administrationen vurderede, at der ikke var følgeskab ønskede Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud at få forelagt sagen til beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet vedhæftet som bilag.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet bedt om at vurdere følgeskabet til oprettelsen af en 0. klasse med Nest-principper på Melby Skole.

Skoleleder på Melby Skole, Christian Wibeck-Nilsson tilkendegiver, at personalet på Melby Skole er positive overfor beslutningen om, at der fra næste år skoleår skal oprettes en klasse med Nest-principper på 0. årgang og et Basetilbud for indskolingen.

Tirsdag den 6. februar blev der afholdt forældremøde for de kommende forældre til 0. klasse på Melby Skole. Målet med mødet var at give forældrene information om, hvad en klasse med Nest-principper er, give mulighed at stille spørgsmål og efterfølgende vurdere følgeskabet.

Der var mødt godt 30 forældre op til 20 børn. 35 forældrepar har ønsket Melby Skole og var inviteret til mødet. Efter en præsentation af Nest-principperne, var der mulighed for at stille spørgsmål.

Det var kom mange gode, saglige, kritiske og opklarende spørgsmål fra forældrene. Der blev blandt andet spurgt til:

- Uddannelse af personalet

- Rekruttering af nyt personale

- Nest-konceptet og hvorfor netop dette var valgt

- Økonomien i projektet - om det var en spare øvelse

- Fordeling af lærere og pædagoger i klassen med Nest-principper

- Hvordan Nest-principperne blev tænkt ind i fritidstilbuddet - og om det også gælder for klubtilbuddet

- Hvordan den faglige udvikling hos eleverne følges, så man sikrer sig, at alle elever bliver så dygtige de kan

- Om elever skulle skifte skole, hvis projektet blev ændret eller lukket.

På vej ud fra forældremødet, blev forældrene bedt om at lave en "exit-poll", hvor de, med en stemme pr. barn, skulle tilkendegive deres umiddelbare tanke efter mødet indenfor fire muligheder.

1. Vi er interesseret i Nest-klasse for vores barn

2. Vi overlader trygt beslutningen til skolen

3 Vi er ikke interesserede i Nest-klasse til vores barn

4. Vi har ikke taget stilling.

Forældrene fik at vide, at det var en vejledende tilkendegivelse i forhold til at vurdere deres følgeskab og at besvarelsen ikke ville få betydning for klassedannelserne.

17 ud af 20 forældre tilkendegav, at de var interesserede i at få deres barn i Nest-klasse, eller at de var trygge ved at overlade beslutningen til skolen. 2 forældrepar var ikke interesserede i at få et barn i Nest-klasse og et forældrepar havde ikke taget stilling.

På den baggrund vurderer administrationen, at der er følgeskab til arbejdet med 0. klasse med Nest-principper på Melby Skole.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nr. 1510 af 14. december 2017.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

31. Introduktion til politik og strategi på skoleområdet

Sagens kerne

Som del af introduktionen til Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud er der udarbejdet oplæg vedrørende politik og strategier på skoleområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud.

Beslutning

Direktionens indstilling taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

Som introduktion til alle de nye politiske udvalg er det besluttet at lave en introduktion til politik og strategier på området.

I det vedlagte oplæg er der således en kort gennemgang af aktuelle politiske sager, større byrådsbeslutninger fra sidste byrådsperiode samt en gennemgang af væsentlige strategier på området. Strategierne er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven nummer 1510 af 14. december 2017.

Børnenes Stemme i Halsnæs Kommune.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

32. Ny skole valg af placering og tema

Sagens kerne

Sagen giver baggrund for valg af placering af ny skole i Frederiksværk og et eventuelt tema, der kan arbejdes med i byggeprogrammet.

