Terrænregulering

Der er ofte bestemmelser om terrænregulering i lokalplaner.

Hvilke regler er der for terrænregulering?


Der er ofte bestemmelser om terrænregulering i lokalplaner. I sjældne tilfælde kan der også være tinglyste dokumenter på ejendommen som indeholder bestemmelser for terrænregulering.

Oftest gælder den regel, at du ikke må terrænregulere med mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke tættere på naboskellet end 1,0 m uden tilladelse fra bygningsmyndigheden, dvs. kommunen.

Hvis der ikke er fastsat bestemmelser i en lokalplan, er det alene bestemmelserne i Byggelovens § 13 som er gældende (se længere nede på siden).

De mest almindelige ulemper, som en terrænregulering kan medføre, er:

  • Indbliksgener.
  • Risiko for at jord skrider ned.
  • At regn- og overfladevand ledes til de omkringliggende grunde.

Hvis du ønsker at terrænregulere din grund, er det altid en god idé at snakke med Miljø og Teknik, inden du går i gang med arbejdet.

Terrænreguleringer bør som hovedregel undgås, og byggeri skal som udgangspunkt tilpasses det naturlige terræn. I tilfælde med særlige terrænforskelle kan kommunen, ved ansøgning herom, tillade større terrænændringer. Men det må ikke medføre væsentlige gener for naboer og omgivelserne i øvrigt, og skal ske under hensyn til terrænforløbet i området som helhed.

Hvis der foretages en lovlig terrænregulering, skal det ske ved, at overfladevand holdes på egen grund, og at reguleringen ikke er til gene for naboer og omgivelserne i øvrigt.

Hvis der er foretaget en ulovlig terrænregulering eller en regulering som er til gene for naboer og omgivelserne i øvrigt, kan kommunen påbyde, at terrænet ændres jf. Byggeloven § 13.

Hvad siger lovgivningen?

Byggeloven:
Byggelovens § 13 anfører, at i bebyggede områder kan kommunalbestyrelsen påbyde ændring af en foretagen regulering af en grunds naturlige terræn ved afgravning, påfyldning eller på anden måde, såfremt terrænreguleringen efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omliggende grunde. Dette gælder, uanset om lovens bestemmelser i øvrigt kommer til anvendelse ved det pågældende arbejde.

Planloven:
I landzone kræver det landzonetilladelse at ændre terrænet, jf. planloven § 35 som anfører, at i landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Jordforureningsloven:
Du skal være opmærksom på at lovgivning på jordområdet betyder, at al jord i byzonen klassificeres som lettere forurenet, også kaldet områdeklassificeret. Rent praktisk betyder det, at hvis du skal flytte jord til og fra byzone, skal du anmelde det til kommunen inden flytningen, og jorden skal undersøges for forurening ved analyser af jorden. For yderligere oplysninger læs mere i jordstyringsregulativet.

Sidst opdateret 14. april 2016

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her