Voksne med særlige behov

Drageflyvning

Efterværn

Efterværn skal bidrage til en god overgang til selvstændig voksentilværelse for unge i alderen 18-22 år - blandt andet med fokus...
Midgården - et Botilbud i Frederiksværk

Tilsyn

Pr. 1. januar 2014 overtog Socialtilsyn Hovedstaden tilsynet med plejefamilier, anbringelsessteder, botilbud og døgntilbud for udsatte...
Damer væver sammen

Aktivitets og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud er for borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale...
Sølager

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse skal give borgere med nedsat funktionsevne en mulighed for at udføre et stykke arbejde, som er med til at...
Midgården - et Botilbud i Frederiksværk

Botilbud

Borgere med handicap, sindslidelser eller særlige sociale problemer kan tilbydes botilbud, hvis deres behov for hjælp ikke kan dækkes...
Nørrregade i Frederiksværk med mange butikker

Kontaktpersonordning

En kontaktperson til døvblinde skal hjælpe til at bryde den døvblindes isolation og bidrage til, at borgeren kan leve så normalt...
Arresø solnedgang

Hjælperordning

Intentionen med Borgerstyret Personlig Assistance - BPA (hjælperordning) er at tilbyde en fleksibel ordning, hvor voksne med ganske...
Træ med blomsterknopper om foråret

Krisecenter

Kvinder eller mænd med eller uden børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold kan tage ophold på et krisecenter i Danmark...
Paragraftegn

Kvalitetsstandarder

Katalog med Kvalitetsstandarder på Voksen- og Handicapområdet.
Hvide Klint ved Frederiksværk

Ledsageordning

Formålet med ledsageordningen er, at personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne får mulighed for at deltage i aktiviteter...
Frederiksværk Kanalen

Merudgifter - dækning

Hjælp til nødvendige merudgifter skal medvirke til, at personer med nedsat funktionsevne kan leve så normalt som muligt uden at...
Læs mere om misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling

Halsnæs Kommune har myndighedsansvaret og bevillingskompetencen i forhold til borgere, der ønsker behandling for alkohol- og stofmisbrug...
Hovedindgangen til rådhuset i Halsnæs Kommune

Rådgivning og vejledning

Hvis du har brug for rådgivning og vejledning om støtte til voksne med handicap, sindslidelser eller særlige sociale problemer...
Sagsbehandlingstider på Voksen- og Handicapområdet, Velfærdsservice 2013

Sagsbehandlingstider

Her kan du se sagsbehandlingstider for Social Service og Familier, Handicap og Voksenafdelingen 2015
Frederiksværk kirke og de små hyggelige gader i midtbyen

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte skal understøtte, at handicappede, sindslidende og personer med særlige sociale problemer fastholder eller...
Kunstværk fra projektet "Det' langt ude" i Arresødalskoven i Frederiksværk

Specialundervisning til voksne

Specialundervisning for voksne skal være med til at afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse og give...
Sølagers drivhus med tulipaner foran

STU

Unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdoms- uddannelse, har mulighed for at søge om STU.
Snoet sti

Brugerinddragelse

Overordnede retningslinjer for indflydelse og inddragelse af brugere og pårørende i voksen-handicapområdets tilbud.

Region Hovedstaden Psykiatri

Halsnæs Kommune har en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden Psykiatri.
Paragraftegn

Rammeaftale 2019-2020

Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2019-2020 er nu fastlagt og politisk godkendt...