Indstilling

1. Det indstilles, at udvalget træffer beslutning om placering af ny skole i Frederiksværk.

2. Det indstilles videre, at udvalget træffer beslutning om et tema for den ny skole, enten i form af et tema knyttet til stedet, eller som et tema, der knytter sig til den kommende skoles indre liv, og som fintænkes i den kommende inddragelsesproces.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning

1. Formand Helge Friis (A) stillede forslag om, at skolen placeres i Enghaven.

For stemte: Helge Friis (A), Annette Westh (A), Sarah Lindemann Thøgersen (A) og Olaf Prien (F).

Imod stemte: Michael Thomsen (V) og Frederik Germann (v), idet en placering af den nye Frederiksværk Skole i Enghaven iflg. administrationens oplæg vil blive ca. 5 mio. kr. dyrere end en placering i Rådhusparken. Dertil skal lægges et millionbeløb, såfremt byggeriet skal indstilles i eksamensperioderne.

Genen for naboerne i form af rystelser og støj fra pilotering og støj fra tunge køretøjer og selve byggeriet vil også blive afgørende værre i Enghaven end i Rådhusparken.

Elevernes gennemsnitlige skolevej er en smule kortere ved placering i Rådhusparken. En placering i Rådhusparken giver også en nærmest perfekt kobling til det nye Unge Kultur Center og Ungdomsvejledningen, som begge er placeret i Krudtværksområdet helt tæt på Rådhusparken.

Formandens forslag til placering af skole i Enghaven anbefales.

2. Det anbefales, at der igangsættes en proces om valg af tema, som udvalget også involveres i.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Sagsfremstilling

For at sikre fremdrift i forberedelsen af byggeprogram for ny skole og en fornuftig brug af bevillingen, er der behov for, at udvalget tager stilling til placering af ny skole og valg af tema.

Administrationen har i vedlagte analyse af placeringsmuligheder set på tre mulige lokaliteter: Den nuværende ved Enghaveskolen, Rådhusparken og et kommunalt ejet areal på Hanehoved. For disse tre lokationer er beskrevet alle relevante forhold som er afgørende for elever, forældre og læreres brug af skolen, mulighederne for interaktion med lokalsamfundet, logistiske forhold og udfordringer i forhold til byggefasen. Analysen har været gennemgået af COWI som ekstern konsulent for at sikre, at der ikke var yderligere forhold administrationen burde have inddraget. For så vidt angår byggelogistik- og omkostninger forbundet med de tre placeringer, er der indhentet en vurdering fra det rådgivende ingeniørfirma Value to Construction (V2C). V2C's notater er vedlagt sagen.

Analysen peger på, at Hanehoved-lokaliteten har flest ulemper i form af lang skolevej, svag tilknytning til nærområdet og vanskelige jordbundsforhold. Enghavelokationen og Rådhusparken har også udfordrende jordbundsforhold. De to lokationer ligger til gengæld godt i forhold til skoleveje. I forhold til lokalområdet er Enghaveskolen i dag et stort aktiv for parcelhusområdet Enghaven. En placering i Rådhusparken vil også være et aktiv for dette byområde og kan desuden få gavn af nærhed til UKC og Krudtværksområdets mange foreninger og kulturinstitutioner. I byggefasen vil der være flest gener for skole og naboer og logistiske vanskeligheder forbundet med at bygge i Enghaven.

Økonomien har også været et vurderingspunkt i analysen. En placering på Enghavematriklen vil være den dyreste i forhold til omkostninger i relation til byggepladsen. En mere detaljeret gennemgang fremgår at vedlagte analyse, der yderligere er understøttet af notater udarbejdet af V2C.

Det er vurderet fra administrationens side, at det motiverer og skaber interesse, der kan tiltrække dygtige arkitektfirmaer, hvis man giver byggeriet et overordnet tema. Temaet kunne trække tråde til Frederiksværks historie og stedets karakter. De temaer, der er mest oplagte, er:

- Stålsat by, hvor træk fra de historiske industribygninger, det solide håndværk og fabrikkernes åbne og fleksible konstruktioner kunne tænkes ind i form og funktion.

- Vand på alle sider, hvor både de frie former fra sø, fjord og hav, og det styrede vand i kanalstrukturerne kunne tænkes ind i form og funktion.

