Vejledende sagsbehandlingstider i Plan og Byg

Vejledende sagsbehandlingstider i Plan og Byg  Lov Tid Note
Fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, om- og tilbygninger af disse. Garager, carporte, udhuse og lignende, hvis der tilsammen bygges over 50 m² 

 

BR18 - kap. 1.3.1

 

minimum 8 uger

 

1

Erhvervssager (prioriteres først)
BR18 - kap. 1.3.2
og 1.3.3.
 
6 uger  1
Lovliggørelsessager
BR18  minimum 8 uger  2
Landzonebehandling (inkl. offentliggørelse)
Planloven  16 uger  1
Dispensationer lokalplaner  Planloven  8 uger  1
Matrikelsager, udstykningssager, arealoverførsler, sammenlægning  Udstykningsloven  4 uger  1
Nedlægning af boliger  Boligregulerings-loven  4 uger  1
Ejendomsavancebeskatning 

Ejendomsavance-beskatningsloven

2 uger   
Kommuneplantillæg (konkret projekt)  Planloven  10 mdr.  3
Lokalplaner (konkret projekt)  Planloven  10 mdr. 3
Fastlæggelse og forespørgsel af adresser og vejnavne   BBR  2 uger 4
Forespørgsel om ændringer i BBR   BBR  2 uger  
Udlån af offentlige pladser     2 uger  
Ansøgning om tilladelse til beboelse i
sommerhus
 

 Planloven

 2 uger  4
Note       
1. Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at det indsendte materiale er fyldestgørende og indsendt via www.bygogmiljoe.dk       
2. Lovliggørelsessager er nedprioriteret i forhold til øvrige sager. Lovliggørelsessager behandles i den rækkefølge, de kommer ind i, dog således af væsentlige overtrædelser behandles først. Lovliggørelsessager indbefatter bl.a. partshøringer, forhandlinger m.m. 
     
3. Sagsbehandlingstiden er afhængig af, at bygherre selv udarbejder udkast til lokalplan/kortbilag efter aftale med sagsbehandler       
4. Sagsbehandlingstiden er  afhængig af, om sagen kræver udvalgsbehandling.       

 

Sidst opdateret 9. maj 2019

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk