Byggeaffald

Byggeaffald er det affald der opstår i forbindelse med byggeri, renovering, nedrivning, lednings- og anlægsarbejde m.v. Affaldet omfatter for eksempel mur- og betonbrokker, træ, asfalt, tagpap, armeringsjern, vinduer, sanitet, isolering, plast og gipsplader.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres med henblik på at øge genanvendelsen og dermed nedbringe mængden af affald til forbrænding, specialbehandling og deponering. Eksempelvis kan rent træaffald genbruges i spånpladeindustrien, kasserede toiletkummer genbruges i mineraluldsindustrien og gode mursten med kalkmørtel kan afrenses mekanisk og genbruges til nyt byggeri.

Alle virksomheder, institutioner og borgere har ansvaret for, at affaldet bliver sorteret og håndteret korrekt. Ansvaret hviler på affaldsproducenten, dvs. bygherren eller den, der på vegne af bygherren overtager ansvaret via en kontrakt.

Ved nedrivninger, renoveringer og nybyggerier skal bygherren anmelde affaldet, hvis:

  • Der er over 1 tons affald eller
  • Affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m2

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet eller deponeringsegnet. Hvis bygningen, der nedrives eller renoveres, er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherren screene bygningen for PCB. 

Hvis der generelt indgår farligt affald, skal det anmeldes og håndteres adskilt som netop farligt affald. Det er ikke mindst PCB- og asbestholdige bygningsdele samt byggeaffald med bly og andre tungmetaller, for eksempel mange malingstyper.

Anmeldelse af affald fra en nedrivning skal foretages til kommunen mindst 14 dage inden arbejdet påbegyndes.

Læs mere om byggeaffald, og find anmeldelsesskema her.

 

Sidst opdateret 14. august 2019

Selvbetjening

Kontakt

By Erhverv Kultur og Miljø
Plan og Byg
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

 

Få svar her