Merudgifter - dækning

Hjælp til nødvendige merudgifter skal medvirke til, at personer med nedsat funktionsevne kan leve så normalt som muligt uden at have flere udgifter ved dette end ikke-handicappede personer i samme alder og livssituation.

Hvem kan søge?

Du kan søge om støtte til merudgifter, hvis du er mellem 18 år og Folkepensionsalderen og har en langvarig lidelse. Lidelsen har indgribende karakter i din dagligdag og medfører, at der ofte må sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger.

Du kan også søge, hvis du har medfødte misdannelser eller mangler, men ikke har synlig eller umiddelbar konstaterbar nedsat funktionsevne, når forskrifter om diæt o.l. følges. Der tænkes især på phenylketonuri (PKU eller Føllings sygdom) og cystisk fibrose. I disse tilfælde kan du kun få hjælp til dækning af merudgifter til diæt.

Merudgifterne skal overstige 6.000 kr. om året for, at du kan søge om støtte.

Tilbuddets indhold

Støtte til merudgifter er en økonomisk kompensation til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Det kan f.eks. dreje sig om:

  • speciel kost og diætpræparater
  • lægeordineret og tilskudsberettiget medicin
  • befordring til arbejde, fritid og uddannelse
  • særligt udformet eller særligt dyrt tøj
  • ekstra forsikring til handicapbiler (kassebiler) og eventuelt driftsudgifter
  • indskud i boliger/flytteudgifter, hvis flytningen er nødvendig på grund af din nedsatte funktionsevne
  • ekstra udgifter til varme, vand, vask og forskellige former for håndsrækninger.

Økonomi

Merudgiftsydelsen er en skattefri ydelse, som er uafhængig af din indkomst og formue.

Lovgrundlag

Bevilling af støtte til merudgifter sker efter Servicelovens § 100:

”Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.”

Kvalitetsstandard

Du kan læse mere om målgruppe, indhold, omfang og tildeling af støtte til merudgifter i Halsnæs Kommunes kvalitetsstandarder for Voksen og Handicap. Du er velkommen til at henvende dig til Voksen- og Handicapafdelingen, hvis du har spørgsmål til kvalitetsstandarderne.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du mener, at du har behov for støtte til merudgifter, skal du henvende dig til Voksen- og Handicaprådgivningen. Du kan læse mere om rådgivning og ansøgning.

Sidst opdateret 22. marts 2018

Selvbetjening

Kontakt

Handicap- og Voksenafdelingen
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk