Rapporter

På denne side finder du rapporter fra afsluttede projekter på sundhedsområdet i Halsnæs Kommune

Evalueringsrapport - 2019
Ernæringsscreening på plejecentrene - Erfaringer fra pilotprojekt og fremtidig implementeringsmodel

Denne rapport beskriver, hvordan systematisk ernæringsscreening er implementeret på Arresø plejecenter, Løvdalen og Humlehaven i 2018.
I pilotprojektet har der været fokus på det tværfaglige samarbejde om beboernes ernæringstilstand, herunder rammerne om måltidet, siddestilling ved bordet, tygge/synkevanskeligheder, mundhygiejne og tandstatus, træning og bivirkninger ved lægemidler. 
Desuden har der også være fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne på plejecentret.
På baggrund af evalueringen og erfaringer fra pilotprojektet er udarbejdet en række anbefalinger, som kommer i spil i forbindelse med implementeringen i 2019 på de resterende plejecentre i kommunen.

Se - rapport

Evalueringsrapport - 2017
Kulturmand – Kulturvitaminer for mænd over 60 år
Et forløb med kultur som sundhedsfremmende og forebyggende indsats

I projektet er udviklet og afprøvet et ca. 12 ugers kulturforløb. Hensigten i projektet er at anvende kultur som sundhedsfremme og forebyggelse. Kulturen er i projektet det bærende element med sundhedsfremme som et bevidst implicit element. Projektet er afviklet i Halsnæs Kommune i efteråret/vinteren 2016-2017. Kulturmand var forankret i Sundhedsafdelingen og Kultur- og Idrætsafdelingen. Virksomheder og Kulturinstitutioner i området Sundhed, Idræt og Kultur samt andre områder i kommunen har været inddraget og har bidraget med bl.a. undervisere i forløbet samt hjælp til rekruttering af deltagere.
Denne evaluering bygger på forskellige evalueringsmetoder og inddrager forskellige perspektiver og erfaringer.

Se - Kort rapport

Se - Lang rapport
Bilagssamling

Projekt Sundhed er for alle, 2015

I Danmark har ulighed i sundhed gennem de sidste 20 år været stigende, hvilket både medfører store og stigende udgifter til behandling, pleje og støtteordninger og har store personlige konsekvenser for den enkelte. Social ulighed i sundhed kan beskrives som en forskel mellem en meget syg og socialt udsat gruppe og resten af befolkningen.
Halsnæs Kommune har fokus på ulighed i sundhed, det blev derfor besluttet, i samarbejde med Socialpsykiatrien, at afprøve nye sundhedstiltag for udsatte målgrupper i projekt ” sundhed er for alle”. Projektet omfatter to delprojekter:

  1. Sundhedsindsatser for hjemmeboende voksne med medfødt hjerneskade/ udviklingshæmning eller autismespektrumsforstyrrelser. Formålet var, at give både de udviklingshæmmede og personalet mere viden om sund kost. Se rapport.
    Deltagerne udviklede en kogebog i løbet af projektet. Se kogebog.
  2. Afdækning af de socialt udsattes sundhedsudfordringer. Formålet var at få kontakt med de socialt udsatte og afdække deres selvoplevede sundhedsproblemer. Se rapport.

 

Kortlægningsprojekt om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen, 2011 til og med 2012 

Halsnæs Kommune gennemførte et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Nordsjællands Hospital, Palliativ Enhed, Arresødal Hospice, Almen praksis i Halsnæs Kommune og Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune.

Formålet med dette projekt er at kortlægge og beskrive palliative forløb med fokus på mennesker med kræftsygdomme konkret fra Halsnæs
Kommune.

Metoden er fokusgruppeinterview med 46 medarbejdere fra Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice, Hjemmeplejen og almen praksis i Halsnæs Kommune, granskning af overordnede sundhedspolitiske anbefalinger, aftaler m.m. og inddragelse af andre relevante undersøgelser.
Se rapporten

 

Projekt forebyggelse af (gen)indlæggelser, 2012

Halsnæs Kommune har sammen med fire andre kommuner og Hillerød Hospital deltaget i et projekt om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Der blev gennemført 11 inteventioner. Rapportens resultater er beskrevet i denne rapport. 

Evalueringsrapport - Implementering af rehabiliteringstankegangen på de midlertidige døgnpladser (MDP), september 2012

Det midlertidige døgntilbud, som er beliggende på Hundested Plejecenter, er evalueret i 2012. Fokus er på evaluering af implementeringen af rehabiliteringstankegangen. Målgruppen for det midlertidige døgnophold er primært borgere, som har behov for yderligere behandling, pleje og omsorg efter udskrivelse fra hospitaltet. Der er udarbejdet en rapport.

 

Projekt Vind over Vægten, 2009 - 2011

”Vind over Vægten – små skridt til vægttab, der holder” - et paraplyprojekt mellem Job & Arbejdsmarked, Hjemmeplejen, Rengøring, Socialpsykiatrien og Forebyggelse & Sundhed finansieret af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.
Projektet var et tilbud til svært overvægtige borgere - baseret på Små Skridt metoden metoden og med fokus på uddannelse af vægtstoprådgivere og sundhedsambassadører.
Se evalueringsrapport her.
Se pjece om 10 veje til vægttab.
Vægtstop: Læs om 18 fortællinger om at tage Små Skridt.  

Kræftrehabiliteringsprojekt: Sammenhæng i livet med kræft, 2007 - 2009

Projektet var et modelprojekt, som Halsnæs Kommune gennemførte sammen med Professionshøjskolen Metropol. Projektet handler blandt andet om: Forløbskoordinering, individuelle rehabiliteringsplaner, og arbejdet med mål og planmøder, herunder brugerinddragelse. Der er udarbejdet en rapport.

 

Projekt Sunde og glade børn i Halsnæs Kommune er gennemført i perioden oktober 2007 til maj 2010

Projektet blev støttet af satspuljemidler, hvor der blev afsat midler til en kommunal indsats med henblik på at forebygge og behandle overvægt blandt børn og unge - særligt blandt udsatte børn og unge. Som led i projektet er der gennemført evaluering af indsatserne og processen. Se rapporten her. 

Samlet evaluering af hele projektet - Både MEND og SUNDHEDSTEGNET. 

Sidst opdateret 7. marts 2019

Kontakt

Sundhedsafdelingen

sundhed@halsnaes.dk