Integration af familiesammenførte

Oplysninger om integrationsforløbet af familiesammenførte i Halsnæs Kommune.

Familiesammenført til flygtning

Integrationskontrakt

Inden 1 måned efter den familiesammenførte er kommet til Halsnæs Kommune, skal den familiesammenførte og kommunen lave en integrationskontrakt og fastlægge integrationsprogrammet.

Integrationsprogrammet skal tilrettelægges, så vedkommende kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år.

Integrationskontrakten skal indeholde en beskrivelse af beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Integrationskontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkret indsats, der kan bringe den familiesammenførte i beskæftigelse inden for 1 år. Integrationsprogrammet forlænges i  op til 5 år, eller indtil målene i kontrakten er nået.

For familiesammenførte til flygtninge omfatter integrationsprogrammet

1) danskuddannelse, og

2) beskæftigelsesrettede tilbud

Det beskæftigelsesrettede tilbud, skal tilrettelægges som en virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik) og have en varighed på gennemsnitlig mindst 15 timer pr. uge.

Integrationskontrakten underskrives af den familiesammenførte og kommunen og der følges op på kontrakten mindst 4 gange årligt.

 

Erklæring

Samtidig med, at den familiesammenførte underskriver integrationskontrakten, skal han/hun også underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark. Det er en betingelse for at få permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse i Danmark, at man har underskrevet integrationserklæringen.

Erklæringen findes på mange forskellige sprog og kan findes på dette link til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Helbredsmæssig vurdering

Halsnæs Kommune skal tilbyde en familiesammenført til en flygtning, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en konkret vurdering skønnes at være behov for en nærmere afdækning af den pågældendes fysiske og psykiske helbredsforhold. Ved vurdering af behovet for tilbuddet skal kommunalbestyrelsen inddrage allerede foreliggende helbredsmæssige oplysninger om den familiesammenførte.

Når den familiesammenførte ankommer til Halsnæs Kommune, vil pågældende få tildelt en praktiserende læge og vil have samme muligheder for at søge lægehjælp som andre borgere i kommunen.

 

Integrationsydelse og satser

Hvis man ikke har opholdt sig lovligt i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, kan man søge om integrationsydelse. Integrationsydelse er en offentlig ydelse som udbetales månedligt. Satserne er i 2017:

 Enlig forsørger  12.211
 Forsørger, der ikke er er enlig forsørger  8.546
 Personer over 30 år og personer under 30 år, som ikke bor hjemme  6.106
 Personer under 30 år, som bor sammen med forældre  2.631
 Dansktillæg  1.541

Integrationsydelsesmodtagere, som består minimum Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende, kan ved ansøgning opnå et dansktillæg udover integrationsydelsen. For personer med visse langvarige funktionsnedsættelser vil der være mulighed at søge om dispensation for danskprøvekravet.

 

Familiesammenført til herboende der ikke er flygtning

Integrationskontrakt

Inden 1 måned efter den familiesammenførte er kommet til Halsnæs Kommune, skal den familiesammenførte og kommunen lave en integrationskontrakt og fastlægge integrationsprogrammet.

Integrationskontrakten skal indeholde en beskrivelse af beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Integrationskontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkret indsats. Integrationsprogrammet er på 1 år og kan forlænges i op til 5 år, eller indtil målene i kontrakten er nået.

For familiesammenførte til herboende der ikke er flygtning omfatter integrationsprogrammet

1) danskuddannelse og

2) beskæftigelsesrettede tilbud, hvis den pågældende er berettiget til og ønsker at modtage sådanne.

Integrationskontrakten underskrives af den familiesammenførte og kommunen og der følges op på kontrakten mindst 4 gange årligt.

 

Erklæring

Samtidig med, at den familiesammenførte underskriver integrationskontrakten, skal han/hun også underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark. Det er en betingelse for at få permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse i Danmark, at man har underskrevet integrationserklæringen.

Erklæringen findes på mange forskellige sprog og kan findes på dette link til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidst opdateret 26. juni 2019

Selvbetjening

Kontakt

Jobcenter
Integration
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Udlændingestyrelsen
Link til Udlændingestyrelsens hjemmeside

Få svar her