Det vurderes imidlertid alene relevant at arbejde med sådanne temaer knyttet til stedet, hvis skolen placeres i Rådhusparken (begge temaer) eller ved Hanehoved (vandet). Ved en placering i Enghaven anbefaler administrationen i stedet, at der arbejdes med et tema, som ikke tager udgangspunkt i de ydre omgivelser, men i et eller flere ønsker til skolens indre liv, som den kommende inddragelsesproces kan kaste af sig. Det kunne være bevægelse, bæredygtighed, samvær eller noget helt fjerde.

Yderligere skal administrationen bemærke, at de foreløbige estimater af økonomien for byggeprojektet er med udgangspunkt i de kendte prognoser for elevtal i 2021. Antallet af elever den ny skole forventes at skulle rumme, vil også ligge til grund for de rammer, vi sætter i udbudsmaterialet. Frem til projektet sendes i udbud har vi dog mulighed for at justere i udbudsmaterialet, således at det baserer sig på den seneste prognose. Prognoserne justeres årligt på baggrund af befolkningsprognoserne. Prognoserne ligger forventeligt klar i april. Vi har således mulighed for at få yderligere en prognose mere med, før byggeprogrammet låses.

Det skal endvidere oplyses, at der er igangsat mijøundersøgelser på arealet ved Enghaveskolen og arealet i Rådhusparken - som forberedelse til byggesagen.

Konsekvenser

Beslutning om placering af ny skole vil give mulighed for at fokusere arbejdet med byggeprogrammet og kan skabe afklaring for nuværende og kommende brugere af skolen.

Beslutning om tema vil være et vigtigt input til det videre arbejde med byggeprogram og inddragelse af skolens brugere.

Høring, dialog og formidling

I forhold til placering, er der ikke foretaget høring, men vurderingen (bilag) er blevet trykprøvet af eksternt konsulentfirma forud for fremlæggelse for udvalget.

Med hensyn til, om der skal tilknyttes et tema til projektet, har det været diskuteret i EC, i styregruppe og projektgruppe. Vælges placeringen Enghave, kan konkretisering af tematisering indgå som en del af inddragelsesprocessen og være en del af formidlingen til de bydende teams.

Økonomi

Beslutningen om placering har betydning for anlægsprojektets økonomi. En placering i Enghaven vil betyde, at der er større logistiske udfordringer i forbindelse med bl.a. trafiksikkerhed og håndtering af støjgener, som vil fordyre projektet. Firmaet V2C har vurderet de enkelte placeringer ift. logistik, sikkerhed og byggepladsomkostninger.

Den samlede byggepladsomkostning for placering på Enghaven er estimeret til ca. 12.600.000,- og for Rådhusparken 7.500.000,- kr. Udgifterne kan deles op i generelle udgifter til byggeplads, udgifter knyttet til lokaliteten og udgifter til ekstra hensyn til en skole i drift. Der er ikke i omkostningsestimatet forudsat udsættelser af byggeriet af hensyn til en skole i drift. Den ugentlige udgift til en udsættelse vil være 350-900.000,- kr. afhængig af, hvor i byggeperioden man er. Generelle byggepladsomkostninger er medtaget i budgettet for skolen på 115 mio. kr., ligesom der i budgettet er vurderet og medtaget omkostninger til nedrivning af skole.

Bilag

33.

Sagsbehandling

Lukket punkt

34. Orientering fra formanden

Sagens kerne

1. Kommende sager til Udvalget for Skole, Familie og Børn

2. Orientering fra formanden

3. Orientering fra områderne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende med afbud: Walter Christophersen (O).

Bilag

35. Underskriftsark

Beslutning

Protokollen godkendt.

Helge Friis (A), formand

Sarah Lindemann Thøgersen (A), næstformand

Annette Westh (A)

​Fraværende med afbud

Olaf Prien (F)

Walter Christophersen (O)

Michael Thomsen (V)

Frederik Germann (V)

Sidst opdateret 7. marts 2018