Integration af flygtninge

Oplysninger om integration af flygtninge i Halsnæs Kommune.

Boligplacering

I forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse til en flygtning træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune den pågældende skal bo.

Halsnæs Kommune skal, når det er muligt, anvise en bolig til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til Halsnæs Kommune.  Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal Halsnæs Kommune anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Egenbetalingen for midlertidige indkvartering er fastsat i Integrationsloven, og beløbene for 2017 ser således ud:

 Enlige med og uden børn  2.192
 Par uden børn  4.018
 Par med et, to eller tre børn  4.384
 Par med fire eller flere børn  4.749

Når Halsnæs Kommune har anvist en permanent bolig, bortfalder kommunens boligplaceringsforpligtigelse.

 

Integrationskontrakt 

Inden 1 måned efter flygtningen er kommet til Halsnæs Kommune, skal flygtningen og kommunen lave en integrationskontrakt og fastlægge integrationsprogrammet.

Integrationsprogrammet skal tilrettelægges, så flygtningen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år.

Integrationskontrakten skal indeholde en beskrivelse af flygtningens beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Integrationskontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkret indsats, der kan bringe flygtningen i beskæftigelse inden for 1 år.

For flygtninge omfatter integrationsprogrammet

1) danskuddannelse, og

2) beskæftigelsesrettede tilbud

Det beskæftigelsesrettede tilbud, skal tilrettelægges som en virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik) og have en varighed på gennemsnitlig mindst 15 timer pr. uge.

Integrationskontrakten underskrives af flygtningen og kommunen og der følges op på kontrakten mindst 4 gange årligt.

 


Erklæring

Samtidig med, at flygtningen underskriver integrationskontrakten, skal han/hun også underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark. Det er en betingelse for at få permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse i Danmark, at man har underskrevet integrationserklæringen.

Erklæringen findes på mange forskellige sprog og kan findes på dette link til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Helbredsmæssig vurdering

Halsnæs Kommune skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en konkret vurdering skønnes at være behov for en nærmere afdækning af den pågældendes fysiske og psykiske helbredsforhold. Ved vurdering af behovet for tilbuddet skal kommunalbestyrelsen inddrage allerede foreliggende helbredsmæssige oplysninger om flygtningen. Dette gælder også for familiesammenførte til en flygtning.

Når flygtningen ankommer til Halsnæs Kommune, vil pågældende få tildelt en praktiserende læge og vil have samme muligheder for at søge lægehjælp som andre borgere i kommunen.

 

Integrationsydelse og satser

Hvis man ikke har opholdt sig lovligt i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, kan man søge om integrationsydelse. Integrationsydelse er en offentlig ydelse som udbetales månedligt. Satserne er i 2016:

 

 Enlig forsørger  12.019
 Forsørger, der ikke er er enlig forsørger  8.411
 Personer over 30 år og personer under 30 år, som ikke bor hjemme  6.010
 Personer under 30 år, som bor sammen med forældre  2.590
 Dansktillæg  1.517

Integrationsydelsesmodtagere, som består minimum Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende, kan ved ansøgning opnå et dansktillæg udover integrationsydelsen. For personer med visse langvarige funktionsnedsættelser vil der være mulighed at søge om dispensation for danskprøvekravet.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 26. juni 2019

Selvbetjening

Kontakt

Jobcenter
Integration
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Udlændingestyrelsen
www.nyidanmark.dk

 

Få svar her