Miljøtilsyn

Kommunerne skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med virksomheder og landbrug.

Miljøtilsyn 2016

I 2016 er tilsynsberetningen delt i 2: 1 for perioden 1. januar til 30. april og 1 for perioden 1. maj til 31. december.

Halsnæs Kommune overholder samlet set tilsynsmålene, der er fastsat i tilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsberetning 1. januar til 30. april 2016

Tilsynsberetning 1. maj til 31. december 2016

Tilsynsrapport - miljøtilsyn på STUTTERI KATULABO, Torupvejen 76, den 16. februar 2016

Tilsynsrapport - miljøtilsyn på Askebakkegård, Sverkilstrupvejen 56, den 5. februar 2016

Tilsynsrapport - miljøtilsyn på Engmosegård, Sverkilstrup Byvej 8, den 11. januar 2016

Beretning om miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug 2015

Halsnæs Kommune overholder tilsynsmålene, der er fastsat i tilsynsbekendtgørelsen.

Kampagnetilsyn 2015

Afdelingen for Natur og Miljø gennemførte i 2015 2 tilsynskampagner.

Fokus på fedtholdigt spildevand.

21 virksomheder fik besøg, da Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning i efteråret 2015 satte fokus på fedtholdigt spildevand fra virksomheder, der forarbejder fødevarer. Formålet med kampagnen var at få kortlagt, hvor i kommunen fedtholdigt spildevand giver problemer for kloaksystemet.

Fedt i spildevand giver tilstoppede kloakker, problemer på renseanlæg, udvikling af giftige dampe, nedbrydning af kloakledninger, lugtgener samt rotteproblemer.

På mange af de 21 besøgte virksomheder var der etableret fedtudskiller, men de var oftest overfyldte. Virksomhederne er blevet bedt om at få etableret tømningsordning for deres fedtudskiller.

På virksomheder uden fedtudskiller var der typisk ingen fedtaflejringer i kloak nær virksomheden. Alligevel kan der godt være afledt for meget fedt i kloaksystemet. Varmt vand fra en opvaskemaskine vil typisk have opløst fedtet. Når spildevandet afkøles, vil der ske aflejringer af fedt længere nede i kloaksystemet, hvor det kan forårsage problemer.

Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning forventer at foretage yderligere undersøgelser af fedtholdigt spildevand fra fødevarevirksomheder.

Affaldshåndtering i udvalgte brancher: Transport, byggeri, servicestationer og detailhandel.

Vi besøgte 20 virksomheder inden for de udvalgte brancher. Det overordnede formål var at forbedre ressourceudnyttelsen i Halsnæs Kommune.

For servicestationer og detailhandel undersøgte vi, hvordan virksomhederne sorterer affaldet. I de mindre virksomheder fandt vi et potentiale for frasortering af genanvendeligt pap og plast.

Transportvirksomhederne blev informeret om reglerne for affaldstransport og affaldsindsamling, mens virksomheder inden for byggebranchen blev informeret om reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Generelt kan man sige, at mange virksomheder er gode til affaldssortering.

Tilsynsberetning for virksomheder og husdyrbrug 2015

Miljøtilsynsplan 2013-2017

Miljøtilsyn 2015

Tilsynsrapport - miljøtilsyn, Angly A/S, den 14. august 1015

Tilsynsrapport - miljøtilsyn, MSC - Transport, den 19. august 2015

Tilsynsrapport - miljøtilsyn, Svend Kristiansen & Søn, den 26. oktober 2015

Tilsynsrapport - miljøtilsyn, Byernes Industriservice, den 27. oktober 2015

Tilsynsrapport - miljøtilsyn hos Frederiksværk Skytteforening den 23. september 2015

Tilsynsrapport - miljøtilsyn hos Melby Skytteforening den 26. oktober 2015

Tilsynsrapport - miljøtilsyn hos Ellingegård, Amtsvejen 342A den 12. oktober 2015

Tilsynsrapport . miljøtilsyn hos Grønnessegård, Amtsvejen 280A den 17. december 2015

Sidst opdateret 5. maj 2017

Selvbetjening

Kontakt

Miljø og Teknik
Natur og Miljø
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk

Få svar her